םיבתוכ םימסרופמ

 

תוברתב ךבדנ וא "הידמוק" :קילאיב לש תבשה
?תינוליח תידוהי
06.07.01 "ץראה"ב םסרפתה
ירנבא לאומש :תאמ


ערוז ,הנושארל ןאכ תספדנה הזונג המישרב רסמנה ,קילאיב לש ויודיו
- ונרוד לש םג ומכ - ורודו קילאיב לש תוינחורה תויוטבלתהה לע רוא
תינוליח תידוהי תוברת בצעלו םירפסה ןורא תא שדחמ ןנוכל ןויסינב

לע קילאיב לש יודיווה ירבד
- תבשב ויתומא 'דב ןשעל וגהונ
התיה תולטבתה" המישרב םיאבומה
- הנושארל ןאכ תספדנה "יב
לש ושפנב הבואכ תוינש םיאטבמ
רבש תא הווח רשא ,ררושמה
תאז םע דחי ךא ,תיתדה הנומאה
תא רוביצל ליחנהל תויבקעב לעפ
הכותבש ,תידוהיה תשרומה יכרע
דוסי לע .יזכרמ םוקמ תבשה הספת
הסנא תושדחו תופסונ תויודע
לש וילותפנ לע רוא עורזל תאזב
שופיחב ויתוחרוא לעו קילאיב
דימלתהו ברה :(לאמשמ) קילאיבו םעה דחאןקורתנש םלוע לש תרגסמ ךותב לארשי ישדוקמ תודוסי לע רומשל ךרד רחא
.תיתדה הנומאה תואדוומ
תכרעמ רבחו הסדוא תפוקתמ דוע ררושמה לש םיקיתווה וידידימ ,יאטיל ןרהא
ששחמ תאזו ,הזינג קילאיב לש יודיווה ירבד לע רזג ,1921-מ "ץראה"

ררושמה" לש ויומידב העיגפל
ובר לש יומידב םג ומכ) "ימואלה
דחא אוה ,"ימואלה רסומה" לעב
שמיש רבכמ הז םלוא .(םעה
לש םהיציחל הרטמ קילאיב
הריתסה לע ועיבצה רשא ,םירקבמ
תודוא לע תוהובגה ויתולמ ןיבש
העודיה הדבועה ןיבל תבשה
,ךכ .היתווצמ תא רמש אל לעופבש
רקוחהו רפוסה רבס ,המגודל
ןיא" קילאיבלש ץיבודיבאר ןועמש
תילטב ףטעתהל תירסומ תוכז
"תבש תרימשל ףיטהלו ולש הניאש

הרושב .1921 ,הסדואב םירבע םירפוס תצובק
הרושב .יאטיל ןרהא :לאמשמ ינש ,הנותחתה
קילאיב :ןימימ ישילש ,תיעצמאההדוהיו דיבאר ןימינב תכירעב ,קילאיב םע תוחיש ,ץיבודיבאר 'ש)
ןתינ הלא ןיעמ תורוקיבל קילאיב לש הבוגת .(95 'מע ,1983 ,רדנלדירפ
המ ןיב הרומג הלדבה לידבמ יננהש ,ךל עד" :םולש 'ש םע ותחישב אוצמל
םדא םא ,היסהרפב .ותיב ירדחב השוע אוהש המ ןיבו היסהרפב השוע םדאש
ןכ ןיאש המ .הצוחה ונכילשאו ותקרפמב ונזחוא ,ילש 'תבש גנוע'ב ןשעי
,וצפחכ גוהנל ןירוח ןב היהיש ךירצ םש .ולש דיחיה תושרב ,ותיב ירדחב
,םולש 'ש) "ותא שיא ןיאב ,ומצעב אוה השעי ונוק ןיבו וניב ןובשחה תאו
.(44 'מע ,1984 ,דורב סכמו קילאיב נ"ח םע

,יבמופב התוא תשדקמ ךא רתסב תבשה תווצמ לע רובעל הריתמה ,וז השיג לע
תרתוכה תחת (23.1.27) "ץראה"ב וספדנ וירקיעש םואנב רבכ קילאיב דמע
ברה הנמנ םיגישמה םע .בורל תוגשהו תובוגת ררוע הז םוסרפ ."תבש גנוע"
לע קר בחרה להקה ינפב ריהצנ םא" :קילאיב לא בתוכה לאנבימ ןמנייטש יבצ
(...) המשנ ילב ףוגכ תבשה ונלצא הראשנ ןה (...) תיבמופה תבשה תרימש
,הנתשנ המ ,אריקי אבא ,ונולאשי יכ ונינבל ןימזנ הבולע הבושת וזיאו
"?הידמוק השעמ ןיעמ הזב ןיאה ?בוחרהו קושה ןמ תיבה ,תבש תוכלהב
.(8.2.27 ,קילאיבל ןמנייטש יבצ ,ב"בא ןלהל ,קילאיב תיב ןויכרא)

קילאיב תא וארש םושמ םא .קילאיב םע ןובשח ואב םייתדה םיגוחה לכ אל ךא
תודוסימ םלעתהל ורכיבש םושמ םאו לארשי ינומא ימולשמ דחאכ תומימתב
םע רבחתהל םייתד םייתגלפמו םיינבר םיגוח ושקיב - ובש "םייסרוקיפא"
םיבתכממ ."םימשבש םהיבא לא םינב בל בישהל" ףונמ ותושעלו קילאיב
םע ררושמה לש םימחה וירשק לע דומלל ןתינ קילאיב תיב ןויכראב ורמתשנש
לעו ,תע התואב לארשי ץרא לש ישארה הבר ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה
לתב תונברה לש ,(ןילרב) "תבש ירמוש" תימלועה תורדתסהה לש תונויסינ
."לארשי ישדוק" לע הכרעמל קילאיב תא סייגל "יחרזמה תורדתסה" לשו ביבא
תליכא דגנ ,תבשב םיירוביצ טרופס יקחשמ דגנ תויוליעפ הללכ וז הכרעמ
קילאיב םנמאו .ץראב בושייל ידוהי ןויבצ תיינקה דעבו ,יבמופב תופירט
ריע ,ביבא לתב ןה תבשה לוליח דגנ לועפל הסינו הלא תוינפל רתענ
.הל הצוחמ ןהו ,וירוגמ

תא חתפש סעקשורא ומשו םלצ דגנ ,החלצהב הארנכ ,קילאיב לעפ ,המגודל ,ךכ
תא ררועש אוה ,"ץראה" ךרוע ,ןוסקילג השמ .תבשב םילשורי זכרמב ותונח
ומולצת תא קלסל תונחה לעבל הרויש וב קחד ףאו הז הרקמב הלועפל קילאיב
הנעמב .(21.4.30 ,קילאיבל ןוסקילג ,ב"בא) הווארה ןולחמ (ררושמה לש)
אוהו ובתכמ תא יתלביק" :בישהל םלצה רהימ קילאיב לש החכותה ירבדל
רוגסל יתטלחהו ,םילשוריב תידרחה תודהיה לש תואחמה לכמ רתוי ילע עיפשה
םוש ודובכל ןיאש הווקמ ינא התעו (...) םיגחבו תותבשב ילש הינומלצה תא
,קילאיבל סעקשורא ,ב"בא) "ילש הווארה ןולחב אצמית ותנומתש תודגנתה
27.4.30).

ויהש םיבשומהו םיצוביקה ינבמ םג קילאיב ךסח אל תבשה אשונב ותרוקיב תא
הרמשש איה המדא-יחופת וא בהז-יחופת לש תוברתה אלו תבשה" :ובלל םיבורק
רחא הנכילשנה ,תובא-ץראל ונבושב התעו ,וידודנ ימי לכב ונמע םויק לע
עבג ץוביקמ רינשוק 'מ לא קילאיב בתוכ - "?וב ץפח ןיא ילככ ונווג
היהי םכלמע לכו ,ברחת אלא ,הנבית אל תבש ילב לארשי-ץרא" - ףיסומו
ומויק דוסי קר אל איהש תבשה לע םלועל רתווי אל לארשי םע .והותל
םלצ ןיאו םיהולא םלצ ןיא תבש ילב .ישונאה ומויק דוסי םג אלא ,ילארשיה
ךרכ ,1939 ,רבוחל 'פ תכירעב ,קילאיב ןמחנ םייח תורגיא) "םלועב שונא
.(קילאיב תורגיא :ןלהל .כר 'מע 'ה

לארשי ישדוק לוליח דגנכ םיפיקתה וירבד תורמלש ,תאז םע ןייצל שי
יחרזמה לעופה ליעפ .עבקש טרדנטסב ומצע קילאיב דמע דימת אל ,היסהרפב
היינואה יעסונ םע הנמנ רשא ,םילשורי תייריע שאר םימיל ,יאגרש ז"ש
עתפוה ,הירטסואב יאופר לופיטל וכרדב קילאיב גילפה הבש "ןוטגנישאוו"
לכואו בשוי ,לארשי ישדוקו תבשה דעב םחול ,המואה ררושמ"ש םי בלב תולגל
.(28.7.33 ,קילאיבל יאגרש ,ב"בא) "ילג-שירב תורוסא תולכאמ

י"ש .תדה לא קילאיב לש וסחי תוינשב דחא יוליג קר התיה תבשה ,ןכא
ותטלחהב דומעל ויצמאמ לע באכב וינפב הדוותה קילאיבש רפסמ ןונגע
םג םתבהא םג ,ראב םייח לצא אבומ) "ללפתהלו םוי לכ ןיליפת חינהל"
הרפרפ יתפש לע" קילאיב לש ירישה קוספהש המוד .(297 'מע ,1984 ,םתאנש
היצאוטיס התוא אטבמ ("םירפסה ןורא ינפל" ךותמ) "תובא תליפת התמו
םלועב הליפת תאשל תלוכי רדעיהו םיפוסיכ דחי םיכורכ הבש ,הנועמ
.םיהולאמו הנומאמ םתייתהש

ןחלוש" לש הכלהכו תדכ תודהיל סחיב קילאיב לש וז ןדבוא תשוחת דגנכ ךא
אצמנ וז חורב .תוברתכו תשרומכ תודהיה לש הדיתע יבגל ונוזח דמע "ךורע
דוע !םש להא טומת אל" :קוספה תא "שרדמה תיב ףס לע" לש םתוחה תיבב
תביתכ רחאל םינש ,םנמאו ."םילתכה היחא ךרפע תומרעמ ,תינבנו ךנבא
לש הנכשמ םוקמ ,(1929) "םש להא" תא קילאיב ךנח (1894) הלא תורוש
םייתנשכ קילאיב ידי לע הדסונ וז הדוגא .ביבא לתב "תבש גנע" תדוגא
לש ןבומב "םילתכה היחא ךרפע תומרעמ" ולש ירישה קוספה חורב ןכל םדוק
דוסי ינבא לע םיססובמה הריציו ןיינב לש ,ןשיה תוברוח ךותמ שדח תאירב
שדוקה ירפס לא ,תבשה לא קילאיב לש ותשיג תיצמת ןכ םא יהוז .רבעה לש
(הזוגנ םצעבש) תיתדה השודקהמ םתעקפה :ללכב לארשי תרות יכרע לאו
תרוסמל דובכ לש סחי הלגמש בחר ימואלו יתוברת ,יתורפס סיסב לע םתדמעהו
.ץימא רשק המע רשוקמו

- הכלההו הדגאה ,ארקמה ימוחתב ויתולעפמו קילאיב לש "סוניכה" תינכות
תרוסמ לא רשג תונבל הרתח ךא ,ןוליחה ןמיסב הדמעש ,וז חורב םלוכ ושענ
ותנוכתמ תא םג הוותהו קילאיב ןנכית ךכ .ףרוע הל תונפהל אלו תורודה
םע ייחב התעפשהו הייוליג ,הכרע ,תבשה תשרפ :תבשה רפס" לש העיריה תבחר
ותחישב ריכזה ותואש רפס - "הזה םויה דעו םדק ימימ ,תורפסבו לארשי
.ותומ רחאל קר עיפוה רשאו יאטיל םע הנורחאה

קילאיב אניק ותוינוליח תורמל עודמ ,ןיבהל אופיא ןתינ הז עקר לע
תוברת רסוח ,לוזלז לש טקא הלוליחב הארו תבשה לש ירוביצה הנויבצל
ורומ לש תמסרופמה ותרמא תא תוהדזה ךותמ טטצל גהנ אוה .הבוט תויפכו
"םתוא תבשה הרמש תבשה תא ורמש לארשישמ רתוי" היפלש ,םעה דחא וברו
הרמא םיטטצמה בור .ופר 'מע ,ה"כשת ,םעה דחא יבתכ לכ ,"תונויצו תבש")
ןפה תא שיגדה םעה דחא .(ל"זחב הרוקמש םמותל םירובס וז
קילאיב שפת ךכל ךשמהבו ,יתדה הדוסי תא אלו ,תבשה לש ירוטסיהה-ימואלה
ךרע ןויוושו ילאיצוסה ןויערה לש רתויב ףורצהו קקוזמה למסכ תבשה" תא
תפומ ,"תודחאו םולש"ל תואכ ,(זטר 'מע ,ה ךרכ ,קילאיב תורגיא) "םדאה
"ןמזה לע הטילש"לו "לוגיעב תיחצנ הרזחל למס"כו ,"יפויה שגר"ל
לש ויגיגהמ דוע .(אסק 'מע ,ב ךרכ ,1935 ,הפ לעבש םירבד ,קילאיב)
.ויתוסמבו וירופיסב ,ותרישב אוצמל ןתינ תבשה תודוא לע קילאיב

,ביבא לתב ."תבש גנוע" תרגסמב שממל רומאכ קילאיב הסינ ויתונויער תא
םוי תא תולבל םירגובמו רעונ ינב וטנ ,ינוליח יפוא הרקיעב האשנ רבכש
תא אלמל המגמ ךותמו הז עקר לע .םיה תפש לעו רודיב ידקומב םהלש החונמה
גנוע" תביסמ םיירהצה רחא תבש לכב םייקל קילאיב לחה ידוהי ןכותב תבשה
יקרפב וולש ,(גשומה לש בחרה ןבומב) הרות דומילו תואצרה הללכש "תבש
,הדגאב ,ארקמב תואצרה וללכ דומילה יאשונ .תבורקתו תונזח ,הרמז
.דועו לארשי םע לש הירוטסיהב ,תידוהי היפוסוליפב ,ירבע טפשמב ,דומלתב
יווצק לכמ םיניזאמ לש תובר תואמ ףיקהש ךלוהו לדג רוביצ וכשמ םישגפמה
.תיתרבחה תשקה

םיפסונ "תבש גנוע" תודסומ רצק ןמז ךותב ומק קילאיב לש ולעפמ תנוכתמכ
,הפיחב ,םילשוריב הלא םיגוח ולעפ רתיה ןיב .תוצופתבו לארשי ץרא יבחרב
תוצראב םג ויה לעפמל םידה .תודחא תויפוריא םירעבו תדבועה תובשייתהב
םע תבשה יגוח לש םירשקל תויודע תואצמנ קילאיב תיב ןויכראב .תירבה
תורדתסהב זא לעפש ,ךבילרק לאירזע לש ותיינפ ,המגודל ,ןהיניב ,קילאיב
לש "תבשה ילע" תא קילאיבמ שקיב רשא ,ןילרבב "תבש ירמוש" לש תימלועה
.(5.12.30 ,קילאיבל ךבילרק ,ב"בא) יביבא-לתה גוחה

תשרומהו תוברתה םוחתב םילעפמב ותוקסעתהו קילאיב לש תירוביצה ותוליעפ
תא ורקיב םירפוסו םידידי םכותבו םימיוסמ םיגוח .לכה תכרבל וכז אל
וז תרוקיב לע .ררושמכ ודועיימ ותוא חיסהל "תונקסע"ל חינהש לע קילאיב
םא ,יפט ףידע המ רמאיו עירכיש ןיידה הז ימ" :דלפרגנואל קילאיב בישה
ותומ ברעו ,(כש 'מע ,ה ךרכ ,קילאיב תורגיא) "?בוט השעמ וא בוט ריש
?ירישמ רתוי בושח וניא ידי לע אצומה 'הדגאה רפס'ש רמאת אמש" :ףיסוה
"תונמא םשל תונמא סרוג יניא ?םיריש םישיש דוע בותכא םא היהי המו
.(13 'מע ,תודוזיפא :דלפרגנוא ,ב"בא)

.קילאיב תיב ןויכרא להנמ אוה ירנבא לאומש