?ימ דגנ ימ

םירוחשה שבולל יתקעצ '!סוד אי ,אבצל ךל'
םימלב תקירחב יבכר תא טאמ ינאש ידכ ךות
.דמע הב הכרדמל ודימצמו

,עוקש היה וב רפסהמ וטבמ תא שלת הלה
:די רחאלכ ריטפהו ילא וטבמ תא הנפה
'.וישכע סיסבל ךרדב ינא'
,ימצעל יתהמת '!?המ'
?אבצל ךלוה אוה ותוא ףפואה רוחשה לכ םע'

.אבצב הבושתב ריזחמה 'בר' אוה םתסה ןמ
,םיעורג יכה םה ולאה 'הרבח'ה
,אבצ םישוע אלש קר אל
םילייח תיסהל אבצל םיאב םהש אלא
.ימצעל יתבשח - 'אבצה תא בוזעלו הבושתב רוזחל
.יתטלחה 'וב לפטא ינא'

ידכ ךות 'סרוור'ה ךוליה תא יתבליש
.ודיל יתרצע םעפה .דמצמה תשוודמ הפרמ ינאש
,ינמיה ןולחל דעבמ ורבעל יתארק '?ךלש סיסבה הפיא'
'.ךתוא חקא ינא'
סדנוק דמוח ינא ןיאש אדיווש רחאל
.יבכרל סנכיהל םיכסה

.יתחתפ '?טיזרפכ ךילע לכתסמ ינאש ךל עירפמ אל'
ךילע לכתסמ ינאש ךל עירפמ אל'
.הלאשב ידוהיה הנע '?הנידמה ןוחטב תא ןכסמש ימכ
'?ינא' ,דרחה ןיגפהש המצועהמ לבלובמ
?תעגתשה ?הנידמה ןוחטבב עגופ ינא ,לכסותמ לוקב יתלאש
,ןונבל ,הדפתניא ,הנידמה ןוחטבל יתשדקה םינש שולש
?םידלי קחשמ ךל הארנ הז המ
,םיאולימב שדוח תרשמ ינא הנש לכ
,רשבה ריס לע םכל םיבשוי ,םידרחה םתאש ןמזב
,יפל תורזוחה םילימהמ דדועתמ ינאש ידכ ךות
הפצוחה תא דוע שי ךלו' – יתפסוה
'.הנידמה ןוחטבב עגופ ינאש ןועטל
,הנידמל תמרת אלש יתרמא אל' -
,תובר תמרת יכ קפס ןיא אבצב תתרש םא
לבא' – ןנוגתה 'ךל הדומ ינא ךכ לעו
,הנידמה ןוחטבב עגופ - התא יכ ןעוטו ינא רזוח
'.הנידמה ןוחטבל םימרות ןכ אקווד יירבחו ינא וליאו

'?דציכה'

,הנידמה לע ןגמ ינא וב סיסבל עיגמ ינא הקד דוע'
תורשפא םוש יל ןיא הז ןמז קרפבו
שידקהל חמשא לבא ,םירבדה תא ןבלל
'.ןיינעה רבסה ךרוצל םלש ברע ךל
תיבה ףדל הרזח