םיבתוכ םימסרופמ

 

הילפאל היצמיטיגל תנתונ לט תדעו

:ןוטלשה תוכיאל העונתה ר"וי ,אגרש דעילא

לש ןורתפה תא תללוש ןוטלשה תוכיאל העונתה"
לש הילפאל היצמיטיגל תנתונ איה יכ ,לט תדעו
:םיביכרמ השולש הבו תרחא העצה שי ונל .תונוש תובכש

תרשל הנידמב םדא לכל תיחרזא הבוח היהת .1
.ימואל וא יחרזא ,יאבצ תורישב הרבחה תא

.תינויווש תויהלו םלוכ לע לוחל תבייח הבוחה .2

תרות לעפות ,רבשת תעצומה תרגסמהו הדימב .3
."ירטמיסו טושפ דואמ .רתוי לבקי תוריש רתוי ןתיש ימ :לומגת