אובמריע לש הבוחרב ךרענש לאשמב
(אבצב םיתרשמ תובישיה ירוחב ןיא עודמ הלאשל)
:תואבה תובושתה ולבקתה
,ללכב הנידמה דגנ םה ,םידחפמ םה
,אבצב םינימה ןיב הדרפה רסוח ללגב ,םיטיזרפ
,םהלש תורשכה םע לכוא ןיא ,דומלל םיצור םה
,עורג ינפוג רשוכ םהל שי ,תבשב דבוע אבצהש ללגב
,אבצל תכלל רוסא
,ל"הצ לש ותחלצהל םיללפתמ םהש קיפסמ
דועו דועו ...אבצ ללכב ךירצ אל םייתד ויהי םלוכ םא
םיעמוש ונא ןיא תיתימאה הבושתה תא קר

*
:איה הלועה הנקסמה

הז אשונב תורובה
,תטלחומ - ל"הצב תובישי ינב תורש לש
דמוע הז אשונש תורמל
,הנידמל תד ןיבש םיאשונה שארב
תוסחייתהל הכז אל םלועמ
ושידקה אל םלועמ ,תקפסמו תיניצר
יואר ןמז םייתכלממה תרושקתה ילכ
.הז ךובסו בואכ אשונב רבסהה יוצימל

תיבה ףדל הרזח