!!!קשנ הז הרות דומיל

ךכ לכ תינרמוי םיברל תעמשנה וז העיבק
הניבהל לוכי הצורה לכ רשא המרב החכוהל תנתינ
דוסי תוחנה רפסמ לע איה היונבו
.דחא לכ י"ע הנקדביתש תויואר רשא

.(ארובה - םייתדה יפב) .עבטה יקוח תא ליעפמו םוקיב טלושה חכ ונשי

יטסילאירטמ וניא םייח ונא וב םלועה
,(19ה האמב עדמה רבסש יפכ)
.חורו רמוחמ בכרומ אלא

,והער תא דחאה םיליעפמ חורהו רמוחה
.חורל רמוחה ןיב תמייקה םיסחיה תכרעמב לעפנו לעופ םדאהו

.(םלועה תועמשמ תא הליג) תוארוה רפס ןתנ םוקיב טלושה חכ ותוא

בתכבש הרותה תא תללוכה תיוושכעה לארשי תרות
.יניס רהב הנתינש תילניגרואה תנוכתמה איה ,פ"עבש הרותה תאו

,ןויע ימי ,חיש יברע םיכרענ םלועה יבחרב
,ןוידל ולא םיאשונ םילוע םהב תונוש תורגסמ דועו ,םירנימס
לכ תא תולעהל םישקבתמ םהב םיפתתשמה
.ל"נה תוחנהה תא ךירפהל םדי לאל רשא
םיחינמ םהש ילג שירב םיריהצמו םישנא םידמוע
ךירפהל חילצי והשימ םא ,םינזאמה ףכ לע לכה תא
לארשי תרות תתתשומ םהילע תודוסיה תא
,תמא הניא לארשי תרותש ול חיכוי והשימ םאש רהוז ירוא ןעוט םויה דע)
.(היזיוולטב 'ילש דוסה הז'ל רשי רזוחו ןקזה חוליג ידכ ךות הפיכה תא אוה קרוז
.ולא םיקצומ תודוסי רערעל והשמב ולו חילצהש שיאה םק אל םויה דע

,תובישי ינב סויג לש אשונה לולכמב ןודל ונאובב
,ל"נה תוחנהב הליחת ןודל ונילע
.ןהילע תתתשומ תובישיה ינב תא החנמה האידיאהו תויה
,תויגולואית תולאשב ןאכ םיקסוע ונא ןיאש ןוויכמ
תומייקה תוחכוהה ואבוה אלו ולא תודוסי ןאכ וטרופ אל
.ולא תוחנה לש םתומיאל עפשב
,תוידוסיב ולא תוחנה קודבל ארוקה שקבתמ תאז םע
.ןהילע ססבתמ ורקיעב ךשמההו ליאוה

הז בלש לע גלדל ונא םילוכי תאז תורמל
תמא איה לארשי תרות יכ החנה תדוקנ ךותמ תאצלו
ברקב יללכ ןפואב תחוור וז החנהו ליאוה –
,לארשי תנידמ לש םיידוהיה היחרזא בור
.םוי םויה ייחב אלמ ןפואב תאז הרכה םימשיימ םניאש ףא
,תיבה חתפב הזוזמ לעו הלימ תירב לע םידיפקמ %92)
,תיבה לע הניגמ הזוזמה יכ םינימאמ %74
,םהירוה רכזל שידקו העבש הרובק לע םירמוש %91
,תועיבקב אל %24 דועו עובק ןפואב תבש תורנ םיקילדמ %56
,ללכ ךרדב %19 דועו תיבב רשכ לכוא לע םידיפקמ %70
,ללכ ךרדב %21 דועו חספב ותכלהכ רדסב תועיבקב םיפתתשמ %68
,ללכ ךרדב %18 דועו טלחומ ןפואב ץמח לוכאלמ םיענמנ %69
,םעפ ידימ %10 דועו רופיכ םויב דימת םימצ %71
,םיקפוסמ %31 דועו יניס רהב הנתינש הרותב םלש בלב םינימאמ %56
,םיקפוסמ %24 דועו ארובה תואיצמב םלש בלב םינימאמ %63
םיקפוסמ %32 דועו םיבוט םישעמל לומג שי יכ םלש בלב םינימאמ %52
תווצמ םייקמ וניאש ידוהי יכ םלש בלב םינימאמ %22
(.םיקפוסמ %28 דועו ידוהיה םעה לכ תא ןכסמ

,טרקומד אוהו הדימב טלחומה טסיאתאה םג תאז דבלמ
םעהמ דואמ דבכנ ביכרמ יכ הדבועב ריכהל וילע
,םלועל ארוב שי יכ הרכההמ החנומה םייח חרוא יפל יח
םעה לש הז קלחל רשפאל וילעו .שפנל תועמשמ שיו
.ותנומאו וייח חרוא יפל הנידמה תא תרשל
,םייח םילבחמ תורשע לארשי תלשממ הררחיש 1998 ינוי שדוחב)
לש ותפוג תרזחה תרומת ,םילבחמ תופוג הברה דבלמ
גרהנש ד"יה איליע רמתא תימיה תטיישה םחול
– ןכל םדוק הנש יצח םילבחמ םע תולקתהב
הנש יצח תב הפוג תיטסילאירטמה םלועה תשיפת יפל
.תחא הקוחש הטורפ וליפא הווש הניא

לארשי תנידמ העיקשה הנש 30מ הלעמל ךשמב
תאיצמל םיצמאמב רלוד ןוילימ הרשעכ הנש ידמ
.לארשי רבקל היללח תאבהלו 'רקד' תללוצה
לע קעדזהל דחא טסיאתא וליפא םק אלש ןבומכ
,םניחב הנידמה המלישש דבכה ריחמה
,קיר רבקמ רתוי הפוג םע רבקב 'והשמ' שיש םישח לכהש ןויכמ
החנהה תא םילבקמ םיקהבומה םיטסיאתאה םג
תועמשמ שיש תוחנה יפל יח םעה לש טלחומ בור יכ
.ויתונומא יפל תויחל הז רוביצל רשפאל וילעו המשנלו חורל
היצרופורפ לכל רבעמ םיבאשמו םיצמאמ עיקשמ ל"הצ
,םימלוע תחונמל ויתונברוק תאבהב רחא אבצ לכמ רתוי
םייח הנידמה יחרזא בור היפל העיבקהש ךכ
(.ןיטולחל תילאיר איה וז םלוע תסיפתב

* * *

בותכ וב תוארוהה רפס איה אלה) הרותה תרמוא המ ,ןכבו
?אבצ ללכב ךירצ םאה (ונישעמ תא לכלכל ונילע דציכ
?ידוהיה םעב אבצ לש הנבמה והמ
?הרותה ידמול ןיבל םימחולה ןיב סחיה והמ
?המחלמה הדשב ליעפ קלח ולטנ אלש 'תובישי ינב' ויה דימת תמאב םאהו

ילאידיאה בצמה תא תראתמ הרותה ךכ ,ןכבו
,הרות דמולו תווצמ רמוש וצראב בשוי לארשי םע וב
,םכצראב חטבל םתבשיו ...ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתקחב םא"
...םכביוא תא םתפדרו ...ץראב םולש יתתנו
(ג ,וכ ארקיו) "...ופדרי הבבר םכמ האמו האמ השימח םכמ ופדרו
ל"זח םישרפמ - ?וכלת יתוקוחב םא הז המ
,תווצמה ולא לוכי וכלת יתוקוחב םא ,אינת"
,םתוא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו רמול דומלת
םא םייקמ ינא המ אה ,תורומא תווצמ ירה
.(םוקמב י"שרב אבומ) הרותב םילמע ויהתש – וכלת יתוקוחב
הרות דומילל הנווכה "וכלת יתוקוחב"
םאש הרותה החיטבמ תווצמ םויקב ךרוצה דבלמ
,ותעב םשג – ילכלכ עפש היהי ,הרותב למע היהי לארשי םע
,עבשל םכמחל םתלכאו ,םיירפ ונתי םיצעה ,הלובי ןתת ץראה
,םיביוא םע םולשו ימינפ םולש ,לארשי ץראב חטבל הבישי
.יעבט לע ןפואב חטבומ ןוחצנה – המחלמל הביס היהת םא וליפאו

םעב םג אבצ שיש רוריבב ונא םיאור
.הרותב למעו דמולו תווצמ רמושה לארשי

?הרותה ידמולל אבצב םיתרשמה ןיב תמייקה םיסחיה תכרעמ יהמ

:ךכ דוד תומחלמ תא תראתמ ארמגה
,המחלמ באוי השע אל דוד אלמליא"
,הרותב דוד השע אל באוי אלמלאו
,ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו" ביתכד
,ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד םעט המ ,"אבצה לע היורצ ןב באויו
,אבצה לע באוי םעט המו ,אבצה לע באויד םושמ
(א ,טמ ןירדהנס) ."ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דודד םושמ
,יול ןב עשוהי יבר רמא
"םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע" ביתכד יאמ
- המחלמב ודמעיש ונילגרל םרג ימ
(ב ,י תוכמ) .הרותב ןיקסוע ויהש םילשורי ירעש
(אי ,זי תומש) "לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו"
(א ,טכ הנשה שאר) :הנשמה ךכ לע תרמוא
?המחלמ תורבוש וא המחלמ תושוע השמ לש וידי יכו"
יפלכ םילכתסמ לארשי ויהש ןמז לכ ,ךל רמול אלא
,םירבגתמ ויה םימשבש םהיבאל םבל תא םידבעשמו הלעמ
".םילפונ ויה - ואל םאו

קודהה רשקה תא רוריבב ונא םיאור ולא תורמגב
,םחולה קלחה ןיבל דמולה קלחה ןיב םייקה
.ולא םיקלח ינש ןיב תמייקה תידדהה תולתה תא ןכו

:ארמגה תרמוא םיכלמה תעברא םע םהרבא תמחלמב
םהרבא שנענ המ ינפמ רזעלא יבר רמא והבא יבר רמא"
? םינש רשעו םיתאמ םירצמל וינב ודבעתשנו וניבא
םימכח ידימלתב איירגנא השעש ינפמ
.(א ,בל םירדנ) ".ותיב ידילי ויכינח תא קריו" רמאנש
םימכח ידימלתב איירגנא השעש" ףדה לע ן"רה שרפמו
"ויכינח תא קריו" ביתכדכ המחלמל ןכילוהש –
.הרותל ךנחש םדא ינב ונייהד

ראבמ (גארפמ ל"רהמל) 'ה תורובג רפסבו
,סנה לע ןיכמוס ןיא ירהש אטח הז ןיא המחלמל םייוארה חקול היה םאש
,ארי היהש הרומ םימכח ידימלת חקלש הזב לבא
,המחלמל םחקל אלו ךרבתי 'הב חוטבל ול היהו
הוצמ תמחלמ ךל ןיאש (י"תת תרגא 'ג קלח) קוק ברה בתוכו
,םיכלמה דגנ וניבא םהרבא ךרעש המחלמהמ הלודג רתוי
.ודי לע ומיכסה םימשה ןמ ןכש

(ב ,גס ןיבוריע) :ארמגה תרמוא קלמע תמחלמ לע
,'וגו "אריו ויניע אשיו וחיריב עשוהי תויהב יהיו"
",יתאב התע 'ה אבצ רש ינא יכ ול רמאיו" :ביתכו
,םייברעה ןיב לש דימת םתלטיב שמא ,ול רמא
,ול רמא ?תאב ןהמ הזיא לע ,הרות דומלת םתלטיב וישכעו
"קמעה ךותב אוהה הלילב עשוהי ךליו" – דימ ,יתאב התע
.הכלה לש הקמועב ךלהש דמלמ ןנחוי יבר רמאו
אל םויב המחלמב ןיקוסע ויהש יפל" :י"שר שרפמו
,הלילב אלא הרותב קוסעל תע ןהל היה
,וחיכוה הרות דומלת יקסע לעש חיכומ רבדהו
,הירחא התיהש יע לש המחלמב אנירחא ארק ביתכדמ
,קמעה ךותב אוהה הלילב עשוהי ךליו
".הכלה לש הקמועב ךלהש דמלמ ןנחוי יבר רמאו
,םימחולמ קר אל בכרומ לארשי אבצ יכ ונא םיאור
איה הרות דומילל העיבתה יכו ,הרות ידמולמ םג אלא
.םמצע םימחולהמ וליפאו המצע המחלמה ידכ ךות וליפא

.דמולה ליחל םחולה ליחה ןיב הקולחה יהמ

,ןידמ תמחלמל אבצל סויגה ךלהמב
ונייהד 'הטמל ףלא' אוהו רפסמ הרותה תנייצמ
.אבצל םילייח ףלא חלשי טבש לכ
:שרדמב ונא םיאצומ ולא 'ףלא' לש םשוריפב
,חלש טבשו טבש לכמ םיפלא (ףלא) םירמוא שי "הטמל ףלא"
אבצ יצולח ףלא רשע םינשו טבש לכמ םיפלא תשולש םירמוא שיו
.הליפתל ףלא רשע םינשו םילכה תא רומשל ףלא רשע םינשו
.(תוטמ תשרפ תליחתב אמוחנתו הבר שרדמ)

,הז שרדמ ירבדב ונא םיאור
,שילש שירפה המחלמל דחוימב השמ סייגש ףלא הששו םישולש ךותמש
,המחלמב קסוע וניאש יול טבש לכ דבלמ ,הרותל ףלא רשע םינש
.הרותב וקסעש תורחא תוביסמ וסיוג אלו וראשנש ולא לכ דבלמו
"ךלהאב רכשיו ךתאצב ןולובז חמש רמא ןולובזלו" קוספה לע בתוכ רהוזה
,דחי ופתתשנש דמלמ (ילולימ םוגרת – הכרבה תאזו תשרפ)
,הרותב קסעו בשי הזו תומחלמ םוחלל אצי הז
.הזל וקלח ןתנ הזו הזל וקלח ןתנ הז
,םחלנ אל רכששי טבש םגש ,אופא ונא םיאור
.ןולובז ןיבל וניב תופתושה תקסעמ קלחכ
,טלחומ ןפואב הרותה ידמול לש סחיהש ךכ
,םעה ללכמ תישיש לע דמע
.הרות דומילל שרפוה שילש ומצע םחולה ליחה ךותמו

?אבצה תחלצהל שרדנ קר וא ,לעופב ןגמ הרותה דומיל םאה

,איה תורודה לכ ךרואל תידוהיה הפקשהה
,ליצמו ןגמ הרותה דומיל יכ
.םיאבה ל"זח ירמאמב רתויב הרורב הרוצב ונא םיאור םירבדה חור תא

(ב ,טצ ןירדהנס)…ולוכ םלועה לכ לע ןיגמ המשל הרותב קסועה לכ
(ו ילשמ) "רוא הרותו הוצמ רנ יכ" יסוי רב םחנמ 'ר שרד
,רואב הרותה תאו רנב הוצמה תא בותכה הלת
,העש יפל אלא הניגמ הניא רנ המ ,ךל רמול רנב הוצמה תא
,ךל רמול רואל הרותה תאו ,העש יפל אלא הניגמ הניא הוצמ ףא
(א ,אכ הטוס) .םלועל הניגמ הרות ףא םלועל ןיגמ רוא המ

*

תומשאה תחרפה ידכ ךות הרות דומילב לוזלז לש העפותה
:ארמגב רבכ איה העיפומו השדח הניא םרות וניא דמולה רוביצה יכ
,ףסוי בר רמא ?ןאמ ןוגכ סרוקיפא"
,ןנבר ןל ונהא יאמ ירמאד ינה ןוגכ
,ונת והדידל ורק והדידל
,אוה ימנ הרותב םינפ הלגמ יאה ייבא היל רמא
"יתמש אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל םא" ביתכד
,רמוא ףסוי בר ?סרוקיפא והימ]
,םימכח ידימלת ונל םיליעומ המ םירמואש ולא ןוגכ
,םינושו םידמול םה םמצעל
הרותב םינפ םילגמ םג םה אלה ייבא ול רמא
תמדוקה הרדגהב וללכנ רבכו הכלהכ אלש
םייקתמ םלועהש םיעדוי םניאש י"שר שרפמ –
הרותב בותכש המב םירפוכ םהו םימכח ידימלתה ידי לע
םלועה תא םינהמש 'וכו יתירב אל םא"
.(ב ,טצ ןירדהנס) [םולכ םיליעומ םניאש םירמוא םהו ותוא םימייקמו

(גי – בי תוכלה גי קרפ לבויו הטימש תוכלה) ם"במרה
לארשי ץרא תלחנב יול הכז אל המלו" ךכ בתוכ
ותרשל 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ ויחא םע התזיבבו
םיברל םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו
.לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי רמאנש
,לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל
.וליח 'ה ךרב רמאנש ,םשה ליח םה אלא
םלועה יאב לכמ שיאו שיא לכ אלא ,דבלב יול טבש אלו
דומעל לדבהל ועדמ וניבהו ותוא וחור הבדנ רשא
ומכ רשי ךלהו 'ה תא העדל ודבעלו ותרשל 'ה ינפל
םיברה תונובשחה לוע וראוצ לעמ קרפו 'ולאה ואשעש
םישדק שדק שדקתנ הז ירה ,םדאה ינב ושקב רשא
הכזיו םימלוע ימלועלו םלועל ותלחנו וקלח 'ה היהיו
".םיולל םינהכל הכזש ומכ ול קיפסמה רבד הזה םלועב ול

ימ לכ תא ם"במרה ךרכ הב השק הכירכ ונל ירה
.םחלנ וניאש יול טבש םע ,הרות דומילל ומצע תא שידקמש
ןיזאלוומ םייח יבר בתוכ ךכו
.(אי קרפ ד רעש) 'םייחה שפנ' ורפסב (אנליוומ ןואגה לש ודימלת)
.הב ונינויגהו וניפ לבה ידי לע קר אוה תומלועה לכ לש םמויקו םתויח לכ"
ולוכ םלועה היה םאש ,ללכ קפס םוש יתלב תמאהו
שממ תחא עגר ףא ו"ח יונפ והצק דע הצקמ
לכ םיברחנ ויה עגרכ ,הרותב ונלש תוננובתהו קסעהמ
.ו"ח והתו ספאל ויהו םינותחתו םינוילע תומלועה
."הב ונקסע בורו ןינע יפכ קר לכה ו"ח וטועימ וא םרוא תעפש ןכו

תא הדימעמ ןיזאלוומ םייח 'ר לש וירבד תוריהב
– הרות םידמולה תובישיה ינב ,םמוקמ לע םירבדה
,הנשב םימי 365 תכשמנה תיזח ,תיזחב םה םיתרשמ
םילייח םיתרשמ םהב םיסיסבה ,תוגופה םוש אלל איה הב המחלמהו
,הרותה לוק קסופ אל םהב תובישיה םה ולא
,לארשי םע לש ומויק לע המחלמה איהו
תובישיה תא בוזעל תובישיה ינבל האירקה
.תיזחהמ קורעלו ותרמשמ תא בוזעל לייחל האירק איה

הנידמה ןיב סחיה תא םכסל הצרנ םא
יכ רמול לכונ ,דחא טפשמב תובישיה ןיבל

הנידמה לש הזוזמה םה תובישיה


תיבה ףדל הרזח