הילאוטקאל טבמ


תוגרד לעו ודקפמל תילולימ תומילא לע שובחמ םימי 42-ל חלשנ

םירוביד לכה תינכתב הפשח לארשי לוק לש תיאבצה תבתכה השנמ הלמרכ
.הלילוט ןב ןומימ ןרס םיאולימ לייחב תורמעתה לש הרומח השרפ

המישמה ,דבכ דויצב תודובע לע יארחא היהש חכ לע דקיפ הלילוט ןב ןיצקה
דבכה דויצב םילייחה ודבע ךכ ךרוצלו רתויב הפוחד התיה וילע הלטוהש
תא ליבגמ רשא אבצה לש תוחיטבה תוארוהמ רתוי םהש הממיב תועש 12-כ
ריווא גזמבו םישק חטש יאנתב ושענ תודובעה .תועש 9-ל הדובעה תועש
.(רוזאב ררש דבכ םוח) רתויב השק
ללגב םדקומ תחא העש וידוקיפ תא ררחשל ןיצקה טילחה המישמה םותב
יחרכה יאנת ,אלמ זוכירב דקפתל תלוכי יאו תרבגומ תופייעמ ועבנש תוביס
.דבכ ןוסאב םייתסהל הלטוכי הגירח לכ ,םידבכ םילכב שומישב

טפשמל ותוא חלשו וז ותטלחה לע ושינעהל טילחה הלילוט ןב לש ודקפמ
טילחה דקפמה .דויצ לע הכדזהו םייחרזא םידגבב היה רבכ אוהש ירחא
יפוליח ותחפתה ,ךייוחמ אוהשכ פ"מב לקתנ ורדחמ הלה אצישכ ,וריאשהל
.ץראב הקזוחב החיטהו ןבא הלילוט ןב םירה םמויסבש ,םהיניב םירבד

םוקמב טפשמל חלשנ הלילוט ןבו תיאבצ הרטשמ פ"מה קיעזה הבוגתב
טפשמב .ויתוגרד תמאתה יא לעו ,ודקפמ יפלכ תילולימ תומילא לע
.תוגרד לע 12 דועו תומילא לע םוי 28 לביק

ררחיששכ תוירחאב הלילוט ןב גהנ ,חטשב ויהש םילייחה לכ תנעטלו ותנעטל
ויתוגרדב ותוא עדיי אל ל"הצ .ןוסא ענמ ךכב יכ ןכתיו םדקומ וידוקיפ תא
היה אוהש ןויכמו ,השדחה ותגרד לע ול עידוה בשחמה טלפ קרו ,תושדחה
.תושדח תוגרד םקשב תונקל ןמז ול היה אל ,תיעצבמ תוליעפב קוסע
.תוירחאו הבשחמ לכ אלל גהנ פ"מה ותנעטל

השרפב ריקחת ל"הצ םייק השרפה םוסרפ תובקעב
תדינע יא ללגב רסאמה ימי 14 תא ןופצה דוקיפ ףולא לטיב ריקחתה תובקעב
.םוי 28 רסאמ ושנועב רתונ .תומיאתמ תוגרד

42 ל הלילוט ןב ןומימ ןרס םיאולימה ןיצק לש ותאילכ תשרפ תא רקחש ןיצקה
ךא ,שובחמ ימי 14 ולטוב הריקחה תובקעבו ,ותדובע תא םייס שובחמ ימי
יבג ףולאה ןופצה דוקיפ ףולא טילחה ךכ .תועובש 4 ל אולכ ראשיי ןיצקה
ןופצה דוקיפ הטמ שאר השרפב ומעטמ להינש הריקחה יאצממ תובקעב יזנכשא
.הנשמ ףולא תגרדב

םיאולימב ןרס יכ רתיה ןיב הב רמאנו העדוה ל"הצ רבוד םסרפ ריקחתה ירחא
לביקש ילב םינומיאה חטש תא שטנש םושמ ןידל דמעוה הלילוט ןב ןומימ
םויס ירחא יכ דוע רמאנ העדוהב .הארתה לביקו ךכ לע טפשנ אוהו ,רושיא
ךכ לעו עקרקה לע התוא קרזו הלודג ןבא םירה ףאו םייא ,ןיצקה לליק טפשמה
םג אוה .םימויאו תילולימ תומילא לש תוריבע ללגב שובחמ ימי 28 ל טפשנ
יפכ ריקחתה לש עקרה רואיתב .תומיאתמ תוגרד ילב העפוה ללגב םייעובשל טפשנ
ךלמנ העשכ ירחאו טפשמה ירחא טלמנ ןיצקה יכ רמאנ להצ רבוד תעדוהב רסמנש
תעמשמ תוריבע רבעב ויה ןיצקל יכ ןעוט להצ רבוד .רוזחל טילחהו ותעדב
.תורישמ תחא םעפ דקפנ הז ללכבו
הדוה אוה הלילוט ןב ןרס םע ריכב ןיצק לש החישה ךלהמב יכ רסמ להצ רבוד
.לצנתהו הגש ,ןוכנ אל גהנ יכ

םהל היה אל יכ השנמ הלמרכ ינזואב ונייצ הלילוט ןב ןרס ןיצקה לש וירבח
יכ ונייצ םה .דוקיפה ךותב השענ אוהש םושמ ריקחתה תואצות ויהי הלאש קפס
ןיצקה ידיב רקחיהל וארקנ אל חטשב ויהש םיאולימ ילייח
.םיאולימ ישנא םניאש םידגנו םיניצקב קפתסה אוהו קדובה

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו