הילאוטקאל טבמ


םיסייגתמ םינבהמ םיזוחא 78 קר :ליחתמ טסוגוא סויג רוזחמ

םיפרטצמ 1983 ידיליו ,טסוגוא לש סויגה רוזחמ ליחתמ םויה
הנשה טסוגוא רוזחמב םיסייגתמה רפסמ .ל"הצ תורושל הנושארל
םושמ ,הרבעש הנשב רוזחמ ותואב םיסייגתמה רפסמ לע הלוע אל
.םיתרשמ אלש םיריעצה רפסמב לודיג לחש

אלש םיריעצה רועיש ,ל"הצ ינותנ יפ לעש חוודמ "תונורחא תועידי"
עיגמ "םתונמוא םתרות" לש קומינב טסוגוא רוזחמב םיסייגתמ
אל םיבר םינוליח םג ,תאז םע .ןותנשה ידילי ללכמ םיזוחא 9.5-ל
תוביסמ םתיצחמ ,תויאופר תוביסמ רוטפ ולביק םיזוחא 5.7 .םיסייגתמ
םיהושש םיריעצ םג .םיזחתמ םהמ קלחש םיכירעמ ל"הצבו ,תוישפנ
תמישרל םיפרטצמ םימיאתמ םניא םיישיאה םהינותנש הלאכו ל"וחב
.םיסייגתמ אלה

םינבה לכמ םיזוחא 78 קר םיסייגתמ הנשה יכ הלוע םינותנה םוכיסמ
.תוסייגתמ ןותנשה תונבמ םיזוחא 62 קר תונבה ברקב .18 ליגב םידוהיה
ןהמ קלחו ,וסייגתי אלו תויתד ןהש וריהצה תונבהמ םיזוחא 30-מ רתוי
.ימואל תורישל ובדנתה

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו