םיבתוכ םימסרופמ

 

?אבצל םיסייגתמ אל םידרחה תמאב המל זא
בגר יחצ תאמ

.התיכב רבג יכה שיגרהל תוביס יתש יל ויה 14 ליגב

.(יל המדנ היה ךכ תוחפל וא) ייח תבהא תא יתאצמ .א
יעבט ןפואב יתוא ךפהש המ ,ינלוגל סייגתה יחא .ב
.האג ךא ןטק קי'צנלוגל

ריבסמ היה הירוטסיהל הרומה ,םיאלפנ םימי הלא ויה
םידוהי האלהו ןאכמש ידכ םקוה ל"הצש התיכה לכל
. . . הפוריא ידוהי תאושב הרקש ומכ חבטל ןאצכ דוע וכלי אל
(ייח תבהאל) הבהא יבתכמ תביתכב עוקש יתייה ינא לבא
ןייסוח םדאס ול ררועתה דחא רקובש דע .(ינלוגב יחאל) תוערו
תופורת תחקל חכש - ומפש םשו ומש חמי
.םיארונ םימיל וללה םיאלפנה םימיה וכפה תחאבו תיווכל שלפ...ו
,פייטולס ,כ"בא תוכסמב קוסע היה םירגובמה ץורעש דועב זא
,יש ןמחנ ןואגה ןרמ לש ויפ אצומ רחא בקעמבו
םיחמש ונייה םידליה ונחנאש ירה
: רתויב תולפש תוביס יתשמ םיימשה דע

.הנשה עצמאב ךכ םתס ליחתה לודגה שפוחה .א
תא חסכמ ל"הצ ךיא הארנו תיתימא המחלמב היהנ ףוס ףוס .ב
.ונל היה רבכ 6 יכ 7 ףידע םצעב םימי 7 וא 6-ב םיקאריעה לכ

א"ת הזגפוה םוי 70 וא 60 ךשמב .חמש תוחפ הברה היה ךשמהה
[טוירטפה יליט תא םג םירפוס םא 200-ב וא] דאקס יליט 39-ב
השק הרוצב וקוזינ םישיבכו םירשג ,הז רחא הזב וסרק םינינב
ומכ (ערל וא) בוטל רוכזה םוטא רדח ותואב בשי לודגה ל"הצו
.חבטל ןאצכ תכלל ןד שוג לכמ ענמ םימשמ סנ קרו חרזא לכ
רוביצב הפל הפמ ואלמתנש תסנכה יתבל הלאמ םיפי םימי ויה אל
לע תודוהל ךרוצ םברקב ושח רשא הייסולכואה תובכש לכמ בחר
.ןג תמר רוזאב םיבכמה ץראב וללוחתהש תואלפנהו םיסינה
וננוכתה ירבח בור דועבו וגומנ המחלמה ימשרו ופלח םימיה
תמחלמ יחקל תא ונמנפה טעמ יתמ דועו ינא סויג תארקל
הבישיל ונימעפ ונמשו (ז"עלב ץרפמה תמחלמ) לארשי-קאריע
הרותב םיאיקב םימכח ידימלת תויהל םישנא הרישכמש תידרח
.הווצמו הווצמ לכ לע םידיפקמו
הירקה תא רוגסל רשפאו אבצב ךרוצ ןיא רבכש ונבשחש אל הז
ונבה טושפ אלא ,(רוגסל רשפא צ"לג תא ,בוט) התיבה תכללו
םיקמו תווצמו הרותל וייח תא שידקמו הבישיל ךלוהש רוחבש
הלודג יכה הפיאשה תא םיקמ םצעב - הרותה פ"ע היחתש החפשמ
םורגל רשאמ ןיא טושפ ,רתוי הלודג הנגה ןיאו םדאהמ םיקולא לש
לעפש ומכ ונתבוטל לעפיו ונלש דצב היהי םיקולאש ךכל
.[לארשי תומחלמ לכב השעמלו] ץרפמה תמחלמכ

.תוביס יתשמ אלפנ שיגרמו 24 ןב ינא םויה
תיתימאה ייח תבהא תא יתאצמ .א
דמולו תוליפת שולש ללפתמ םוי לכ ינא .ב
,הנידמה לע ןגמ ינא ךיא שיגרמ ינאו הרות
לע עמושו וידרה תא חתופ ינא זא לק קפס יבלב ררועתמ םאו
הירבטב ל"חר ץצופתהל םירומא ויהש תפות תוינוכמ יתש דוע
דחי וצצופתה םילבחמה ...סנ ךרדב ןורחאה עגרב קרו .הפיחבו
.םירע םתואב חבט תושעל םדיב קפיס היהש ינפל תינוכמה םע
דועש ללפתמו הידוה תליפת יבלב אשונ ינא הרק העיז ףוטש
ןוחטיבה לועב תאשל ךרטצא אלש ידכ ילש ךרדל ופרטצי םישנא
.םישנא לש טעמ יתמ דוע םע הנידמה לש (ש"טב) ףטושה