םיבתוכ םימסרופמ

 

םילשהל אוה ,יתניחבמ דיחיה ןורתפה
םויה דע םייק היהש בצמה םע

תירבעה הטיסרבינואהמ יקציבר רזעיבא 'פורפ
:"תוררועתה" תעונתב רבח ,םילשוריב

תובטה תתל ךירצש ,רובס ינא יללכ ןפואב"
התיה רבעב .אבצב תרשמש ימל תויופידעו
,רעונה ינב לכ םיתרשמ ונלש אבצבש השוחת
ללכמ תיצחמכ קרש םיעדוי ונחנא םויה לבא
םיברו ל"הצל םיסייגתמ ץראב רעונה ינב
ןתינ ךכמ האצותכ .םיאולימ תורישמ םיטמתשמ
,ןכלו םיבדנתמ לש אבצ םויה ונלש אבצב תוארל
.לכה תורמל תרשמש ימל רתי תויוכז תתל ךירצ

והשמב תונשל הביס שיש רובס אל ינא ,תאז םע"
בשוח אל ינא .םויה דע םייק היהש בצמה תא
םידרחה תא תוארל םיצור תמאב םיינוליחהש
,תוידרח תוגולפ םיצור אל םה .ל"הצב םיתרשמ
תורזחה םיצור אלו רשוכ טאלג לכוא םיצור אל
היהש בצמהש םימיכסמ םלוכ .אבצב הבושתב
.ירשפאה דיחיה אוה לבא ,יוצר אל אוה םויה דע םייק
,הקיקחב בצמה תא תונשל הסנמו טפשמה תיב אב וישכע
חלשנ אל ונחנא ירהש ,תירשפא יתלב איהש
.רהוסה תיבל םידרח םירענ יפלא תורשע
םילשהל אוה ,יתניחבמ דיחיה ןורתפה ,ךכיפל
."םויה דע םייק היהש בצמה םע