םיבתוכ םימסרופמ

 

?הנידמב םימה םיכייש ימל
הנביל ירנ :תאמ
2001 ינויב 23 ,א"סשת זומתב 'ב תבש םוי "ץראה"ב םסרופ

ותביבסב תונייעמה םישבייתמו םיכלוה ,חרופכ הלוע ידג ןיע ץוביק דועב
םיכייש תונייעמה ימש טילחה והשימ .הרידנה עבטה תרומש תססוג םתיאו
םימה לעפמל םגו ,ויכרצל תובידנב חקול ץוביקהו עבטל אלו ץוביקל
הרימשב המדרנ עבטה תורומש תושר .הרואפי תרבחלו ול ףתושמה םיילרנימה

,ץוביקה לא רוניצב םימרזומ םימה בור .ידג ןיע ןייעמ
הכירבהמ וליאו ,שבייתה קוריה ןורדמה
דחא יאדווב אוה ידג ןיע םייספא ימ לש תילולש קר הרתונ
ינטוב ןגכ זרכוה ףא םינש המכ ינפלו ,ץראב םיפיה םיצוביקה
םייפורט םיחמצ לש ןג חרופ קשמה זכרמבש םושמ ,ימואלניב
יליבשב םילייטמל היווחהו ינטוב ןגב רוגל םיענו דמחנ .םירידנ
עבוש תעדוי הניא ןיעה .הלופכ תישוח האנה תקפסמ ץוביקה
ןזואל רתוי עיגרמ המ ,תולעמ 35 לצב תודדמנ ובש ץיק םויבו
תוקשמה תופטפט תואממ םירגינה םימה עפש לש ךופכפה לילצמ
תואשדמה םג .םיירהצב םייתש העשב הרישעה ץוביקה תייחמצ תא

םיצוביק המכ לש ולאמ רתוי ףא תוקורי ,דואמ תוקורי ידג ןיעב תובחרנה
וכותבש רוזיאל ץוביקה ףונ ןיבש דוגינל דחוימ םסק ףיסומה ןיינע ,ןופצב
טהלב הביהצמ המדא וביבסש ,םימ עפושו קורי רבדמ הוונ :עוטנ אוה
.שמשה

ןוויכמ .םילחנהו תונייעמה ימ ,םימה הלא הוונל רבדמ ךפוהש המ
תואנ הב תורידנ רתוי דועו ,םילחנבו תונייעמב הלד לארשיש
שיש ,עבט תרומשכ "ידג ןיע תאנ" יורקה חטשה לכ זרכוה ,רבדמה
לע הפיקשמ איה ידוחייה היפוי דבלמ :תונורתי המכ דוע הל
ללכבו ,חמוצו יח עפשל םימלוה היחמ יאנת תקפסמו חלמה םי
.םלועב רחא םוקמ םושב םייוצמ םניאש םיידוחיי םיטירפ המכ הז

,הנשל הנשמ תרשעתמו תכלוה ידג ןיע ץוביקב יונה תייחמצש דועב לבא
םיכלוה ץוביקה ינקתמו הדש רפס תיב ,החראהה תיב ביבס תואשדמה יחטשו
,ידג ןיע ןייעמ ביבס רקיעבו ,הביהצמו תכלוה ידג ןיע תרומש ,םיבחרתמו
תורוקמ לש עפש שי ,הרואכל .ץוביקה ףאו הלוכ רבדמה תאנ היורק ומש לעש
לבא ,תימלוש ןייעמ םגו תוגורע לחנו דוד לחנ ונשי ,הביבסב םיפסונ םימ
רקיעב םה תונייעמה ימו ,הייתשל םייואר תונייעמה ינש לש םהימימ קר
ונממ השלח תימלוש ןייעמ לש ותעיבנש םושמ ,ידג ןיע ןייעמ ימימ
.הברהב

35 לצב ודדמנ ,דחוימב םח םויב עובש ינפל םייקתהש ,רוזיאב רויסה תעב
הייחמצה לכ טעמכש םושמ ,לצ תניפ אוצמל השק היה ןייעמה דיל לבא ,תולעמ
םש םינקהו םיצעה תלימקב דחוימש המ .תונורחאה םינשב השבייתה ביבסמש
הארנ ןכלו ,רבדמה תמדאמ רתוי םיבוהצו םיפוקז םיתמ םהש הדבועה תאז
.רבדמ הוונל רשאמ אמצב ותמש םיצעל תורבק תיבל רתוי המוד םוקמה
?ןייעמה הפיא

.הלאשה לע תצק אלפתה ,דוד יבא ,םינגהו עבטה תושר םעטמ הרומשה להנמ
ודצבו ,רוניצ ולש דחא דצבש ,הספוק יומד ןקתמ לע עיבצהו הנע אוה ,"הפ"
העברא ךרעב הרטוקש ,תילולשה בלב .םייספא ימ לש תילולש ןיעמ ינשה
םישביו םיבוהצ םינק לש ךבס תפקומ איה לבא ,קורי ץע חמוצ םנמא ,םירטמ
תא םג ךפוה אקוודש המ ,חרפ אלו ץיצ םהל ןיא וישכעו אמצב וקנחנש םיצעו
לש ץעהמ רתוי וליפא דדוב הארנ אוהש םושמ ,בוצע הארמל קוריה ץעה
.ינלוג

ךשכתשהל קר ולכי ידג ןיע ןייעמב תוחשל ואבש םיריעצ השולש
ינפל ויהש הממ ןייעמב םימ רתוי הברה םויה שי אקווד" .םידודרה םימב
הליעפ הווהבו הרומש תיחקפ רבעשל ,גרבדלוג ישוש הלעפתה ,"םישדוח השולש
םימה לע יארחאהש ןכתייה .דציכה ררבל התנפ דימו ,םיקורי ינוגרא המכב
די חינה דימו םוקמב ןנכותמה רויסה לע שארמ עמש ,טור הדוהי ,ידג ןיעב
הלעה דחוימב ךבוסמ אל רוריב ?ןייעמ ימ רתוי תצק ררחישו רבישה לע הלק
לש "םימ רתוי הברה"הש ,םג שיגדהל שי לבא .היה ךכש רשפא טלחהבש
יקיתו .םעפ ןאכ היהש המל האוושהב םימ דואמ טעמ ןיידע םה גרבדלוג
םיללוכה ,םהלש םייתחפשמה תונומתה ימובלאב ףדפדל םינמזומ םיארוקה
הכירבה לדוגב םהיניע ומב חכוויהלו ,ידג ןיעב חכשנ רוקיב יאדווב
.םימה קמועבו

לע דיעמ אקווד ואל ושבייתה םיצעהש הז ,תישארש רמאו שקעתה דוד יבא לבא
ןיא ,ןאכמ קחרה ,רחא םוקמבש הזמ םג שבייתהל םילוכי םיצע יכ ,םימ תוחפ
םיצעה םא ררבלו הקימעמ הקידב תושעל ךירצ תמאבו ;תורחא תוביסמ וא ,םימ
האוושהב ,ןייעמה יממ תוחפ הברה וישכע םימרוז לחנבש ינפמ קר ושבייתה
םיצעה ושבייתה ילואש וא ,ץוביקל םתוא ריבעמש רוניצב םימה תמירזל
םלועמ ןייעמה ימ םעפ ומרז ובש ןורדמהש ,דוד רמא ךכ רחא .תרחא הביסמ
,תניוזמ יתלב ןיעב םיאור ונחנאש ונל המדנש המ ,הזמ ץוחו קורי היה אל
היה אל םעפ ףאש קר אל ,בוהצ וישכע אוה קורי םעפ היהש ןורדמ וליאכ
.בוהצ ךכ לכ ונניא וישכע םג אלא קורי

ןורכיזה הזש ןכתייו ,חכוותהל השק ,חירו םעט לע ומכ הארנכ ,עבצ לע
ר"ד ונל הארה ,לעפא תמרבש ותיבב ,ןכל םדוק עובש קר לבא ,ונב עתעתמ
הארנ ןהבש תויפוקש ,םינגהו עבטה תושר תאילמ רבחו גולואוז ,זפ יזוע
הדבועהש ,דוד יבא רמאו ףיסוה דוע .ירמגל קורי ןורדמב חלוק ןייעמ
ולש םיילרנימה םימה לעפמ לאו ץוביקה לא ןייעמה ימ תא םירזמ ץוביקהש
דרומב הדוקנמ ,עבטה תורומש תושר השרדש יפכ אלו ,העיבנה תדוקנמ רשי
.שבייתמ ידג ןיע ןייעמש הדבועה לע העפשה לכ הל ןיא - ןייעמה

לטונ ץוביקהש םימה תומכ לע ללכ העיפשה אל םיילרנימה םימה לעפמ תמקה"
םהש המ הזו הנשל בוק 6,000 חקיי לעפמהש םכוס" .דוד ןעוט ,"ןייעמהמ
הביאשש ןוויכמ ,םינגהו עבטה תושר לש המכסהב השענ הזה םוכיסהו ,םיחקול
המכסההו ,ההומת העיבק וז ."עבטה תרומש לש םיכרצב תעגופ אל תאזה תומכב
ידכ רבדמ תאנמ םימ תייטה רשאל ותעד לע הלעמ ימ ןכש ,תוחפ אל ההומת
?םיקובקבב םתוא רוכמל

ליבשב לצנל שקיבו םימה תוביצנל םייתנש ינפל הנפ ידג ןיע ץוביקש אלא
םינגהו עבטה תושרו ,בוק ףלא 30 רמולכ ,תמכסומה תומכהמ השימח יפ לעפמה
תא הרריבו גרבדלוג הכלהש דע רמולכ ,הנורחאל דע ךכ לע העדי אל ללכ
אל ,דוד יבא ,םוקמב הגיצנ תועצמאב ,עבטה תורומש תושרש הז ךיא .ןיינעה
הרשואש תומכהמ השימח יפ הלודג תומכב םימ וישכע םיחקלנש הדבועל בל המש
ךלוה ןייעמהו שבייתמו ךלוה ןורדמהש האור דחא לכ ירה ?הליחתכלמ
.ךעודו

ימב שמתשמש ,םיילרנימ םימ לש לעפמ םיקה ץוביקהש הדבועה" .ולשב דוד
לטונ ץוביקהש םימה תומכ לע העיפשמ אל ,ידג ןיע ימבו תימלוש ןייעמ
לש תושקעתהה ."עבטב המירזל םירתונש םימה תומכ לע אל םג ןכלו ןייעמהמ
דבועה ,הרומשה לש גולויבה ,רכלב לאכימש םושמ ,דחוימב ההימתמ דוד
דציכ חיכומה דואמ ךורא ךמסמ רביח אקווד ,רויסב ףתתשה םגו ול דומצב
ימב ץוביקה השועש םזגומה שומישה תובקעב ידג ןיע ןייעמ תושבייתה
םינקתמהו ץוביקה יכרוצל םג אלא םיקובקבה לעפמ יכרוצל קר אל ,ןייעמה
אלו .הביבסבש םירידנ םייח ילעבו הרידנ הייחמצ תולכל תמייאמ ,םיוולנה
אלא .הפ לעב ךכ לע תורתהל הברמ םג אוה ,הזכ ךמסמ רביח רכלבש קר
.בושו בוש ותוא הסהמ דוד ,רויסה תעב ךכ לע רבדל ליחתמ אוהשכש
םימ ירחוס

ףוריחב ןגמ אוה עודמ רורב אל עבשומ עבט בהוא אוה ומצע דודש ןוויכמ
,ץוביקהש םילחנהו תונייעמה ימב ידג ןיע ץוביק השועש שומישה לע שפנ
ףנע" שי ידג ןיע ץוביקב ,הדבוע .ולש ושוכרכ םתוא האור ,הארנה לככ
ןהכמה ,טור הדוהי קשמה רבח הנש 22 הז יארחא םתקולחו םלוצינ לעו "םימ
םדאה העש יפלו רבישה לע דיה םע שיאה אוה טור ."םימ ףנע שאר" דיקפתב
.ןייעמו לחנ לכמ ץוביקה יכרוצל םיחקלנ קוידב םימ המכ עדויה דיחיה
לקש ףלא 50-כ תרומת תושרל רכומ אוה הרומשה תכרוצש םימה תא ,תאז תמועל
תרבח אוה ידג ןיע ץוביקו יאלקח איה םינגהו עבטה תושר וליאכ ,הנשב
.תורוקמ

לארשי תנידמ .יקוח ןפואב םישוע םהש המ לכ םישוע ידג ןיע ץוביקו טור
אלו ,ץוביקל םיכייש ידג ןיע תאנב תונייעמהו םילחנה ימש הארנכ הטילחה
התיהש ,עבטה תורומש תושר .ילארשיה רוביצל תוחפל וא תושונאל ,עבטל
רבדמה הוונמ םימה תליטנ ושוריפש םימ לעפמ תמקהל תוצרחנ דגנתהל הרומא
עבש ינפל םימה לעפמ תמקהל המיכסה אקווד ,(רבדמל הוונה תכיפה ,רמולכ)
.קוידב םינש

רשאכ .הנשב םימ ק"מ ןוילימ 2 ץוביקל םימה תוביצנ התצקה ןכל םדוק הברה
ולדיג זא :תואלקחב רקיעב קסע דוע אוה ,תאזה האצקהה תא ץוביקה שקיב
ץוח) תואלקחה תא ץוביקה שטנ ךכ רחא .תולמופו םרכו םינולימ ידג ןיעב
םימ תוביצנכ ונחנא"ש םושמ ,םאתהב המצמוצ אל האצקהה לבא ,(םירמתה עטממ
הרקמבו ,האצקהל תודגנתה שיגמ אל דחא ףא םא האצקהה תא תונשל םירומא אל
תורומש תושר התיה האצקהב יונישה תא שורדל ךירצ היהש ימ ידג ןיע לש
.םימה תוביצנ תרבוד ,םהוש לעי תרמוא ,"הז תא התשע אל טושפש עבטה
תויטנ תלעב תיחרזאכו ,תיחרזא םג אלא ,תרבוד קר הניא םהוש לעי לבא
הנתמ איה ידג ןיע תרומשש תבשוח ינא" .דיגהל והשמ דוע הל שי תוקורי
המדרנ טושפ עבטה תורומש תושרש ךל דיגהל הצור ינאו ,שממ תימסוק
םה המל ,םימ לעפמ תמקהל ומיכסה םה המל רורב יל היה אל םעפ ףא .הרימשב
םה המלו השימח יפ ידג ןיע ןייעממ תחקלנה םימה תומכ תלפכהל ודגנתה אל
- יעוצקמה העבוכ תא תשבוחו תרזוח איה זאו - "ןיינעב םולכ םישוע אל
."ונמצעמ דגנתהל םילוכי אל ונחנא םימ תוביצנכ לבא"

תאנמ םימ איצוהל ?םתעגתשה - ודיגת" .תוהימת העיבמש הדיחיה הניא םהוש
ימ לש ודיקפת ?רבדמ הוונ םניאש םיילרנימ םימל תורוקמ םירסח ?רבדמ
לש םייטסיאוגא םיילכלכ םיכרצ דגנכ עבט תרומש לש םימה טעמ לע ןגהל
ןעדמה ,יקצולוברפ יבאל גרבדלוג ישוש סרמ שדוח ףוסב הבתכ "?ץוביקה
הרוהכ הפתתשהש רחאל םייעובשכ היה הז .םינגהו עבטה תושר לש ישארה
התוא עזעזש לויט ,ידג ןיעב הנב לש רפסה תיב לש יתנשה לויטב הוולמ
.תוקומע

ינפל דע זאמו םינומשה תונשב ידג ןיע תרומשב תיחקפ התיה גרבדלוג
ידג ןיע ןייעמ תא התאר היניע דגנל .םוקמב לייטל הברמ התיה םייתנש
השפנ הפטענ יתנשה לויטב םוקמל העיגהשכ .שבוימ םיתמ םיחמצה תאו שבייתמ
םתוא התקשהו םוקמב הלתש עבטה תורומש תושרש םיחמצה םג .ןואכיד
,םינפשל תיב הוויהו םעפ ןאכ היהש ףונה תא רזחשל תוסנל ידכ ,תופטפטב
.לועפל הטילחה גרבדלוג .ומלענ וללה םיחמצה םג - םירמנו םילעי

ץוחנש המ לכ הרריב ,םינגהו עבטה תושרב והשמ אוהש ימ לכל הבתכ איה
לע חוקיפ םוש ןיא ,םויה םג ךכ םינש 15 ינפל ומכש התליגו םימה תוביצנב
ןיע ץוביק לש האצקהה .דרפנב לחנו ןייעמ לכמ ץוביקה חקולש םימה תומכ
רוקמ לכמ םימ םילטונה תורוניצה לע םימ ינועש ןיא :תילבולג איה ידג
תא תיחפהלו דחא רוקממ המרזהה תא ריבגהל טור הדוהי לוכי ךכו ,דרפנב
הבידנ איה יכה ואלבש ,האצקה תולובגב דומעל ןיידעו רחא רוקממ המרזהה
.דואמ

ןיע ןייעמבש םואתפ האור התיהשכ ,םינומשה תונשב ךיא תרכוז גרבדלוג
אוהש םיאורו הדוהיל םיסט ונייה" ,םימה תמירז דואמ תשלחנ ,לשמל ,ידג
ונייה זאו ,תוחלקמב םימ קיפסמ ויה אל םואתפ יכ ץוביקל רבישה תא חתפ
ןועש םוש היה אלו ונרמית םוי לכ ךכו רבישה תא רגוס היה אוהו םיקעוצ
ונחבה רשאכ התיה םכוסש הממ םימ רתוי םיחקול םהש תוארל ונלש ךרדה .םימ
."רבישה לע ןועש םוש ומש אל םה םעפ ףא יכ ,םימ תוחפ ועיגה הרומשלש
חלמ" רודמב תרפ רמות לש ותמישר םוסרפל האיבה גרבדלוג לש התוליעפ
ןכות .(4.5 "ץראה" ףסומ) "תשבייתמ ידג ןיע תרומש" תרתוכה תחת ,"ץראה
עבטה תורומש תושר ידבוע םתצק ,םיבר םיקורי םיליעפ ריעסה תאזה המישרה
ידכ גרבדלוג לא ףרטצה דיימש ,זפ יזוע ר"ד תא הריעסה רקיעבו ,רבעשל
.ידג ןיע ןייעמ תלצהל לועפל

הלוחה ןה ולא הלעמו ןמכשמ תויוכיא ןהל שיש ץראב תורומש יתש שי םא"
היח רבדמ תאנו ירבדמ ףונ לש בוליש שי ידג ןיעב" .זפ רמוא ,"ידג ןיעו
ילעבו םיחמצ וב שיש ץראב דיחיה םוקמה הזו ,םייפורט םיטנמלא לש לולכמו
םיידוחייה םיטנמלאה יכ ,תונייעמהמ עבונ הזה דוחייה .הקירפאמ םייח
."ידג ןיע ןייעמב רקיעב םיאצמנ

םכותמ .הנשב םימ ק"מ ןוילימ 3.5 םיעפוש ידג ןיע לש םימה תורוקמ תעברא
םג םימ קפסמ ץוביקה :ויכרצל קר אל) ק"מ ןוילימ 2 ידג ןיע ץוביק לטונ
החראהה תיבל ,רעונה תיינסכאל ,עבטה תרומשבש םיזרבל ,הדש רפס תיבל
.דבלב ק"מ ןוילימ 1.5 םירתונ עבטב .(ץוביקל ךיישה

תוגורע לחנו דוד לחנ לש םימהש אלא .תורוקמה לכמ םימ לטונ ץוביקה
שי הביאשה תדוקנל דע ךכ םושמו ,םילחנב םימרוז םהש רחאל קר םיספתנ
םיספתנ תונייעמה ימ לבא .עגפנ וניא ףונהו הרישע הייחמצ םילחנה ביבס
תובישחה ,םירידנה םייחה ילעבו םיחמצה לש םמויקל .םהלש העיבנה תדוקנב
ק"מ 50-כ אוה ולש העיפשה קפסהש ,ידג ןיע ןייעמל איה רתויב הלודגה
תקפסמ התיה םג םעפש האנ העיפש וז .(הנשל ק"מ ףלא 450-כ) העשל עצוממב
השקש םיטקפא ,ךופכפ תולוקו םימרוז םימ הארמ לש תילאוזיו-וידוא האנה
.טקרמרפוסה יפדמ לע םיילרנימ םימ יקובקבב הייפצ ידי לע רזחשל דואמ
הנשב ק"מ ףלא 340-ב םינושה ויכרצל שמתשהל רתומ ץוביקל ,םימכסהה יפ לע
לעפמל תחקלנה תומכהש םינעוט ץוביקה ישנא .ידג ןיע ןייעמ יממ
.תאזה הסכמה ךותמ הרקמ לכב האב ,הנשב ק"מ ףלא 30 וא 6,000 ,םיקובקבה
חקול ץוביקהש ענכושמ אוה ותביבסו ןייעמה בצמ יפלש ןעוט זפ יזוע ר"ד
ימ עובקל השק ינוציח םרוג לש חוקיפו םימ ידמ רדעהבש אלא ,הזמ רתוי
.קדוצ םיינשהמ

שבייתה ןורדמה
אל דוע זא" .החרזאתה דואמ רהמש ל"חנ תוזחאיה םוקמל התלע 1952 תנשב
תמאבש ,ץוביקל ולעש םישנאהו" ,זפ יזוע ר"ד רמוא "םיקורי ינוגרא ויה
ושע הלאה םיצולחה ,םלועה ףוסב התיה ידג ןיע יכ ,םייתימא םיצולח ויה
לע הרימשל רודמ תואלקחה דרשמב םק '58-בו םינש המכ ורבע .םהלשכ עבטב
לש תרוסמ הליחתה ןושארה ימוימ .ולהנמ יתייה ,ךדבע ,ינאש ,עבטה
םיצע המכ ץוביקב ויה ,המגודל .ידג ןיע ץוביק ןיבל יניב םיכוכיח
ורקע םה םהילע ורמשיש יתשקיבש תורמלו ,ףרע יצע ,םירידנ םייאקירפא
.םתוא

לבא ,רדסב ,םהל יתרמא .תוגורע לחנב םימ וק חינהל וצר םה ךכ רחא"
םרוז לחנ לש םירטמוליק ינש דוע וריאשת ,לחנה דרומב םימה תא וספתת
.תוגורע לחנב לייטמ ללכב ימ ,ורמא םה לבא .םימה תא םיספות םתאש ינפל
תולוקל םג תועמשמ שי הארמל רבעמו חמצת דוע םילייטמ תעונת ,םהל יתרמא
םצעב תאז .תולוקה תא םילייטמל טילקנ זא ,ורמא םהו ,םימה לש ךושכשה
ןמזה לכ ורביד זאש םושמ ,עבט תרימש לע הנושארה תירוביצה הכרעמה התיה
.עבט וריאשת - םהל רמואו אב ינאו הממשה תרבדה לע

תא עמשו ןויד ולצא םייקש ,תואלקחה דרשמ ל"כנמל דע עיגה הזה ךוסכסה"
לש ופוסבו ,ץוביקב בל לכב הכמתש תידוהיה תונכוסה תא םגו ,םידדצה לכ
קר וחקליי םה לבא ,ץוביקה הצורש ומכ לחנה הלעמב וחקליי םימהש עבק רבד
תא סופתל וליחתה םה םוי ותואב דוע .לחנב ומרזי םה םויב וליאו הלילב
אל היה םעפ ,בגא .ידג ןיע ןייעמ איה תירקיעה היעבה לבא .םויב םג םימה
.שבייתה אוה לבא ,חלמה םי דע םרזש לחנ וליפא היה ,ידג ןיע ןייעמ קר
המכ .יאקירפא אצוממ הקלחש ,דחוימב הרישע הייחמצ המייקתה ןייעמה ביבס
.ידג ןיעב קר ולדג םיחמצהמ

ןורדמהו ,ןייעמהמ םימה תא לוטיל ליחתה ידג ןיע ץוביקש הז הרקש המ"
תולועפה תחא ןכל .םלעיהל הליחתה הרידנה הייחמצהו שבייתהו ךלה
ןייעמהמ םימ חקייש חקפ רוכשל התיה עבטה תרימשל רודמה לש תונושארה
תונשב ךכ רחא .'79 תנש דע הכשמנש תוננג תלועפ התיה תאז ,ןורדמב רזפיו
יל הרורב אל הביסמש הלועפ תאזו ,תופטפטב היקשהל רובעל וטילחה םינומשה
דואמ בחרתה ידג ןיע ץוביקש הז םייתניב הרקש המ ,ןפוא לכב .הקספוה
לוצינ הזמ האצותכו ,יונה תוניג חטש תא דואמ ביחרהו החראה תיב םג הנבו
."לדגו ךלה ץוביקה ידי לע םימה

.םיילרנימ םימל לעפמ םיקהלו תואלקחה יחטשמ קלח לטבל ץוביקה טילחה זאו
.לעפמה לע עבטה תורומש תושרב ןויד היה ,זפ ר"ד רפסמ ,1994 תנשב
טילחה ,הלהנהה ירבח תעדל דוגינב ,ירפ ןד ,זאד תושרה ל"כנמ ,ירעצל"
."הטלחהה תא רשאל

?הלהנהה ירבחל דוגינב תרמוא תאז המ

להינ המוקמבו הבישיב היה אל ומצע ירפ .דואמ ןיינעמ רופיס הזיא היה"
היה לומשמ לביק אוהש חווידהש ךכ רחא ןעט ירפו ,לומש ךורב ,ונגס התוא
."דעב התיה הלהנההש

ררבתה יל םג ,זא הלהנה ירבח ויהש ימ םע יתישעש םירוריבהמ" :גרבדלוג
תמקהל תדגנתמ אל תושרהש העדוה ריבעה ירפ לבא ,דגנ התיה הלהנהה לכש
."םקוהו רשוא לעפמהו לעפמה

הנניא םינגהו עבטה תושר" :ריהבמ ,םינגהו עבטה תושר רבוד ,רמרק חתפי
תושר דוחיאמ האצותכ '98-ב המק םינגהו עבטה תושר .עבטה תורומש תושר
םימה תאצקה אשונ לביק התמקה םעו ,םיימואלה םינגה תושרו עבטה תורומש
,'99 תנשב קר .תדחוימ תוסחייתהו הנוילע תובישח ידג ןיע עבטה תרומשב
הנושארל הרדסוה ,הרומשל םימ תאצקה םכסה היה אל ןהבש הנש םירשע רחאל
.האצקה

אל ידג ןיע ץוביקב םימה לעפמ תמקה תא רשאל עבטה תורומש תושר תטלחה"
שקיע קבאמ תלהנמ םינגהו עבטה תושרו ,םויה תושרה תלהנהב תלבקתמ התיה
עבטה תושר תעידיב אלש ףטחמ העציב םימה תוביצנ .הז גוסמ תוטלחהב
דימ .הביאשה תלדגה תא ץוביקב םימה לעפמל םיישדוח ינפל הרשיאו םינגהו
הטלחהה לע השק תרוקיבב םימה תוביצנל התנפ איה ,תושרל רבדה עדונשכ
.רתלאל הביאשה תלדגה תא רוצעל השירדבו ,הל וחווד אלש ,עוציבהו
תוכז ץוביקל יכ הנעט ,םינשה ךרואל ,םימה תוביצנ יכ ,ןייצל בושח"
וז הדמעמ .תינשמ תופידע עבטה תרימשלו ,םימה לוצינל רושקה לכב םינושאר
."ידג ןיע עבט תרומשב םימ תאצקהל תושרה תלהנמש קבאמה רתוי דוע השק

תיבה רצחב ןייעמ
עקרק תורוצת .המישנ רצוע ףונ ףקשנ ידג ןיע ןייעמ םעפ היה ובש םוקמהמ
לכב ץוביקה לש םירמתה יחטש םיארנ הטמל .חלמה םי לא תוליבומ תוביהרמ
ברסמ ץוביקה לבא ,תודבועמ תוקלח םעפ ויהש םיממוש םיחטש םגו םייפוי
תונבל היהי רשפאש ידכ ,עבטה תרומש תבוטל םכותמ רחא םנוד וליפא ריבעהל
קחורמ תצקו הרומשל אקווד דומצ ,הזה יפויה לכ ךותב .םירקבמ זכרמ וילע
אקווד ומיקהל טלחוה המל .קנעה םימה לעפמ ורועיכב טלוב ,ץוביקה יתבמ
?רחא םוקמב אלו ןאכ

תעדה .ןייעמה ימ םיכייש ימל הלאשה תא בוש ןבומכ הררוע לעפמה תמקה
םש התיה אלול םק ובש םוקמב םק היה אל ללכ ידג ןיע ץוביקש תנתונ םנמא
ותוכז םאה לבא .תונייעמ ימ רמולכ ,הייתש ימ םוקמב ויה אלולו רבדמ תאנ
ותוא רוכמל ידכ םג ,ידג ןיע ןייעמ יורקה ,הזה עבטה רצוא תא לצנל
?םיקובקבב

םנמא רורב" .זפ ר"ד רמוא ,"תוינידמ לש הלאש ,תיתלשממ הלאש רבכ תאז"
רוכמל יאשר יתייה אל ,ןייעמ הלגמו לעפא תמרב ילש רצחב רפוח יתייה םאש
לע ,תמאבו .יל אלו לארשי תנידמל םיכייש ויה םימה .םיקובקבב וימימ תא
ידג ןיע ץוביק לש תוכזה םצע לע דחא :םינוש םיחוכיו ינש ויה לעפמה
םוקמב לעפמה תא ומיקה םה .לעפמה םוקימ לע ,ינש רבדו םימה תא תחקל
םידרוי םימה ,םימה תא בואשל םיכירצ אל וליפא םה ןאכש םושמ ומיקהש
."היצטיוורגה חוכב לעפמל

םיכייש ימל" .גרבדלוג תרמוא ,"תימואלה המרב הטלחה לבקל ךירצ והשימ"
תניחבמ המל םדוק המ איה לבקל ךירצש תפסונ הפוחד הטלחהו ?ללכב םימה
םיסרטניאה וא ,ידג ןיעכ ידוחיי םוקמב עבטה תרימש :תויופידעה רדס
."ץוביקה לש םיילכלכה

םיכרצל ולביקש עקרקה לע םהיתויוכז תא שממל םיקבאנה ,םירחא םיצוביקכ
םיצולח לש ביטקלוק :ימואלה ןופצמה לע ןגנל עדוי ידג ןיע םג ,םייאלקח
עוסנל היה רשפא ידג ןיעל םודסמש םימיב ,תקחורמ רפס תדוקנ בשייל ואבש
םיימילקא םיאנתב םינש תורשע ודבעו ויחש ;םיה ךרדב וא ,רפע ךרדב קר
םישקבמ םה וישכעו ,תורחא תורתומו ריווא גוזימ ילב ,םישק םייתביבסו
לעפמש אלא .דובכב סנרפתהל ידכ םתביבסב םימרוזה םימה תצקמ תא לצנל
ןיב תופתושכ הליחתכלמ םקוה אוה .ץוביקל קר ךייש וניא םיילרנימה םימה
ףא ףתושמה טקיורפה ;"ירובת-הרואפי" םילקה תואקשמה תרבח ןיבל ידג ןיע
ןוילימ 1.8 לש עויסו "רשואמ לעפמ" לש הרכה רחסמהו היישעתה דרשממ לביק
עבטה באשמ תא םילצנמ ץוביקה ירבח קר אל ,רמולכ .תועקשהה זכרממ רלוד
ןייעמה ימ תא לצנל תיקסע הרבח םג התכז םתועצמאבש אלא ,םתסנרפל הזה
.םיחוור תיישעל

יפר רמוא ,"הרואפיל ץוביקה ןיב יצח-יצח תקלחתמ לעפמה לע תולעבה"
,םינש שמח ינפל םקוה לעפמה" .ידג ןיע ץוביק לש םיקסעה להנמ ,ןולייא
ונלחתה ונחנא הנש יצח ינפלו הרואפי ידי לע התשענ תינושארה העקשההשכ
האוולהה תא םהל ריזחהל םידמוע ונחנא .םיחוורהמ האוולהה תא ריזחהל
."תאז ורשפאי םיחוורהש הדימב ןבומכ ,םינש עברא דוע ומכ והשמ ךשמב
?לעפמב םיקבקבמ םתא םימ המכ

םושמ ,הנשל ךרוצ הדש רפס תיבש הממ התוחפ תומכ םהש ,בוק ףלא 30-כ"
תויעבה תחא :והשמ ףיסוהל הצור ינא .בוק ףלא 38 ךרעב ךרוצ רפסה תיבש
שי .תונייעמה תעיפש לש קיודמ רוטינ ןיאש איה ,תושרה לש םגו ,ונלש
דואמ בושח יתעדלו ,התוא דומאל ךרד ונל ןיא לבא ,העיפשב הדירי הארנכ
."תעבונ איה הממ תעדל ידכ התוא דומאל

לש םימהמ ףסכ חיוורהל תוכז שי ,תיקסע הרבח איהש ,ירובת-הרואפיל המל
?ידג ןיע ןייעמ

אצמנש דחא לכ .סנרפתהל לש לוקיש טלחהב היה לעפמה תמקהב ונלש לוקישה"
תונורתיהו ,ולש םייסחיה תונורתיה תא רתאל הסנמ אצמנ אוה ובש םוקמב
ונחנא יכ ,ונב עגופ תורייתב רבשמה .םיטעמתמו םיכלוה ונלש םייסחיה
תעגופה ,םינעלובה תייעבמ םילבוס ונחנא .תורייתב םיקסעתמ רקיעב
ימ' הזש קזח גתומ ונל שי .תונורתיה דחא םה םימה .חתפתהל ונלש תורשפאב
ונחנא התועצמאבש ךרד לעכ ונלש לעפמה לע לכתסהל רשפאו .'ידג ןיע
תא םג .ידג ןיעמ םיבוט םימ ,ץראב םוקמ לכב ,דחא לכל ריבעהל םילוכי
."ירובת-הרואפי לש תוינמ ינקת םא חיוורהל הלוכי

םילפלפ םוקמב םיקובקב
הזה םכסהה .הקולח םכסה םתחנ עבטה תורומש תושרל ידג ןיע ץוביק ןיב
,דרפנב רוקמ לכמ (ויכרצל קר אל) ץוביקה חקיי םימהמ קלח הזיא עבוק
וראשוי םימ המכ עבוק הזה הקולחה םכסה .עבטב ריאשי םימהמ קלח הזיאו
הפידעמו תאז חיטבהל תלגוסמ הניא םינגהו עבטה תושר ךא ידג ןיע ןייעמב
.םייניע םוצעל

לירפא ףוסב ,גרבדלוג לש הבתכמ לע יקצולוברפ יבא ר"ד הנע ,לשמל ,ךכ
רתיהה .רתוי אלו הנשל ק"מ 6,000 לצנמ םיילרנימה םימה לעפמ" :הנשה
לש האצקהה ךותמ תחקלנש םימ תומכ יהוז .וז תומכ יפל ןתינ לעפמה יוניבל
ינא לבא ;םיקובקבב םימ רוכמל ,קושל לפלפ לדגל םוקמב טילחהש ,ץוביקה
ירושיא לכ תא לביק לעפמהש שיגדהל בושח .הניחב לכמ םרוצ אשונהש םיכסמ
לכמ לעפמה תמקהל תינורקע הדגנתה תושרה ;םימה תוביצנ ירושיאו היינבה
ידג ןיע יבשייתמל בלב המח הניפ שי תודסומל לבא ,ךבתכמב תגצהש תוניחבה
."ותמקה תא ורשפיא םהו

קוידב ץוביקה לטונ םייתנש רבכש ףא ,6,000 רפסמב בקונ ןיידע יקצולוברפ
תעידי אללו םימה תוביצנ תמכסהב ,הליחתכלמ ול רשואש הממ השימח יפ
המ תא ררבל םינגהו עבטה תושר ,החילצה אל ןכ לעו ,התסינ אל ךיא .תושרה
?םימה תוביצנל תחא ןופלט תחישב ,דואמ הבר תולקב גרבדלוג ישוש הרריבש
יולג םימה תוביצנב עדימה" .תוניינעתה הליג אל תושרב שיאש םושמ הארנכ
.תוביצנה תרבוד תרמוא ,"ירמגל ףוקש אוהו רוביצה לכ תעידיל

יולימל םויכ םישמשמ םילפלפ לודיגל םעפ ושמישש םימה וליאכ הנעטה
איה םתנעטלש םושמ ,םמוקממ זפו גרבדלוג תא הציפקמ הריכמל םיקובקב
ןיע ץוביק לטונש םימה לכ םירדגומ תירוטסיה תועט ללגב .לילעב תכרפומ
ימ םה תונייעמה ימ קר יכ םא ,"םיריפש םייאליע םימ" תורוקמה לכמ ידג
.היקשהל םישמשמ םילחנה ימ וליאו ,קובקיבלו הייתשל םינתינ ןכלו הייתש
וליאכ הנעטה" .זפ ר"ד רמוא ,"תואלקחל ושמיש אל םלועמ ידג ןיע ימ"
,"רקש טושפ איה לעפמל םימ םתואב וישכע םישמתשמ םה תואלקחל םוקמב
םאש ןכתיי ךיא דחא דועו דחא לש ןובשחב הניבמ אל ינאו" ,גרבדלוג תנעוט
ץוביקב הייתשל ידג ןיע ןייעמ ימ לש תמיוסמ תומכב שמתשה ץוביקה םדוק
,בוק ףלא 30 דוע חקול אוה וישכעו ,רפסה תיבלו תוחלקמלו החראהה תיבבו
אל לטונ אוהש םימה תומכש ןכתיי ךיא הניבמ אל ינא הטושפ הקיטמתמב זא
."הלדג

תוביצנ דבועו םינגהו עבטה תושרב םילחנ רוטינל הקלחמהמ ,לארה יסוי
ןייעמ תא םויה יתקדב אל" .דואמ הדרי תונייעמב םימה תומכש רמוא ,םימה
םש שיש םימה תומכו תימלוש ןייעממ רזוח ינא וישכע קוידב לבא ,ידג ןיע
השוחתל ףתוש אוה םג םאה .דיעמ אוה ,"הקולחה םכסהב שיש הממ עבר איה
?הקולחה םכסהב םכסוהש יפכמ םימ רתוי ידג ןיע ןייעממ לטונ ץוביקהש
ןיא יכ ,התוא חיכוהל לוכי אל ינא לבא ,השוחתל ףתוש טלחהב ינא" :לארה
ידמ ללכב ונקתוה אל יכ ,ץוביקה לטונ םימ המכ דודמל ךרד םוש םייתניב
."םימ

תושרש ןכתיי ךיא :וילא תינפומ תאזה הלאשה רשאכ םילמ רסח רתונ דוד יבא
תא ןיקתהל החרט אל םלועמ ,הקולח םכסה חסנל החרטש ,עבטה תורומש
אל תמאב הז" .םכסהה יללכב דמוע ץוביקהש אדוול ידכ םיירטנמלאה םיעצמאה
לש רויס הפ ךרענ תועובש השולש ינפל" .דוד רמוא ,"םימ ינועש ןיאש רדסב
."הדידמ ינקתמו םימ ינועש ןיקתנ בורקבש םכסוהו ,םימה תוביצנו תושרה

ןייעמהמ םימ חקולש לעפמ הפ שי המל" .זפ ןבצעתמ ,"בורקב תרמוא תאז המ"
דודו "?קודבל ללכב םיליחתמ םתאש ינפל םינש שש םיכחמ ,תושרכ ,םתאו
."ידמ םייטא תצק ונייה תושרכ הפש הדומ ינא" :בישמ

הלמ לכב ותאחמ תא עימשמ וקיתשהל דוד לש ויתונויסינ ףא לעש ,רכלב
דיגהל הצור ינא" :החישב ברעתהל תאזה הדוקנב שקעתמ ,ףוגה תפשב תמייקש
ןמז ותואבו עבט תרומש אוהש חטש לע זירכהל רשפאש רדסב אל דואמ הזש
רדסב אל דואמ הזשו ,עבט תרומשל ותוא םיכפוהש םימה תא ונממ לולשל
םיאלקח ונייה וליאכ םימה לע םולשת ונתאמ הבוג םג ידג ןיע ץוביקש
."עבט תרומש אלו ,םימב שומישהמ ףסכ םיקיפמש

םימ תאצקה התיה אלש דע" :ביגמ ,םינגהו עבטה תושר רבוד ,רמרק חתפי
תומכ לש הדידמו הקולח ינקתמ םיקהל ץוביקה בריס ידג ןיע עבטה תרומשל
ינקתמ ומקוי יכ ,ראשה ןיב ,טלחוה 1999-ב םכסהה תמיתח םע .תבאשנה םימה
לשב תוכורא בכעתה הז אשונ ,ונרעצל .םימה תוביצנ לש ןונכתב הקולח
תושר .םימה תקולח לש הדידמה תוטיש לע םימה תוביצנל ץוביקה ןיב חוכיו
עוציב תא הבצקית ,השקה יפסכה הבצמו תורייתה רבשמ תורמל ,םינגהו עבטה
רוביחב ןוכנה ןורתפה תא םיאור תושרב .2001 ףוס דע הקולחה ינקתמ תמקה
המירזל םייעבטה םימה תורוקמ תראשהו ,תיצראה םימה תכרעמל ץוביקה
."םוקמב ףונהו עבטה יכרע תרימש תבוטל ,הרומשב

דואמ םילוז םימ
האצקההמ גרוח וניא ידג ןיע ץוביק ,הדידל .ברעתהלמ העונמ םימה תוביצנ
םימה תוביצנ לש הניינע הז ןיא .האצקההמ תוחפ ףא ךרוצ בורלו ול הרשואש
עבטה תושר דוע לכ ,םינושה םימה תורוקמ ןיב האצקהה תקלחתמ ןפוא הזיאב
םימה תוביצנ לש הניינעמ םג הז ןיא .הקולחה ינפואל תדגנתמ הניא םינגהו
ךכ םשל .ץוביקל אלו ,לשמל עבטל םיכייש תונייעמהו םילחנה ימש עובקל
.יתלשממ גרד ,ירמגל רחא גרדב הטלחה הצוחנ

םיארנש יפכ .ידג ןיע ץוביק ירבח םה םייקה בצמהמ ירמגל םיצורמש ימ
עדומ וניאש לארשיב דיחיה בושייה ילוא אוה ידג ןיע ץוביק ,םויכ םירבדה
האלפומה הייחמצל תברואה הדיחיה הנכסה .ךפיהל .םימב ךוסחל ךרוצל ללכ
דואמ םילוז ידג ןיע ץוביקב םימה .רתי תייקשה איה יפורט-בוסה ןגה לש
ונחנא ,םימ תרבח םצעב ונחנא"ש איה ,טור הדוהי ריבסמש יפכ ,ךכל הביסהו
יכ ,תורוקמל םלשל ךירצש הקפה לטיה ונילע ןיא .תורוקמ ומכ ונמצעב
ךירצ ךכלו ."ונליבשב קר םימ אל הזו םימה תא םיקיפמ ונמצעב ונחנא
חינהל קר ךרוצ היה ידג ןיעבש םושמ ,דואמ הלוז הקפה וזש ףיסוהל
.הביאש וליפא הצוחנ התיה אל ,תורוניצ

?ידג ןיע ןייעממ םיחקול םתא םימ המכ
ןמזה לכ םירקובמש םימ ידמ ידי לע םידדמנ תורוקמה לכמ םימה לכ" :טור
רתומש הממ רטילילימב וליפא םיגרוח אל ונחנאו םימה תוביצנ ידי לע
."ונל

לכמ םיחקול םתא קוידב םימ המכ םידדומש םימ ידמ םכל שיש תרמוא תאז
?רוקמ

ידי לע תוקידאב םיחקופמש םימ ידמ ונקתוה .הנש םירשע הזמ ,יאדווב"
ונל שי .ונלש םימ ידמל חתפמ םהל שי ,עבטה תורומש תושרו םימה תוביצנ
לחנל דרפנ םימ דמ ,דוד לחנל דרפנ םימ דמו ידג ןיע ןייעמל דרפנ םימ דמ
תוחתפמ שי םימה תוביצנלו עבטה תורומש תושרלו .תימלוש ןייעמלו תוגורע
."הלאה םימה ידמ לכ

להנמ וליפאש םושמ ,תישאר .הלודג תוחונ יא תררועמ טור לש תאזה הבושתה
רוקמ לכ לע םיחקפמש םימ ידמ ןיאש רמוא ,דוד יבא ,ידג ןיע תרומש
תורשפא םוש ןיא"ש איה םג תרמוא םימה תוביצנ תרבודש םושמ ,תינש .דרפנב
ידמ םש ןיא יתעידי בטימלש ןוויכמ רוקמ לכמ םיחקלנ םימ המכ לע חקפל
םינגהו עבטה תושרלו םימה תוביצנל הנפ ומצע טור ,תישילשו ."םידרפנ םימ
רוזאב םימ תדידמו הקולח ינקתמ ןונכתל העצה" בתכב שקיבו הנשה סראמב קר
םינקתמ הנש םירשעמ רתוי רבכ םימייק ויה ולש חינהל ריבס ."ידג ןיע
,שקבל ךירצ טור היה אל ,ולש םימה ףנע להנמ אוהש ץוביקב םימ תדידמל
םתדידמו םימ תשרפהל ןקתמ ןונכת" ,ידג ןיע ןייעמ לש רשקהב ,לשמל
."תיללכה םימה תומכ תדידמל הדידמ ןקתמ ןנכותי"ש וא ,"הרומשל

תרומת ללכב םלשמ ידג ןיע ץוביק םא הלאשה לע בישהל דואמ השקתמ םג טור
המ םימלשמ ונחנאש חינמ ינא" :רמוא הבשחמ רחאלו ,םהב שמתשמ אוהש םימה
:םירבד ינש קלחו דח ןפואב ךל דיגהל הצור ינא לבא ,קוחה ידי לע עבקנש

לכ םע רדוסמ םכסה וילע שיש ירחא השענ םישוע ונחנאש המ לכ .'א
לעפמ םייק אל וא םייקש הז םצע .'ב ;םינגהו עבטה תושר ללוכ ,םימרוגה
שי ונל .תונייעמב םימה ןזאמ תא הז אוהכ הניש אל םיילרנימ םימ
דחא לכב הרומשב הילע םכוסש םימה תומכש ,הב דומענ ונחנאש תובייחתה
תווצ ונמקה םג ונחנא .המ יהיו רמשית תאזה םימה תומכ ,םימה תורוקממ
תא םשייל רומאש ,םימה תוביצנו םינגהו עבטה תושר ,ידג ןיע לש ףתושמ
."הילע םכוסש המירזה םויק תרמוא תאז ,השעמל הכלה הזה םכסהה
?םיקובקבב םתוא רוכמלו םימה תא תחקל םכל שי תוכז וזיא ,החילס

תא ונבנג אל ונחנא ?םינולמ םהב לדגלו םתוא תחקל ונל התיה תוכז וזיא"
אל םימה דוע לכ .תוביצנה תועצמאב הנידמהמ םימה תא ונלביק ונחנא ,םימה
."םירחא םיכרצל ץוביקל ומרז םה ,םיקובקבל ומרז

םיגאדומ תויהל םיבייח םניא ידג ןיע ץוביקו טור .ןוכנ הזש תויהל לוכי
רשפא רבדמה תאנ לש היריידכ יכ םא ,םינגהו עבטה תושר תא גיאדה אלש הממ
תמאב ילוא .העיגפ לכ ינפמ הילע ורמשיש םינושארה ויהי םהש תופצל היה
יתלשממה גרדה שקבתה עובשה .זרבה תא םהל רוגסי והשימש ןמזה עיגה רבכ
רשל הפוחד אתליאש ןנור המחנ כ"ח השיגה ןושאר םויב .ןיינעל ותעד תתל
.ןמרביל רודגיבא תויתשתה

הדחכההו שבויה תא תוארלו חטשל תאצל קיפסמו םילמ ריבכהל ךרוצ ןיא"
עיגהל הרומאה םימה תומכש ןיבהל ידכ ,ידג ןיע תרומש לש תטלחומ טעמכה
ץוביקהש םינש הזמ ,ךכל ףסונב" .ןנור כ"ח הבתכ ,"הילא העיגמ אל הרומשל
ןכומ ךנה םאה .םייאלקח םילודיג תבוטל לביקש םימנוד תורשע דבעמ וניא
עיגהל הרומאש םימה תומכ תא ידיימ ןפואב לידגהל םימה תוביצנל תורוהל
עבטה תושרל רשפאל ןכומ ךנה םאה ?םוקישה ךילהתב ליחתהל ידכ ,הרומשל
רוזא ךופהל הל רשפאלו ץוביקה ידי לע וחנזנש םיחטשהמ קלח סופתל םינגהו
"?תיתימא רבדמ תאנל הז

םיתומיע לש הירוטסיה
םקוהש עבטה לע הרימשל רודמה שארב דומעל '58 תנשב הנומ זפ יזוע ר"ד
תכרעמל בתכ אוה ,"ידג ןיע תאנ תא זאמ הוולמ ינא" .תואלקחה דרשמב זא
הייחמצה עפשב המיסקמ רבדמ תאנ התיה וז" .םידחא תועובש ינפל "ץראה"
ןייעמל תחתמש ןורדמב רתונ אל םויכ .קוריה העבצב םיקחרמל הטלבתהש ,הבש
תא ולזגש רחאל ,שבוימ ותמש םיחישו םיצע לש תובצמ רעי אלא ידג ןיע
.םהימימ

הביבסבו ףונב ,עבטב ץוביקה ירבח לש םתובשחתה רסוח יכ ,עובקל יל רצ"
תויעבל קר םצמטצמ אלו ,םיילרנימה םימה 'תזירא'ל לעפמה תמקה םע לחה אל
לע ףא תולעתהל וחילצה םה םהלש םיילרנימה םימה לעפמב יכ ףא ,םימה
םהש העשב תאזו ,ירחסמ למסכ לעיב םישמתשמ םה ץק ןיא תויניצב .םמצע
.ולש הערמה יבשע תא םילסחמ םג 'תונמדזה התואב'ו ויפמ םימ םילזוג
'זרוא' אוה םא לדבהה המ לאושו תואלקחל םימ תסכמ לביק יכ ןעוט ץוביקה"
םילדבהה דחא .קובקבכ בצועמ קיטסלפב וא ,הלמופ וא ןולמ לש הפילקב םתוא
םקוהש יתצלפמה הנבמה וליאו ףונב םיבלתשמ תואלקחה לש קריה ימתכש אוה
יד אל םאו .הרומשה לש התוהמ לכל הריתסב דמוע םייאלקחה םיחטשה בלב
םירומאש הוולשהו טקשה ךותל תושלופ קנע תויאשמ םג ירה ,ומצעשכל הנבמב
.םוקמב תויהל

םג ולצא חמצ םייתניב יכ הדבועה תא חיכשהל הסנמ ץוביקה ,ןכ לע רתי"
,לדגש ץוביקה םג .םיבר םימ ךרוצ ריית לכו ,בחרתמו לודג חוריא ףנע
ןיע ןייעמ .רבעב וכרצנ אלש םיבר םימ ךרוצ ,ולש הפהפיה יונה ןג תוברל
םימה רוקמ והז םויכו ידג ןיע לש דחוימה המלועל ירקיעה יארחאה היה ידג
הז ןייעמ .םיילרנימה םימה םיחקלנ םג ונממו ןוניגלו חוריאל ,הייתשל
!יטירק אוה ונממ חקלנש םימ בוק לכו ,העשל בוק 55-כ עצוממב עפוש
,תויונח ,תוינכרצ ,םיטקרמרפוסש :ידג ןיע ימ לע םרחל הפצמ יתייה"
תונקל וברסי םינכרצהו ,הלא םימ םיקפסהמ לבקל וברסי םיקסויקו תודעסמ
בחרמ לכב חוריאה ירדח רפסמ םוצמצ לע בושחל שי ליבקמב .םתוא תותשלו
דוע ךכ ךוסחלו ,הינסכאב ןהו הדש רפס תיבב ןה ,ץוביקב ןה ,ידג ןיע
,טעמב םג ולו ,רזחשל היהי ןתינ ךכ ילוא .ומויב םוי ידמ םימ בוק תורשע
."רבעה תראפת תא