םיבתוכ םימסרופמ

 

םידרחל וחינה
יפסכ הירא :תאמ
15.12.01 ץראה ןותיעב םסרופ

הרבש אישה תא .תולובגה תא ןורחאה ןמזב רבע םידרחה דגנ יתרושקתה עסמה
םכל דיגהל ךיא תעדוי אל ינא ,םירקי םיחא" :"תועידי"ב בוג תנע עובשה
םייתשו םישימח .םכתא סנרפל רתוי םילוכי אל ונחנא לבא ,תונידעב הז תא
...רבשיהל וישכע דמוע הזה חוחשה בגה לבא קדה ונבג לע םכתא ונאשנ הנש
תבציק .לבה ירבד םה ולא ."...דבכה םכלוע תחת םיערוכ תיזיפ ונחנא
ירוביצה חוכיווה וישכע להנתמ הביבסש םידלי תובורמ תוחפשמל םידליה
עויסה .הנידמה ביצקתמ לימורפ ינשכ .ימואלה רצותהמ דחא לימורפכ הווהמ
ינשמ רתוי אל אוה תינוליח החפשמל תיתלשממה הכימתל רבעמ ,םידרחל ללוכה
ולוכ ידרחה ךוניחה ביצקת .הנידמה ביצקתמ דחא זוחאכ .הנשב לקש דראילימ
תוחפ ,ךוניחה דרשמ לש ללוכה וביצקתמ זוחא העברא ,לקש דראילימכ אוה
תותדה דרשמ ביצקתב תובישיל עויסה .הייסולכואב םידרחה םידליה לש םקלחמ
דרשמ ביצקתב םיאצמנ רתוי םינטק עויס ימוכס .םיפסונ לקש דראילימל עיגמ
ליפהל רשפא יא לבא הזה עויסה תא רקבל רשפא .ןוכישהו החוורהו הדובעה
ובש ןונגסב םיענ אל והשמ שי .לארשי לש ילכלכה קיתה לכ תא םידרחה לע
גוהנ "םירחא" לש תויסולכוא דגנ הזה גוסהמ םימוסרפל .םידרחה םיפקתומ
.תונעזג אורקל םימעפל