םיבתוכ םימסרופמ

 


םלועה ארובמ ינורטקלא ראוד
ןבול בקעי ברה

לבקל רשפא היה וליא הרוק היה המ ימצעל ראתל יתיסינ תובר םינש
טנרטניאב רתא לע יתארק רשאכ .אוה ךורב שודקהמ ינורטקלא ראוד
,םלועה ארוב םע תשרב בתכתהל תישממה תורשפאה לעו ,"םימשה רעש" םשב
,תוטבלתהו הבשחמ לש םימי רחאל .רחא רבד םוש לע בושחל יתלוכי אל
ינורטקלא ראוד חולשל ןויסינה .ארובה רתא םע רשק רוציל תוסנל יתטלחה
ינכושל תותוא רודיש רשאמ ינכפהמ תוחפ יל היה הארנ םלוע לש ונובירל
ברקב תינויגהו תלבוקמ תבשחנה הלועפ ,םירזייח ראשלו םיקוריה םידאמה
.םיינרדומ םינעדמ

?םיבתוכ םתייה המ - ארובל ינורטקלא ראוד חולשל תורשפא םכל התייהש חיננ
,ןיינעל הקימעמ הבשחמו ןמז יתשדקה .הטושפ אל הטלחה וז ,יל ונימאה
:אבה בתכמה תא יתרביח ףוסבלו

ללחב תוריהמב םלענ ילש ינורטקלאה ראודהו ,לבק/חלש רותפכ לע יתצחל
.ימימשה םינורטקלאה

.התומת ינב תוינפל תורישי תונעל גהונ ונניא ה"בקהש יל היה רורב
הווקת הנניק יבלבו ,תושגרתה יתוא אלימ בתכמה חולשמ םצע ,ןפוא לכב
יתילעשכ .העש ידמ ראוד יתקדב םוי ותוא ךלהמב .הבושתל הכזאש המומע
.םדריהל יתחלצה ישוקבו הטימב יתבבותסהו יתכפהתה ,הליל ותואב יבכשמ לע
יל התייה .תוימואתפב יתררועתה הלילה תוצחב .הפורט הנישב יתעקש ףוסבל
תא ןיבהל השק אל .בשחמה רבעל יתקניז דימו ,הרק והשמש הרזומ השוחת
להנמ תאמ ראוד תעדוה סנכנה ראודה תביתב יתיארשכ יב הזחאש תושגרתהה
תימלצ לע רבכעה תא בצייל יתיסינ תדעור דיב ."םימשה רעש" רתאב תשרה
תוריהמב יתארק .ייח תא הנשי הזה בתכמהש קפס יל היה אלו ,ראודה תעדוה
.יתיפיצש המ לכמ טלחומה ךפהה התייהש - העדוהה ןכות תא

תנוטנטק תחא הרבע לע הבושת ?ילש תממורמה תינחורה השקבל הבושתה וז ?המ
והשמ ,תיטמרדו הריעסמ תוחילש יתניימד !הארונ הבזכא וזיא ?ערה ןושל לש
,"קוחרה חרזמב תכל הפרטצהש העות המשנ לצהו הילמיהה ירה לע ספט" לש ןונגסב
םידוהיה יאצאצל הבישי םש םקהו ריביסב ררוגתהל רובע ,ךתיבמ ךל ךל" :וא
לכוא אלש יתעדי ,יתשחש הרמה הבזכאה תורמל ".תיטסינומוקה הכפהמב ופתתשהש
.תשדוקמה ותארוה תא רוערע ילב אלמל ךרטצאו ,ה"בקהמ ינורטקלא רסממ םלעתהל

לעו ,רושיקה לע יתצחל ."ערה ןושל עדימ דסמ"ל רושיק עיפוה ךסמה תיתחתב
יתעזעדזה .ייח ךשמב יתרבידש ערה ןושל ירבד לכ לש המישר העיפוה ךסמה
עצוממב רמולכ ,ערה ןושל לש תורבע 50,000-מ הלעמל יתבוחל ופקזנש תולגל
.(43 ןב ינא) תונורחאה םינשה םישולש ךשמב ,םויב ערה ןושל תורבע שמח
ךייש ,רמאנ ךיא ,אוה ערה ןושל ,הכלהה ןמ תוטסל אלש יתרהזנ דימתש תורמל
יתיכוה ,ןיידע .ישונא ךרוצ שממ הז םשו הפ תוליכר תצק ירה .תרחא הירוגטקל
יתיהת .ילש ישיאה עדימה דסמב םימושיר לש המוצעה תומכה הארמל המהדתב
,ערה ןושל לש תחא הרבע לע קר הבושתב רוזחל יל הרוה םלוע לש ונוביר עודמ
ימ ךא ,ימצעל יתבשח ,הבוט הלאש וז .הלאכ תורבע הברה ךכ לכ יתרבעש העשב
?ארובה תטלחה לע רערעאש ינא

םהבש םירקמה דחא לע יארקא ןפואב יתעבצהו המישרה תא יתרקס ,ךסמה תא יתללג
.ערה ןושל יתרביד

ןגנ רשאכ ,ךסמב םייניע יתצענו הלופכ הציחל יתצחל ןכלו ,הרקמה תא יתרכז אל
.ךסמה לע גצוה הרקמה תודוא לע ואידיו ןוטרסו לעפוה הידמה

תא סנרפל השקתה ,ךמסומ ןובשח האור היהש תורמל .ילש בוט דידי היה קנלב םייח
יתנשה חודה תא ךורעיש ידכ ותוא יתרכשו םייחל רוזעל יתיצר הרבעש הנשב .ותחפשמ
יפ לעש יתיליגשכ דואמ יתסעכ ,םיכמסמה תא יל ריזחה םייח רשאכ .הסנכה סמל ילש
ידידיל ןופלט יתמרהש ,ךכ ידכ דע יתסעכ .סמה תונוטלשל ח"ש 5500 בייח ינא ונובשח
יל ןיכה םייח" .םייח לש םייעוצקמה ויתורישב רזעיהל אוה םג ןווכתהש ,ןועמש
.ידמל בולע ןובשח האור אוה .חילצמ אל ולש קסעהש אלפתמ אל רבכ ינאו ,חודה תא
".םיינש דועו םיינש רבחל לגוסמ אל וליפא אוה ןובשחמ ילבש ךתא ברעתמ ינא

םהמ דחא לכו ,ול יתרמאש המ לע םיבורק םירבח רפסמ ינזאב ןועמש רזח ,רתוי רחואמ
.ולגלגתהו ולגלגתה םירבדהו ,םיבוטה וידידימ םידחאל קר רפיס

לכ אל ןיינעהש יתיליג רהמ יד ,לבא .הזה השעמה לע הבושתב רוזחל ךירצ ינא וישכע
.טושפ ךכ

:ךסמה לע ועיפוה םיאבה םירבדהו ,הבושתה ךילהת לע דומלל ידכ הרזעה רותפכ לע יתצחל

לע הנמנ ילש אטחה ,ןכ םא .יפסכ דספה ול יתמרגו םייחל קזנ יתבסהש רורב
יתשש ןוויכמ ,רוחבל הבושת ךרד וזיאב יתעדי אל .ורבחל םדא ןיבש תורבעה
אל ,דחא דצמ יכ ,תוישעמ יל וארנ אל יינפל וראותש (ב-ו א) תויורשפאה
עדיש יתיצר אלו ,ילש בוט רבח היהש ןוויכמ ,החילס םייחמ שקבל יתלוכי
ךרד ןיאש יל היה הארנ ,ינש דצמ .יעוצקמה ןיטינומה תא ול יתסרה ינאש
ולגלגתה ןאל תעדל יתלוכי אלש ןוויכמ ,םרגנש קזנה תא ןקתל וא עונמל
.יתרמאש םירבדה

עדימה דסמב רזעיהל יל העיצה ה"בקה לש ינורטקלאה ראודה תעדוהש יתרכזנ עתפל
ירבד תוטשפתה םישרת" םשב תורשפא יתאצמו םילכה לגרס תא יתקדב .םימשה רעש לש
םיפנע לעב ףעוסמ ץע עיפוה יינפלש ךסמה לעו ,רושיקה לע יתצחל ."ערה ןושל
יתעד תווח תא ועמשש םישנאה תומש ומשרנ ףנע לכ דיל .רבע לכל וטשפתהש םיבר
.האלה התוא וריבעהו ,םייח לע

יתעזעדזה .ילש זובה ירבד לש תוטשפתהה רחא יתבקעו ךסמה תא יתללג
לע ולא םיעגרב שממ רזוח והשימ .יניע לומ חמוצה שדח ףנע תוארל
תורורג חימצהל ףיסומו םשונו יח יתרפיסש ערה ןושלה .יתרמאש םירבדה
ילש תילילשה הכרעהה ,רבד לש ומוכיסב .תרעוכמ תוצמשה תשר שורפלו
.עגר ותואל דע םימעפ 189 ןזואל הפמ הרבעוה םייח לע

ינזואב ועמשוהש םירבדמ תגסל רשפא ךיא .ןיטולחל ךובנ יתייה וישכע
,ללכ יל םירכומ ויה אל םישרתב ועיפוהש םיבר תומש ?םדא ינב 189
רופיסב יתרכזנ .ריכמ ינניאש םישנאל תונפל לגוסמ ינניאש יתשגרהו
רוזחל בהאש ל'קנעי םשב םדא לע ,םינש ינפל ,יתודליב יתעמשש םסרופמ
האמ ירחאש הנבהה ותעדותל הרדח ,רגבתהשכ .תונמדזה לכב יאנג ירבד לע
וישעמ לע ןובשחו ןיד תתלו הלעמ לש ןיד תיב ינפב דומעל ץלאיי םירשעו
ךרד ול הרויש שקיבו הרייעה ברל ל'קנעי שגינ ,רבד לש ופוסב .םיערה
.וייח תונש ךלהמב ץיפהש תוליכרה ירבד לכ לע הרפכו הבושת

רתויב הובגה תיבה גג לע הלעו לודג תוצונ רכ חק" ,ברה הנע ,"היעב ןיא"
".ךחוכ לכב הבוראב רכה תא טובח ,רתויב ההובגה הדוקנל עיגתשכ .הרייעב

הזה השעמה דציכ ול רורב היה אלו ,ידמל הרזומ ל'קנעיל התארנ ברה תצע
קולחל ל'קנעי זעי ךיאו ,ברה קספ ךכ ,תושעל המ לבא .ואטח לע רפכל ליעוי
.ברה ול הרוהש הלקה הבושתה ךרדמ הצורמ יד היה ל'קנעיש ,תמאה ?וילע
.ובלב ל'קנעי בשח ",ערה ןושל לע הבושתב רוזחל ךכ לכ טושפש יתבשח אל םלועמ"

לכב .הרייעב הובגה תיבה לש וגג לע תוריהמב ספיטו לודג תוצונ רכ לוטיל זרדזה אוה
חורהו ,רכה םרפנ ,עתפל .שולשו םיימעפ ,םעפ - רכה תרזעב הבוראב ל'קנעי טבח וחוכ
.הרייעה לכ ינפ לע ןתוא הרזיפו תוצונה תא הפחס

.ותחלצה לע חוודל ידכ ברה תיבל הרזחב ץר ל'קנעי

".ילא ןתוא אבהו תוצונה לכ תא ףוסא ךל" .ברה רמא ",תושעל ךילעש דחא רבד דוע שי ,הא"

".ןתוא ףוסאל ךרד םוש ןיאו ,ריעה יבחר לכב תורזופמ ןה" .ל'קנעי לאש ?"רשפא ךיא"

ךרד לכ ןיאשכ ,ערה ןושל לש םינשמ ךב רוזחל לכותש תבשח ךיאו" ,ברה לאש ?"םנמאה"
?"הרייעה לכ ינפ לע ורזפתהש יאנגה תולימ לכ תא ףוסאל

םירבד לטבלו לגלגה תא רוחאל ריזחהל ןתינ ךיא .ל'קנעי ומכ ,בצמ ותואב יתדמע תעכ
?םישנא 189 ינזואל ועיגהש

.שי יל לבא ,ינורטקלא ראוד היה אל ל'קנעיל !שממ לש הקרבה - ןויער יבלב ץנצנ עתפל
לש לודגה ןורתיה ?םישנאה העשתו םינומש האממ דחא לכל ינורטקלא ראוד חלשא אל עודמ
.תחא ןופלט תחיש וליפא עצבל ילבמ ,ישיא?אל רסמ ריבעהל ןתינש ,ינורטקלא ראוד

,"םימשה רעש" רתא לש עדימה דסמבש "ערה ןושלה תוטשפתה םישרת"ב טסקטרפיהה ירושיק ךותמ
:האבה העדוהה תא יתחסינו ,םיעמושה לכ לש ינורטקלאה ראודה תובותכ תא תוריהמב יתפסא


.ימצעב האג יד יתייה .החוורל יתמשנו םיעמושה 189 לכל העדוהה תא יתחלש
התייה אל יאדווש ,תוועמה ןוקיתל תורשפא יינפב וחתפ היגולונכטה יאלפ
.ל'קנעי לש ונמזב תמייק

לומ ךסמה לע עיפוהל ולחה תורופס תוקד ךות .בר ןמז הכשמנ אל יתשחש הלקהה
רחבמ םכינפל .םישדחה ידידי תאמ ,יתחלשש העדוהל תוינורטקלא תובוגת יניע
:ילא ובתכש הממ ןטק


,הדמע םמצעל ושביג םישנא .התמישמב הלשכנ ילש ינורטקלאה ראודה תעדוהש יל ררבתה ךכ
.םייח לש ןיטינומל ךיפה יתלב קזנ יתמרגש רבתסמ .התונשל םתוא ענכשל ךרד לכ יל התייה אלו

תיקולאה תוחילשה תא םילשהל תנמ לע .הרירב יינפב הרתונ אלש יל היה הארנ
.רישי ןפואב הליחמ םייחמ שקבלו יפכב ישפנ םישל ךרטצא ,ילע הלטוהש
.המישמה תא עצבל תירסומהו הנוכנה ךרדל רשאב טבלתהל יתלחתה ,זא לבא
וירושיכ תא יתשפכהו ובגב ןיכס יתעקת ינאש תולגל חמשי אל םייחש קפס ןיא
םייחל ביאכהלו םרגנ רבכש קזנל ןובלע ףיסוהל ןגוה הז היהי םאה .םישנא 189 ינזאב
,םייח ץפחה .אשונב רועיש םעפ ריבעה ילש ברהש יתרכזנ ?הרפכב תוכזל לכוא ינאש ידכ קר
,וילע ורמאנש יאנגה ירבד תא קוזינל רפסל ריתה ,ל"צז ןהכה ריאמ לארשי ברה
רבס רטנלס לארשי ברה וליאו ,(ב"י ףיעס 'ד קרפ ןושלה תרימש) הבושתה ךילהתמ קלחכ
יל התייה ילזמל ?תושעל ילע המ ,ךכ םא .הרוסא איה ןכלו רעצ םורגת יאדווב וזכ הלועפש
:האבה ראודה תעדוה תא יתרביח ןכלו ,הרותה ןתונ ינפב תורישי הלאשה תא גיצהל תורשפא


:המהדתב יתוא התכה הבושתה


.'א דומע ט"נ ףד אעיצמ אבבב ראותמה הרקממ חוקל "םימשב ואל הרות" יוטיבה)
רזעילא יבר .בקונ יתכלה חוכיווב וקסע עשוהי יברו רזעילא יברש רפסמ דומלתה
לש ופוסב .ותנעטל החכוה ווהי - שחרתהל םידמועה עבטל םידגונמ םיעוריאש ןעט
יבר םלוא ,רזעילא יברכ איה הכלההש הזירכהו םימשה ןמ לוק תב האצי ,רבד
ןתנש םוימ .םימשב דוע הנניא הרותש זירכהו תויקולאה תוחכוהה תא החד עשוהי
םייתכלה םיאשונב הקיספה תוכמס הרבע ,יניס רהב לארשי ומעל הרות ה"בקה
(.רודו רוד לכבש הרותה ימכחל

.יתלאש תא וינפב יתגצהו ארתאד ארמל יתרשקתה ,תינורטקלאה הארוהה רחא יתאלימ
לארשי יבר" ,ברה רמא ",דחא דצמ" .תיעמשמ דח הבושת יל תתל ברה ברס לזמה עורל
ןושל תוכלה לכל ךמסומהו ףיקמה רוקמה ,"ןושלה תרימש" רפס תא רביח ןהכה ריאמ
לע הרימשהו תוריהזה תבוח תא ץיפהלו הכפהמ ללוחל חילצה ומצע תוחוכב .ערה
יבא היה רטנלס לארשי ברה ,ינש דצמ ךא ?ותעדל דוגינב קוספל ןתינ ךיא .רובידה
םיסחיב תשרדנה הריתיה תושיגרבו תוריהזב ,דחוימב ,דקמתה אוה .רסומה תעונת
ינש ןיב ישאר תא סינכאש ינא ימ ?ותדמעמ םלעתהל רשפא ךיא .םדאל םדא ןיבש
?"םילודגה תורואמה ינש ןיבש תקולחמב קלח לוטאו הלא םיהובג םירה

יפתכ לע ץבר תיקולאה יתוחילש לש לועה ךא ,לבלובמו ךובנ יתוא הריתוה הבושתה
.תושעל המ יתטלחה אל דועש תורמל ,םייח לש ותיבל רוסל יתטלחה .חונמ יל ןתנ אלו
עוגפל ילבמ ,יתישעש המ תא תויטמולפידבו תונידעב ריבסהל חילצאש יתיוויק
.תורופס תוקד ךות הססומתה ילש תינכותה .ויתושגרב

ינא ,רמולכ ...ךל רפסל חרכומ ינא" .יתמגמג ",ךל רמול בושח והשמ יל שי ,םייח"
,ןיינעה אל הז ,אל ...םימעפל הרוק ,הארת ,הא ,טושפ ...ךל רמול ךיא עדוי אל
"...תרחא הרוצב הז תא חסננ ילוא ...םיבוט םירבח ונייה דימת ,עמשת

ןגראל ךירצ התא ,עמש" .ילש םוגמגה ףטש תא רצעו האילפבו המהדתב יב ןנובתה םייח
ינאו השק ילש בצמהש עדוי התא .תאבש חמש שממ ינא ,הרקמ לכב .תובשחמה תא ךמצעל
חילצמ אל ינא לבא ,ךכל הביסה המ גשומ לש ץמש יל ןיא .שדוחה תא רומגל חילצמ אל
שיגרמ ינא .הלודג הבוט ךממ שקבל ץלאנ ינא לבא ,יל םיענ אל שממ .תוחוקל ךושמל
ח"ש 5,000 יל תוולהל לוכי התא .ןמאנ רבח תייה דימת יכ ,תונפל לוכי ינא ךילאש
?"םישדוח המכל

.דימ יתינע ",החמשב .הלאש וזיא ,םייח"

.לוונמ ומכ יתשגרה .בישה ",ךומכ םיבשחתמו םישיגר ויה םלוכש יאוולה"

.ינא עובצ רבח הזיא םייחל תולגל לכוא אל םלועל .ןוימטל הדרי 'ב תינכות םג .הז והז

תינורטקלאה תוחילשה תא אלמל ךרד םוש אוצמל יתחלצה אלו ,תורצב תמאב יתייה וישכע
.ערה ןושל לש תחא הרבע ןקתל היהי השק המכ ימצעל יתראת אל םלועמ .ה"בקה ילע ליטהש

תויגרט תוביסנב ,םידחא םימי רובעכ יכרדב התרקנ הבושתב רוזחל תונמדזה ,קומעה ירעצל
תיבל להבוה אוה .השק בל ףקתהב הקל עתפל רשאכ רקוב תצירל אצי קנלב םייח .רתויב
תרשפאמ הכלההש ןוויכמ ,תפסונ הרפכ ךרד יינפב החתפנ תעכ .םיימוי רובעכ רטפנו םילוחה
.(הווצמ רב ליג לעמ םירבג הרשע) ןיינמ תוחכונב רטפנמ הליחמ שקבל םדאל

:םירבח הרשעל ינורטקלא ראוד תעדוה יתחלשו יתרביח


רירק םוי הז היה ."םימלוע תחונמ" תורבקה תיבל יתעסנ .עיגה ישישה םוי
היה ןתינ .יחור בצמ תא אילפהל םאת ריוואה גזמו ,ויתסה ףוס לש ילולפאו
רבעמ .ךכ הז ןיא לבא ,יח םדאמ רשאמ רטפנמ הליחמ שקבל רתוי לקש בושחל
דיחפמ והשמ שי ,םירבג ןיינמ ינפב ןימלע תיבב החילס תשקבבש הארונה השובל
אלמלא .ןוילעה םלועה ןמ המשנ ינפב תולצנתהו רבקה ילגרל הדימעב ירותסמו
ישפנב זוע אצומ יתייה אל ,אוה ךורב שודקהמ יתלביקש ינורטקלאה ראודה
.וזכש היווח רובעל

תא תולבל ידכ לוכה םינתונ ויהש םירבג הרשעב ףקומ ,םייח לש ורבקל יתשגינ
לחה זאמ הנושארה םעפב .יניע תא ופיצה תועמד .ןיטולחל רחא םוקמב העש התוא
םייחל יתמרגש םוצעה לבסה ןמ תצקמה ןמ תצקמ יתשגרה ,ילש הזה ןויסינה
יתטלפ יתמא רבחל ישממ קזנ ומרגש םיטפשמה תא .תוירחאה תורסח ייתורעהב
.סיסב לכ אלל םייח לש תויעוצקמה רסוח לע תורהמנ תונקסמ יתקסה .בושחל ילבמ
שגינ אוה .המוד הרוצב יב עגפ ,הדובעל רבח ,יליזרב והילא ובש הרקמב יתרכזנ
ונמזב .רחש לכ ירסח יל וארנש םיאשונב יתדובע לע תרוקיב ריבעהו ילש קיסעמל
לע םלש בלב והילאל חולסל חילצמ ינניא םויה דעו ,םוצע םעז רבדה יב ררוע
השעמ םייחל יתישעש לע הלודג השוב יתאלמתה .הדובעב בוטה ימשל םרגש קזנה
המרגנש תוסנכהב הדיריה םא ימצע תא יתלאש !יתנגפה תועיבצ וזיא .טעמכ ההז
רבד לש ופוסב המרתו ,וייחל חתמ הפיסוה ילש תוירזכאה תורעהה תובקעב םייחל
.גורהל חוכ שי םילימלש ירה ,ברחה ןמ הקזח טעה םא .תע אלב ותריטפלו בלה ףקתהל
?חצורל םג בשחנ ינא םאה

:עגר ותואב יב ואגש תושגרה תא ליכהלמ תוקוחר ויהש םילימ יתלמלמ ךומנ לוקב

".ללכב הפה תא חתופ יתייה אלש יאוולה .רעטצמ ךכ לכ ינא ,םייח"

:('ב ףיעס ו"רת םייח חרוא) ךורע ןחלושב טרופמה חסונה תא לוקב יתרמאו קומע יתמשנ

וירושיכ תא יתצמשהש ךכב ,הכרבל ונורכז ,קנלב םייחלו לארשי יקולאל יתאטח"
:לוקב ונע םיחכונה תרשע ."יעוצקמ ןובשח האורכ ולש ןיטינומב יתעגפו

".ךל לוחמ ,ךל לוחמ ,ךל לוחמ"

םג .תוריהמב ןימלעה תיב תא ובזע ,ינממ תוחפ אל םיכובנ ויהש ,םירבגה ןיינמ
.ףוס ףוס םייתסה ןויסינהש ךכ לע הלקה תשוחתב ,יתיבל יתבש ינא

רוקיבה ילע השקה דחוימב .ישפנו יזיפ ריחמ ינממ ובג םינורחאה םימיה תויווח
,ןיטולחל שושת התיבה יתרזח .הנורחאה יחוכ תפיט תא ינממ טחסש תורבקה תיבב
.הקומע הנישב דימ יתעקשו יתטימ לע יתחנצ

.תסנכה תיבל יתינפו ןנער יתררועתה ןושאר םוי רקובב .ישפנ תא הבישה תבשה
תומד יינפלש הרושב תולגל יתמהדנ ,ןיליפת חינהל ידכ ימוקמ לע יתבשייתהשכ
.קנלב םייח תא יל הריכזהש

שיאה .רבעה תלחנל ןיינעה לכ תא ךופהל יתיוויק ןכש ,הבר תוחונ יא יתפקתנ
אל אוה" .קנלב םייח היה ןכא הז :ייחב השקה םלהה תא יתיווח ינאו ,בבותסה
.המיאב יתבשח ",יתוא ףודרל ידכ תומשנה םלועמ רזחו ,ילש תולצנתהה תא לביק
.םוקמב וב יתפלעתהו ,דוע יל ודמע אל ייתוחוכ

.ילעמ םידמוע םהשכ םיפסונ םידידיו םייח תא יתיאר ,יניע תא יתחקפו יחור ילא הבש רשאכ

.הגאדב ולאש ?"רדסב התא"

.להובמו דרח יתלאש ?"ןאכל תאב המל ,םייח"

".ןאכ ללפתמ דימת ינא ?אובא אלש המל"

.לואשל יתלחתה ",בלה ףקתה לבא"

.המהדתב לאש ?"בל ףקתה הזיא"

.םולח רשאמ רתוי אל היה לכה .יניע דגנל הרהבתה תואיצמהו ,יחומב ךסמה םמורתה טאל טאל
םולחה לש המצועה .םשהמ ינורטקלא ראוד יתלביק אלו תורבקה תיבל יתילע אל ,רטפנ אל םייח
.רקובב םיררועתמשכ הרוק ללכ ךרדבש המ ,םלוח ינאש יתשגרה אל ללכש תישחומ הכ התייה

יתייה ,הינוריאה הברמל .הדובעל יתעסנו הליפתה תא יתמייס .ימצעל יתרזח רצק ןמז ךות
.ה"בקהמ ינורטקלא רסמ יתלבק אלו ,תואיצמב שחרתה אל ןויסינהש בזכואמ

.לאש ?"םהרבא לע תונורחאה תושדחה תא תעמש" .ןוארב ימולש יינפ תא םדיק ,הדובעל יתעגהשכ
.קוחצו געלל הרטמ םעפ אל שמישו ,קהבומ "ןולשיכ" היה ,דרשמב םידבועה דחא ,םהרבא

.ימצעב יתרצע ,עתפל ךא ?"םעפה השע אוה המ .ןימאמ אל ינא" ,ילגרהכ ,תונעל יתדמע

.ריעה לכ ינפ לע תופפועתמ ,חורב תופחסנ ,רופס ןיא תוצונ יניע דגנל ופלח ינוימדב
רבע לכל ףורטב הב טבוח ינאו ,ידיב םירפרפ תשר ,םינוויכה לכב ץר ימצע תא יתיאר
.יתלפנו רדוקו רק ןימלע תיבב תובצמב יתלקתנ ךא ,רתוי רהמ יתצר .תוצונה תא איטחמו
ראודה תועדוה ךא ,רפסמב 189 ,תוצונה ןוויכל ינורטקלא ראוד תועדוה יתירי ישואייב
תוצונה הארמל יניע תא יתפשפש .ףפועמה לוחמב וכישמה תוצונהו ,וחתפנש ילבמ ילא ורזחוה
.ךרד ימימת םיבשו םירבוע לש םהיתובילב תוצעננו םידח םיציחל תוכפוהה

.אפרמ תכושח הלחמ וא הפגמ אשונ אוה וליאכ ,םוקמהמ יתסנו ימולשל ףרוע יתינפה
.הציב התואב בוש עוקשל הנווכ לכ יל התייה אלו ,רתוהו יד ןה תורבע 50,000
.יתעדמ יתאצי אל

דומעל דואמ השק יל היהיש יתעדי .ערה ןושל רתוי ןיא :הטלחה ימצע לע יתלבק עגר ותואב
.השדחה יכרדב דימתהל יתעדב שוחנ יתייה ךא ,וזה הטלחהב

ךרוצ לכ ןיא .םימשמ תיאובנ תולגתה ילב םג ,תיקולא תוחילש יל האצמנש יתנבה עתפל
ייח לש תימוימויה המרדה .שא ירוי םינוקרד דגנ המחלמבו לא יחוכש תומוקמל תועיסנב
.רתוהו יד םירגתאו רופס?ןיא תויונמדזה העיצמ ,םיבכרומהו םירישעה שונא

יתללפתהו םימשה לש הלולצה תלכתל יינפ יתמרה .שמש ףצומו אלפנ ,ריהב היה .הצוחה יתאצי
.הרצק הליפת

!"םשה ,ךל הדות .עיגה רסמה ךא ,ינורטקלא ראוד ךממ יתלביק אל ,םימלועה ןוביר"

,הענכהבו דובכב
ינורטקלא הבושת לעב

תקלחמ לש לעופה דעוב ינבר זכרמ ,ןבול בקעי ברה ידי לע ou.org רתאב תילגנאב םסרופ
.יסר'ג וינ ,ןוסידאב הרות רוא תליהק ברו (OU) םיסכודותרואה םינברה דוגיאב תורשכה

ןרטש לכימ :תירבע