?םיטיזרפ

הנוכנ םא קודבל ונילע תישאר
ידרחה רוביצה יכ העיבקה איה
.איה המורת עדוי וניא רשא יטסיאוגא רוביצ וניה

* * *
,דסח ינוגרא לש ךרעמ ליעפמ ידרחה רוביצה
תדלוה עגרמ לחה עויסו הכימת םינתונה
,רטפנה רחא שידקו היוול ירודיסל דעו טועפה
,עייסמ ןוגרא ונשי הרזעל קוקז טרפה וב בלש לכב ךוותבשכ
,הקוצמב תוחפשמל יסיסב דויצו לכואל םיגאודה םינוגרא םנשי
,הרומת םוש אלל קקזנ לכל ףסכ םיוולמה ם"יחמג
,וימודו 'הרש די'כ םייאופרה דעסה ינוגרא םלוכ לעו
יאופר דויצ תלאשהב לחה םילוחל הרזע םישיגמה
.ל"וחב םיכבוסמ םילופיטל םילוח תסטהו ץועייב הלכו
םינהנ הלא םינוגרא לש םהיתורישמ
,לדבה לכ אלל הנידמה יחרזא ללכ
,רבעשל הלשממ שארב הלכו טושפ לעופב לחה
אל םא ימ ומיקה םלוכ תא
…יהמ םיעדוי םניא המורתש 'הנידמה לש םיטיזרפה'

*

תועיבקב םרות ידרחה רוביצב באה יתבמ %100
.עובשב םעפ בדנתמ %35 ,הקדצ תורטמל ףסכ

,יטרפה דסחה תא אצמנ ולא םינוגרא לש םתוליעפ דבלמ
,ןגנל ,חמשל םיאבה םישנא הארנ םילוח יתבל ךלנ
םישנ הארנ תובא יתבל סנכנ ,הלוחל הבוט הלימ רמול
םידומלג םישנא רקבל ,םינקז ליכאהל תואבה תוידרח
דעצ לכ לע ךרובמ הז רוביצ ,םתוא רקביש ימ םהל ןיאש
יתנוכש תועדומ חולב רצק טבמ ,תלוזל הרזעב לעשו
.םתלוזל רוזעל רשפא ךיא םישפחמה םישנא לע ונדמלי

פרזיטים?

,'םידסח ילמוג' ויה םלועמו זאמ םידוהיה
דעסהו דסחה ינוגרא לכל רתויב םילודגה םימרותה
רוביצה ללכמ %74 יכ םיארמ םירקחמ ,םידוהי םה םלועב
,הרזעל תועיבקב םיבדנתמ %27ו ,הקדצל ףסכ תועיבקב םרות
,המואה יבא לש דוסי תנוכתב המוקמ תא תאצומ ףא תאז הנוכת
םהרבאל דסח הנוכמה 'וניבא םהרבא' אוה אלה
,יטסיאורטלא אוה ידרחה רוביצהש קפס ןיא
.הדוסיב איה תעטומ םרות וניא הז רוביצ יכ העדהו

*

,ידרחה רוביצה לש םזיאורטלאב םיריכמה םנשי
,אבצב תרשמ הז רוביצ ןיא יכ םינעוט ןיידע ךא
,ןכתסהל ןכומ אוה ןיאו ליאוה
ורובע ןכתסמה ינוליחה רוביצה תא אוה לצנמ ךכבו
.'טיזרפ' הרדגההמ ןיטולחל טלמנ וניא ןיידעש ךכ –

,הינפ לע איה תכחוגמ וז הנעט ,ןכבו

,תישאר
תיטנוולר הנכסה תדימ םאה ןוחבל ונילע
.המורתה ךרע תא םינחוב ונאשכ

ךלהמב םינכתסמ םניא ל"הצ ילייח לש עירכמה םבור
,קרב דוהא לארשי תלשממ שארו םיאולימב ףולא בר) ,אבצב םתוריש
,תובישי ינב סויג קוח תא תסנכה ןכוד לע ותולעהב
ביואה ינפ תא תוארל יוכיס ול שיש לייח לכ לע יכ ןעט
םיבשויה םיקירבמה תוחומה ילעב (אלש הרשע תוחפל םנשי
,תומכחותמ הנגהו הפקתה תוכרעמ תיינבל םנמז תא םישידקמו
.ברקה הדשב םמצע תא םינכסמש ולא בורמ רתוי הברה אבצל םימרות
רפסמ ידי לע תערכומ המחלמה ןיא וב ינרדומה ןדיעב ללככו
,קנטב םיבשוי וא הבורב םיזחואה םילייחה
תא שבשל תולגוסמה לע-יבשחמ תוכרעמ ידי לע אלא
,רתוי םכחו רתוי ןטק השענ אבצהש לככו ,ביואה תוכרעמ
.דרוי ןוכיסה ךרע

יחו 'טיזרפ' ינולפ רוביצ םא ןוידהש ךכ
המורתה ללכ ביבס דקמתהל ךירצ ,םירחא ןובשח לע
.ןוכיסה טרפ ביבס אלו יתמחלמה ץמאמל
(קשנ הז הרות קרפב יתמחלמה ץמאמל המורתה לעו),תינש
ידוהיה םעה לש הירוטסיהה ןכש ,תכרפומ וז הנעט
רובע שממ 'שפנ תוריסמ' לש םירופיס רופס ןיא הפוצר
הלגנ הרוחא םינש לבוי קר רוזחנ םא ,ןימאה םהב םיכרעה
ידוהיה םעה לש ותולדג התלגתה וב תופוקתה תחא תא
,תונכתסה ידכ ךות תלוזל הרזעב

ךרדב הדמשהה תונחמב
המועזה םתפמ וכסחש םידוהי ויה תופרשמלו םיזגה יאתל
,רחא ידוהי שפנ ליצהל ידכ םינורחאה םחלה ירוריפ תא
ישימשת תונחמל וחירבה תיאליע שפנ תרובגבש םידוהי ויה
םיחבטממ לכוא וחירבה םיבר ,רפושו ןיליפת ןוגכ השודק
,רתוי השק בצמב ויהש םירחא ליצהל ידכ
.הרותה תווצמ תא םייקל ועתרנ אלו עגר לכב םמצע תא ונכיס

אלש הרותה לוק ךרד היה ,תוריסמל רתויב ץרמנה יוטיבה
.םירוסיאהו תושיגנה ףא לע .האושה תפוקת לכ ךשמב קספ
,תוומה ןמ םירמה םירוסייו תוומ ישנועב םימויאה לכ ףרח
,םהישאר לעמ תפחרמה ברחה טהלמ תטלחומ תומלעתהב
,הרותה דומילב וכישמהש ,םידרח םידוהי ואצמנ
םימייקמ םה םדומילב יכ הקומע הרכה התוא ךותמ
.םביבסמ ברח ךכ לכש םלועה תא

םתביבסמ ודדובתהש םירוחב ואצמנ תואטגה ךותב
,דומלתה םיב תוחשל ךישמהל ידכ ,אובחמ םוקמב ורגתסהו
הרותה דומילב תיאנקה םתוקבדהב האטבתה תטהולה םתנומא
םוש אלל ,תווצמ םויק לע תינרשפ יתלבה םתדפקהו
םוימש תובישי ינב לש תוצובק ויה ,םהייח יאנתב תובשחתה
וא םיפתרמב םירדחב ורגתסה םריעל םיצאנה תסינכ
תא ופילחה אל ,הדובעה תומישרל ומשרנ אל ,גג תוילעב
ךשמנ םייטרפ םיתבב .ינוציחה םארמ תא וניש אלו םשובל
,תובישי ומייקתה םירקנובב םג ,םיכרבא לש םדומיל
תונמ לע רותיו ,םייקוח יתלב םייחב ךורכ היה רבדהש ףא
תא חלגל וברס הבורמ תונשקעב .תדמתמ הנכסו ןוזמ
ןעמל 'דוי' לש וצוק לע רתוול ונאימ ףאו ,םהיתואיפו םנקז
ופיסוה תואטיגב רפסה יתבב .הרות דומללו ךישמהל ולכוי
.הכלהב לפלפתהלו הרותב תוגהל ןבר תיב לש תוקונת

ונמטוהש שדוקה ירפס .הרותה לוק עמשנ תוומה תונחמב ףא
,תירשפא תע לכב שומיש ללכל ואב רותסמ תומוקמב
.יצאנה ףרוטה יסגלק לש תוחוקפה םהיניעל תחתמ
'הרות לש הלהואב ותמ'ש םיבר ויה ,םילפא םימי םתואב
.םימיה תכשח תא ריאה הרותה רוא קרו ,ועמשמכ וטושפ

*

הירנ .צ.מ ברה ץראב אביקע ינב תובישי שאר
אשונב בתכ (ימואל יתדה רוביצה לש תועדה יגוהמ)
:הלאה םירבדה תא אבצל תובישי ינב סויג לש

םיטובה םירובידה עמשמל ,תמעוזה תורעתסהה הארמל"
חכשנ םואתפש םשורה לבקתמ ,תובישיה ינב לע םיבילעמה
הנידמ ונל התייה םרטב דוע יכ ,לכל עודיהו טושפה רבדה
,ךרדבש הנידמל - םעל ורסח אל .אבצ ונל היה םרטבו
,המואה םויק לע ןחבמ תע לכב םשפנ ורסמש םינב
קרו ךא ולעו וחמצ ולא םילייח םינב ,שודקהו רקיה לכ לע
זועה תא ובאש םשמ ,וחתפתהו ולדג םש הרות ילהואב
"…ךרדה ךרוא לכל םשפנ תא ורסמ םה תורודה ךלהמב ,ץמואה תאו

םיטסילאידיאה וב בצמ רצונ תמיוסמ הפוקתב םא
םירוחב וליאו םיחטבמ תואינב םיבשוי תובישיה ינב
לע םיבשוי םיטסילאידיא הברה םהיניבו םירחא
אבצה תרגסמב םג ,רקיעה תא הנשמ הז ןיא תולובגה
יפוד םיליטמ ונא ןיאו םייברק יתלבה םילייחה םיבורמ
הנבמ אוה הזכ ,תולובגה לע אל ותוא ביצמ ודיקפתש ימב
,המואה הנבמ אוה הזכו אבצה

הזיאב ונל עודי אל
הכלהה תא םדק ימיב וניתובא ולבק הנבה לש הדימ
,לארשי ראשכ המחלמל אצוי וניא יול טבש יכ הקספנש
,ךכ לע וננולתהשו ומערתהש ולאכ ויה זא םגש רשפא
הנחבה םולשו סח ןאכ ןיא יכ וניבה םבורש הארנכ םלוא
תוכרעה יהוז אלא ,רתוי קומס ימ לש ומד םדל םד ןיב
המחלמה אבצ קר אל רשא ,םעה הנבמ לש תימינפ
הדיחיה תיזחה איה ברקה הדש קר אלו ומויק לע רמוש
םויק ןעמלו ומויק ןעמל ולוכ לכ רוסמל םדאה שרדנ הב
,ומצעב יול טבש תאז ןיבה םלוכמ רתוי אלא ,ויכרע
סיוגמ אוה הבוחכ אלא תוכזכ תאז האר אל יול טבש
ותירכת לא תרמואו תזרכמ לוק תבו םימיה לכ
.יתהקה תוחפשמ טבש תא


תיבה ףדל הרזח