םיבתוכ םימסרופמ

 

אל םלועל - םיחא תמחלמ
גרבנטור ינוי :תאמ

גצייל םירומא רשא) ם"יכח יפמ ועמשנש םירומחה םירובידה
סויגל הארוה אצת םא לוכיבכש (ידרחה רוביצה תא
,םימד תוכיפשל עיגהל לוכי בצמה תובישי ירוחב
םיעקומ םהו תוכמס םושו םוקמ םוש םהל ןיאש םירבד םה
.ןושל לכב

,םידוהיה םהיחא לע די תובישי ינב ומירי אל םלועל
לארשי םע לש דיפלה תא תאשל ךישמנ - םיפודר היהנ םא םג
ןיא יכ המילש הנומאב םינימאמו םיעדוי ונא ,ויתורודל
בצמ לכב דומלל ךישמנו ,הרות דומיל אלל לארשי םעל םויק
ךישמנש יאדוובו ,ונדמל האושה ימיב תואטגב םירקנובב םג
.הרות דומלל לארשי תנידמב םג
ךש ברה הרוהש המ השענ ץראב הרותה דומלל רשפאתי אל םא
,'ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא' רמאנו וננימי תא םירנ - ונמזב
דומלל ךישמהל לכונ וב םוקמל הנפנו ,בר רעצב ץראהמ דרנ
.םלועה לכבו לארשי ץראב לארשי םע לע דגמ םשמו ,הרות