המשנ יוליעל תוינשמ דומילולא תוינשמ דומלל םיגהונ
'םולכמ רוהט' תמייתסמ הנשמ לכש ינפמ
'םולכמ הרוהט' וא

ךכ רחא

ךכ רחא
תואווקמ תכסמב ז קרפ
'המשנ' תויתואב תוליחתמה תוינשמב םייתסמ רשאדכ קרפ םילכ

א הנשמ
אמט ,ןופנוקב וב ןיקחשמשו .סרדמ אמט ,ףופכה סירת .םה ןיסירת השלש
.םולכמ הרוהט ןייברעה תצידו .תמ אמט

ב הנשמ
.תמ אמט האמט ,הטמכ .סרדמ האמט ,ארדתקכ היושעה .םה תולגע שלש
.םולכמ הרוהט ,םינבא לשו

ג הנשמ
.סרדמ האמט ,הקדסנש ןיבק העשת דעו גל ינשמ הברע .ןה תוברע שלש
.םולכמ הרוהט ,הדמב האבהו .תמ אמט האמט ,המלש

ד הנשמ
.תמ אמט האמט ,ןלעמלמ .סרדמ האמט ,הדצמ החתפש הבת .ןה תובת שלש
.םולכמ הרוהט ,הדמב האבהו

ה הנשמ
.תמ אמט אמט ,וילע ןילכואש .סרדמ אמט ,ןירפס לש .ןה ןיסוברת השלש
.םולכמ רוהט ,םיתיז לשו

ו הנשמ
לשו .סרדמ האמט ,םירפוס ינפלשו הטמה ינפלש .ןה תויסיסב שלש
.םולכמ הרוהט ,לדגמ לשו .תמ אמט האמט ,יקפולד

ז הנשמ
,הועש לובק תיב הב שישו .סרדמ האמט ,ןירופיפאה .ןה תויסקנפ שלש
.םולכמ הרוהט ,הקלחו .תמ אמט האמט

ח הנשמ
.תמ אמט האמט ,ןיגגז לש .סרדמ האמט ,הביכשל היושעה .ןה תוטמ שלש
.םולכמ הרוהט ,ןיגרס לשו

ט הנשמ
.תמ אמט האמט ,ןבת לש .סרדמ האמט ,לבז לש .ןה תולפשמ שלש
.םולכמ רוהט ,םילמג לש ץלחופהו

י הנשמ
,ןיעבצ לש .סרדמ האמט ,הבישיל היושעה .ןה םיצפמ השלש
.םולכמ רוהט תותג לשו .תמ אמט אמט

אי הנשמ
.סרדמ ןיאמט ,רועשכ ןילבקמה .ןה ןילמרות שלשו תותמח שלש
.םולכמ רוהט ,גדה רוע לשו .תמ אמט ןיאמט ,רועשכ ןילבקמ ןניאשו

בי הנשמ
.תמ אמט אמט ,םילכה ךירכתל .סרדמ אמט ,חיטשל יושעה .ןה תורוע השלש
.םולכמ הרוהט ,םילדנס לשו תועוצר לשו

גי הנשמ
.תמ אמט אמט ,ןוליול .סרדמ אמט ,הביכשל יושעה .ןה ןינידס השלש
.םולכמ רוהט ,תורוצ לשו

די הנשמ
.תמ אמט האמט ,ןירפס לש .סרדמ האמט ,םידי לש .ןה תוחפטמ שלש
.םולכמ הרוהט ,יול ינב ילבנ לשו ךירכת לשו

וט הנשמ
.סרדמ אמט ,ףועו היח ידצ לש .ןה ןינילקרפ השלש
.םולכמ רוהט ,ןיציק לשו .תמ אמט אמט ,ןיבגח לש

זט הנשמ
.תמ אמט האמט ,הנקז לש .סרדמ תאמוט האמט ,הדלי לש .ןה תוכבס שלש
.םולכמ הרוהט ,ץוחל תאצוי לשו

זי הנשמ
.הירבה רחא ןיכלוה ,הירבה לע הילטש ההוהמ .ןה תופוק שלש
.תימינפה רחא ןיכלוה ,תווש ויה .הלודגה רחא ןיכלוה ,הלודגה לע הנטק
.אמט ,םינפבמ םחימה ילוש לע הילטש םינזאמ ףכ ,רמוא ןועמש יבר
.רוהט ,ץוחבמ ןיב םינפבמ ןיב ,הדצ לע הילט .רוהט ,ץוחבמ
רטפנה םש תויתואב תוליחתמה תוינשמ םידמול
'א הנשמ 'א קרפ האפ תכסמ

תולימגו ,ןויארהו ,םירוכבהו ,האפה .רועש םהל ןיאש םירבד ולא
ןרקהו הזה םלועב ןהיתורפ לכוא םדאש םירבד ולא .הרות דומלתו ,םידסח
ןיב םולש תאבהו ,םידסח תולימגו ,םאו בא דובכ .אבה םלועל ול תמיק
.םלוכ דגנכ הרות דומלתו ,ורבחל םדא'ד הנשמ 'א קרפ תוכרב תכסמ

.הירחאל םיתשו הינפל םיתש ברעבו ,הירחאל תחאו הינפל םיתש ךרבמ רחשב
,רצקל .רצקל יאשר וניא ,ךיראהל ורמאש םוקמ .הרצק תחאו הכורא תחא
וניא ,םותחל אלשו .םותחל אלש יאשר וניא ,םותחל .ךיראהל יאשר וניא
.םותחל יאשר
'א הנשמ 'ה קרפ האפ תכסמ

חורה .םיינע לש אוה ירה ,ץראב עגונה לכ ,ויתחת טקול אלש שידג
ןתונו ,תושעל היואר איה טקל המכ התוא םידמוא ,םירמועה תא הרזפש
.הליפנ ידכב םיינעל ןתונ ,רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .םיינעל

'א הנשמ 'א קרפ ןירדהנס תכסמ

ימולשת ,קזנ יצחו קזנ .השלשב ,תולבחו תולזג .השלשב ,תונוממ יניד
,ער םש איצומהו התפמהו סנואה .השלשב ,השמחו העברא ימולשתו לפכ
,השלשו םירשעב ,ער םש איצומ ,םירמוא םימכחו .ריאמ יבר ירבד ,השלשב
.תושפנ יניד וב שיש ינפמ
'ד הנשמ 'ב קרפ תוכרב תכסמ

,ךבדנה שארב וא ןליאה שארב ןירוק ןינמואה
.הלפתב ןכ תושעל ןיאשר ןניאש המ
'ג הנשמ 'ג קרפ הליגמ תכסמ

ןיאו ,וכותב ןידיפסמ ןיא ,ברחש תסנכה תיב ,הדוהי יבר רמא דועו
לע ןיחטוש ןיאו ,תודוצמ וכותל ןישרופ ןיאו ,םילבח וכותב ןילישפמ
תא יתומשהו (וכ ארקיו) רמאנש ,אירדנפק ותוא ןישוע ןיאו ,תורפ וגג
ינפמ ,שולתי אל ,םיבשע וב ולע .ןיממוש ןהשכ ףא ןתשודק ,םכישדקמ
.שפנ תמגע
'ט הנשמ 'ד קרפ תיעיבש תכסמ

,גל יצח וסינכה .הדשב לכואו עצופ ,האסל תיעיבר וסינכישמ ,םיתיז
ןכו .ותיב ךותל סנוכו הדשב שתוכ ,שילש וסינכה .הדשב ךסו שתוכ
,ןליאה תורפ לכ ראשו .תורשעמב םיבייח ,עובש ינש ראשב םהב אצויכ
.תיעיבשל ןתנוע ךכ ,תורשעמל ןתנועכ
'א הנשמ 'בכ קרפ תבש תכסמ

ואוב ,םירחאל רמואו .תודועס שלש ןוזמ הנמיה ןיליצמ ,הרבשנש תיבח
ןהמ איצוהל תורפה תא ןיטחוס ןיא .גופסי אלש דבלבו ,םכל וליצהו
,ןילכואל םא ,רמוא הדוהי יבר .ןירוסא ,ןמצעמ ואצי םאו ,ןיקשמ
ברעמ ןקסרש שבד תולח .רוסא ןהמ אצויה ,ןיקשמל םאו ,רתומ ןהמ אצויה
.ריתמ רזעילא יברו .ןירוסא ,ןמצעמ ואציו תבש'א הנשמ 'ד קרפ אמוי תכסמ

וילע בותכ דחאו םשל וילע בותכ דחא .תולרוג ינש הלעהו יפלקב ףרט
,ונימיב הלע םש לש םא .ולאמשמ בא תיב שארו ונימימ ןגסה .לזאזעל
,ולאמשב הלע םש לש םאו .ךנימי הבגה ,לודג ןהכ ישיא ,ול רמוא ןגסה
ינש לע ונתנ .ךלאמש הבגה ,לודג ןהכ ישיא ,ול רמוא בא תיב שאר
רמול ךירצ היה אל ,רמוא לאעמשי יבר .תאטח 'הל ,רמואו םיריעשה
.דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב ,וירחא ןינוע ןהו .'הל אלא ,תאטח'א הנשמ 'א קרפ תבש תכסמ

.דציכ .ץוחב עברא ןהש םיתשו ,םינפב עברא ןהש םיתש ,תבשה תואיצי
ךותל ןתנו םינפל ודי תא ינעה טשפ ,םינפב תיבה לעבו ץוחב דמוע ינעה
.רוטפ תיבה לעבו בייח ינעה ,איצוהו הכותמ לטנש וא ,תיבה לעב לש ודי
הכותמ לטנש וא ,ינע לש ודי ךותל ןתנו ץוחל ודי תא תיבה לעב טשפ
לטנו םינפל ודי תא ינעה טשפ .רוטפ ינעהו בייח תיבה לעב ,סינכהו
לעב טשפ .ןירוטפ םהינש ,איצוהו הכותל ןתנש וא ,הכותמ תיבה לעב
םהינש ,סינכהו הכותל ןתנש וא ,הכותמ ינעה לטנו ץוחל ודי תא תיבה
.ןירוטפ
'א הנשמ 'ו קרפ תוכרב תכסמ

ןמ ץוח ,ץעה ירפ ארוב ,רמוא ןליאה תורפ לע .תורפה לע ןיכרבמ דציכ
ארוב ,רמוא ץראה תורפ לעו .ןפגה ירפ ארוב ,רמוא ןייה לעש ,ןייה
.ץראה ןמ םחל איצומה ,רמוא אוה תפה לעש ,תפה ןמ ץוח ,המדאה ירפ
ינימ ארוב ,רמוא הדוהי יבר .המדאה ירפ ארוב ,רמוא תוקריה לעו
.םיאשד
'א הנשמ 'ג קרפ הכוס תכסמ

םטקנ .לוספ ,תחדנה ריע לשו הרשא לש .לוספ ,שביהו לוזגה בלול
,רמוא הדוהי יבר .רשכ ,וילע ודרפנ .לוספ ,וילע וצרפנ ,ושאר
ידכ םיחפט השלש וב שיש בלול .תורשכ ,לזרבה רה ינצ .הלעמלמ ונדגאי
.רשכ ,וב ענענל'א הנשמ 'א קרפ תוכרב תכסמ

ןבכ ינא ירה ,הירזע ןב רזעלא יבר רמא .תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ
,אמוז ןב השרדש דע ,תולילב םירצמ תאיצי רמאתש יתיכז אלו ,הנש םיעבש
.ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל (זט םירבד) רמאנש
,ךייח ימי ,םירמוא םימכחו .תולילה ,ךייח ימי לכ .םימיה ,ךייח ימי
.חישמה תומיל איבהל ,ךייח ימי לכ .הזה םלועה
'ג הנשמ 'ג קרפ תוכרב תכסמ

הלפתב ןיבייחו ,ןילפתה ןמו עמש תאירקמ ןירוטפ ,םינטקו םידבעו םישנ
.ןוזמה תכרבבו הזוזמבו'א הנשמ 'א קרפ הכוס תכסמ

.רישכמ הדוהי יבר .הלוספ ,המא םירשעמ הלעמל ההובג איהש הכוס
,התלצמ הבורמ התמחשו ,תונפד שלש הל ןיאשו ,םיחפט הרשע ההובג הניאשו
איה וזיאו .ןירישכמ ללה תיבו ,ןילסופ יאמש תיב ,הנשי הכוס .הלוספ
,גח םשל האשע םא לבא .םוי םישלש גחל םדוק האשעש לכ ,הנשי הכוס
.הרשכ ,הנשה תלחתמ וליפא
'א הנשמ 'א קרפ תיעיבש תכסמ

ןמז לכ ,םירמוא יאמש תיב .תיעיבש ברע ןליאה הדשב ןישרוח יתמיא דע
ולא ירבד ןיבורקו .תרצעה דע ,םירמוא ללה תיבו .ירפל הפי אוהש
.ולא ירבדכ תויהל
'ד הנשמ 'ג קרפ ינש רשעמ תכסמ

תורפ לע ןיללוחמ םהה תועמה ירה ,רמוא ,הנידמב תועמו םילשוריב תורפ
ןיללוחמ ולאה תועמה ירה רמוא ,הנידמב תורפו םילשוריב תועמ .ולאה
.םילשוריב ולכאיו תורפה ולעיש דבלבו ,םהה תורפ לע
'ה הנשמ 'גי קרפ תבש תכסמ

אל .ןירוטפ ,םינש ולענ .בייח ,וינפב דחא לענו תיבל סנכנש יבצ
.רטופ ןועמש יברו .ןיבייח ,םינש ולענו לוענל דחא לוכי
'ב הנשמ 'ג קרפ תוכרב תכסמ

,הרושל ועיגי אלש דע רומגלו ליחתהל ןילוכי םא ,ורזחו תמה תא ורבק
,ןירוטפ םימינפה ,הרושב םידמועה .וליחתי אל ,ואל םאו .וליחתי
.ןיבייח םינוציחהור
'ב הנשמ 'ד קרפ תוכרב תכסמ

הלפת ותאיציבו שרדמה תיבל ותסינכב ללפתמ היה הנקה ןב אינוחנ יבר
ללפתמ ינא יתסינכב ,םהל רמא .וז הלפתל םוקמ המ ,ול ורמא .הרצק
.יקלח לע הידוה ןתונ ינא יתאיציבו ,ידי לע הלקת עראת אלש'א הנשמ 'ז קרפ תוכרב תכסמ

הלטנש ןושאר רשעמו ,יאמד לכא .ןמזל ןיבייח ,דחאכ ולכאש השלש
ןינמזמ ,יתוכהו ,תיזכ לכאש שמשהו ,ודפנש שדקהו ינש רשעמו ,ותמורת
ינש רשעמו ,ותמורת הלטנ אלש ןושאר רשעמו ,לבט לכא לבא .םהילע
.םהילע ןינמזמ ןיא ,ירכנהו ,תיזכמ תוחפ לכאש שמשהו ,ודפנ אלש שדקהו
'א הנשמ 'ד קרפ תוכרב תכסמ

,החנמה תלפת .תועש עברא דע ,רמוא הדוהי יבר .תוצח דע ,רחשה תלפת
.עבק הל ןיא ,ברעה תלפת .החנמה גלפ דע ,רמוא הדוהי יבר .ברעה דע
.תועש עבש דע ,רמוא הדוהי יבר .םויה לכ ,ןיפסומ לשו


'ז קרפ תואווקמ

א הנשמ
אלו ןילעמ אל ,ןילעמ אלו ןילסופ ,ןילסופ אלו הוקמה תא ןילעמ שי
,דילגהו ,רופכהו ,דרבהו ,גלשה ,ןילסופ אלו ןילעמ ולא .ןילסופ
ידגנכ ןד לאעמשי יבר היה ,הביקע יבר רמא .קורנה טיטהו ,חלמהו
,םהל רמאש ומשמ אבדימ ישנא ודיעהו .הוקמה תא הלעמ וניא גלשה ,רמול
ןבא ,רמוא ירונ ןב ןנחוי יבר .הלחתב הוקמ ושעו גלש ואיבהו ואצ
רסח האס םיעברא וב שיש הוקמ ,ןילסופ אלו ןילעמ דציכ .םימכ ,דרבה
.ןילסופ אלו ןילעמ ואצמנ ,והלעהו וכותל האס םהמ לפנ ,תחא

ב הנשמ
ימו םישבכ ימו ,םירוהט ןיב םיאמט ןיב םימה ,ןילעמ אלו ןילסופ ולא
וב שיש הוקמ ,ןילעמ אלו ןילסופ דציכ .ץימחה אלש דע דמתהו ,תוקלש
ולסופ ,והלעה אל ,וכותל בוטרוק ןהמ לפנו בוטרוק רסח האס םיעברא
דמתהו ,סירומהו ,ריצהו ,תורפ ימו ,ןיקשמה ראש לבא .ןיגול השלשב
וב שיש הוקמ ,דציכ .ןילעמ ןניאש םימעפו ןילעמ םימעפ ,ץימחהשמ
םיעברא וב ויה .והלעה אל ,םהמ האס וכותל לפנ ,תחא רסח האס םיעברא
.רשכ הז ירה ,האס לטנו האס ןתנ ,האס

ג הנשמ
יסוי יבר .רשכ ,ויארמ תא ונשו ,םיבנע ילסו םיתיז ילס וב חידה
יונשב ותוא ןילסופ ןניאו ,ןיגול השלשב ותוא ןילסופ עבצה ימ ,רמוא
,השעי דציכ .לוספ ,ויארמ תא ונשו ,לחומו ,ןיי וכותל לפנ .הארמ
םיעברא וב ויה .םימה הארמל ןהיארמ ורזחיו םימשג ודריש דע ול ןיתמי
.םימה הארמל ןהיארמ ורזחיש דע וכותל ןתונו ףתכב אלממ ,האס

ד הנשמ
םימ הארמ וב ןיא םא ,ויארמ תצקמ ונשו לחומ וא ןיי וכותל לפנ
.וב לובטי אל הז ירה ,האס םיעברא

ה הנשמ
,ןייה הארמכ ןהיארמ ירהו ,ןיי בוטרוק ןכותל לפנו ,םימ ןיגול השלש
ןכותל לפנו ,בוטרוק רסח םימ ןיגול השלש .והולספ אל ,הוקמל ולפנו
יבר .והולספ אל ,הוקמל ולפנו ,םימה הארמכ ןהיארמ ירהו ,בלח בוטרוק
.הארמה רחא ךלוה לכה ,רמוא ירונ ןב ןנחוי

ו הנשמ
,הז רחא הז ולבטו םינש ודרי ,תונווכמ האס םיעברא וב שיש הוקמ
ןושאר לש וילגר ויה םא ,רמוא הדוהי יבר .אמט ינשהו רוהט ןושארה
עגונ ותצקמ ,והלעהו סוגסה תא וב ליבטה .רוהט ינשה ףא ,םימב תועגונ
,םימה ןמ םהיתותפש היבגהש ןויכ ,רוע לש תסכהו רכה .רוהט ,םימב
.םהילוש ךרד םתוא הלעמו ןליבטמ ,השעי דציכ .ןיבואש ןכותבש םימה

ז הנשמ
ינפמ ,הרוהט ,הבעה טיטב תועקוש הילגרש יפ לע ףא ,הטמה תא וב ליבטה
וליפא ,םיצע יליבח וליפא שבוכ ,ןידדורמ וימימש הוקמ .ןימדקמ םימהש
לע הנותנ איהש טחמ .לבוטו דרויו ,םימה וחפתיש ידכ ,םינק יליבח
.הרוהט ,לגה הילע רבעש ןויכ ,םימב איבמו ךילומ היה ,הרעמה תולעמ