םיבתוכ םימסרופמ

 

םיצימא לש רדסה
תונורחא תועידי - גלשרבליז ידוד
(ידרח תרושקת שיא)

לט תדעו תונקסמ םושיי לע יופצה קבאמה
אל סויגה רדסה יבגל הרשפה יכ ריהבמ
:רתויב השקה היגוסב ןורתפ המע האיבה
.םינוליחל םידרח ןיב תורבדיה רדעיה

,םידדצה לכמ םילועש רבשה תולוק
רדסהה יכ םידע ףלאכ םיחיכומ ,ינוליחכ ידרח
שבוגש םכסהה ,םידדצה ינשמ ןברוק שרוד
םע םיצימא םישנא לש תבשחמ תכאלמ הווהמ
.והער תא שיא ןיבהל וליכשהש ,תירוקמ הבישח
אל לט תדעו ,תוצלמההו תועצהה תורמל לבא
םירזה חישה יגוס ןיב רשגל ךרד ןיידע האצמ
.תודגונמה םלועה תוסיפת ןיב ,םירזומהו
החטבהב המלש הנומאב ןימאמ ינא ,ידרח םדאכ
:בטיה ןיבמ הב קסועש ימ .הליצמו הניגמ הרותה יכ
תשיכר וא עדי תריגא ךרוצל הדעונ אל הרותה
.םייח חרוא איה הרותה ,הלכשה
האוושה םישועש םידרחה תא ללוש םג ינא ןכל
.ל"הצב המיחלה ןחבו הרותה דומיל ןיב
,םייחה לכ ךשמל ,םייח חרוא לאכ הרותל תוסחייתהה
:תידרחה הרבחה לש םיבושח םיכרצ ינש תאטבמ
,ידוהיה םעה לש חורה םלועל סיסב ןתמ
ינרות םלוע לש רידא ימוקיש ץמאמ תיישע דצל
תשוחתה הוולתמ הרותה ייח חרואל ןכל .ברחש
יכ םינימאמ ונא :תיתד הנומאב הרודחה תוחילש
.ידוהיה םעה תויחצנל תידעלבה הבורעה וז