הרותה דומיל םאה
?לארשי םע לע רמוש
לארשי םע וש הרותה דומיל םאה
ןכ
עדוי אל
אל