םיבתוכ םימסרופמ

 

השדחה בוריסה תיזח
רד ץיבוביל הרש :תאמ

בוריסה תעפות תא הייחתל המיקה םולשה ךילהת תסירק
.םיאולימ ישנא ברקב רקיעב ,ןופצמ ימעטמ ל"הצב תרשל
ףתתשהל םיצור אל ,תויולחנתה לע ןגהל םימיכסמ אל
לדתשמ ל"הצ .ריחמה תא םלשל םינכומ ,םיחרזא יוכידב
קיחדהל
;סירט טרבור ,ץרווש לואש :הלעמל
אל ונחנא .למיוב הילתע :הטמל
המ תא ורבעי ונידליש םינכומ
ונרבע ונחנאש
,גרבנזור לייא טילחה תיתרקוי ןיעידומ תדיחיב םייתנש תרישש ירחא
ויתועד .שוביכ אבצב לייח תויהל ןכומ וניא אוהש ,הפיחמ 19 ןב
ותנומא תא וקזיח םינורחאה תוערואמה .הנורחאה הנשב ושבגתה
גרוב תויהל ןכומ אל ינא ,םיברעל לווע השוע הנידמה .תיטסיפיצפה
אוה .תיבב ראשנו וידקפמל בתכ אוה ,רחא םע תאכדמש תכרעמב ןטק
.ותוא עיתרה אל שנועה .יאנת לע רסאמ ימי 14-ל ןודינו טפשנ
אוה ,חרזא ינא התעמ .םייחרזא םידגבב שובל הדיחיל עיגה גרבנזור
.אלכהמ אצי אוה הזה עובשה ףוסב .םימי 14-ל אלכנו טפשנ אוה .רמא
אל אוה ,םידמ שובלל ברסמ אוה .קבאמב ךישמהל ןווכתמ גרבנזור
.תויתטישב םיברע גרוהש אבצב תרשל ןכומ

לבא" הנבמ העפשוה ומא .דוכילל עיבצמ ויבא .םינוא ירסח וירוה
יובמל יתעלקנש השיגרמ ינא" .תרמוא איה ,"והומכ תינוציק ינניא
תא תונשל ותוא ענכשל ןויסינב ."ינב לש ךוניחב יתלשכנש ,םותס
לאכימ רוספורפ םע ,גרבנזור הקינורו ,ומא ותוא הרשיק ותעד
םיכבתסמ ןהינבש תוהמא תועיגמ הילאש ןבאה ינא המ םושמ" .רוגסרה
לכה ארק רבכש ןוירוטסיהה ןיב שגפמה .רוגסרה רמוא ,"אבצה םע
אל לבא טסינמוה גרבנזור" .המכסה דילוה אל ריעצה לייחה ןיבל
אוה .תידיימ הכפהמל יוכיס ןאכ ןיא ירה" .רוגסרה רמוא ,"ישעמ
לבח .הנועמ שודק ומכ שיגרמ אוה .תונויער ומצעל סחדש דדוב םדא
,היה רשפא .תינמוה הרוצב וב לפטל םוקמב אלכל ותוא ךילשמ אבצהש
רתוי םדקומ ילא אב היה אוה םא .בוט ךירדמל ותוא ךופהל ,לשמל
ראשיהל :םילודגה םינכפהמה ונל ושירוהש ךרדב תכלל ול עיצמ יתייה
."ויתועדל הלומעת םש תושעלו אבצב

םינכומ אלש םיריעצ השולש דוע הנורחאה הפוקתב ועיגה רוגסרה לא
.רוגסרה רמוא ,"שואיל איבמ בצמה" .קוריה וקל רבעמ וא אבצב תרשל
היהת .תדדוב היעב אל וז .לדגי הלאה םירקמה רפסמש השגרה יל שי"
."קוריה וקל רבעמ תרשל וצרי אלש םיריעצ םע היעב וישכע ונל

אלכב ובשי םילייח 180 .ןונבלב תרשל בוריס לע ואלכנ שיא 170
לכ לעש איה הכרעהה .הדאפיתניאה ןמזב םיחטשב תרשל ובריסש ירחא
ועיגה אל לבא םיוסמ רוזאב תרשל ובריסש םילייח הרשע דוע שי אולכ
,תעכ אבצה לע םייאמ םיבוריס לש המוד לג .אבצה םע יתיזח תומיעל
םיאולימ ילייח טעמ אל שי" .לובג שי רבוד ,ןיחונמ ישי רמוא
וא שוביכ חוכב קלח תחקל ,תויולחנתה לע רומשל םינכומ אלש םייברק
םינכומ םבור .תיניתשלפ תיחרזא הייסולכוא םע יאבצ עגמב אובל
."הבוג הזה בוריסהש ריחמה תא םלשל

ןימאמ יניאש המ השעא אל

ןגנ אוה .הלאמ דחא אוה ,הדוהי ןבאמ יאקיסומ ,44 ןב ,ץרווש לואש
הז ,תיסאלק הקיסומל שוקיב ןיא לבא" ,םיקה אוהש היישילשב ול'צ
דחיב רציימ אוה הסנכה םילשהל ידכ ."ףסכ ונממ םיחיוורמש רבד אל
דועב ,םינטק םידלי ינש םהל שי .םידליל םילייבומ ותשא םע
דוקיפב םיאולימב תרשמ ץרווש .תישילשה הדליה דלווית םיישדוח
עיגהש ינפל דוע .םיאולימב תורישל ארקנ אוה םייעובש ינפל .ףרועה
דיקפתב תרשל ןכומ אל אוהש ול רמאו ודקפמ םע חחוש אוה סויגה םוי
תבשל ףידעמ ינא" .םיאניתשלפ םע עגמב אובל ותוא ובייחיש בצמבו
לוכי אל ינא" ,רמוא אוה ,"ינופצמל דוגינב לעפא אלש דבלבו אלכב
.שוביכ אבצב ןימאמ אל ינאו וב ןימאמ אל ינאש רבד תושעל

תא ודביא םהש םישח םהש ורמא לאמש ישנא הברה הנורחאה הפוקתב"
תא בהוא אל דואמ ינא .הככ שיגרמ אל ינא .הווקתה תאו ךרדה
הצור אוהש ינפמ םחלנ תאפרעש בשוח ינא לבא תעכ תשחרתמש המיחלה
רותפל ןוצרה לש ךשמה הז וישכע הרוקש המ .רתוי בוט םכסה גישהל
םייק לבא תינחוכ הפוקתל ונעלקנ עגרכ .תוינידמ םיכרדב בצמה תא
תומילא .םולש יכרדב ךוסכסה תא םייסל םידדצה ינשב קזח ןוצר
תומילאל ףתוש תויהל הצור אל ינא ןכל .הזה ךילהתל עירפת
."שוביכלו

עיצה אוה .קמונמהו שבוגמה םואנהמ םשרתה אל ץרווש לש ודקפמ
םיאניתשלפה םיריסאה בור" .בריס ץרווש .ודיגמ אלכב תרשל ץרוושל
אל ללכב אבצה .םיחטשב םיתומיע תובקעב ורצענ ודיגמ אלכל םיעיגמש
םג דגנתמ ינא .םיאניתשלפ רוצעל םעט ןיאש יאדווב .םש תויהל ךירצ
אל דואמ יאבצה טפשמה .םירבוע הלאה םיריסאהש יטופישה ךילהתל
."ןגוה

יל רמא אוה" .ויתועד תא תצק ןתמל ץרווש תא ענכשל הסינ דקפמה
ול היהת אל הזב ךישמא םאשו בוריס לש ךילהתב ליחתהל יל יאדכ אלש
."אלכל יתוא סינכהלו יתוא טופשל אלא הרירב

אל .ודיגמ אלכב גהנ תויהל יל ועיצה סויגה םויב" .להבנ אל ץרווש
השעאש דיקפת לכבש ינפמ אלכל הרושק אלש הקוסעת יתשקיב .יתמכסה
יל וארק העש ירחא .ול םיכסמ אל ינאש ןונגנמ תרשא ינא אלכב
."םי-תבב הרימש דיקפתל יתוא םיריבעמש יל ורמאו

תריש אבצב ,ןח-תמרב לדג אוה .אבצה םע םיתומיעב ןויסנ שי ץרוושל
רומשל ,םיאולימ תוריש תרגסמב ,שקבתה אוה '89-ב .ריוואה ליחב
םידיקפת עצבל ברסמ אוהש וידקפמל עידוה אוה .ראסנא הנחמב
םינפ םושב ןכומ יתייה אל" .יניתשלפ-ילארשיה תומיעל םירושקש
םימעפ עברא .רמוא אוה ,"םיאניתשלפ םיריסא לש רהוס תויהל ןפואו
ריעצ זא יתייה" .םימי 54 רסאמב בשיו הדוקפ בוריס לע טפשנ אוה
םא .תולקב ארונ הז תא יתחקל ,החפשמ יל התיה אל ,טסילאידיאו
ינפמ היעבל ךפוה היה הז הכורא הפוקת אלכב בשוי יתייה םויה
תבשל איה הוויטנרטלאה םא לבא .םינטק םידלי ינשל בא ינא םויהש
."היעב םוש ילב ןכומ ינא הזל ,םיאולימב תרשל םוקמב אלכב

.םיחטשב םיאולימב תרשל תחא אל ץרווש ארקנ תונורחאה םינשה רשעב
אל" .ינידמה בצמהמ ועבנ תוריש לש הזכ גוסל המכסה וא בוריס
ירחא לבא ,יתוא וררחיש דימתו תויולחנתה לע רומשל םעפ ףא יתמכסה
.תודגנתה יתעבה אל רבכ םעפהו ןורבחב רומשל יתארקנ ולסוא םכסה
תאפרע םאו סיסבה תא םינפמ םישדוח המכ דועב אלימבש ימצעל יתבשח
ינא אקוודש ישפט הז םישדוח המכ דוע חטשב ראשיי סיסבהש םיכסה
תושירד ,ףירח תומיע שי ,םכסה ןיא וישכע לבא .םכסהה תא החדא
הפוקתב היהא ינאש הביס םוש ןיאו תוינויגה יל תוארנ םיאניתשלפה
."שוביכ אבצמ קלח תאזכ

לע יתדמע" .הבוט השוחת ול וקינעה ,ץרווש רמוא ,ןוחצינהו קבאמה
השוע אל ינאש תאזה השוחתה םע ראשיהל דואמ יל בושח .יתחלצהו ילש
תושעל אל קר ,אלכב תבשל ףידעמ יתייה .וב ןימאמ אל ינאש רבד
םיאולימ ילייח המל ןיבמ אל םג ינא .דחפ ךותמ יל הארנ אלש דיקפת
.הרטמ םיכירצ ןכוסמ םוקמב תרשל םיכלוהשכ .םהייח תא םינכסמ
תומל ידכ הבושח קיפסמ הרטמ אל איה םויה ל"הצ ילייח לש המחלמה
ןיא אלימבשכ לובגה וק ללגב םייחה תא ןכסל יאדכ אל .הליבשב
."רובעי אוה קוידב הפיא הלאשל תובישח

םע םימיכסמ ירבח לכ אל" .ולש בוריסהמ הבהלתה אל הבורקה ותביבס
לש בצמב םיאצמנ ונחנאש השוחת שישכ וישכע אל דחוימב ,ילש ךרדה
ילש ןכש יתיאר ינש דצמ .ונמצע לע םינגמ ונחנא וליאכו המחלמ
ליבשב יכ .החמשב אל לבא ,ךלה אוה .הללאמרב םיאולימב תרשל ארקנש
."?םייחה תא ןכסל המ

קחשמ ילכ תויהל אל

הנוכשב םילשוריב רג ,יושנ ,31 ןב אוה .תוחפ אל שוחנ סירט טרבור
יעטק לש םוגרת תונכוס ,יידוט זוינ לארזי תא ךרוע ,תיברע
תרשמ אוה .תויורירגשלו ץוח יבתכל תילגנאל תירבעמ תונותיע
ךרד ותוא וסייגו אבצהמ וילא ורשקתה תועובש המכ ינפל ,ןוירשב
ינאש םהל יתרמא" .ןינ'גל חלשיהל היה רומא סירט .8 וצב ןופלטה
ושדיחו ובש ךכ-רחא ,וצה תא יל ולטיב תרחמל ,סייגתהל ןכומ אל
םיחטשל סנכיהל ןכומ אל ינאש ידקפמל יתרמא .ולטיב בוש זאו ותוא
."םידמב שובל

רושימב" .תוביס המכמ עבונ ,רמוא אוה ,םיחטשב תרשל ולש בוריסה
ןמזה עיגהו םהלשמ הנידמ העיגמ םיאניתשלפלש ןימאמ ינא יטילופה
תמחלמ תא וישכע םימחלנ םה יתניחבמ .םיחטשה תא םהל ריזחנש
תומכסהל עיגהל עירפמ קר ,הזה בלשב ,אבצה .םהלש תואמצעה
חוכ ול ןתונ אבצהש בשוח אוהו אבצ שי הלשממה שארל .תויטילופ
תויהל ןכומ אל ינא לבא .ונממ הצורמ אוהש םכסה היהיש דע תוכחל
ןכומ אל ינאו טמחש קחשמב ןויפ אל ינא .הלשממה לש הזה קחשמב ילכ
."תומילאה לגעמל יחרכ לעב יתוא ופרציש

שבוכ תויהל רשפא יא" .םיירסומ םידדצ םג שי ,רמוא אוה ,בוריסל
יניעב ספתנ רתויב רואנה לייחה םג .דחיב ךלוה אל הז .ירסומ
םע םיבר םיאניתשלפל שיש דיחי טעמכה עגמה .שבוככ םיאניתשלפה
םיסחיה תא םינשה ךשמב ףירחהש המ הזו םוסחמב אוה םילארשיה
ןמזב יס-יב-יבה לש תווצ לע הריש לייחה לע יתעמשש ירחא .וניניב
היה לייחה .הלאכ םיבצמב םילייחל הרוק המ יתנבה ןונבלמ הגיסנה
ינאו הדאפיתניאב למס יתייה ינא .ותוא םישאמ אל ינא .לבלובמ
תירשפאה הדיחיה תירסומה הטלחהה .םידיחפמ הלאה םיבצמה המכ רכוז
לע הרויו ימצע לע ןגהל ץלאנ ינאש ,הזה בצמל עלקיהל אל איה
לש תונברוק רבד ופוסב ונחנא .תומל םהל עיגמ אלש םישנא
ןטקה חרזאהו ןוטלשב ראשיהל םיצור תאפרע םגו קרב םג .םיגיהנמה
בייחש רמוא ינאש תאזכ איה ילש תועדומה םויה .ריחמה תא םלשמ
דעו רוזאב יטילופ יוניש רוצית אל תומילאה ,הזה בצמל ףוס תויהל
ינא .םישנא הברה דוע ןאכ ותומי םולש תושעל ךירצש הנבהל ועיגיש
."הזה לגעמל ףרטצהל ןכומ אל

הרכהה לא .םינש 15 ינפל ןוטגנישאוומ ותחפשמ םע ץראל הלע סירט
םג ,םיחטשב יתתריש רבעב" .ךורא ךילהת ירחא עיגה אוה תיטילופה
ינאש יתטלחה .ונלש םילייחה לע חקפל ידכ ,םיאולימב םגו רידסב
.ונלש םילייחה לש תוגהנתהה תא ןתמלו תוסנל ידכ םשל עיגמ
הרבעש תיאשממ תוריפ חקול לייח יתיאר רידסב לייח יתייהשכ
דקפמ יתייהשכ .שנענ אוהו וילע יתחוויד .הבינג וז יניעב .םוסחמב
ועיגה םה .םיחטשל וסנכנ דימו תונוריט ומייסש םילייח יל ויה קנט
הרוקש המ הז ,ימצעה ךרעה תקיחמו הלפשה לש הנש יצח ירחא םיחטשל
ויה אל לבא חוכ םהל שיש ושיגרה םה םואתפו ,ללכ ךרדב תונוריטב
יתצלאנ .םירגובמ םישנא וליפשה םה .הז חוכה םע דדומתהל םילכ םהל
יתתריששכ .תימוקמה הייסולכואה םע רשק רוציל םהילע רוסאל
ינא .לוקמרב תואירק ארקו הלילה עצמאב רפצ ילש גהנה םיאולימב
ונממ יתשקיב .הז תא ובהא שממ אל םיימוקמה םיבשותהש ימצעל ראתמ
םיסחיה תא רעכמש המ הז לבא ,תונטק תואמגוד הלא .הז םע קיספיש
."םיאניתשלפל םילארשיה ןיב

?חקפל ךישמהל אלו ברסל םעפה תטלחה המל זא

רויסה לע קר טולשל לוכי ינא .םצמוצמ דואמ הזה חוקיפהש יתנבה"
אל רבכ התא םינבא ךילע םיקרוזו ךילע םירוישכש יתנבה םעפה .ילש
."ךלש רויסה לע אל םג .טולשל לוכי

הנוכשב רוגל רבע אוה המ ןמז ינפל .תישעמ הביס םג שי ולש בוריסל
םיחטשב םיאולימ לש תועובש השולשל םלעיהל לוכי אל ינא" .תיברע
ןיבמ ינאש שיגרמ םג ינא םויה .הז תא וניבי ילש םינכשהש תופצלו
.םיברעל םיפשחנ אלו טעמכש ,םילארשיה בורמ רתוי בוט םיברעה תא
שיגר רתוי הברה ינא ,םדי לע רג ינא ,םתיא רבדמ ,םתיא בשוי ינא
תחא .םיקידצ םהש בשוח ינאש רמוא אל הזו .רבעב רשאמ םהילא
אל הז .םיקידצ םה תונברוקהש בושחל הז הירוטסיהה לש תויועטה
."םתוא גורהל ךירצש רמוא אל הז לבא .ןוכנ

הגולפב" .רמוא אוה ,תודהוא ללכ ךרדב ויה ולש בוריסל תובוגתה
.השוע ינא המו זעמ ינא ךיאו האלח ינאש יל רמא אל דחא ףא ילש
ורמאש םישנא םנמא ויה .יתוא םיניבמ םהש ורמא אקווד םישנא
תוניועה לש רטמורבב לבא .סייגתהל ךירצ ,דימתמ רתוי ,וישכעש
."תמיוסמ הנבה יתשגרה

הנש יצח ינפל רבכ .קינדוכיל יבא" .הבהלתה אל החפשמה אקווד
אוה .הב ףתתשא אל ינא םיאניתשלפה םע המחלמ היהת םאש ול יתזמר
."סעכ דואמ

"ונתמצועו ונחוכ" היהא אל

ןמזה עיגהש טילחה ,"ריעה לכ"ב יפרג ךרוע ,35 ןב ,ףסוי ימולש
םיאולימלש ונותיעב בתכ אוה םייעובש ינפל .תונברסה תא ןיצחהל
ףידעמ ינא" .בצייתהל ןווכתמ אל אוה ,םירצנ תמוצב ,םיבורקה
ינא .ןבל לוחכ לגדב ףוטע לוז ץעמ ןוראל סנכהל רשאמ אלכל סנכיהל
,קחוצ דימתש דחא ,בוט רבחו בוט רוחב יתייהש ילע ודיגיש הצור אל
ארח ,ער רוחב ינא רחממ .בוט רוחב תויהל יל סאמנ .הז לכו המשנ
."השומנ ,רוחב לש

לבא" ,ףסוי רמוא ,"היטרקומדל הנכס ינאש ןותיעל ובתכ םיארוק"
ילש םיאולימה לכ תא .היטרקומדל עייסמ אקווד ינאש בשוח ינא
.רתוי םשל תכלל ןכומ אל ינא וישכעמ .תויולחנתהב וישכע דע יתישע
ךלאש ?ינממ םיפצמ המ .חוכה לע רתוי תויחל ןכומ אל ינא
םולכ וליאכ ,הרגשל התיבה רוזחאו םיאניתשלפ המכ גורהא ,םיאולימל
ךותב םיאולימב תוריש .יל םיאתמ אל םייח לש הזכ גוס ?הרק אל
תויהל הצור יתייה םא .רוטיש תדובע הז תלפשומו הבער הייסולכוא
דגנ םחליהל יתוא ונמיא ,לייח ינא לבא .הרטשמל בדנתמ יתייה רטוש
.הזה תומחלמה גוסמ ףייע ינא .םינקזו םישנ ,םידלי דגנ אלו אבצ
תלהנתמ םליצבו ,תותיחש תוחורא ,תותבש ,םיגח ,םיבאפ ,ולשב םלועה
םלועה לע םימייאמו תוחוכ םיזיזמ ,םיגיהנמה םיבשוי הלעמל .המחלמ
לבא ,םתמצועו םחוכ ינא ,ילא םינווכתמ םה הזבו ונתמצועבו ונחוכב
,הדחכה תנכסב אל ונחנא ירה ?םחליהל רשפא המכ .חוכ רבכ ןיא יל
"?םחליהל ןמזה לכ המל זא

?ןגהל ןכומ אל התא םהילע םג ?םילחנתמה ידלי םע המו

םיכירצ אל םה ?םיילגרה םהל ועטקיי אל םיאולימל ךלא ינא םא"
תארקל ןורחאה דעצה תא תושעל דחפ קרב .ןורגב םצע םה ,םש תויהל
."ולש םידחפה ריחמ תא םלשל ןכומ אל ינא .םולשה

אלכה תא דורשל רשפא

"לובג שי" לש המוצעה לע עובשה םתח ,ימלשורי ךוניח שיא ,לארשי
םישובכה םיחטשב יניתשלפה םעה יוכיד ךשמהב קלח תחקל אל" תארוקה
."ךכל תושמשמה תויולחנתהה לע הרימשבו רוטיש תולועפב ףתתשנ אלו

'83-ב .אבצה םע תמעתה רידס תורישב היהשכ רבכ .שבוח אוה לארשי
דומעל תריש ובש סיסבב לכואה רדחב םילייחהמ שקיבש ירחא רצענ אוה
אל אוהש וידקפמל עידוהו גייווצנירג לימא לש ורכיזל הימוד תקד
תריש אוה רבעב .ןתמתה אוה םיאולימה תורישב .ןונבלב תרשי
הייסולכואב העיגפ אוה ילש לובגה" .רמוא אוה ,דוע אל .םיחטשב
תולובגב קר לבא הנידמה לע ןגהלו םידמ שובלל ןכומ ינא .תיחרזא
קלח אוה ןופצמה .ךכ םשל םיחרזאב עוגפל ןכומ אל ינא .קוריה וקה
אצוי ינאשכ ילש ןופצמהמ דרפיהל לוכי אל ינא .לייחה לש ומלועמ
ינב לכ לש ןויווש ומכ םייסיסב םיכרע תרשמ אל קוחה םא .םיאולימל
."ול תייצל אלו קוחה תא תונשל ךירצ םדאה

המוצעה לע הנורחאל םתח ,"ריעה לכ"ב יאנותיע ,ינבוארה לייא םג
אלכה .אלכב תבשל ךרטצי םא םג ,םיחטשב תרשי אל אוה .לובג שי לש
םימי 14-ל אלכנו טפשנ אוה םייתנש ינפל .ותוא דיחפמ אל יאבצה
יאופרה לופיטהו לכואה" .ודיגמ אלכב םיאולימב תרשל בריסש ירחא
הארנ הז זאו ןופלט יסיטרכו םירפס תחקל רשפא לבא םיעורג אלכב
ידכ .תויולחנתהה לע רומשל רשאמ אלכב תבשל ףידעמ ינא .בוט רתוי
תויסיסבה םדאה תויוכז םיאניתשלפהמ תוללשנ טקשב םש ובשיי םהש
ילש תונברסה .הזה שוביכה ןונגנממ קלח תויהל ןכומ אל ינא .רתויב
אל קר ינא .קשנב זוחאלו םידמ שובלל היעב םוש יל ןיא .תיוויטקלס
."רזכא שבוכ תויהל ןכומ

תררחשמ אל הדעווה

תרשל ןכומ אל ,םילשורימ ילאיצוס דבוע ,29 ןב ,ךוטנייש לאומש
קלח היהא קשנ ילבו םידמ ילב תרשא םא םג" .םיאולימב ללכב
שקיב אוה הנש יצח ינפל .רמוא אוה ,"םילאהו שבוכה ןונגנמהמ
אבצהמ יתררחתשהש ירחא" .ןופצמ ימעטמ םיאולימ תורישמ ררחתשהל
עויס זכרמ אוה דקומה .םילשוריב טרפה תנגהל דקומב יתדבע
יפלכ ילארשיה דסממה לש תולוועה לכ תא םש יתיאר .םיאניתשלפל
,םיאולימב תורישה םע רתוי םלש אל ינאש יתשגרה .םיאניתשלפה
."םיחטשב תרשל לוכי אל ינאש יאדווב ,תומילא יא ימעטמ רקיעב

דומלל ידכ הילגנאל ךכ-רחא ,האוגרקינל עסנ אוה םינש עברא ינפל
םיאולימב תריש ,ץראל רזח הנש ינפל .תילאיצוס הדובעב ינש ראותל
הנפ אוה .םיאולימב רתוי תרשל ןכומ אל אוהש טילחהו םילאצב
ימעטמ םילייח תררחשמש ןופצמ תדעו אבצב שי םא לאשו ודקפמל
רוביצה תוינפ תניצק .הז לע עמש אל אוהש רמא ילש דקפמה" .ןופצמ
תד ימעטמ םילייח תררחשמש הדעו שיש הרמא םדא חוכ ףגא שאר לש
."ןופצמה תדעוול יתוא ונפה םהו תיאבצה תוטילקרפל יתינפ .דבלב

ימ לכ" .ןופצמ ימעטמ םיאולימ תורישמ ררחוש ךוטנייש שדוח ינפל
יתטלחה .ררחתשהל יוכיס םוש יל ןיאש יל רמא הדעווה תא ריכמש
."יתחלצהש הדבועו ןימאמ ינאש המ תא םהל יתגצה .רתוומ אל ינאש

תרשל ובריסש םילייח זא דע .'95 תנשב המקוה םירבגל ןופצמה תדעו
ימעטמ תוררחתשמ םישנ .המאתה יא ףיעס לע ררחתשהל ולכי אבצב
.תולודג תווקת ררוע הדעווה ןוניכ .םידחוימ םיישק אלל ןופצמ
קר הדעווה לש היתונש שמחב .ןתוא ץפינ '99 תנשמ יטסנמא לש ח"וד
ח"ודה .היתוצלמה יפ לע וררחתשה ,ךוטנייש םהיניב ,םילייח השימח
,אבצ ישנא םהמ העברא ,םירבח השימחמ תבכרומ הדעווהש אצמ
אל םה ,םיכמסמו תעד תווח איבהל תורשפא ןיא הינפב םיעיפומל
.ןטפשמ אוה הדעווה ירבחמ דחאש תורמל ןיד-ךרוע םע עיפוהל םיאשר
.םיאולימ ישנאו וסיוג םרטש םירענ קר עיפוהל םיאשר הדעווה ינפל
שקבל םיוויטקלס םינברסלו םירידס םילייחל םג רשפאל ץילממ ח"ודה
לארשי תנידמל יטסנמא ןוגרא ארוק ח"ודה ףוסב .ןופצמ ימעטמ רורחש
.רסאממ ןופצמה יריסא לכ תא ררחשל

אבצל עידוה אוה .ןגועה ץובקמ 19 ןב ,רליה ןוניל עייס אל ח"ודה
זאמ טסיפיצפכ ומצע תא האר רליה .ןופצמ ימעטמ סייגתהל ברסמ אוהש
אוה .ויתועד תא וקזיח םינורחאה םיעוריאה .ומצע תא רכוז אוהש
שיגה אוה עובשה .החדנ םיימעפו ןופצמ תדעו ינפל םיימעפ עיפוה
לש תומוד תוריתע יתש .ןופצמה תדעו לש היתוטלחה דגנ ץ"גבל הריתע
הרקמהש רובס ,רדיק ירוא ,רליה לש וניד-ךרוע .וחדנ םירחא םילייח
."ותוא וחד המל רורב אל .יתימא טסיפיצפ אוה" .הנוש רליה לש

אוהש וידקפמל עידוהש ירחא תופירחב שנענ ,רידסב לייח ,רזוכ םעונ
עידוה דימו ל"חנל ןורחאה טסוגואב סייגתה אוה .םיחטשב תרשל ברסמ
לע טולשל ןיינועמ וניא אוהש ינפמ םיחטשב תרשי אל אוהש וידקפמל
אוה .םירצנ תנגה לע תומל הנווכ םוש ול ןיאו םיחרזא יצחו ןוילימ
.יאבצ אלכב םימי 28-ל אלכנו וירבחל ףרטצהל ברס ,וחיריל חלשנ
רבעוה אוה .תושק תואצות ויה ולש בוריסלש ןיבה אלכהמ ררחתשהשכ
ותחפשמל .ולש ןיערגהמ קלוסו ל"חנה לש סיסבב ר"סר תודובע עצבל
ייח לכ ימצע תא לכוא יתייה" .רעטצמ אל אוה תאז תורמלש רמא אוה
םדא םיחירכמ ויהש ומכ הז .וילא דגנתמ ינאש והשמ השוע יתייה םא
לגוסמ אל ינא .םיחטשב ונתייהשל דגנתמ ינא .לצינש לוכאל ינוחמצ
."םש תרשל

ןופצמ תדעוול הנפ אוה .םימי 14-ל אלכנו לייחתהל בריס ףסונ לייח
ברסאש יתעדי" .התבושתל ןיתממ אוה הלא םימיב .תועובש השיש ינפל
אל ינא .יתעד תא םיקזחמ םינורחאה תוערואמה .שבוכ אבצב תרשל
."תאזה תיאבצה תכרעמב קלח תחקל ןכומ

תוינפ םינורחאה םישדוחב ועיגה שדח ליפורפ ןוגראמ ילזמ הלר לא
.םיחטשבו אבצב תרשל אל וטילחהש םיאולימ ישנאו םיריעצ לש תובר
הרבחל תילארשיה הרבחה תא ךופהל הרטמב םייתנש ינפל םקוה ןוגראה
םישנאמ וא םיטבלתממ שדוחב תוינפ שולש ונלביק רבעב םא" .תיחרזא
,"לפכוה הזה רפסמה םינורחאה םיישדוחב ,אבצב תרשל םינכומ אלש
אל םה .הפיקע ךרדב הז תא םישוע םינברסה בור" .ילזמ תרמוא
םוקמב .םינברס םהש ול םירמואו םהלש דקפמה לומ תורישי םיבצייתמ
וא ,אפורל םיכלוהו בוט אל םישיגרמ םה םואתפ ,ן"בקל םינופ םה הז
.המאתה יא לש ףיעס לע םיררחתשמו אלכל םיסנכנ ,םיקרוע םהש
אבצב ללכב תרשל תיללכ תונברס םג ,היגוס לכ לע תיתיזחה תונברסה
תעפות לש ןוחרקה הצק קר איה ,םיחטשב תרשל תיוויטקלס תונברס םגו
רבוג ןוצר יא לש תיתרבח העפות תונורחאה םינשב הפ שי .בורסה
."אבצב תרשל ךלוהו

תועיגמ ,שדח ליפורפ לש יטפשמה ץעויה ,רדיק ירוא ד"וע לא םג
ולכוי ךיא םילאושש םיאולימ ישנאו םירידס םילייח לש תובר תוינפ
אל רבכו םיחטשב תרשל םינכומ אל םישנא" .תורישהמ ררחתשהל
.םיאניתשלפ םייתאמ םיישדוח ךותב גרהש ףוגל ךייתשהל םיבהלתמ
ילאוטקלטניא והשממ תכפוה ,המגמ הב האור ינאש ,תאזה תוטבלתהה
םיכירצ םהש רמוא ינא םיטבלתמה לכל .תילאוטקא תוטבלתהל ירסומו
."יאבצה אלכל סנכיהל םינכומ תויהל

,םיעוריאהמ םיעפשומש םינברס לש המירז שי םינורחאה םיישדוחב
םירידס םילייח" .םיינופצמ םינברס תתומעמ רלדנס ייגרס רמוא
םיעמוש םיאולימ ישנא .גרהה תא םהיניע ומב םיאורו םיחטשב םיאצמנ
אבצב תרשל בוריס ,תיפוסה הטלחהל םישנא ףחוד הז .םירבחמ הז לע
."םיחטשבו

ולאש ,םישנא ןומה ילא ורשקתה ,זר ןטול רמוא ,םינורחאה תועובשב
טנדוטס ,19 ןב ,זר .וצעייתה ,וטבלתה ,ןברס תויהל הז ךיא
הנש ינפל בריס ,ביבא-לת תטיסרבינואב היפוסוליפלו הירוטסהל
.המאתה יא ףיעס לע ררחוש אוה אלכב םימי 52 ירחא .אבצל סייגתהל
,וישכע ומכ ,ךרוצה תעבש יתעדי .יוכיד אבצב קלח תחקל יתיצר אל"
גרהא ינא םא .היוגש תוינידמ רמשל ידכ םיחתות רשבכ ונב ושמתשי
אבצל סיגתמ יתייה םא .ורתפיי אל לארשי תנידמ לש תויעבה םיחטשב
םישנאל ריהבה ילש ירוביצה קבאמה .ךפיהל .הנידמל רזוע יתייה אל
."יוכידלו גרהל אל דיגהל רשפאש םיפסונ

ךיא תעדל םיצור םבור" .הכימת ילצא םישפחמ ,זר רמוא ,םיטבלתמה
יאבצה אלכהש םהל רמוא ינא .הז תא דורשל רשפא םא ,אלכב תבשל הז
ןמזה לכ םיסנמ ,ישונא ונניא םיאולכל סחיה ,יטפמיס אל םוקמ אוה
םיריסא ןיבל ךניב דירפהל ,חורה תא ךל דירוהל ,ךתוא ליפשהל
םיריסאה ילא .םיריסאה ןיב תוירדילוס רצווית אלש ידכ םירחא
םיבר םהיתופקשהב םינמי ויה םבורש תורמל .הפי וסחייתה םירחאה
םחלנ ינא םוקמ והשזיאבש ושיגרה םהו אבצה תא םיאנוש םהמ
."םליבשב

לבא ,להואב יתרג ינא" .זר רמוא ,םילק אל םייסיפה םיאנתה םג
תא רובעל טלחהב רשפא .תונוריט לא ומכ תאזה הפוקתל סחייתהל רשפא
."הז

?םיירורהסה ןעמל תומל

העפותב רבודמ ילואש וא ,ל"הצ לע םייאמ יחכונה האחמה לג םאה
רקוח ןהכ טראויטס רוספורפ ?תיתועמשמ יתלבו הפקיהב הנטק ,תילוש
תטיסרבינואב הנידמה עדמל גוחב הרבחל אבצ ןיב םירשקה תא
.לארשי ןוחטיב לע העיפשמ אל ,רמוא אוה ,בוריסה תעפות .ןליא-רב
הלש העפשהה ידיימה חווטב לבא בל תמושת ןומה תספות תאזה העפותה"
.םאנטייו אל הז םיחטשהו תירבה תוצרא הנניא לארשי .תירונימ
.העפשה תלעבו הבחר דואמ התיה םאנטייו תמחלמב תיאקירמאה תונברסה
ןתמו אשמ לש תחתופמ תוברת שי ,תירבה תוצרא תמועל ,לארשיב
סנכיהל ילב אבצה םע םינוש םירדסהל עיגהל םילייחל תרשפאמש
םש תונברסה ןכלו תאזכ תורשפא התיה אל תירבה תוצראב .םיתומיעל
הלש העפשהה תירונימ איה לארשיב תונברסהש ןוויכמ .ףקיה תבר התיה
אבצ אוה ל"הצו ,םעה אבצ .דיתעה ןוויכל הטונ אלא תידיימ הניא
תועד יקוליח שישכ .הרבחב סוזנסנוק שישכ יוויטקפא אבצ אוה ,םעה
.אבצל םיעיגמ םה םעב

היעב ול תויהל הלולע ?םיבושיי קרפל הצרי אבצהשכ דיתעב הרקי המ"
הלאשה יבגל ,לאמשמו ןימימ ,םהיתועדב םיקולחש םיאולימה ישנא םע
םילייח לבא ,םירידס םילייחב שמתשהל ףידע הלאכ םיבצמב .וזה
.םיבכרומ םיאשונב לפטל םילשב םניאש םיריעצ םישנא םה םירידס
בושחל ליחתהל ךירצ אבצהש רבד הזו יתייעב תויהל לולע דיתעל יפצה
."וישכע רבכ וילע

,תפסונ היעבב לקתיהל לולע ,םילבוימ למיוב הילתע תרמוא ,אבצה
,בחרו ףיקמ היהי אוהש הפוצ ינאש ,שדחה דנרטה" .םירוה לש תונברס
םהינב תא בירקהל רתוי םינכומ אל םישנא .םירוה לש תונברס היהי
."ןהב םינימאמ אל םהש תורטמ ןעמל

רשמ השקיב איה ,םינש שולש ינפל ,אבצל סייגתה למיוב לש הנבשכ
איהש ינפמ המיחל ידיקפתמ ותוא וררחשיש ל"כטמרהמו ןוחטיבה
רוד ונחנא .בחרתתו ךלת תאזה העפותה" .םחול היהי הנבש תדגנתמ
תעבגב היה יסיג ,רורחשה תמחלמב ומחלנ ירוה .תומחלמ לע יחש
םחלנ ילעב ,שדק תמחלמב םחלנ יבא ,םימיה תשש תמחלמב תשומחתה
שי ,םירופיכה םוי תמחלמב חא הדביא יתרבח .םירופיכה םוי תמחלמב
ילש רודה .הלוכש םא איה תרחא הרבח ,המחלמ תמותי איהש הרבח יל
ונידליש םינכומ אל ונחנא .םירופיכה םוי תמחלמב השעמל דחכנ
."ונרבע ונחנאש המ תא ורבעי

?הרירב ןיא םאו

לש םייח וא תונורתפ חיטבמש םוקמה אל אוה ברקה הדש .הרירב שי"
תדגנתמ ותחפשמש םחולש ינפמ ונב בשחתהל ליחתהל ךרטצי אבצה .דובכ
םירוה שי םויה רבכ .בוט םחול תויהל לכוי אל ולש יאבצה תורישל
אל םא .תונוש תוחטבה ידי לע ןבה לש יאבצה תורישה תא םינוקש
ךל ןממנ םיחטשב תרשת אל םא ,תינוכמ ךל הנקנ יברק לייח היהת
."ץראל ץוחל לויט

ץחל וילע ליעפת איה ושכע .אבצהמ הנורחאל ררחתשה למיוב לש הנב
היהי ינבש הדבועה יתוא הדירטמ" .םיחטשב םיאולימב תרשי אלש ידכ
העברא םש גרה אוה .םיחטשב ףלצכ תריש הנבש הרבח יל שי .שבוכ
הזיא .תולילב ןושיל הקיספה איה הז תא הל רפיס אוהשכ .םיאניתשלפ
גורהי ינבש תורשפאה ?םישנא העברא גרה אוהש ירחא הנבל ויהי םייח
אל רבכ אוה םדא ייח לטונש ימ .יתוא םג הדירטמ דואמ םירחא םישנא
םע תיקוח היעב םג שיו .ינב לש שונאה םלצל תששוח ינא .םדא ותוא
תיטרואית .ימואלניבה טפשמל תודגונמ תויולחנתהה .םיחטשב תורישה
ןידל םש דמעויו ץראל ץוחב םימת לויטל עסיי ינבש תורקל לוכי
."המחלמ עשופכ

,םולשל תוהמאו םישנ ןוגראב הרבח ,אבס רפכמ ןילכור הנוי םג
היהי אלש 17-ה ןב ינב תא תדדועמ ינא" .תינברסכ המצע תא הרידגמ
לע ןגהל ידכ לופית ושאר תורעשמ הרעשש הנכומ אל ינא .יברק לייח
לבא םינרדומה םירודלפמורטה םהש םיענכושמ םילחנתמה .םירצנו חופת
המל .םייתימאה םירודלפמורטהו תונברקה םה ונלש םינבה השעמל
לביע רהב לייטל םיטילחמש םיפרוטמ ללגב םהייח תא ונכסי ונידליש
ךייש הסדה תיב .ןורבח דילי יבא ?לחר רבקב ללפתהל םישקעתמו
המ ןמז ינפל .םתוא הריכמ ינא .לחנתמ דוד ןב יל שי ,יתחפשמל
םא ,הלאה םיפרוטמה תא האור התא :ינבל יתרמא .םלצא הנותחב יתייה
רתוי הברה ינא .להבנ ינב .םהילע רומשל ךרטצת תיברק הדיחיל ךלת
תרובח לע ןגהל ידכ תוומל ותוא בירקא ינאש הבשחמהמ תלהובמ
."תאזה םירורהסה

*

ףקיה תבחר העפות אל וז:ל"הצ רבוד
םיתרשמה םילייחל .םיחטשב תוריש ינברס לש העפות תרכומ אל ל"הצב"
המשלש הרטמהו המישמה תנבומ הזע לבח רוזאו ןורמושו הדוהי יחטשב
וא ןוחטיב תורישל םידעוימ :ןופצמ תונברסל רשאב .םילעופ םה
תרבעומ םתיינפ ןופצמ ימעטמ רוטפ לבקל השקבב םינופה םילייח
להנימ שאר תושארב ןופצמ ימעטמ רוטפ תשקבב הנדה הדעווה תוריכזמל
,םזיפיצפל תונעט ,הרואכל ,הלעמ ןכא הנופה יכ אצמנ םאב .סויגה
תלבקמו הנופה תא תעמוש הדעווה .הדעווה ינפל עיפוהל ןמזומ אוה
םירקמב ,תורשפא הנשי הדעוול .ופוגל ןחבנ הרקמ לכ .התטלחה
בוקנל ןתינ אל ןכ לעו ,םייניב ןורתפ לע טילחהל םג ,םימיאתמה
םירקמב רבודמ הרקמ לכב .הקינעמ הדעוהש םירושיאה יבגל םירפסמב
."הנש ידמ דבלב םידדוב
07.12.00 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ