םיבתוכ םימסרופמ

 

שרגמ ותוא לע אל
07.12.00 בירעמב םסרופ - ילאירא יבוק :תאמ


יטילופה רושימב להנתמ ידרחה סויגה לע ןוידה
הרשפלו הנבהל יוכיס ןיא ןכלו ,ינחור-יתדה אלו

החיש ותיא חתפל הסנו בוחרב ידרח סופת
תוקד עשת ירחא .ל"הצל תובישי ינב סויג אשונב
תונעל המ יל שי" לש ענמנ יתלבה עטקה עיגי
."הז תא בוזענ אוב זא ,יתוא ןיבתש יוכיס ןיא לבא ,ךל

תובושתה תא םצעב הריתסמ וזה הערה הרושה
םידרחל שיש ,תומיענה אל יכ םא ,תונכה
םיענמנ םה .סויגה אשונב םתנגהל בישהל
תותימאב רבודמש םושמ תישאר ,ןתוא תונעלמ
םושמ תינשו ,זיגרהל תולולעה ידמ תובאוכ
.רבוע אל טושפ וללה תותימאהמ לודג קלחש
אשונב תומיעה לש ,קחדומה ,רתסנה קלחה לכ
אוה .תיתדה םיגשומה תכרעמל ךייש ,סויגה
לאידיאל ,ידרחה לש יתנומאה ומלועל רושק
םייח חרוא םויקבש תולבגמל ,הרותה דומיל
חוכיו ךפוה ,דרוסבאה הברמל ,ךכ .'וכו יתד
םינכת לעב תומיעל ,ותוהמב יטסיטמגרפ
.רצענ םג אוה קוידב ןאכ .םיקהבומ םייזויגילר

תילארשיה תוברתהש ךכב איה תירקיעה היעבה
ררחושמו חותפ קוסיעל הלשב אל ןיידע
,קוחרמ אשונב תעגונ איה .תדה ןיינעב
קרש םיכיבסת תרשרש ךותמו תיטמוארט תונססהב
םזגומ קוסיע לומ אקווד .םירימחמו םיכלוה
הרתונ ,םייזיפאטמ םירמוח דחאו ףלאב
לפא רוחכ תיתדה הלאשה םע תודדומתהה
וב תעגל וא ,בוטה הרקמב ותוא ףוקעל ףידעש
.עורגה הרקמב יטמוארט-טסופו תוו עמ ןפואב

םייתדה ןיב םייקה תודהי יאשונב חישה םג
יגולוכיספ תרושקת רבשמ הלגמ ,םינוליחל
תובכש ברקב תומייקה תויבופב ורוקמש
ינוליחה .תדה יפלכ תוילארשי תוילאוטקלטניא
התוחכונ תא לבקל ןכומ וניאש קר אל ילארשיה
,ולש ןולחל תחתמ תינחלופ תיתד הנומא לש
הקחדה ךותמ אשונב קוסעלמ ענמנ םג אוה
ןיינעה ןמ חורבל ול ףידע .דחפב הרוקמש
,םידרחב וא םייתדב קוסיע תועצמאב
."האושב םיהולא היה הפיא"ב םומיסקמ
,יוצמ ל"הצל םידרח סויג יא לש רופיסה
ןיבש עטקב ,תושעל המ ,תוחפל וקלחב
ןכומ היהי והשימ םא .יטסימל יגולואיתה
תכרעמל רבעמ יכ הרכהה לומ דומעל
יתד טנמלא םג םייק תיתוברת-תיתרבחה
אוה - ידוהיכ ותיא דדומתהלו וב ריכהל ,קזח
הנוש חוכיו להנמ ומצע תא אוצמל יושע
תושעל דחא ףא ןימזמ אל ינא ,אלו .ןיטולחל
.תבש ילצא

"רתוול" םינכומ סויגה ידדצמ םגש הביסה וז
רותיו ,םידמולו םיבשוי תמאבש הלא לע
.ססבתהל המ לע - םתטישל - ול ןיאש ,ךחוגמ
לכב עונמל הצור הזה דצהש ךכב אוה ןיינעה
הברה .םיינחור-םייתד םינכת לע תומיע ריחמ
אלו יטמגרפה דצב קוסעל ותניחבמ לק רתוי
תוניצרב דדומתהל רשאמ ,םוקמ םושל םדקתהל
השק יגולוכיספ ךילהב תוכורכ ה תולאש םע
.תדב הרכה לש

07.12.00 בירעמב םסרופ