םיחרואה רפסל םיאבה םיכורב:םיאבה םיטרפה תא אלמל אנ
(הארנ וניאו רתאה ילהנמל חלשנ הז קלח)
יבמופה םיחרואה רפסל העדוה תסנכהל
ןאכ ץחל:םש
:ריע
:ליג
:ינורטקלא ראוד


?רתאהמ תמשרתה ךיא

עורג
ריבס
הלועמ

:תורעה

ינורטקלא ראודב העדוה תחילשל
ןאכ ץחל

יבמופה םיחרואה רפס