םיבתוכ םימסרופמ

 

למיג םע םלוכ
טיבש הירוא :תאמ

רבודמ .תולחתהל איה יאבצ תורישמ טמתשהל רתויב הליעיהו הצופנה ךרדה
תורישל בצייתהל אל םיאולימה ילייחמ םישילש ינשל תרשפאמש הפיגמב
לע תודמלמ תויאבצה תואפרמהמ תויודע .תיבב תולבל םילייח יפלאלו
ןיע תמלעהו רקש תוברת לע תססובמה םירורחשו םירוטפ לש תגשגשמ תיישעת
םייתימאה םילוחה םה םייתימאה םיעגפנה .םיגרדה לכב

רתאב םייעובש ינפל ומייקש החיש ריצקת
ינש ,דואמ םימר תולוקב ,הילצרהב ירוביצ
:םיישדוח ינפל וסייגתהש םילייח

?הפ השוע התא המ ,יחא :'א לייח
.שועבר םתא רגוס .יחא ,םילמיג ינש :'ב לייח

?תגשה ךיא :'א לייח
.ןותחתה בגב םיבאכ םהל יתרמא :'ב לייח
הזיא לבקל ךירצ .םימוליצל יתוא וחלש
.הזה שועברה תא בייח יתייה לבא ,הקירז
?ךתא המ

.םילמיג םג :'א לייח
?םהל תרמא המ :'ב לייח

.םוי יל ונתנ .ףוגה לכב השלוח שיגרמ ינאש יתרמא ,םוחדמה תא יתפשפיש :'א לייח
.רבד םוש ,יחשה תיבב ףשפישו העש עבר דמע ,דחא יתא היה .תפשפיש המ :'ב לייח

םילייח .ביבא לתב ריעה ןיצק תאפרמב שבוח רבעשל ,יקצקול ןאי
רתוי םימכחותמו רתוי םיפוצח םישענ

?תליאב ךתוא םיביצמ ףוסב ,דיגת .הז תא תושעל תעדל ךירצ :'א לייח
.ן"בקל ךלא ינא .תליא םהל המדנ :'ב לייח

םייחב ראשיהלו םילמיג איצוהל

הנש לכב רקבמ לייחש תדמלמ הקיטסיטטסה
וליג ןב רשאמ רתויו השולש יפ אפור לצא
תמועל םירוקיב הרשע :אבצב תרשמ וניאש
ללגב םיחרזאמ רתוי םילוח םילייח .השולש
םיכורכש םיישפנהו םייסיפה םיצחלה
רתוי לודג רפסמב םיביוחמ םג םה .תורישב
רתוי לברוסמ ךילהבו ,תויאופר תוקידב לש
.החמומ אפורל תונפל םהל רשפאתמש ינפל
תויאבצה תואפרמב לבסנ יתלבה סמועה לבא
הנושמ םיסחי סופד לש ותושרתשהמ עבונ
םילייחה .םידמה ישבול ןיבל םיאפורה ןיב
אל םיאפורה ;תמאה לכ תא םירמוא דימת אל
.םירקשה לכ תא ףושחל םילוכי דימת

יתואירבה םבצמ לש אווש גצמ תועצמאב תולקהב תוכזל םילייח לש תונויסינ
תורישהש ,השקונ תכרעמ ןיב שגפמ לש תיעבטה האצותה וז .השדח העפות םניא
המ .םירחא תומוקמב אצמיהל םיפידעמ ויהש םיריעצ םישנא ןיבל ,יופכ הב
הרבחב ובאט תויהל הלדח תורישמ תוטמתשה .השובה רסוח אוה שדחש
.םירדח ירדחב תושחלנ ןניא רבכ הילא תוליבומש םיכרדה םגו ,תילארשיה
האיציה רושיא תא גישהל רתויב המיענה ךרדה ןניא תויאבצה תואפרמה
.הדיחיה ךרדה ןה םימעפל לבא ,התיבה לחוימה

.תונווגמ התיבה רורחש הבוח תורישב םילייח םיגישמ ןתועצמאבש תוטישה
תמירגל דע תינסחמב תוצרמנ םלגרב וכיהש םירבח לע רפסל םיעדוי םילייח
םירקמה הלא לבא .הלחמ ימי לבקל ידכ ,ריגו רפא ועלב וא ,רבש
.רתוי םינותמ םיעצמאל הבוח תורישב םילייח םישרדנ ללכ ךרדב .םיינוציקה
לעו שאר יבאכ לע תונולת ןה םילמיג לבקל רתויב תוצופנה םיכרדה יתש
לש ןביט לע דומעל ,תיחטש הקידבב דחוימב ,דואמ השק םיאפורל .בג יבאכ
,םימוליצ תרדסל םיחלשנ וא ,החונמ ימיב םיכוז םילייחה ;הלאכ תונולת
.סיסבהמ םתוא תררחשמש

םהש םושמ יאופרה קיפאל םינופ םילייחה .תוינודז ןניא תונווכה םימעפל
םהלש ךרוצל ,רתוי זירז ןורתפו ,רתוי הבושק ןזוא האפרמב ואצמיש םישח
םה ,תרחמל םג שגפיהל וכרטצי םתאש םידקפמ םע תמעתהל םוקמב .החונמב
.םתוא םיריכמ םניאש ,םיאפור לומ םיבצייתמ

לש קימעמ חותינ" .היעבל סחייתה םילייחה תוליבק ביצנ לש ןורחאה ח"ודה
רתי תוריהז םהבש םיטעמ אל םירקמ שי יכ הלעמ םינשה ךשמב האופרה תוליבק
יכרוצל תושיגרו ,אבצה תודוקפ לע הדפקה דצב ,םידקפמה לש בל תמושתו
.ביצנה בתכ ,"האופרה ימרוגל תוינפה ףקיה תא םצמצל תויושע ,םילייחה
תודוקפ םושייב הדפקה ךות ,וילייחל דקפמ ןיב ידדהה ןומאה לע הדיקש"
ךכל איבת ,םילייחה לש םתוריש יאנתל תשרדנה בלה תמושת ןתמו אבצה
."םתוברעתהמ סונמ ןיא םהבש םירקמ םתואב קר לפטל ושרדיי האופרה ימרוגש
,השפוחל ותשקב תא החד ודקפמש לייח לש הרקמ ביצנה איבה ,המגודל ,ךכ
ידכ תיאופרה תכרעמב שמתשהו ,"לייחה גיצהש תישיאה היעבב שאר תלקה ךות"
.השפוחה תא גישהל

הצופנ תורישב תוקדצומ אל תולקה תגשהל ילככ םיאפורב שומיש לש העפותה
,םייברק םילייח ברקב רשאמ ,תויפרוע תודיחיב םיתרשמש םילייח ברקב רתוי
םיבהוא םה .םהלש תודיחיב תרשל םיבדנתמ םייברקה" .עבקב יאבצ אפור רמוא
םיטמתשמ רתוי הברה שי תויפרועה תודיחיב אקווד" .אפורה רמוא ,"אבצה תא
תרבדמ התוא יתעמש ,בוחרב תלייח דיל ןמזמ אל יתכלה .םילמיג ישפחמו
איצוהל יתטלחה' ,םר לוקב הלש הרבחל הרפיס איה .יתעזעדזהו ,ןופאלפב
ףא יתכרדוה אל יתוריש תונש לכב .'ןוינקל תכלל יל קשחתה יכ ,םילמיג
תאזכ הכרדה המב עדוי אל ינא לבא .הלאכ תויעב םע דדומתהל ךיא םעפ
חוטב אל .סנסנומוק הברהו ,האופרב ןויסינ הברה ךירצ .ליעוהל הלוכי
."םיזחתמה תא דימת רתאל רשפא ללכבש

םח לע םתוא ספות שבוחה ןאי

לתב ריעה ןיצק תאפרמב שבוחכ ותורישמ הנש יצח ינפל ררחתשה יקצקול ןאי
לע רבדמ ןיידע לבא ,םילייטמ תוצובק הוולמה שבוחכ דבוע אוה םויה .ביבא
םיסיסבב םיתרשמש םילייח םיאב ריעה ןיצק תאפרמ לא .הווה ןושלב אבצה
תא ראתמ יקצקול .ביבא לת רוזאב םיררוגתמש השפוחב םילייח וא ,םיכומס
.תמייאמ םג םימעפל ,תלכסתמ היווחכ שבוחכ תורישה

םילייח םויל םוימש השוחת יל התיה .לודג ףקיהב תמייק תויולחתהה תעפות"
תעגופ תאזה העפותה" .רמוא אוה ,"רתוי םימכחותמו רתוי םיפוצח םיכפוה
םילייחשכ ,תינש .קרס תוקידב לע זבזבתמ ףסכ הברה ,תישאר .אבצב השק
םלוכ .תרשרש תבוגת ררוג הז ,החלצהב םימרמ םירחא םילייחש םיאור
.ןוכיס תחקל םילוכי אל ונחנא :ח"תסכ לש ןיינע ןאכ שי .תומרל םיליחתמ
.לייחה לש בצמה תא ןחבאל םילכ ןיא ריעה ןיצק תאפרמ ומכ תירוזא האפרמב
םיטעמ םיאפור .'רבש יל שי בשוח ינא ,דיב הכמ יתלביק' ,רמואו אב והשימ
,'דיב םולכ ךל ןיא ,ךתיא רדסב לכה' ,רמול ןוכיסה תא םמצע לע וחקיי
רתיל ,םוליצל לייחה תא וחלשי הז םוקמב .הדיחיל הרזח ותוא וחלשיו
."תחתה יוסיכ אוה םוליצה .ןוחטיב

?תלקתנ תויואמר לש םיגוס וליאב

םיסנכנש םישנא שי .םוחה תקידב ינפל המח הייתש אוה ץופנ יכה ליגרתה"
לע הלענ אלש םיבשוחו ,סומרת וא המח הייתש הבו תיחפ םע םילופיט רדחל
תא תולעל ידכ הקידבה ינפל םוקמב םיצרש ,רתוי םימכחותמ שי .היצלופינמה
תא קפוד לגרה לע הלודג השיבח ול התיהש םדאנב יתיאר .םדה ץחלו קפודה
.רתוי חופנו רתוי םודא היהי רוזאהש ידכ הז תא השע אוה .ריק ךותב לגרה
התיבה אצי הלש רבחהש ללגב תבש תושעל התצר אלש תלייח ונילא ואיבה םעפ
המצעל הקפדו יזועה לש תקה תא החקל איה .סיסבב םוי 28 רגס אוהש ירחא
רפא ומש וא ,תומודא ויהיש ידכ םייניעה תא ופשפשש םישנא ויה .לגרב
.ןובס וא ןיעב ןומיל תצמוח ומשש םישנא ויה .ןיעב

יתיאר .ןיעה ביבס ותוא ףשפישו ,ןובס חקלש והשימ יניע ומב יתיאר"
זאו ,עבצאב םמצע תא ורקד םה .ןתשה יכרדב תקלד לע וננולתהש םישנא
,םילמיג הווש ןתשה יכרדב תקלדל דשח וליפא .ןתשה תמיגד ךותל וממיד
בג תויעב לע וננולתה הברה .חלצומ יד ליגרת הזש הככ ,ןוימל רוגיש ילוא
אפורל סנכנש דחא היה .'זוזל לוכי אל ינא ,תחלקמב יתקלחה' ורמאו ואב -
לע היה ןופאלפה .ןופאלפה ול לצלצ הקידבה ךלהמב .ףתכ תקירפ לע ןנולתהו
היהש םדאנב יתרכה .וילע ונילע הככ .םירה אוהו .םוקמהמ האציש ףתכה
לע ןנולתה אוה .אפור האר אוה םעפ םיעברא .תונעט ללש םע םוי לכ עיגמ
.םילושלשב הלכו ,שארו ןורג יבאכ ךרד ,םיינזוא ,םייניע יבאכב לחה ,לכה
ול שיו ,הנולת שי םא - הרירב ןיא ,םעפ לכו .רחא והשמ רמוא היה םעפ לכ
אלו המרמ הזה לייחהש רורב יל היה .אפור תוארל ול רשפאל םיבייח ,םוח
."רבד םוש תושעל יתלוכי

?םיזחתמה םע תדדומתה ךיא

ותוא יתספתש הרקמב אלא ,'רקשמ התא' ,והשימל רמול תוכמס יל התיה אל"
,םהל שיש תויתימא תויעב לע קחשל םיעדוי םישנאש איה היעבה .םח לע
יתיאר םימעפ הברה .חופינה לע תולעל השק ,היעב שי רבכ םא .ןתוא חפנלו
אל אוהש ללגב ,ךרדב םירודכה תא םיקרוזו אפורה לש רדחהמ םיאצוי םישנא
הברה םכותב יתאצמ ,תרמשמה ףוסב םיחפה תא יתיקינשכ .םילמיג םהל ןתנ
תא וצר אל םה זא ,םילמיג ולביק אל םילייחה .םימשרמ הברהו ,םירודכ
.תופורתה

אוהש ינפל .ץוחב ולש םירבח םע בשי לייח הזיא דחא םוי .םימויא םג ויה"
יתסנכנ .םח קובקבמ םיקולש המכ חקל אוהש יתיאר אפורה לש רדחל סנכנ
בשוח התא ,המ' ,רמא אוה .ךל לפנ ,ול יתרמא .קובקבה םע ,וירחא רדחל
חרב ךכ רחאו ,תמייאמ העונתב ילש ןטבה לומ ןיכס קיזחה אוה '?רקשמ ינאש
ןגלבה םע קסעתהל קשח יל היה אל לבא ,ולש םיטרפה ונל ויה .האפרמהמ
הז .םיאפור ללקל ושייבתה אל םישנא .תוללק לש םירקמ הברה ויה .הזה
,םילוחל רוזעל הצור אוה ,עוצקמה תא םינש עבש דמל םדא ןב .יניעב יוזב
."ותוא םיללקמו

?ךתוא שיתהל וחילצה

לע הדות' ,יל ורמאו ואב םילייחשכ לשמל ,תורישב קופיס לש םיעגר ויה"
םימודמה ,םילוחה סמוע .דואמ תולכסתמ ויה תויואמרה לבא .'הרזעה
םימעפל .תתל ךירצש בלה תמושת תא תתל רשפא יאש הזכ אוה ,םייתימאהו
ינאו ,ולש היעבה תא יל רמא ,ילומ בשי םדאנב .טובור לש בצמל יתסנכנ
תמאב אל .אפורל ותוא יתינפהו םידדמה המו היעבה המ יתמשר טושפ
.לבוס תמאב אוהש וילע יתטלק םא אלא ,וב יתניינעתה

.םדאה ינב תא תונשל ךירצ .םדאה ינב איה היעבה .תינבמ אל איה היעבה"
םיקחוצו םיבשוי םירחא םילייחו ,הנתמה רדחב םילבוסו םיבשוי םילייח
םה ךיא ףוצרפב יל ורפיסו םילייח ילא ואב .תויעב םיאיצממו םלומ
לופיטה םג ,ולבסי םהו ,םמוי אובישכש םישנא דמלל ךירצ .תויעב םיאיצממ
גאוד דחא לכ לבא .םיזחתמש םירחא םישנא ללגב ליעי תוחפ היהי םהב
."ירשפא יתלב הזש הארנכ זא ,ולש סרטניאל

בגה יל באוכ ,רוטקוד

תא תבהוא איה לכה ךסב .ץראה ןופצב לודג סיסבב 19 תב תלייח איה לכימ
םילייחהמ דואמ םיבר" .תוחפ תבהוא איה ,הביבס האור איהש המ תא .אבצה
.עובשה הרפיס ,"ןיינעה לכל רתוי חוכ םהל ןיאש םילייח םה ןאכ םיתרשמש
האפרמב תרבוע ינאשכ .התיבה חורבל ידכ ירשפא ץורית לכ םישפחמ םה"
יתייהשכ ,םימי המכ ינפל .םילייח לש םוצע רות האור ינא רקובב הנומשב
'?בוט אל שיגרמ התא ,הרק המ' :רחא לייח לאוש דחא לייח יתעמש ,האפרמב
יל השוע ,ילש דקפמהמ יל סאמנ טושפ ,אל' :ול בישה רחאה לייחה זא
הנומשמ רותב תוכחל לוכי התא .ונמאיי אל טושפ האפרמב םירותה .'תויעב
עגופ הז רבד לש ופוסב .סנכית אל ןיידעו ,םיירהצה תקספה דע רקובב
."תמאב םילוחש םישנאב

?הזכ בצמ רשפאתמ ךיא

התצר ארונש יהשימ לע רופיס הריכמ ינא .השוב םוש ןיא רבכ םילייחל"
התיה איהו ,ןמז הברה ירחא תבש אצי ,יברק אוה .הלש רבחה תא תוארל
עיגמ התאשכש ,איה הרודצורפה .רזח אוהשכ אקווד תבש רוגסל הרומא
אל אפורה .םד ץחלו קפוד ,םוח דדומ שבוחה .שבוחל ךלוה התא ,האפרמל
והשמ התתש ,שבוחל הסנכנש ינפל ,תאזה תלייחה זא .הלאה םידדמה תא קדוב
האר אפורה .תמאה תא שבוחל הרמא אל ןבומכ איהו ,םוחל הל םרג הז .םח
לוכי התא .םיחכוותמ אל םוח םע .ללכה הז .םילמיג הל ןתנ רשי ,םוח שיש
.תיבב התא ,םוח שי םא לבא .ךב ולפטי אל ,תמ יצח תויהל

תויהל ךל םורגל לוכי תיבב תויהל ןוצר .אבצב רתוי םילוח תמאב םישנא"
.םירופיס םירפסמו םיאבש םילייח ,תואצמה ןומה ונלצא שי לבא .הלוח
דיגהל םידחפמ םיאפורהש השוחת שי .סיסבהמ האיציה רעשל הכפהנ האפרמה
,ךירצש הממ רתוי ולפטי אל םה .ךבתסהל אל רקיעה .תחת יוסיכ לכה .'אל'
ןפואב ךתוא אירבהל אל איה הרטמה ,רמולכ .ךירצש ומכ ולפטי אל םג לבא
.הנעט לכ ינפמ םהילע ןגיש לופיט ךל תתל אלא ,בוט יכה

אמא .עובשה ףוסב תיבב השפוחב יתייהשכ םוח 38 יתלביק שדוח ינפל"
סמועה ,ברעב אובל המ ונל ןיאש הל ורמא ,ביבא לתב ריעה ןיצקל הרשקתה
אל .הקיטויביטנא יל ונתנ יתאבשכ .רקובב עיגנש ףידע ,לבסנ יתלב אוה
לכה תושעל םיסנמ םהש היה ילש םשורה .לבקל הכירצ יתייהש המ הזש יתשגרה
.בג יבאכמ תועובש המכ רבכ תלבוס ינא .הריהמ יכהו הטושפ יכה הרוצב
אוה .באוכ תמאב יל לבא .'םולכ ךל ןיא' ,רמאו בגב יל עגנ סיסבב אפורה
םילייחש ללגבש השיגרמ ינא .רובעי אל הז םא קר וילא רוזחל יל רמא
."תקפדנ ינא םירקשמ םירחא

שטנעמ תויהל ךירצ אפור

תא ןוכנ שרפל ךירצש בשוח ,לטימע דרוואה ףולא ןגס ,האופר ףנע שאר
םיטעמ אל םיצחל שי .הבוח אבצ אוה ל"הצ" :םיזחתמה םילייחה לע תונעטה
,םיישפנו םיינפוג םיצחללו םיצמאמל םיפשחנ םה .הבוח תורישב םילייחה לע
םילייחה לש 'הרובגה ירופיס' תא ריכמ ינא .םהל ףשחנ אל יחרזאה רזגמהש
המ תא םיחפנמ הלאה םילייחה .השעמ רחאלש 'הרובג' וז יתעדל לבא .םימרמש
תיתימאה היעבה םע םידדומתמ אל םה .ילארשי דואמ הז .אפורה לצא הרקש
."תורישה םע תודדומתה - םהלש

?הנווכה המל

םתס הנופ אל לייחש ,יתוא דמיל ילש ןויסינה ידודג אפור יתייהש זאמ"
איה היעבהש תויהל לוכי .יהשלכ היעב ול שישכ האפרמל עיגמ אוה .האפרמל
ידכ קר רותב םיכחמ אל םישנא לבא .תיתולגתסה אלא ,תינפוג אקווד ואל
לכ םדוק ,שטנעמ היהיש אפורמ הפצמ ינא .ןיינעבש 'ןאפ'ה םשל אפור תוארל
ןמיס ,רפורפ תיאופר אקווד ואל איהש ,היעב רתאמ אפור םא .םדאנב היהיש
ינפל היגוסה תא ריהבהל רתוי חונ לייחלש הארנכ .ונפ וילאש רוניצה אוהש
רמוא ינא .היעבה ןורתפל דקפמה סויג אוה ןורתפהש תויהל לוכי .אפורה
.לייחה לש תוקוצמל קפודה לע די םע תויהל ךירצ אפורהש ,יעמשמ דח ןפואב
."תיאופר היעב אקווד ואל ,החפשמב היעב רתאמש החפשמ אפור ומכ הז

.תויאופר אל תויעבב לפטל םירישכ םייאבצ םיאפור םא איה הלאשה

,חרזא לש רשאמ רתוי ךומנ אוה אפורל היינפב לייח לש ףסהש תויהל לוכי"
יהשוזיא וא טלפמ רוניצ תתל םיצור ונחנא לבא .רתוי םינימז םיאפורה יכ
לודג תואפרמב סמועה .רדסב ,הערל הז תא םילצנמש םילייח שי םא .תבותכ
היינפ לש לולסמה תא הרקמ לכב רובעל םילייחה תא ונבייח הכ דעש ללגב
ןתניתש ידכ ,ישאר האופר ןיצק תוארוה תא םינשמ ונחנא הלא םימיב .אפורל
תלייח וא לייחש ,רמולכ .םהידוקפל תוירחאו תוטלחה לבקל תלוכיה םידקפמל
שפוח םוי דקפמהמ לבקל ולכוי ,םוי לש תעפש םתס ,בוטב םישח אלש ,הירקב
הנקתב דואמ רורב יאנת .אפורל היינפ לש לאוטירה תא תושעל םוקמב ,תיבב
היינפ ינפ לע התוא ףידעי לייחה םא קר עצבתת דקפמל היינפהש היהי תאזה
.דחא החונמ םוימ רתוי תתל לכוי אל דקפמהש היהי ףסונ יאנת .אפורל

אפור תוארל םיבייח ויה םעפ .סמועה תא םצמצל ידכ םיכלהמ דוע ונישע"
.םיסרוק לש תלבגומ המישרל הז תא ונמצמיצו ,יאבצ סרוק לכל האיצי ינפל
ידכ הדיחיה אפורל תונפל תוכירצ ויה גולוקניגל תכלל וצרש תונב םעפ
םיחמומה תואפרמל יאמצע ןפואב תכלל תולוכי ןה םויה .הינפה שקבל
לייח רשאכש ךכ ,תבשחוממ תיאופר המושר וישכע םינוב ונחנא .תויאבצה
תויצקארטניאה לכ תא בשחמב תוארל היהי רשפא ,בוטב שח אלו תליאל עסונ
.עדימ בואשל לכוי הצק לכש ךכ ,יזכרמה תרשב ןוכשי עדימה .ולש תויאופרה
הז .אפורל הנפ רבכ לייחה םימעפ המכ תוארל אפורל רשפאת תאזכ הקידב
,לופיטה תא קימעהל ךירצו תיאופר איה היעבהש ךכל היצקידניא תתל לכוי
.ןורתפ תתל ךירצ ךכל םגו - תיאופר הניא לייחה לש היעבהש ךכל םג לבא
הדיחיב הרוק המ תוארל ךירצ ,הנשב םימעפ םירשע אפורל הנופ לייח םא
."ולש

תולחמ םגש דע ,ךכ לכ םיינדשח םישענ םיאפורה ובש בצמ םיראתמ םילייח
.לופיטל תוכוז אל תויתימא

.ןרקש אוה לייח לכש איה םהלש השיגהש םיאפור םע תושק תוחיש יל ויה"
לכ ינפל ולעהו ,םילצונמ םהש ושיגרה הלאה םיאפורה .םיטעמ םירקמ הלא
ורביד יתעדלו ,'םיאמרה דגנ ףסה ירמוש'כ םמצע ואר םה .תואמסיס ינימ
השיג תאזש בשוח אל ינא .םימימת תונברוקב העגפ רבד לש ופוסבש הרוצב
."התיא םילשהל ךירצש

תירבעה הטיסרבינואבו הסדה םילוחה תיבב גולוריונ ,סכר םעוניבא 'פורפ
תייעב תא ריכמ ,תיאופרה תורדתסהה לש הקיתאה תדעו ר"ויו םילשוריב
םירושיא תועצמאב האנה תובוט דואמ הברה תתל לוכי אפור" .תויוזחתהה
המרמ לייחהש עדוי אפורהו ,ותוא המרמו אפורל לייח עיגמ םא .םייאופר
ןתונ אוהש םושמ ,תילילפ הריבע רבוע אוה ,הלועפ ותא ףתשמו ,ותוא
תויהל דואמ לוכי .ןידל דומעל ךירצ הזכ אפור .לייחל בזוכ ךמסמ ןיעדויב
החנה ךותמ ,בל םותב אפורהו ,ךכב חילצמו ,אפורה תא המרמ לייחה ובש בצמ
תא םישאהל רשפא יא ןאכ .רושיא ול ןתונ ,יתימא הלוח וינפלש היוגש
."אפורה

?הלאכ םירקמב תלקתנ

.ןיטולחל תוזרפומ ויהש תונולת םע ילא ואבש םיבצמ דואמ הברה ריכמ ינא"
.טרפא אל ןכלו ,הז תא םישוע ךיא רוביצה תא דמלל הצור אל ינא
תואצותל דמציהל איה הבוחה ,ססובמ ששח תררועמ לייחה לש תוגהנתההשכ
דועיתל יתבריס' ,בתוכ ינא םימעפל .םיבזוכ םיכמסמ תתל אלו הקידבה
תויהל אל ידכ םיקופקפ קיפסמ יל שיש רמול יטנגלאה חונימה הז .'יאופר
עבוק ינא לבא ,והשימב עגופו ספספמ ינאש תויהל לוכי .הרקמב ברועמ
."האור ינאש המל תטלחומ תונמאנ אוה ילש לובגה .לובגה תא ימצעל
.שאר יבאכ ףייזל לק יכהש םירמוא

.ישוק הזב שי .התוא דודמל לוכי אל התא .תיוויטקייבוס הנולת אוה באכ"
ןעוט והשימ םא .הז תא דודמל ךרד ןיא ,ארונ שארה ךל באוכש דיגת םא
לכוי הנרגיממ לבסש ימ קרש תולאש לואשל ךרד שי ,הנרגיממ לבוס אוהש
הקידבל לייח ןיכמ והשימש בצמ תויהל טלחהב לוכי לבא .ןהילע תונעל
הפש חוטב ינא .אפורה לע דובעל חילצי לייחהו ,בטיה ותוא ןיכמו ,תבזוכ
בוט עוצקמ שיאו ,רתוי ןמוימ אפורהש לככש הווקמ ינא לבא .ילע ודבע םשו
.רתוי ןטק וילע דובעל םיחילצמש םישנאה זוחא ,רתוי

ףידע .םירחא לש תואירב לע תוירחא םיחקולשכ דואמ רהזיהל עיצמ ינא"
הקיתאה .רתי תרמוחב וגהני םהש רשאמ ,אפורה וא שבוחה לע דובעי לייחהש
ולוקישל הטלחהה תא ריאשהל ךירצש אוה ןורקיעה .םיסופספ לע תרבדמ אל
,ולש תינילקה תלוכיה לע ססבתהל ךירצ הזה לוקישהו ,אפורה לש יעוצקמה
."ולש תומשרתהה לעו ,ולש היציאוטניאה לע
.קיודמ הדימ הנק אל הז

אל ןיידע הזו ,תרחא תוישיא אוה אפור לכ .עדמ אלו תונמא איה האופר"
,תמא רמוא הלוחהש החנה תדוקנמ תאצל ךירצ אפורה .ונעבקש ןורקיעב עגופ
םע הלועפ םיפתשמ אל .םייעוצקמה וילוקישל םאתהב גוהנל ,דשח ררועתמ םאו
הארי אפורהש רוסא ,רחא דצמו .םיבזוכ םירושיאב ותוא םידייצמ אלו יאמרה
."ילאיצנטופ יאמר וילא סנכנש לייח לכב

םיאולימה ךרעמב ותמחלמו ןיבול ר"ד

ןיבל םיאולימה ילייח ןיב םיסחיה תרזגב םירעוס ויה םינורחאה םישדוחה
תורישל ארקנ םיאולימ ליגב םירבג השולש לכמ דחא קר .הלשממהו אבצה
.המיחל-תוכמות וא תויברק תודיחיב תורישל ארקנ הרשעמ דחא קרו ,םיאולימ
ןויווש רסוח חתפתה דציכ ,םירבסה ושרד םיאולימה ילייח לש םינוגראה
ודמליש םינותנ ןיא ,ררבתמ ,אבצל .םתוא ולביק אלו ,לטנב ךכ לכ קהבומ
.םיאוליממ םיררחשמ תוביס וליאמ

םייס םיישדוח ינפל .הבושתה תאצמנ וידיבש ענכושמ ןיבול לאינד ר"ד
.(הז ןויליגב תדרפנ הבתכב םימסרפתמ וימשר) וחירי רוזאב םיאולימ תוריש
יתבמ דחאב דולייב לופיטל תיעוצקמה הדיחיה להנמ אוה םייחרזאה םייחב
ןיבול .הדש תדיחי לש ידודג אפור אוה םיאולימב .ץראב םילודגה םילוחה
לודג קלח שי ,ןתיא דדומתמ אבצה ובש ןפואלו ,תויאופר תויוזחתהלש בשוח
.ול סאמנש הנקסמל עיגה אוה .םיאולימה ךרעמ לש ותסירקב

םינורחאה םיאולימב" .רמוא אוה ,"הנשל הנשמ ,הפירחמו תכלוה היעבה"
ונפש םילייח םיעבש ךותמ םיעברא ומכ והשמ רבד לש ופוסב יתררחיש
המל .ררחתשהל םיכירצ ויה םהמ םירשע קר יתעדל .תויאופר תונולתב
וחלש טושפ םה .ועיפוה אל ללכב םתצקמ ?םירחאה םירשעה תא יתררחיש
אל דחא ףאו םהירחא ףדר אל דחא ףא .רמגנ ןיינעה הזבו םייאופר םיכמסמ
ןיא יכ ,סרוק לכהו ,םילייח לש הסאמ וז .הנוע ןיאו לוק ןיא .םתוא שפיח
,בצייתהל ול רמואש אפור ינפל בצייתמ אל לייח םא .םהירחא ףודריש ימ
םירחאה םילייחה תא .רבד םוש ודגנ עצובי אל לבא ,דקפנכ םשריי אוה
לש דוקפתה תא שבשל וליחתה םה .ושע םהש תיקלטיאה התיבשה ללגב יתררחיש
םתוא יתררחיש .בכרה ילכ תא ורצע ,חבטמה תא ורצע םה .םהלש םירבחה
."תיאופר קר אל רבכ איה היעבהש תורמל ,תויאופר תוביסמ

?דודגב םילייחה לש םניינעב טילחהל ךלש תוכמסה המ

רושיק תניצק .דואמ הטושפ םילייחה לש ןומיזה תקינכט ,ילש הדיחיב"
םיאולימה ינפל שדוח ךרעב .בצייתהל םירומא םהו ,םיווצ םהל תחלוש הריעצ
זאו .תורישהמ ררחתשהל םיצורש םילייחה לש םינופלט ילא עיגהל םיליחתמ
,םיכמסמ םיחלוש םישנא .םניבל יניב תרושקת לש המלש תכרעמ הליחתמ
םתוא סייגל םא טילחהל ךירצ ינאו ,'ב אפור וא 'א אפור םהילע םימותחש
דחא .םימויאבו םיצחלב לקתנ ינא ,םתוא ררחשל אל טילחמ ינא םא .אל וא
ונייזיש גאדי אוהש רמואו ןופלט םירמש עבקה אבצב דוד הז םיטנטפה
."יתוא

?אל וא ררחשל םא טילחמ התא המ יפל

םויה דע .םינוירטירק דואמ טעמ רידגה אבצה .תושקה תויעבה תחא תמאב וז"
םיררחשמ המ יפל עבוקו ,אפור לש תוגהנתה תמרונ רציימש ךמסמב יתלקתנ אל
קינמיאולימ ררחשמ המ עבוקש רפס םייק אל .הדיחא הפש ןיא .אל המ יפלו
.יעמשמ דח הז ,הלילחו סח ,ןטרס .דבל טילחהל ךירצו בשוי התא .אל המו
דקפתמ ,םיילמרונ םייח יח לייחה .בג יבאכ ,חיננ .םיילובג םיבצמ שי לבא
המכ דע דודמל דואמ השק .רוטפ שקבמ אוהו בג יבאכ ול שי לבא ,דבועו
אל וא דדומתי אוה ךיא דודמל דואמ השק .ולש דוקפתל ועירפי בגה יבאכ
.הז םע דדומתי

ךרדב .תומלש תומוהמ םישוע םהו ,םיילמינימ םהלש בגה יבאכש םילייח שי"
,ינא לבא .רוטפ וא הלחמ תודועת םייחרזא םיאפורמ איצוהל דואמ לק ללכ
לש הליספ .הלאה תודועתה תא תוחדל םתס לוכי אל ,םיאולימב ידודגה אפורכ
.ילש תימע אוהש ,יחרזא אפור לביקש הטלחה לש הליספ איה הלאה תודועתה
תא לבקל ךיא עדוי אל ינא .םינוירטירק ןיאו .קינימיאולימ לכה ךסב ינאו
יתלביק אל םלועמ .הזה ןיינעל הפש רביחו בשי אל םלועמ שיא .הטלחהה
יל ורמא אל םלועמ .האופר ליחמ בתכמ יתלביק אל םלועמ .האופר ליחמ ראוד
."הרוק המ גשומ יל ןיא .רוסא המו רתומ המ

?טילחמ התא המ יפל ,תאז לכב זא

דקפתמ אוה םאה .תוחרזאב יח רורחש שקיבש לייחה ךיא ןיבהל הסנמ ינא"
רסוח איה היעבה םא ןיבהל הסנמ ינא .הדובע םוקמ הניש אוה םאה ,ליגר
,םירקמ שי .ירגוד לואשל איה ילש הקינכטה .תיתימא הלחמ וא ,תרשל ןוצר
תושעל לוכי אל ינא םצעב' ,הדומו אב לייחה .'הרשפ'ל םיעיגמ םהבש
ינא זאו .'םירחא םימיב אובל ןכומ ינא לבא ,הלאהו הלאה םימיב םיאולימ
.היעבב בשחתהל םיסנמ ונחנאו ,שילשל הנופ

תבייחמ איה יכ ,תיאופר הדעוול לייחה לש היעבה תא ריבעהל ךירצ םימעפל"
תמישר תא חקול ינא ,תוינפ לש לג ילא שיש ירחא .ליפורפ יוניש לש הניחב
הלאה םילייחהש רמוא הז .ליפורפ יוניש תבייחמ םהלש השקבהש םילייחה לכ
הדעוול תכלוה רושיק תניצק .םלש םאררט ליחתמ זא לבא .יופינל לאיצנטופב
.לייחהמ לבקל ךירצ םיכמסמ הזיא הל תרמוא תיאופרה הדעווהו ,תיאופרה
ינפל םיעיפומ רבכ םהשכו .םיכמסמה תא םיחלוש דימת אל םילייחה לבא
םיחרוט אל ללכב םה םימעפלו .םיכמסמ 'םיחכוש' םה םימעפל ,הדעווה
בצמב ונתוא ריאשמ הז .ףוס ילב תררגנ היעבה הככו .הדעווה ינפל עיפוהל
."הדיחיל ץוחמ אל םג לבא ,הדיחיב אל לייחה .רופא
?הנווכה המל

הטיסרבינואב טנדוטס ,27 ןב ,ןיוצמ ריכמ ינאש לייח .המגוד ךל ןתא"
רוטפ לבקל שקבמ ינא ,קבאל השק היגרלאמ לבוס ינא' ,יל רמאו אב ,תירבעה
יתרמא .םינש הברה ירחא הנושארה םעפב רורחש שקיב אוה .'הלאה םיאולימהמ
רוזחנ ירה אבה וצב יכ ,שדח יאופר ליפורפ איצות לבא .לבקמ ינא' ,ול
.'רדסב ,המ עדוי התא' ,רמא רוחבה .'ךל הקוקז הדיחיהו ,היצאוטיס התואל
בוש רוחבהו ,שדח וצ עיגה םישדוח המכ ירחא .תיאופר הדעו ול ונרדיס
.תווצ שיא התא ירה ?ונמכיס המ' ,ול יתרמא .רורחש שקיב בושו לצליצ
דמע אל ןיידע אוהש ררבתה .'לוכי אל ,עמשת' :יל רמא אוה .'ךתוא םיכירצ
שיגרת אל םא .םיאולימל אובת .רעטצמ' ,ול יתרמא .תיאופר הדעו ינפל
.'ךב לפטאו ךילא דומצ ינא ,בוט

שי .םילייחה תוליבק ביצנב תתרשמש תלייחמ ןופלט לבקמ ינא עובש רובעכ"
הלאש תלייחה .לוועה םהל השענש ינפל לובקל םילייחל רשפאמש ,ךילה םויה
לייחה' ,הל יתרמא .היגרלאמ לבוסש לייחה תא סייגל שקעתמ ינא המל יתוא
דומעל םילוכי אל ונחנאש תוגהנתה סופדל סנכנ הז וישכעו ,הלקה שקיב
לוכי אל .היעבה ללגב ותוא תררחיש אפורכ התא' ,יל הרמא תלייחה .'וב
תא תוחדל הצילממ ינא .היעב התוא ללגב תפסונ םעפ ררחשת אלש תויהל
ולש רורחשהש ,ועדת זא ?הצילממ תא תרמוא תאז המ :הל יתרמא .'תורישה
."יאופר רורחש אל אוה

.םינוא רסח עמשנ התא

בשוחו טלחומ םוטמטב תועבגה ןיב ץצורתמש רוויע םיאולימ לייח יתייה"
סעכל וכפהנ םישקה תוקפסהו ,םישק תוקפס םע םדאל יתכפהנ .ותא םלוכש
הטלחה לביק אבצהש איה ילש השוחתה .תכרעמב טלחומ ןומא רסוחלו ,לודג
וטילחה ,אבצה ,לארשי תנידמ והשפיאש ןיבמ ינא .םיאולימה תא רוגסל
.לכה הז .הז לע זירכהל ילב עבק אבצב קפתסהל

דדומתהל השק .םימכחותמ רתויו רתויל םיכפהנו ,םימכחותמ םמצע םילייחה"
לבקמ ינא ,ןלוגה תמרב בצומ ,רקובב עברא .היהש הרקמ ךל ראתא .םתא
אל ינא ,םשג ,ץוב .ףוחד וילא עיגהל ךירצו םיבאכמ לתפתמ לייחש ןופלט
.םולכ יל ןיא' ,יל רמוא אוה ,לייחל עיגמ ינאשכ ,זאו ,שיבכה תא האור
.'ךתוא יתרדיס זא ,םיאולימל חוכב אובא ינאש תיצר

םיקומינ ול ויה אל יכ ,לביק אלו רורחש שרדש גהנ .רחא הרקמ וא"
.רויס דקפמל ץיברה ,תכרעמ רדגב סנכנ ,תיש"טב לע הלע ,םיבוט םייאופר
ינא ףוסב .םיאולימב אוה המל הביטחה לכל ריבסהל ךירצ יתייה ינא ףוסב
רפיסש לייח לש הרקמ וא .קדטצהל ךירצ יתייה ינא .לצנתמה תדמעב יתייה
ולש רבחמ ןופלט יתלביק העש ירחא .'התיבה סוט' ,ול יתרמא .לשלשמ אוהש
.'ךילע דבע אוה' ,יל רמאש

,תומוש תרסה ומכ ,םייוויטקלא םיחותינ לע םיבתכמ םיחלוש םילייח"
תא ושעי תמאב םתצק .םירורחש הככ םיגישמו ,םיאולימה לש םויב ועצבתיש
ןובשח לע אקווד עצבתהל םיבייח ויה אל הלאה םיחותינה לבא ,םיחותינה
- אפורמ בתכמ םהל שי לבא ,םיחותינה תא ושעי אל ללכב םירחאו .םיאולימה
."םיררחושמ םה זא

הלוח לש הרקמב תועטל רשאמ ,םיזחתמ לש םיבר םירקמב תוגשל ףידע אל
?דחא יתימא

רמואש דחא לייחב לופיל רשאמ ,םימרמש םילייח תבוטל תוגשל ףידעש ןבומכ"
ךל ןתא .'באז ,באז'ה תעפות ללגב םיעגפנש הלא לש היעבה םג תמייק .תמא
.דודג ןומיאל לויח ליחתה םלועמ יתיאר אלש לייח .ףסה לע התיהש המגוד
אוה םימי השולש ירחא .הקורוסל ותוא יתחלש .ןיעה ול תבאוכש יל רמא אוה
לייחה םע יל התיהש היצאוטיסה לכ .ןטרס ולצא וליגו ,רמושה לתל חלשנ
ותואב בוט חור בצמ יל היה הרקמב .תואמרל דשח לש היצאוטיס התיה הזה
תכלה אל המל' ,ול רמול םוקמב ,ןיעה לש הקידבל ותוא יתחלש זא ,םוי
.ןורתפ השעמל ךל ןיא .הרעשה טוח לע הז '?םיאולימל תמאבש ינפל אפורל
,פוקסוטטס ןיא יכ ,תיבהמ איבמ התאש פוקסוטטס םע םישנא לומ דמוע התא
,ןיידע עיגה אל יאבצה זגראה יכ ,תיבהמ איבמ התאש תופורת זגרא םעו
.היעב תאזו

וז .תועיבתמ דחפ לש ןדיעב םיאצמנ ונחנא .ןיינעה בל איה יוביגה תלאש"
.עגפיי והשימש בצמ תויהל לוכי דימת ירה .הזה בצמה לכל תיתימאה הביסה
עגפיי םדאש הטלחה לע םימותח ויהיש ילמינימ ןוכיס תחקל םיצור אל םישנא
.תיתואירב הנממ

ןיינעהמ האיציה לש הקינכטה .לכה הז .תובדנתהב אבצל וכפהנ םיאולימה"
,הפש רצייל ,םילכ רצייל האופרה ליחמ הפצמ התא לבא .ילוש רבד איה
."וזה העפותה םע דדומתהל ידכ ,תומרונ

?האופרה ליחב והשימ ינפל הלאה םירבדה לכ תא תילעה

* "?המ ליבשב ,ןיטולחל םוטא ליח הז .אל"
האופרה ליחל רודכה תא ולגלגת לא

ועגנש ןיבול ר"ד לש ויתונעט לע הבוגתב רסמ ןוחטיבה דרשמ רבוד
,ןמסדובמואכ םילייחה תוליבק ביצנ" :םילייחה תוליבק ביצנ לש ודוקפתל
ררבל ודיקפת ףקותמ שרדנ ,היולת יתלבו תיאמצע ,תיאבצ ץוח תושר וניהש
תתל ודיקפתמ ןיאו ,וילא העיגמה הליבק לכ תוינפ לוטנו יניינע חרואב
יכ ררבתמ ןכא םהבש םירקמ םנשי .הרקמ לכ ןחוב ביצנה .םיאפורל יוביג
תכרעמה וא אפורה יכ אצמנ םהבש םירקמ טעמ אל תאז תמועלו ,העט אפורה
ץוחה תדעוול יתנש ח"וד םסרפמ תוליבקה ביצנ .בטיה הלעפ תיאופרה
ידקפמל ,ל"כטמרל ,אישנל ,ןוחטיבה רשל ,הלשממל ,תסנכה ירבחל ,ןוחטיבהו
ליח תניחבמ דואמ השק ח"וד היה הרבעש הנשב ח"ודה .רוביצה ללכלו ל"הצ
יאשונב 20% לש רופיש לח יכ ,ביצנה ןייצ 2000 תנש לש ח"ודבו ,האופרה
םתוירחא תא יחכונה ח"ודב ביצנה ןייצ ןכ ומכ .תמדוקה הנשה תמועל האופר
ידימעמ' רפסמ םוצמצל םתוירחא תאו ,םיאפור תוצלמה דבכל ל"הצ ידקפמ לש
."'םינפה

ר"ד לש ויתונעט תא אוה םג החוד ,לטימע ףולא-ןגס ,האופר ףנע שאר
ךירצש הלאש איה םיאולימה ילייח לש היצוויטומהש בשוח אל ינא" .ןיבול
לכ םעש ,תויתרבח תויגוס שי .ףקיה תבחר היגוס וז .האופרה ליחל תונפהל
ישנא תקוצמ תא .ןתוא ןבלל ךרטצת תילארשיה הרבחה ,האופרה ליחל דובכה
."התוא רותפל לוכי האופרה ליח אל לבא ,רותפל ךירצ םיאולימה
לכה .םיאולימ ילייח רורחשל םירורב םינוירטירק ןיאש ןעוט ןיבול ר"ד
.ץורפ

םיבצמ הברהב .תעד לוקיש ליעפהל הנושארבו שארב שרדנ םיאולימ אפור"
םא ,עבקיש םינוירטירק רפס ןיא תוחרזאב םג ,םינוירטירק רפס ןיא האופרב
ונלש םיאפורהמ םיפצמ ונחנא .םימי העברא וא החונמ םיימוי הלוחל תתל
ינא ,לייח לש ורשוכ לע הנקסמל עיגה אפורש עגרב .םיינולבש ויהי אלש
תא תושעל לוכי לייחה םא עבקיו ריינה לע הנקסמה תא הלעי אוהש הפצמ
."אל וא דיקפתה

.ףוס ילב םיכשמנ תויאופרה תודעווה יכילהש ןעוט אוה

.תיאופרה הדעוול אובל סרטניא שי םילייחל ללכ ךרדב .ןוכנ אל שממ הז"
ךירצ הככו ,תודקפנ ומכ הז ,םיאב אלו הדעוול אובל וצ םילבקמ םה םא
."הזב לפטל

.תורישמ קמחתהל ידכ םייוויטקלא םיחותינב םישמתשמ םילייחש ןעוט אוה
וא הלאכ תויעב םע תודיחי שיש תויהל לוכי .קדוצ אוהש תויהל לוכי"
שי םידקפמל .הלאה תויעבה לע םתעד תא ונתיי םידקפמהש יאדכו ,תורחא
."דואמ הלודג תוירחא

ליח הז יכ ,האופרה ליח ינפל הלאה תויעבה תא תולעהל םעט ןיאש ןעוט אוה
.םוטא

המ תא ול ריהבי ןיצקהש ידכ ,האופרה ליחב ןיצק שוגפל הצור היה אוה םא"
הרוצב םירבדה תא ול ריבסהל היה רשפא .עצבתמ היה רבדה ,ןיבמ אל אוהש
ארונ תואשילק הלא .םוטא ליח אוה האופרה ליחש דיגהל טושפ ארונ .תינטרפ
."המוטא ולש םילוחה תיבב םידליה תקלחמש דיגא ינאש ומכ הז .תופי

2001 ינויב 2-ב ץראהב םסרופ