אשונב ךתעד המ
?תובישי ינב סויג
?תובישי ינב סויג אשונב ךתעד המ
אלמ סויג דעב
םירחאה סויגו םידמולה רפסמ תלבגה
לט תדעו תונקסמ תלבק
רדסה תובישי תנוכתמב הבוח סויג
הרות ידמולל אלמ רוטפ