החצנהל םושיר

רתאב לייח חיצנהל תנמ לע
:םיאבה םיטרפה תא אלמל אנ


:אלמ םש
:באה םש
:םאה םש
:הריטפ ךיראת
:הליפנה םוקמו תורישה לע םיטרפ

:תורעה

(ינורטקלא ראודב יוצר) הנומת ףרצל תורשפא הנשי
ינורטקלא ראודב העדוה תחילשל
ןאכ ץחל

:האבה תבותכל חולשל אנ ליגר ראודב חולשמל

גרבנטור ינוי
18 בקעי רטנ
םילשורי
97762 דוקימ

שארמ הדות ,תונלבסב ורזאה אנא ,ברימה תא תושעל לדתשי רתאה תווצ

םניח אוה רתאב ןתינה תורשה :הרעה