הרימשה ךל הבושח םאה
?ידוהיה םעה תוהז לע
ידוהיה משה ךל הבושח םאה
ןכ
דחוימב אל
אל