םיטיזרפ

,םינלטב ,תוקולע ,םיטמתשמ ,םיליפט
םיעמשנה יאנגה ייוניכ ןיבמ רחבמ ולא
,חור ישנא ,רוביצ ירחבנ לש םהיפמ תופוכת
.ןופורקימה לש רכממה וחירב םה םישח תמיא לכ ,םינמאו

:תואבה תוחנהה תודמוע ולא םייוניכ ירוחאמ

לצנמ רשא יטסיאוגא רוביצב רבודמ .1
.רוביצה ללכל םרות וניאו ינוליחה רוביצה תא

םתבוח תא םיאלממ םניא תובישיה ירוחב .2
,הנידמל תירטנמלאה תירסומה
.הנוחטב לע הנגהב קלח םילטונ םה ןיאש ךכב

הרוצב תקלחתמ הנידמב םיבאשמה תקולח .3
,הייסולכואה ראשמ רתויב םתוא הכזמה תינויווש אל
םגרותמה יטילופה םחוכל תודות תאזו
.םיקפקופמ םיינויצילאוק םימכסהל

.הילמס תאו הנידמה תא םידבכמ םה ןיא .4

* * *
העדל ונתוא ליבומ ולא תוחנה ףוריצ
,תובוחב םקלח תא םיאלממ םה ןיאש קר אל יכ
,הגועה חתנב הלודג הנמ םה םילטונ ףא אלא
םהש רוביצב ןגפומ לוזלז ידכ ךות הז לכו
עבק ףא תסנכה ירבחמ דחא .ונובשח לע םייח
:םיינשל קלחתמ ילארשיה רוביצה יכ
.םילטונש ולאו םינתונש ולא

ולא תורומח תומשאה
,תחאל תחא תידוסי הקידב תוכירצמ
.ךשמהב שגומה רמוחה ךמס לע ארוקה טופשיש יפכ


תיבה ףדל הרזח