:תורוקמ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ימואל חוטיבל דסומה
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ןמטוג ןוכמ
ףונמ ןוגרא

,איה ץראב רוביצה בור ברקב תחוורה החנהה
ביצקתה תגועב ידרחה רוביצה לש וקלח יכ
,רוביצב יסחיה וקלחמ לודג
,ביצקתל תוסנכהב וקלחמ רתויש יאדוובו
'םיטיזרפ' ומכ םייוניכ
'ביצקתה ידירו לע תובשויה תוקולע'
םהיפמ תופוכת םיעמשנ 'םינטחס'
.דועו חור ישנא ,םינמא ,םיאקיטילופ ,תרושקת ישנא לש

הלומעת עסממ ןוזינה חור ךלה םיאטבמ ולא םייוניכ
,תרושקתה ישנא לש םהידיב המר דיב להונמה
,ידרחה רוביצה לש 'וידידי' ראשו םיאקיטילופ ,םיאנותיע
,םימלשמ םידרחה ןיאש טעמכ הסנכה סמ יכ 'םיעדוי' לכה
.םימרות םניא תוסנכהלש ךכ ,םידבוע םה ןיא אלה
,םיגגוח םה תואצוהב וליאו
ולבק םידרחה יכ ונא םיעמוש ביצקת לכב
.'וכו תוידרח תותומעלו תובישיל תופסות

,ידרחה רוביצה תודוא יאנותיע ריקחת \ רקחמ םסרפתמ םעפ ידמ
רקחמ 1998 ילויב איצוהש הוודא זכרמ :ןוגכ
,ידרח ידוהיה רזגמל םייתלשממה םיביצקתה לע
1998 תנשב איצוה לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ןאהד ימומ ר"ד םע ףותישב
,תימוקמה תושרהו תידרחה היסולכואה לע רקחמ
'ןליא רחש' ץראה ןותיעב םידרח יניינעל בתכה
.תונורחאה םינשב ביצקתה יניינע לע תובתכ לש הרדיס םסרפ
ידרחה רזגמב םייפסכה םירדסה יא לע רקחמ הכרע רפיש הדרו
.הנידמה רקבמ דרשמ רובע

אוה םירקחמה יכרוע לכ ןיב ףתושמה הנכמה
,ידרחה רוביצה םע תילמינימה םתורכיה
.ארוקה יניעב םידרחה לש םהינפ תא ריחשהל ןוצרהו
.'םיטיזרפ' םהב קיבדהל םיברמ הכש יוניכה תא קידצהל
.השוע וניאו לכואה רוביצ - רומאל

האור דלי לכ םהב תובר תואמגוד םנשי
,רבדמ אוה המ לע גשומ ול ןיא םירבדה בתוכש
רקיעב יונבה תובישיה ביצקתו םיללוכה תוגלמ :ןוגכ)
ל"וחמ םידוהי לש רשעמ ףסכו תומורת לע
.(…הז לע ועמש אל רקחמה יכרוע - ץראהמו

,םירפסמ םע קסעתמש ימ ,ןכ ומכ
תורשפאה יכ תעדל חכונ דואמ רהמ
,דואמ הבר תיביטלופינמ הכירעל
,רקחמה תואצות ןוויכל הנימז תורשפאל רבוחה סרטניאש ךכ
.היוצרה האצותל ליבומ ןכא

ררחתשהל ץמאמ הז רקחמב השענ ,יוניש םשל
.םינותנב תויצלופינמ תכירעלו תוישיא תועדמ
תועש ןיב תואוושה וכרענ ךוניחה דרשמב :אמגודל)
,רכומו יאמצע ךוניחו ד"ממ יתכלממ ךוניחב ןקת
.ידרחה רזגמל ןקת תועשל תופידע הנשי תואצותה יפל
,םינוכנ םינותנה ןכא
,םירחא םינותנ קודבל וחרט אל םירקחמה יכרוע לבא
,םירזגמה ינש ןיב םינוורקב םידמולה םידימלת רפסמ ןוגכ
,םיטנרובל ,םינרפס ,םיגולוכיספ ,ר"חש ינקת
,ידרחה רזגמב טעמכ םימייק אלש םינקת הברה דועו
הדבועהמ תטלחומ תומלעתה הנשי ךכמ הרתי
'ינרותה ךוניחה ןייעמה'ב הרומ לש ורכש יכ
לש ורכשמ יתועמשמ ןפואב ךומנ
,יתכלממה ךוניחב ליבקמ הרומ
.תועש רתויב םירומ רתוי םיקסעומ ףסכ תוחפבש ךכ
,םינותנה ה"סב התוא ךורעל שי האוושה תישענ םאש ךכ
רקחמה ךרועל םיחונה םינותנב דקמתהל אלו
(יללכה בצמל היצקדניא םיווהמ םניא רשא,ביצקתה יפיעסב ללכ אצמתמ וניא עצוממה חרזאה
םייתימאה םימוכסה לע המואמ עדוי אוה ןיא ןכ ומכ
,תובישיל םידעוימה
הנידמהמ לבקמ הבישי רוחב יכ ןעוטו רזוח קרב דוהא
,טנדוטסמ שולש יפ
.ךשמהב ררבתיש יפכ - םולכ אלו תואיצמלו ול ןיאש ןותנ
תובישי ירוחב ףלא םיתאמ לע םירבדמ לאמשהמ תסנכ ירבח
,אבצל םיסייגתמ םניא רשא
.לדלודמה הנידמה ביצקת לע לטנ םיווהמו
.תינודז תועט לע ססבתמ אוהו ירקש אוה םג הז ןותנ

תותדה דרשמ לש ביצקתה רפסב
םידימלת 187,000כ ודמל ח"נשת תנשב" הקסיפה העיפומ
."ח"ש ןוילימ 880ב המכתסה םהב הכימתהו תובישיב
200,000ל רפסמה תא ארוקה לגעמ תוחונה ןעמל ,ןכבו
,תועטה הפ אל לבא .דראילימל ןוילימ 880ה תאו
םידימלתל ללוכ רפסמ אוה ףלא 187ש ךכב אלא
,תותדה דרשמ לש וביצקתמ םינהנה
ידימלת םה 67,000 קר םכותמשכ
,ןוכית ליג ירחא םיללוכו תוהובג תובישי
,רדסה תובישי ידימלת םה ראשהו
.דועו תונפלוא תודימלת ,תויאבצ תוניכמ
.אל ותו םיינרות םידומיל םהב שיש תודסומביצקתה אשונב ידרחה רוביצה דגנ תונעטה
:םירושימ ינשב תוזכרתמ

,רוביצה ללכמ םה םינוש ידרחה םהייח חרואב
,תרתוימ תיביצקת האצוהל םה םימרוג ךכבו
ביצקת יפיעסב רקיעב אטבתמש המ
.תובישיל םידעוימה תותדה דרשמ

,הז רובצ ברקב לבוקמה הרותה דומיל ךרע ללגב
,םידבועה םה םיטעמ
תוסנכהה ףיעסל םתמורתש ךכ
.היסולכואב םקלחל סחיב אוה ךומנ

,ביצקתה ךסב םיוסמ רובצ לש וקלח תא קודבל תנמ לע
םייקה בצמה תא קודבל ונילע
[ויתונומאו וייח חרוא תא הנשי רחא וא הז רוביצש הנעט ןיא יכ]
,םינושה םירוטקסל םידעוימ םיביצקת וליא תוארלו
םיעבונה הכירצה ימרוג ןיב קלחל ונילע ןכ ומכ
,ידרחה רוביצה לש וייח חרואמ
.יללכה רוביצה לש וייח חרואמ םימרגנה וליא ןיבו

םינותנה ללכל סחייתהלמ ונענמנ
,הנידמה ביצקתל תואצוה תריצי םג םיללוכה
,םימס ,עשפב המחלמל דעוימה ביצקת :ןוגכ
.דועו ,טפשמ יתב ,םירטוש
.יללכה רוביצה י"ע ןרקיעב תומרגנה
תופיקע תואצוהל ונסחייתה אל ןכ ומכ
,םייח חרוא לשב תומרגנה
'וכו וחירי ,היקרוטב םירומיה לע םיפסכ תואצוה :ןוגכ
רלוד ןוילימ 200 םיריאשמ םיילארשי םיחרזא שדוח ידימ)
,(וחיריב וניזקב קר
ידי לע ןמוממה תובישיה ביצקת לש ובור
.הנידמל רז עבטמ סינכמש המ ל"וחמ תומורת
םידימלתל דקומ םיווהמה םירנימסהו תובישיה
,רפסמ םינשל ץראל םיעיגמ רשא ל"וחמ
.רז עבטמ הברה םיסינכמוםירקסה ינוכמ לש םינותנה פ"ע
הלוע היפרגוטרקואיג ןוכמ ןוגכ
הנידמב םידרח 550.000 םנשי יכ
היסולכואה ללכמ %9.16 םהש
.באה יתב ללכמ %6.5 הובגה םידליה זוחא לשבו
.רוביצה ללכמ %90 תמועל םידבוע םידרחה םירבגהמ %42
תודבוע תוידרחה םישנהמ %43
ח"ש 4000 דע עצוממב םירכתשמ םידרחהמ %50
םירקוחה וקיסה ךכ בקע
.םינוליחהמ סמ שילש םימלשמ םידרחה יכ

,ינוליחה ותימעמ סמ שילש םלשמ ידרחה חרזאה יכ העיבקה ,ןכבו
,הסנכה סמל קר תמצמטצמ םירקוחה ירבדל םג
,םיסמה ראשב ןכש
תונחב םחל הנוקה ידרח ןיב לדבה לכ ןיא
.ינוליח ןיבל ,זוחא 17 לש מ"עמ וילע םלשמו
,ידרחה רוביצה לש עצוממה תוינקה לס םנמא
,ינוליחה ותימע לש הזמ עונצ
,תורתומו רודיב לש םיטנמלא ללוכ וניא ןכש
עצוממה ידרחה יכ ,ןותנב ,זזקתמ הז שרפה ךא
,עצוממה ינוליחהמ רתוי הברה תוריד הנוק
.דואמ הובג אוה הריד תיינקב םיסמה זוחא עודיה יפכו

םינורישע יפל הסנכה סממ תוסנכהה תקולח
חלוקת הכנסה ממס הכנסה לפי עשירונים


,וז הלבטב ונא םיאורש יפכ
הסנכה סמ תוסנכהמ %90
,םינוילעה םינורישעה ינשמ םה
.היסולכואב םקלחל ההז יד םידרחה לש םקלח ולא םינורישעבו

םידרחה לש םקלח יכ הנעטה םגש ךכ
,ךומנ אוה הסנכה סממ הסנכהב
.חטשב םינותנל המאתה רסוחמ תלבוס

הנידמה תוסנכה טוריפ לש הלבט
פירוט הכנסות המדינה


,הלבטב םינותנהמ ונא םיאורש יפכ
תורגאו םיסממ תוסנכהה ללכב הסנכה סמ לש וקלח
,זוחא 45 לע דמוע
.זוחא 26 לע הנידמה תוסנכה ה"סמו
םידבוע םידרחה יכ הדבועל שיש העפשההש ךכ
.ןיטולחל תילוש איה תוחפרקיעב תודקמתמ תופוכת תועמשנה תונעטה
,תובישיל םיביצקתה ביבס
,חפוקמ ומצע שיגרמה ףוג וא רזגמ לכ
,תובישיב חלתשמ רשי
'ףסכ שי תובישיל לבא ,בער תפרחמ םילבוס ונחנא' טפשמה
.ץראב םיתבושה לש םהיתועיבתב דוסי טפשמל ךפה

1999 קרב דוהא לש תוריחבה תכרעממ תמוסרפ יטלש
מקומות עבודה לפני כסף לישיבות

הנידמה לש ףסכהש םשורה תא ונא םילבקמ םימעפ
,לארשי קנבב אלו תובישיב אצמנ
ופסכמ קר ונבנ תוראופמה תובישיה ינינב
,ילארשיה םיסמה םלשמ לש
,םרות םוש ידי לע המרתנ אל הטורפ ףא
דומלת תיב לכב םהל םינכושה בהזה יצברמ
,'םיידוחי'ה יפסכמ ןבומכ ועיגה
םידרחה לכ םיעסונ םהב ראפה תוינוכמו
,חותיפה תורייע ילטבומ ידי לע ונקנ
'קרב ינב' איה אלה לארשיב הרישעה ריעה
םירעה יבשותמ היסמ תא הבוג ןבומכ
,איה היבשותמ אלו תוכומסה
שדוקמה ןורקיעה םולשו סח עגפי אל ןעמל
.ןוליחה ןובשח לע יח דרחהש

םידרחה היבשות לש ינתווארה םייחה ןונגס
,ןולסה יגוח לכב רבד םש םה םילשורי לש
,םידלי תובורמ תוחפשמ לדגל תילכלכה תלוכיה תא םהל שי
,םהידלי תא םידסבסמ םידליה יטועמ םינוליחה יכ
וגיהנה ןמזמ רבכ ידרחה ךוניחה תורגסמ םג
םהירוה ולכוי ןעמל 'ךורא םידומיל םוי' תא
.ךוניחה דרשמ לש לדלדתמה וביצקת ןובשח לע רתוי תולבל
,םיכרדב תיתוחיטב תיתשתב העקשהל ףסכ קיפסמ ןיאשכ
.תובישיה – איה הביסה

,םילוח יתבב תופורת תיינקלו םדא חכל ביצקת רסחשכ
הזמ עורג ףא םימעפו םילבוס םישנא ךכמ האצותכו
.אצמנ ףסכה הפיא עדוי דחא לכש ןבומכ

יתנש ןועריג תורבוצ םילוחה תופוקשכ
רבתסמ – לקש דראיליממ הלעמל לש
ינזבזבהו ינתווארה םוסרפה ביצקת יכ
,תובישיה ידיב להונ הארנכ
יתפוק ןויסימב םישדוח ךשמב וקסעש םיריעצה יפלאו
רובעל בשו רבוע לכ ענכשל תושק ולמעו
.םידרח םיטיזרפ ויה הארנכ ,תונוש תונתמ תרומת םתחלושל

הזכ ךרוצ לח וא ץצוקמ ןוחטבה ביצקתשכ
,הז ביצקת לש הלדגהב רחא וא
.ןוכנה ןוויכל תינפומ עבצאהש ןבומכ

,ןדריל םירבעומ וא תויחוור רסוח בקע םירגסנ םילעפמשכ
.םינכסמה םילעופה לש םמחל תא םילכוא תובישיב יכ לכה םיעדוי

,ונילע אל םיגרהנ וא םיעצפנ םילייחשכ
תובישיה ירוחב קר יכ םירהצב שמשכ רורב
.םיסייגתמ םניאש הזב - םימשאה םה

,הובגה דומילה רכש לע האחמב םיתבוש םיטנדוטסהשכ
,תואטיסרבינואה תא לעיל םוקמב
םיריכבה לש חפונמה םרכש תא ץצקל
,(קשמב םיריכבה רכש לע קיצוק יסוי ח"וד ןייע)
.הנידמה לש תוטבחה קשל םינופ
םיטנדוטסה תתיבשב דרוסבא ידכ דע ועיגה םירבדה
,1998 רבוטקוא שדוחב
,דומילה רכשב התחפהל השירדהמ קלחכ
הלשממה תכימת תא תוושהל שיש תונעט ועמשנ
,תובישיב גוהנה הזל תואטיסרבינואב
,תובישיל דעוימה (שפנ רפ) לקש לכ לעש םיארמ םינותנהשכ
.תואטיסרבינואל םילקש 5.3 םידעוימ
םיללוכו תובישיב תותדה דרשמ לש הכימתה ךס
שפנ ףלא 67 רובע ח"ש ןוילימ 486ל עיגמ 1999 תנשל
,הנשל ח"ש 7253 איה שפנל הכימתה ה"ס
הקוצמ תוחפשמל הסנכה תחטבה ףיעס ללוכ אל)
תוילרודצורפ תוביסמש ,ח"ש ןוילימ 118 ךסב
תותדה דרשממ התוא םילבקמ
רתוי ההובג הסנכה תחטבה לבקל םוקמב
,(החוורהו הדובעה דרשממ
תולודגה תואטיסרבינואה עבשל ביצקתה וליאו
ףלא 108.8 רובע ,ח"ש דראילימ 4.18 לע דמוע
.שפנל ח"ש 38,419 םהש םידימלת

תואטיסרבינואה 7 ביצקתל תובישיה ביצקת ןיב האוושה
השוואה בין תקציב הישיבות לתקציב 7 האוניברסיטאות

הלשממה לש תויופידעה רדס תושעל המ
(ןוטלשב ןימיהשכ רקיעב ןבומכ)
ינעבותו ןטק רזגמל ןתונו תוועמ אוה
.ונלש תורצה לכ םירוק ןכל - ונוצרכ הב תושעל הפוקה תא

םייחה תובישיה ישאר לש קנעה תורוכשמ
,חותיפ הילצרהב תוראופמ תוליוב
םימגדהמ הרקוי תוינוכמב םהל םיעסונ
הפוקב תוריתומ אל ,רתויב םישידחה
.בערב םיעווגה ץראב תויתלשממה תורבחה י"לכנמל קיפסמ
,'סנארט'ב שממ התסהה תגיגח 'תוברת'ל רשאבו
םנכות לכש עונלוק יטרס בצקתל ףסכ ןיא
.םייתדהו ,ל"הצ ,הנידמה דגנ התסה אוה
תחת םיערוק שממ םיינרציה ןורטאיתה יתב
,הנידמב םידרחל םישימחה תוגיגח ,תובישיל םהלש תובוחה לטנ
,םירלוד ינוילימ תורשע םיסמה םלשמל ולע
ידרחה רוביצל קרו ךא םידעוימ ויהש ןבומכו
(...ך"נתב תרכזומ עבש תב אלה)

,םינקזהו םילוחה תבצקב ץוציק לע עומשל בלל עגונ המכ
.םינטחסה םידרחה לש םתבוטל ןבומכ

,םירבדה ינפ םה הככ
,רתויב םיבאוכה תומוקמב דימת םיצצקמ ףסכ רסחשכ
ריכזהל םיקיפסמ עובק ןפואבו
.אשונל תוכימסב תובישיה יביצקת תא

.תואטיסרבינואה יביצקת לע עדימ טעמ םכינפל ,ןכבו

ח"ש דראילימ 4.78 לע דמוע ההובג הלכשהל ביצקתה ה"ס
ההובג הלכשהל תודסומב םיטנדוטסה רפסמ ה"ס
החותפה הטיסרבינואב 30.000 + 148.000 אוה
האלמ תינכתב םיטנדוטס 13.000ל םיליבקמה
.תרחא הטיסרבינואב
תודסומב םידמולה םיטנדוטסה ה"ס
.ףלא 161.000 אוה ההובג הלכשהל
תולודגה תואטיסרבינואה 7ל דעוימ ביצקתה לש ובור בור
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םהש
,ןליא רב תטיסרבינוא ,ןוינכטה ,א"ת תטיסרבינוא
.עדמל ןמציו ןוכמו ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,הפיח תטיסרבינוא
ץראב השענה חותיפו רקחמה תיברמ םנמא
,תואטיסרבינואה ילתכ ןיב שחרתמ
,פ"ומל םיביצקת קידצמש המ
,הקדצה םוש אלל חפונמ םדא חכל ביצקתה רועיש ךא
,קדצומ וניא תואטיסרבינואב םיריכבה רכש
םקלח שגדוה קשמב םיריכבה רכש לע ח"ודב
דמוע וניא רשא ריכבה ימדקאה לגסה לש
.םתדובעל היצופרופ םושב

ההובגה דומילה רכש לע תועמשנ תובר תונעט
,םלשל םיטנדוטסה םישרדנ רשא
.ח"ש 9588 לע דמוע רשא
עגונ רשא לכב יאדו תוקדצומ ולא תונעט
הקינורטקלאה תיישעת ומכ תויביטקדורפה תוטלוקפל
,תילכלכ החימצל תערכמ המורת םהלש הנכותה יפנעו
חורה יעדמ דמולה טנדוטסש הקדצה םוש ןיא ,תאז תמועל
,הנידמל הטורפ םימרות םניא רשא
הובג דוסבסמ הנהיי - יביצקת לטנל םורגל וכישמי קרו
.םידומיל לש כ"כ
ראותל ללכ עיגמ וניא םידמולה לש הובג זוחא
,ןוימטל דרוי דומילהש ךכ
ראות לבקל ידכ קר םידמול םיבר כ"ומכ
כ"חא הדובעב תיפסכ םתוא למגתי רשא
,םידבוע םהב עוצקמל רשק אלל
.רתוי הבוט תרצות םיבינמ םידומילה ןיאש ךכ
רוזחממ %40ל םיעיגמ הרישנה ירועיש
.ינש ראותל םיליחתמ לש

108.880 אוה תואטיסרבינואה 7ב םיטנדוטס ה"ס
%5 דע תומורתמ תוסנכה
ח"ש 9588 וניה ט"נשת תנשל דומילה רכש
ביצקתה תרגסמ ללכמ %17.9 דומיל רכשמ תוסנכה
%29.5 תודהיהו חורה יעדמ
%31.6 הרבח
%4.6 םיטפשמ
םדא חכל דעוימ תיביצקתה האצוההמ %70-75
18.989 לגסה ה"ס
9547 – רקחמו הארוה םכותמ
,ריכב ימדקא לגס 4927 - םכותמו
(ןותבשב לגס ירבחו ת"לח םיאלמג ללוכ אל) .ילהנמו ינכט 9393
תואטיסרבינואה 7ב םידבועה עצוממ
,םיטנדוטס 5.7ל דחא אוה
תירבעה הטיסרבינואה תדמוע אישב
םיטנדוטס 21.730ל םידבוע 4580 םע
.םיטנדוטס 4.7 לע דבוע םהש
תינרותה הבישיה איהש רימ תבישיב האוושה םשל
םידימלת 3500כ םידמול רתויב הלודגה
30כ ילהנמ ינכטהו םינבר 20 הנומ ינחורה תווצה
.םידימלת 70 לכ רובע דבוע םהש ,םידבוע 50 ה"ס
,םצמטצמ רעפה רתוי תונטק תובישיבש ןבומכ
.םיטנדוטס 5.7 לע דבוע לש סחימ אוה קוחר ןיידע לבא

תובישיה ןיבל תואטיסרבינואה ןיב םדא חכב האוושה
השוואה בכח אדם בין האוניברסיטאות לבין הישיבות
הדועתו ישילש ראות דע םיכישממה זוחא
רתויב ההובגה אוה תודהיהו חורה יעדמב

הדועתו ישילש ראות דע םיכישממה זוחא טוריפ לש הלבט
אחוז הממשיכים לתואר שלישי ותעודה

ההובג הלכשהל תושרה ביצקתל ףסונב
,ח"ש דראילימ 4.78 לע דמועה
הנידמה ידבוע לש היסנפה תא תבצקתמ הנידמה
.תיביצקת היסנפמ םינהנו תווצה לע םינמנה

ןוחטבה תכרעמ לע עדימ טעמ

ןוחטבה תכרעמב םיריכב וריהצה תובר םימעפ
םייתרבח םילוקישמ קרו ךא םיבר םילייח סייגמ ל"הצ יכ
,םהב ךרוצ םוש ול ןיאש תורמל
,יתכרעמו ילכלכ לטנ םיווהמ םהו
םישדח םילוע 100.000מ הלעמל סייגלמ ענמנ ל"הצ
,ביצקת רסוח לש תוביסמ
וסיוגי ןיינמ םיהמת ל"הצב םיריכב םיניצק
.תובישיה ירוחב לש םסויגל םיביצקתה
(20.6.99 'ב תשר) השנמ הלמרכ לש הבתכ

ןוחטבהו ץוחה תדעו ר"וי רמא רשקה ותואבו
:ואדנל יזוע כ"ח
םהב ךרוצ ול ןיאש םילייח הברה סייגמ אבצה'
.'םייתרבח םילוקיש לשב קר

הנידמל שיש תיפסכה תלעותה תא רוקסנ ןלהל
.ל"הצב םידרחה לש יביסמה םתוריש יאמ

םידרחה רבעל רידת תונפומה תונעטה תורמל
,ל"הצב תטעומה םתוחכונ לע
,ףסכ הברה תכסוח הנידמה ךכב יכ הדבועב ריכהל ונילע
,'וכו תודייטצה ךרוצל ולאה םיבאשמה תא לצנל תרשפאמו

,חונמה ןיבר קחצי מ"הר םיקהש 'ילארשי תדעו' ח"וד יפל
תורישמ יוחד ילבקמ ףלא 29כ םנשי יכ הלוע
,רדסהב םיתרשמש %25 םהש םידרח אל 7,250 םכותמ
,21,750 אוה יוחיד םילבקמה םידרחה ה"ס
,רידס תורישל והשלכ בלשב םיסייגתמ %29 םכותמ
,תוישיא תוביסמ רוטפ םילבקמ %16
.םיאולימל םיסייגתמ %21
ןרקהמ ח"ש 12000 לבקמ אלמ יאבצ תורש תרישש לייח
( 1999 ינויב 24 תושדחה תורודהממ חוויד)
ח"שמ 666,603 םיררחושמ םילייח קוח ביצקת ה"ס

םיררחושמ םילייח ביצקתמ םינהנה םידרחה
הלעמו הנש ותרישש ולא קר םה
,תורישה לש יסחיה קלחה יפל הז םגו
ביצקתהמ םינהנ םניא םידרחהמ %70 תוחפלש ךכ
.ח"ש ןוילימ 30כ ביצקתל םה םיכסוח ךכבו

ןרקהמ ח"ש 12000 לבקמ אלמ יאבצ תורש תרישש לייח
( 1999 ינויב 24 תושדחה תורודהממ חוויד)
ח"שמ 666,603 םיררחושמ םילייח קוח ביצקת ה"ס

ח"ש ןוילימ 30 לש ביצקתמ םינהנ ל"הצ ילג
,ןוחטבה דרשמ ביצקתמ
הדירי לש הכורבה העפותה תורמל
,צ"לג ביצקתב ןוחטבה דרשמ לש וקלחב
,תיאבצ וידר תנחת בוצקתל הקדצה םוש ןיא ןיידע
.תורחא תונידמב ערו חא םוש ול ןיאש רבדךוניחה דרשמ לע םינותנ טעמ

%7.8 היה אי-ט תותיכב םירשונה זוחא 1997ב
.'בי תנש ךלהמב םירשונה דבלמ
ךוניחה דרשמ לש םינותנה יפל
היסולכואב 17 ליגה תצובק 1997ב
.םידימלת ףלא 101.1 התנמ
תודסומב םידמולה םידרח ףלא 5.3 םכותמ
םילשורי חרזמב 3.7ו תורגבל םישיגמ אלש
,תינדריה תינכתה פ"ע םינחבנה
תויסולכוא יוכינב תורגבל םידמולה זוחא
,םידימלת 65,917 םהש %85.85 םה ולא
.םידימלת 38,115 םהש %41.39 םה םיאכזה זוחאו
ךוניחב םיעקשומה םירידאה םיביצקתה
,תורגבל תואכז יזוחא 41 םיבינמ

?קפקופמה טידרקה ימל איה תלאשנה הדיחיה הלאשה

תומילאה תעפותל סחייתהל ילבמ תאז לכ
.יתצלפמו יתעווז דמימ תשבלו הנורחאל האוג רשא רעונ ינב ןיב


ךוניחה דרשמ לש ביצקתה יפיעס טוריפ

ח"ש ןוילימ 12.9 - יתדה ךוניחה ףגא
141.894 תומזויו םידומיל תוינכות תועוצקמה תארוה
ח"ש ןוילימ 99.8 יגולוכיספ תורש
131.256 ילמרופ אל ךוניח
28.801 יכרע ךוניחל להנמ
1,346,799 ידוסי םדק ךוניח
5985.736 ידוסי ךוניח
5,762,138 ידוסי לע ךוניח
ח"ש דראילימ 1.301.092 – יתובשייתה ךוניח
.הנשל דימלת רפ ח"ש 20415 ,דימלת 63732 רובע
.ךוניחה תכרעמב רתויב הובגה םוכסה אוהש
795,930 רכומו יאמצע ךוניח
:הז ךותמ
515,969 תולועפ + יאמצע ךוניח
ןוילימ 67 ידוהי רכומ ךוניח
ןוילימ 75.5 ידוהי אל רכומ ךוניח
137,332 ינרותה ךוניחה ןייעמ
12,908 יתדה ךוניחה ףגא
131,256 ילמרופ אל ךוניח
28,801 יכרע ךוניח
3,254 תידומיל היזיוולטל חותיפ
13,668 טרופסו תוברת ינבמ חותיפל םיקנעמ
81,231 - טרופסה תושר
101,983 - תיכוניח היזיוולט
הז ךותמ 689,587 ה"ס תוברת
ראשל 652.313ו םידרחל 37,274
.יללכה רוביצל 94.7ו םידרחל %5.3 םיזוחאבו

ךוניחה יגוסל הארוה תועש תקולח

861,402 ליגר ידוסי ךוניח
350,219 םייניבה תוביטח
638,439 ידוסי לע ךוניח
הארוה תועש 1,850,060 ה"ס
107,245 ינרותה ךוניחה ןייעמו יאמצע ךוניחימואל חוטיבה יביצקת לע םיטרפ טעמ

ידרחה רוביצה לש םיכרדה תחא יכ םינעוטה םיבר
,ימואל חוטיבה ךרד אוה הנידמה ביצקתמ תונהיל
.הובגה םידליה רפסמ לשב תאזו

םידרחה לש םקלח יכ םיארמ םינותנה ,ןכבו
הדובע יעגפנ ,הלטבא ,םיראש ,הנקז תואבצקב
יתועמשמ ןפואב ךומנ הסנכה תחטבהו
,היסולכואב יסחיה םקלחמ
לש תיסחי טעומה םרפסמ לשב תאזו
,הובג ןוכיס תולעב םיפכ תודובע ,ןישוריג ,םינקז
רשא םידמולה לש ברה םקלחמו
.הדובעה תוכשלב םימשרנ םניא

תואבצק ךסמ הנהנ ידרחה רוביצה ןיאש ךכ
.היסולכואה ללכמ רתוי יסחי ןפואב ימואל חוטיבה

םה ימואל חוטיבב םילודגה םיפנעה ינש
,םידלי ףנעו םיראשו הנקז ףנע
םיראשו הנקזל 98 תנשב םימולשתה
ח"ש דראילימ 11.4ל ועיגה
תואצוההמ %36 םהש
ח"ש דראילימ 6.2 םידלי ףנעבו
.האצוההמ %20 םהש
:םה םיפנעה ראש
%12 תוכנ
%9 הלטבא
%7הדובע יעגפנ
%6 הדובע ליגל הסנכה תחטבה
%6 תוהמא
%4 דועיס

תוחפשמ יפל םידלי ימד טורפ
פרוט התפלגות   תקציבי ילדים לפי מספרהנידמה ביצקתב םירוטקס יפל האצוהה יטרפ םוכס


פרוט הקצבות לפי סקטור

וז הלבטמ םינותנה םוכיס


יללכה רוביצה רובע תוילאירוטקס תובצקה
,םילקש ינוילימ 21,373 אוה
.תוילאירוטקסה תובצקהה ה"סמ םיזוחא 94.5 םהש

ידרחה רוביצה רובע תוילאירוטקס תובצקה
,םילקש ינוילימ 1,243 אוה
.תוילאירוטקסה תובצקהה ה"סמ םיזוחא 5.5 םהש

,זוחא 9.16 אוה היסולכואה ללכב םידרחה זוחאו תויה
,זוחא 6.5 אוה באה יתב ללכמו
.תוידוחיי תובצקהמ תוחפ םינהנ םידרחה יכ ונל ירה

:םוכיס ינותנ

הנשל ח"ש 7253ב בצקותמ הבישי רוחב
הנשל ח"ש 38,419ב בצקותמ הטיסרבינואב טנדוטס

הבישי רוחבל דעוימה לקש לכ לע
תואטיסרבינואה 7מ טנדוטסל ח"ש 5.3 םינפומ

ח"ש דראילימ 1.2 ב תוילאירוטקס תובצקהמ הנהנ ידרחה רוביצה
ח"ש דראילימ 21.3ב תוילאירוטקס תובצקהמ הנהנ יללכה רוביצה

יכ הלוע הז ןובשח יפל
איה שפנ רפ תיתנשה תילאירוטקסה הבצקהה
ח"ש 2181 םידרחל
(שפנ ףלא 550ל קלחל ח"ש דראילימ 1.2 יפל)
ח"ש 3908 םידרח אלל
(שפנ ןוילמ 5.45ל קלחל ח"ש דראילימ 21.3 יפל)
םידרח אלה תבוטל 1.8 יפ ונייהד

םינוליחה ןובשח לע םייח םידרחה היפל המשאה
יתדבוע סוסיב םוש הל ןיא


ףדה תליחתל הרזח


תיבה ףדל הרזח

:תורוקמ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ימואל חוטיבל דסומה
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ןמטוג ןוכמ
ףונמ ןוגרא