הילאוטקאל טבמ

 

ימלו ימל - ימואל חוטיב
גרבנטור ינוי :תאמ

ותעצה תובקעב הנכוה וז הבתכ
ןילייב יסוי םיטפשמה רש לש
תקולחל םינוירטירקה תא תונשל
ימואלה חוטיבה לש םידליה תואבצק
.הנידמה תפוקל ההובגה התולע בקע

םינהנה םה םידרחה יכ םינעוטה שי
ימואלה חוטיבה יביצקתמ םיירקיעה
יוצמה הובגה םידליה רפסמל תודוה
תפרוצמה הלבטב ,תוידרח תוחפשמב
תבצקל תועמשמ ןיא יכ תוארל לכונ
,ידרחה רוביצה לבקמ התוא םידליה
,הנקז תואבצק םע תזזקתמ איהו ליאוה
הסנכה תחטבהו תונוזמ ,הלטבא ,םיראש
,רתוי םהמ הנהנ ינוליחה רוביצהש
היטה הנשי םינותנה ךס בושיחב הברדאו
.ידרח אלה רוביצה תבוטלימואל חוטיבה תואבצק ךס תא קלחנ םא
האצותה - תיב קשמ רפ אלו שפנ רפ
חוטיבה תואבצק ךס - איה לבקנש
וניאש רוביצב הלודג שפנ רפ ימואל
.1.6 יפ ידרחה רוביצב רשאמ ידרח,תיב קשמ רפ תואבצקה ךס תא קלחנ םא םג
תואבצק ךס - איה לבקנש האצותה
הלודג תיב קשמ רפ ימואל חוטיבה
,1.046 יפ ידרחה רוביצב רשאמ ידרח וניאש רוביצב
.יללכה רוביצה תבוטל הלק היטה תמייק ונייהד


 

םייללכו םיידרח םיבושיב ימואל חוטיב תואלמג ילבקמ תאוושה

2000 ראוני ימואל חוטיב :םינותנ

יצרא עצוממ

םילבקמ זוחא)
(םיבשות רפסממ

רתיב
תיליע

תירק
םירעי

לאונמע

תירק
רפס

קרב ינב

םילשורי

ןג תמר

ביבא לת
ופי
:ריע
הבצק

10.7%

0.5%

0.9%

1.5%

0.3%

8.6%

8.9%

18.5%

18.8%

םיראשו הנקז

1.9%

0.9%

0.2%

1.5%

0.1%

0.9%

1.0%

0.8%

1.6%

הסנכה תחטבה

1.4%

0

0.2%

0.1%

0

1.1%

0.8%

1.9%

2.5%

דועיס

0.4%

0.2%

0

0.4%

0

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

תונוזמ

1.7%

0.5%

0.4%

1.1%

1%

0.7%

0.6%

1.3%

1.7%

הלטבא

15.2%

17.5%

12%

14.5%

10.6%

14.1%

13.8%

14.2%

12.8%

םע תוחפשמ
םידלי

2.5%

8%

6.4%

8.8%

3.0%

5.8%

4.1%

0.6%

0.8%

הלעמל םע םהמ
םידלי 4מ

0.4%

0

0

0

0

0.2%

0.3%

0.5%

0.4%

הדובע יעגפנ

תיסולכואש לככ ,הלבטב ונא םיאורש יפכ
,םידלי תבצק תכלוהו הלדג ,תידרח רתוי בושיה
,םיראש ,הנקז תואבצק תונטק ךדיאמו
.הדובע יעגפנו הסנכה תחטבה ,דועיס ,תונוזמ
םידליה רפסמב ןה הצוענ ךכל הביסה
ךומנ זוחא ןוגכ הנושה םייחה חרואב ןהו הנושה
םידלי רפסמ .ןישורג ,תוירוה דח תוחפשמ לש
םידלי תבצקמ םינהנה םידלי רתוי - ושוריפ הובג
םינקז רובע םידבועה םירגובמ רתוי םג ךא
,תידרחה היסולכואב יסחי ךומנה םידבועה רועיש תורמל)
(יללכה רוביצה תבוטל 3:5 אוה הדובע תועשב סחיה
םיקזחתמ םה םרגבתהב םידלי םתוא ונייהד
.ךומנ שפנ רפ םינקזה זוחאש ךכ םהירוה תא

 

99 תנשל תוישדוחה ימואל חוטיבה תואבצק ךס תקולח טוריפ

ח"ש ידראילימ

םיזוחאב

םידרח

םידרח אל

12.6

38

3.25%
409 ןוילימ

96.75%
12.2 דראילימ

םיראשו הנקז

6.8

20

13%
884 ןוילימ

87%
5.916 דראילימ

םידלי

4.4

13

6.5%
286 ןוילימ

93.5%
4.114 דראילימ

תוכנ

3

9

3.5%
105 ןוילימ

96.5%
2.9 דראילימ

הלטבא

2.4

7

3.6%
86.4 ח"ש ןוילימ

96.6%
2.31 ח"ש דראילימ

הדובע יעגפנ

2.4

7

3.5%
84 ןוילימ

96.5%
2.316 דראילימ

ליגל הסנכה תחטבה
הדובע

1.4

4

6.5%
91 ןוילימ

93.5%
1.3 ח"ש דראילמ

דועיס

33

98

5.9%
1.945 דראילימ

94.1%
31.056 דראילימ

תוישדוח תואבצק ה"ס

תואבצק תולבקמ (18 ליג דע) םידלי תוכורב תוחפשמ המכ?


2000 ראוני םידלי .סמ יפל םידלי תואבצק תקולח טוריפ

םידלי רפסמ

םידלי תבצק

תוחפשמה רפסמ

1

171

297.000

2

342

265.000

3

682

162.000

4

1377

74.000

5

1959

33.000

6

2601

17.000

7

3200

19.000

8

3799

9+

4398

 

,וז הלבטמ םילועה םינותנהמ
תוחפשמ 19.000 םנשי ה"ס יכ ונא םיאור
ללוכ הז ןותנ ,הלעמו םידלי העבש תולעב
םיברע ללוכ הנידמה תיסולכוא ללכ תא
ליבקמב ההובג הדוליה םהב םילחנתמו
םינותנה תקידבמ ,תידרחה היסולכואל
יכ הלוע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
םידלי העבש םע תיבה יקשממ 50%כ
תורחאו תויברע תוחפשמ םה הלעמו
:םיאבה םינותנהמ בכרומ ןותנה] .םידוהי םניאש
םידוהי םניאה תוחפשמ לש ללוכה םרפסמ
תוחפשמ 9000 סולפ םירפכו םירע יפל
.הלעמו םידלי 5 םנשי םהבש םילשורי חרזמב
םכותמ 27%ל ,תוחפשמ 34,571 אוה ה"ס
םהש – 9334 םהש הלעמו םידלי העבש שי
ללוכ אל הז רפסמ ,תוחפשמה ךסמ 50%כ
תשמחמ רתוי ןיא םהב םירפכה לכ תא
םירפכ םנשיו תויה ,םיבשות םיפלא
םרפסמ יכ רעשל ןתינ הלאכש םיבר
םנשי תאז תמועל .50% לע הלוע ללוכה
ללכמ 18% םהש תוידרח תוחפשמ 3500כ
,םידלי העבש םע תוחפשמה
.ץראה יבחרב תורזופמ תוחפשמה ראשםידלי תוכורב תוחפשמל עצוממה
הנומש אוה (הלעמו םידלי העבש יפל)
םתולע המכ תעדל םיצור ונא םא ונייהד םידלי
םידלי העבש םהב תוחפשמה לכ לש
תוחפשמ 19,000 ליפכהל ונילע – הלעמו
הנומש רובע םידלי תבצק .םידלי הנומשב
ונל שיש ךכ (2000 ראוני) 3799 איה םידלי
.ולאה תוחפשמה לכ רובע תיתנש הבצק ח"ש ןוילמ 866
ונל ירה םידרח םהמ 18% קרו תויה
תוחפשמ רובע תיתנש הבצק ח"ש ןוילמ 156
םיניינועמ ונא םא .םידלי תוכורב תוידרח
תואבצק הנידמל 'הלוע' המכ תעדל
ולאה םידרחה תוחפשמ רובע םידליה
עצוממה תא ןוילמ 156 -המ תיחפהל ונילע
ח"ש ןוילמ 118.5 ונל ראשנ םידלי 3.3 אוהש
,שדוחל ח"ש 913 לש הבצק הווש םידלי 3.3 יפל)
תוחפשמ ףלא 19 לופכ ,הנשל ח"ש 10,956
תוחפשמ םהמ 18% – ח"ש 208,164,000
ןוילמ 156 ח"ש ןוילמ 37.5 ונל ירה תוידרח
(ח"ש ןוילמ 118.5 ראשנ 37.5 תוחפ
ףקיה עיגה 1999 ביצקתה תנשבו תויה
ימואל חוטיבה לש תואבצקה ימולשת
(םיאולימ ףנע אלל) ח"ש דראילימ 35.2ל
ח"ש ןוילמ 118.5 לש הז םוכסש ירה
תואבצק ךסמ זוחאה תוירישע 3.3ב םכתסמ
(םיאולימ ללוכ אל) ימואלה חוטיבה

 

1999 ףוסל : ימואל חוטיבה לש תוישדוחה תואבצקל םינותנה םוכיס

ידרח

ידרח אל

 

550.000 שפנ

100.000 תיב יקשמ

5.450.000 שפנ

1.525.000 תיב יקשמ

 

שפנ רפ

תיב קשמ רפ

שפנ רפ

תיב קשמ רפ

רפסמ

294 ח"ש

1620 ח"ש

474 ח"ש

1696 ח"ש

שדוחל תואבצק ךס

3,536 ח"ש

19,450 ח"ש

5,697 ח"ש

20,360 ח"ש

הנשל תואבצק ךס

שפנ רפש קר אל ,הלבטב םיאור ונאש יפכ
שפנל ח"ש 294) תוחפ לבקמ ידרחה רוביצה
(םידרח אלל שפנ רפ ח"ש 474 תמועל םידרחל
הנהנ ידרחה רוביצה תיב קשמ רפ םג אלא
רוביצהמ תוחפ ימואל חוטיבה תואבצקמ
תמועל ידרח תיב קשמל ח"ש 1620) ידרח אלה
(ידרח אל תיב קשמל ח"ש 1696


תואבצקמ רתוי הנהנ ימ ונא םינחוב םא
תואבצקה לולכמ תא איבהל ונילע ימואל חוטיבה
ינותנ תא ללוכ ,ימואל חוטיבה לש תוישדוחה
םיווהמ רשא הסנכה תחטבהו הלטבאה
יעגפנ תבצק תא ןכ ומכ ,תואצוהה ה"סמ 15% - כ
,ח"ש דראילימ 2.4 םהש 7% הווהמה הדובע
זוחא כ"ג הב רשא תישדח הבצק איה םג רשא
תופתתשה בקע התוחפ וז הבצקמ םינהנה םידרחה
תופתתשה זוחא םהבו ,הדובעה לגעמב הכומנ
הכומנ תופתתשה בקע דואמ ךומנ םידרחה
קרב ינב ריעה :אמגוד םשל הדובעה ישרוד לגעמב
םילטבומה רפסמ הב ריעכ עובק ןפואב תמשרנ
רפסמש תורמל ,ץראב רתויב ךומנה אוה
.ץראב ךומנה כ"ג אוה הדובעמ םירכתשמה
,הסנכה תחטבהו הלטבא ימד תלבקל םיאנתה דחאו
םירבגהמ 58.3% .הדובעה תכשלב המשרהה - איה
הדובעה חכל םיכייש אל הדובעה ליגב םידרחה
אליממו ללכ הדובע םישפחמ םניאש ונייהד
,הסנכה תחטבהו הלטבא ימדל םיאכז םניא
הז ןותנ יפל .םידרח אלה לצא 22.6% תמועל
םילטבומ 2 םנשי ידרח לטבומ לכ לע [יסחי ןפואב]
םידרחה ונייהד [יסחי ןפואב] םידרח אל
םילטבומה ןיב יסחיה םקלחמ יצח םינומ
תחטבהו הלטבא ימד תקולחב ךכ בקעו
םקלחמ יצחכ םידרחה םילבקמ הסנכה
תפוקל םה 'םימרות' ךכבו היסולכואב יסחיה
תחטבה ןוילימ 72 דועו הלטבא ימד ח"ש ןוילימ 90 ימואל חוטיבה
.הסנכה

תוידרח תוחפשמ לש םידליה תבצק ביבס ןגלבה לכ :םוכיסל
.תואבצקה ךס לש תוירישע 3.3 ביבס אוה םידלי תובורמ