הילאוטקאל טבמ
30.10.02
.ל"הצמ תוטמתשהה לע םינותנ הפשח ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
 

23.07.02
קוחב ןגועמ תובישיה ינבל יוחידה התעמ :תסנכב רבע לט קוח
הבחרהל
 
22.07.02
םינוציק ורזיפש "םיליווקשאפ"ה תא שפנ טאשב םיחוד ידרחה בוחרב
רוסאו ידמ הבושח איה ןיינעב הכרעמה .ל"הצ תונגב תוידרחה תונוכשב
.ןיכפושה ביבל הכרעמה תא רדרדל םיסנמה ולאל היצמיטיגל לכ תתל
 
04.04.02
תורשכ תומח תוחורא יפלא םיפסאנ תוידרחה תונוכשה יבחרב
.ל"הצ ילייחל הקולחל ,ןירדהמל
הבחרהל
 

04.04.02
א"טילש ףסוי הידבועו בישילא םולש םינברה
חספה גח םותב דימ םידומילל רוזחל תובישיה ינבל םיארוק
תוברהל םג םינברה וארק םייורש ונא וב השקה בצמה בקע
הנידמה יחרזאו ל"הצ ילייח םולשל םיליהת תרימאו תוליפתב
 
 
תובישי ינב סויג אשונב הריתעה תא החד ץ"גב
הבחרהל
20.02.02
30.09.01
לייחה ןעמל הדוגאב םיריכבה רכש לע רקבמה לש רומח ח"וד
םאתהב .םידבוע 14-ל םיריכב רכש הדוגאה המליש 2000 תנשב
;ח"ש ןוילימ 6.4-כב 2000 תנשב המכתסה םרכש תולע ,הדוגאה ינותנל
םהש הנשל ח"ש 457,000-כב המכתסה ריכב דבועל תעצוממה תולעה
.תיתובדנתה איה הדוגאה יכ רוכזל שי ,שדוחל ח"ש ףלא 38-מ הלעמל
םיכרבא 52 ןממל רשפא הדוגאב ריכב לש תעצוממה ותרוכשמב האוושה םשל
 
23.08.01
םילשוריב רימ תבישיב רקיב דיפל ימוט כ"ח
 
23.07.01
םיסייגתמ םינבהמ םיזוחא 78 קר :ליחתמ טסוגוא סויג רוזחמ
הבחרהל
 
22.07.01
תוגרד לעו ודקפמל תילולימ תומילא לע שובחמ םימי 42-ל חלשנ
 

15.07.01
ל"כטמרל המוצע וחלש רדסה תובישיב םידימלת
תומחול תודיחיב תונב לש בוליש דגנ

רדסהה תובישיב ,תוינוכית תובישיב םידימלת תורשע
ןבוליש דגנ האחמ הבו ל"כטמרל המוצע ורגיש תוניכמבו
עגופ רבדה יכ םיריהזמ םה .תומחולה תודיחיב תונב לש
וענמייש םידימלתה רפסמ לדגי ךכ בקעו םהלש םיכרעב
,רדסהה תובישי דוגיא ל"כנמ .םתוריש תא וחדי וא סויגמ
השולש ינפל יכ השנמ הלמרכ ונתבתכל רמא ,ןורב םהרבא
תונעטה תקידבל הדעו םיקהל ל"הצ םע םכוס תועובש
.רבד השענ אל הכ דע ךא ,הלאה
תונב תורישמ ל"הצ תא ררחשל שי :םתיא יפא .לימ ל"את
תויפשה תא אבצל ריזחהלו תומחול
אלש ןוחטיבה רשל ונפ ןליו םולשבאו דירש יסוי תסנכה ירבח
םייתד םיגוח םא ,םהירבדל .םייתדה םילייחה תשירדל הנעי
אבצה תונבהו תובישיה ידימלת ןיב רוחבל הנידמה לע ופכי
.תונבב רחבי
 
10.07.01
ל"הצל םיסייגתמ יתלבה ברקב טועימ םה תובישיה ינב

ל"הצב םדאה חוכ ףגא שאר םסרפמש םינותנ יפ לע
יבייח םישנאהמ תישימחמ רתוי ,בגש הדוהי ףולאה
קר ,םכותמ .אבצל םיסייגתמ םניא הנידמב סויגה
תייסולכוא ךותמ .תובישי ינב םה םיזוחא הנומשכ
םויכ םיתרשמ ,םיטועימה תוברל ,תללוכה לארשי
תויסולכואה ךותמ .םיזוחא 54 קר ל"הצב הבוח תורישב
םיזוחא 71 םיתרשמ ,סויגב תובייחה
 
24.04.01
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכזה םוי
הריפצב דומעל האירק ומסרפ ידרחה רוביצה ינבר

ד"יה ל"הצ יללח םישודקה לש םתמשנ יוליעלו םרכזל תוינשמ דומלל
הריפצב דמועה רוביצה תושגרב העיגפ לכמ ענמהלו

 
08.04.01
:םשב האחמ להוא המיקה תוררועתה תעונת
'לימב םירייארפ תויהל סאמנ'
לש םהיאנת תבטהל םיארוק העונתה ירבח
ריכזהל ןבומכ חוכשל ילב םיאולימב םיתרשמה
ביצקת שיו ףסכ שי תובישילש
 
 
תסנכב תישילש האירקב הרבע תובישי ידימלת סויג תייחד
 
24.12.00
םידרח סויגל תונכהב חותפל הרוה קרב
 
17.12.00
תובישי ינבל תורישה תייחד הקספוה
 
07.12.00
ךישמתש העש תארוה איצות הלשממה
תובישי ידימלתל סויגמ רוטפ
 
01.11.00
הייחד דוע ץ"גבמ שקבת תסנכה
לט תדעו קוח תקיקחב
 
08.10.00
תובישיהו תסנכה יתב לכב תוליפת
םמולשלו ןונבלב םיפוטחה לש םמולשל
הנכסב םיאצמנה ל"הצ ילייח לש
 
14.09.00
 
13.08.00
ישי לייחה תחפשמל ישי ס"ש ר"וי
שודק היה םכניב :לפנש ןירג
יש ,לפנש לייחה תחפשמ ינזואב גייתסמ ישי ילא ס"ש ר"וי
.תופירח תובוגת וררועש יפצומ ןויצ ןב ברה ירבדמ ,ןירג
גרהנש לייחה תחפשמ תיבב םימוחנת רוקיב םירהצב ךרע ישי
אוה יכ רמאש ברה ירבדמ גייתסהו ,םינומיא תנואתב עובשה
יכ החפשמה ינבל רמא ישי .הידבוע ברה יפלכ האנש לשב גרהנ
ברה לש רפס םהל רסמו יפצומ ברה לש ותואטבתה תא לבקמ וניא
לפנש שודק אוה ל"ז ןירג יש יכ רמאנ הב השדקה םע הידבוע
.לארשי םע ןעמל
 
24.07.00
םידרחה סויגל ןייפמק יתמזיש רעטצמ ינא :קרב
דחא םע" קרב לש המסיסה :רימת הרשה
תירקש הראשנו התיה - "דחא סויג
,קרב דוהא לש ותרימאב הלשממה תבישיב היה בר ןיינע
ףרוג סויגל קוח רבעב םזיש ךכ לע הטרח עיבמ אוה יכ
."דחא סויג - דחא םע" ןייפמקה תא ליבוהו םידרח לש
תחת רבעב תוכופהה ויתומזוי לע הלשממה שאר לאשנשכ
:קוספה תא קרב טטיצ,"דחא סויג - דחא םע" המסיסה
."םחורי - בזועו הדומ"
 
04.07.00
קיציא הילד הרשה יכ הנעטה הנוכנ םאה
קוחב ךומתל הל רשפא אל הנופצמש הדיחיה)
(לט תדעו תונקסמ ץומאל
היתד איהש ךכ לע הריהצה סויג ליגל העיגהב
?אבצל סויגמ הרטפנ ךכבו
השוב רסוחו תועיבצל לובג ןיא םאה
 
03.07.00
םיאולימב ףולא רבעשל א"כא שאר
םדא חכ דוע ךירצ אל אבצה :ביתנ השמ
,וילע דיבכמש ףדועמ לבוס אבצה
היה םהב ,רופכ םוי תמחלמ ימי ופלח
.דחא לכ ךירצ
שדוח 21 אוה לייח תורשל םויכ עצוממה
.שדוח 36 לש תורש תפוקתמ 58% םהש
ררחשמ ותמזויב ל"הצ יכ הארמש המ
.בר םדא חכ
 
02.07.00

20.06.00

10.05.00