הזוזמש ןימאמ התא םאה
?תיבה לע תרמוש
תיבה לזוזמש ןימאמ התא םאה
ןכ
עדוי אל
אל