םיבתוכ םימסרופמ

 

םיסייגתמ אל
רתוי בושח ידוהיה םויקה לבא ,בושח ילארשיה םויקה
04.07.00 תונורחא תועידי - אישנ לאינד ר"ד


הזמ םינהנ אל םידרחה ונחנא .םכליבשב תושדח יל שי
וב בצמהמ םילבוס ונחנא .ל"הצל םיסייגתמ אל ונינבש
קש תויהל ונל סאמנ .ברעהו םכשה תרוקיב ונב תחטומ
םיעקומ ונא וב לאוטירב ונשפנ הצק ,עובקה תוטבחה
לע ימשרה עקומה תויהל בהוא אל דחא ףאו .תיביססבוא
.הנידמה לש ןולקה דומע

:תחא הבושתה ?סייגתהל אל םישקעתמ ונחנא המל זא
,וניניעב ,שי לבא ,הנידמה ןוחטיב לע רומשל בושח
המויק ךשמה וניא וניניעב ןוילעה ךרעה .רתוי בושח והשמ
;ץוחנ םגו בושח הזש תורמל ,תינוכית חרזמה תוילארשיה לש
.תודהיה לש התודירש תחטבה איה ונתניחבמ הנוילעה הרטמה
.ךכב תוחילש ירודח ונאו

תוהזה קוזיחב הבר היגרנא םיעיקשמ םידרחה ונחנא
תא םיכנחמ ונחנא .תוללובתהב המחלמבו תידוהיה
םויקה תא האלה ךישמהל ולכויש ידכ תובישיב ונינב
הבישיהש ונרמאב םינווכתמ ונחנא הזל .ידוחייה ידוהיה
,ונטבמ תדוקנמ ,הבישיה .יאבצ תוריש לש גוס םג איה
סותאהמ רישי ןפואב רזגנה קהבומ ימואל תוריש איה
.ידוהיה םעה לש םיפוחדה םיכרצהמו ידוהיה

אוה תוריש-יא וא תורישה לע םשומה זרפומה שגדה
.תילאיצניבורפו הרצ הייארמ עבונה ינתרק שגד
הכורא הירוטסיה לעב קיתע םעמ קלח ונחנא םידוהיכ
.תישממ תינחור הדחכה תנכסב תעכ אצמנה תבחרנ הצופתו
,תוללובתהב המחלמב היגרנאה תא עיקשהל םוקמב
םיקסעתמ ונא תידוהיה תוהזה קוזיחבו ידוהי ךוניחב
.ילארשיהו ימוקמה םויקב

םינועיטב תשמתשמה ,תבטקמה הקירוטרהמ ונל סאמנ
,ןיבנ ונלוכש יאדכ .תיכרע תוננובתה תלוכי תרדענו םיישגר
תוחילש הרותה דומילב האור תודהיה :םיכסנ אל םא םג
הווהמ הרותה דומיל תופפורתה .הנושאר הגרדממ תימואל
ונדגנ שומיחה תפטעמב .ידוהיה םעל תישממ תימויק הנכס
.קיפסי אל שלושמו לופכ אבצ םג ;הירליטרא ינקב יד ןיא
ונביבסמ :רתויב תנכוסמ תירוטסיה תמוצב םינותנ ונא
הלצהב קר אל ךרוצ האור תודהיה .םימלסומ יצחו דראילימ
.(הרות דומיל) תינחור הלצהב םג אלא (ל"הצ) תיזיפ

יתימא ףילחת ןיא דבלב תוילארשיה ויניעב הבושחש ימל
תוידוהיהו תודהיה םג ול תובושחש ימ לבא ,יאבצ סויגל
רדסב יכ תודוהל םיבייח ונאו .תובישיל ףילחת ןיאש עדוי
,הבושח הנידמה ,יכרעה תויופידעה
.רתוי הברה ,רתוי הבושח תודהיה לבא

"ידוהי עדימל זכרמה - ףונמ" ןוגרא להנמכ ןהכמ אישנ לאינד ר"ד ברה