יוארה רדסהה שובגל הדעוה
ח"וד - תובישי ינב סויג אשונב

לט 'א יבצ טפושה לש ותושארב:םינינע ןכות

תיצמת    
אובמ :'א קרפ    
םינותנו עקר :'ב קרפ    
תועצהו תודמע :'ג קרפ    
תונקסמ :'ד קרפ    
תוצלמה :'ה קרפ    
םוכיס :'ו קרפ    
ןמפוש עשוהי ד"וע הדעוה רבח תדמע :'א תפסות    
יקציבוטס לחר ד"וע הדעוה תרבח תדמע :'ב תפסות    
טורניו בקעי ר"ד ד"וע הדעוה רבח תדמע :'ג תפסות    
הדעוה םעטמ קוחה תעצה :'ד תפסות    

תיצמת

 

 

 
רבד חתפ
הלעמ םימותחה תא ןוחטבה רש הנימ (22.8.99) ט"נשתה לולאב 'י םוימ ובתכמב
רואל" תאזו ,"ל"הצל תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה שוביגל הדעוה ירבחכ"
ולסכב 'כ םוימ 3267/97 ץ"גבב וניד קספב קדצל הובגה טפשמה תיב לש ויתועיבק
".(9.12.98) ט"נשתה

 
בתכל 2 - 1 םיפיעסב וטרופ ,היתוצלמה שיגהל הדעווה השקבתנ םהבש םיאשונה
:ןושלה הזב ,יונימה

 
[בלושמ חסונ] ןוחטיבה תוריש קוח ןוקית ןוגכ תישאר הקיקחב היוארה ךרדה יהמ .1"
תעדה לוקיש תרגסמב ,ךמסומ ןוחטיבה רש היהי החוכמ רשא - 1986 - ו"משתה
םעטה ןמ םג םתוריש תא תוחדל וא תורישמ אבצ יאצוי רוטפל ,ול הנקומה ילהנימה
קוח תעצה לש החוסינל םכתצלמה םג תשקבתמ הז ןינעב ."ותונמוא ותרות" לש
.המיאתמ

 
לע לוחל ולכוי םירומאה היחדה וא רוטפהש ךכל םכתוסחייתה תשקבתמ ןכ ומכ .2
ךישמהל תובישי ינבמ עונמל הנווכ ןיא ללככו ליאוה ,םרפסמב הלבגה אלל ,תובישי ינב
".קוחל ףופכב לכה ,םהידומילב

 
ןוגכ ,היגוסה לש םיטביה לע" ןוחטבה רשל ץילמהלו ןוחבל הדעוה השקבתנ ,ןכ ומכ
רוטפה ליג תדרוה ןכתת הז ללכב .ידרחה רוביצה ינבמ קלחל םילולסמו תורגסמ חותיפ
הדש תוגולפ ןוגכ ,םימיאתמ תוריש ילולסמב תילמינימ תיאבצ הרשכה :יאבצ תורישמ
ךות לכה - הדובעה לגעמב בלתשהל ורחביש ידרחה רוביצה ינבל תויטנבלר תורשכהו
.(יונימה בתכל 4 ףיעס) "ויכרצו ל"הצ תויורשפאב ,רתיה ןיב ,תובשחתה

 
הקיקחב ןוגיעל ךרד עיצהל ,דחא דצמ ,איה הדעוה לש (טדנמה) התוכמס ,ןכ יכ הנה
תוריש תויחד םילבקמ "םתונמוא םתרות"ש אבצ יאצוי ויפל ,םייקה בצמה לש תישאר
התנומ הדעוהש אלא .םרפסמב הלבגה אלל תאזו ,אלמ רוטפ ידכ דע תונשנו תורזוח
םג הדעוה לע ,רמולכ ."ל"הצל תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה שוביגל" הדעווכ
תתל הדעוה השקבתנ ןכ ומכ ."יואר רדסה" אוה רחא וא הז רדסה םא התעד תתל
ינב בולישל תורשפא ןתמ ךות ,תילמינימ תיאבצ הרשכה לש תוריש ילולסמ לע התעד
תלאשב הדעוה התאר התדובע רקיע תא ,ךכיפל .הדובעה לגעמב ידרחה רוביצה
אב תישאר הקיקחב םייקה בצמה ןוגיע רשאכ ,םירומאה םילולסמבו ,יוארה רדסהה
ירבד ןיעכ םג אוה ולוכ ןובשחו ןידה ,וז הניחבמ .קוח תעצה תרוצב אוה םג יוטיבל
.וז קוח תעצהל רבסה

 
ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב דמע ,(1988 תנשמ ןידה קספב) [1][1]רלסר תשרפב רבכ
ףוס רדגב הנניא זאד םיאנתב תוריבסה םחתמב "ותונמוא ותרות" רדסה לש ותויהש
.תוכיאל ךופהת תומכה וב בצמל איבהל יושע םינותנב יוניש יכו ,קוספ

 

 
ותרות" רדסה תרגסמב םיהושה תובישיה ידימלת לש םרפסמ .רושעמ רתוי ףלח
,הדעוה לש התדובע ךלהמב ,1999 תנשבו) שיא ףלא םישולשל רבכ ברקתה "ותונמוא
תשרפ הריתעה - קדצל הובגה טפשמה תיבל הריתע השגוה בוש .(הז ףס םג הצחנ
:וז השרפב ,רתיה ןיב ,ןוילעה טפשמה תיב רמא ךכו .[2][2]ןייטשניבור

 
הרבחב קומע ערק רצונ :תכל תוקיחרמ ןה רדסהה לש תויתרבחה תוכלשהה"
- הבישיה ידימלת לש םקלח .ןויוויש רסוח לש תרבוגו תכלוה השוחת ךות ,תילארשיה
בצמל ועלקנ - "םתונמוא םתרות" לש םידומילה תרוצב בלתשהל םיחילצמ םניאש הלא
ןכש ,םידבוע םניא םה ;םהל םיאתמ וניא רדסהה ןכש ,םידמול םניא םה ;אצומ אלל
קוח תרפה הניה האצותה .רדסהה יאנתב םתדימע יא תא ףושחל םיצור םה ןיא
תוצוח ןניא תורחאו הלא תוכלשה םאה. . .הדובעה קושב העיגפו ,תישיא תולד ,תכשמנ
העלקנ וילא ךובסה בצמהמ תשקבתמ אל םאה ?"תוכיא השוע תומכה" ובש לובגה תא
הרדסה תא אוצמל הלוכי הניא בוש הלוכ היגוסהש ,הנקסמה תילארשיה הרבחה
תבצינה תואיצמהמ עבונ אל םאה ?ןוחטבה רש ידי לע תנתינה סויג תיחדב יוויטמרונה
,תסנכה לש הקיקח רבדב הנורתפ תא אוצמל הכירצ הלוכ היגוסה יכ ,םויכ ונינפב
"?היעבה לש תובכרומה אולמ םע דדומתהל לכוי רשא

 

 

 
תיכרעה הלאשל

 

 
ךרע .הב העירכה אל ךא "ותונמוא ותרות" רדסהל תעגונה תיכרעה הלאשב הנד הדעוה
תנגהל רתויב בושחו ומצע ינפב דמועה ךרע וניה ןוחטבה לועב האישנהו אבצל סויגה
בושח אבצל סויגה .ללכב ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהלו לארשי תנידמ לש הנוחטב
תלבקמ המלש היסולכוא וב בצמ לבקל הז עקר לע השק .םעה תודחא לע רמושה ךרעכ
האישנה יא םצע ,דועו תאז .סויגהמ אלמ רוטפכ הומכש ןמזב תלבגומ יתלב סויג תיחד
ומכש לע לטנה תא תאשל רוביצה תונוכנב חרכהב עגופ רוביצה ןמ קלח ידי לע לטנב
.תילארשיה הרבחה לש התודחאבו הנסוחב עוגפל לולע ךכבו

 
ךרוא תדימב םג תדדמנ תיטרקומד הנידמ לש התלודגו - םלעתהל ןיא ,תאז םע דחי
הנוש הייח חרוא רשא ,תידרחה הרבחה לש המויקמ - םירחא יכרצל הנבהבו חור
דומילב ,שפנ תוריסמב ,םינשב םיפלא לש תירוטסה השרומ יפ לע ,תקסוע רשאו דרפנו
םעה לש ומויקל חרכה םושמ ךכב שיש תיתד תועדומו תיגולואדיא היאר ךותמ ,הרותה
.ולוכ ידוהיה

 
שיש דע - תיכרעה התבישחבו הינבל הנקמש ךוניחב ,הייח חרואב הנוש וז היסולכוא
םינשב תורשע הזמ תלהנמ םג וז היסולכוא .םידמול לש רחא רוביצ לכמ התוא ןחבאל
.הז ןובשחו ןידב טרופת ותוהמ רשא ,סויגה תיחד רדסה לש וליצב הייח תא

 
לע תוגצומה תוסיפתה .תיכרע הערכה רבדב המכסהל עיגהל ןתינ אל יכ ,האצמ הדעוה
דע ,תודגונמ הכ ןה "ותונמוא ותרות" רדסהל עגונה לכב תשקה ידצ ינשמ םימרוגה ידי
.תומיקתמ ןה וכותב םקרמה ץופינל איבת ןהיניב הערכהש הארנ יכ

 
םישיה ןורתפה תאיצמב אלא ,רוהטה יכרעה רושימב תויהל לכוי אל ,אופיא ,ןורתפה
.רתויב ישעמהו

 

 

 
םיירשפאה תונורתפהו םייקה בצמה

 

 
תרזוח תוריש תיחד לבקמ ,"ותונמוא ותרות"ש הבישי דימלת לכ ,םויכ םירבדה בצמב
ןכ םא אלא) יתחפשמה ובצמו וליג תמחמ תורישה ןמ רוטפל יאכז אוהש דע תינשנו
.(תורישל בציתהל וילע זאש ,"ותנמוא ותרות" ירדגב ללכהל ןכל םדוק לדח אוה

 

 

 
םיזוחאב ןהו םיטלחומ םירפסמב ןה הנש ידימ הלוע תורישה ייוחד לש םרפסמ
.ןורחאה סויגה ןותנשמ רתויו 9.2% לש ףקיהל םויכ עיגהש דע ,סויגה ןותנשמ
םישולשכ (וטורב) םויכ םייוצמ ,םינשה לכמ תורישה ייוחד לש תרבטצמה הצובקב
םידימלתה רפסמ יוכינ רחאל רשא ,(םינוש םיליג ינבו םינוש םינותנש ינב) שיא ףלא
סיגתהל דיתעה םכותמ רכינ רפסמ יוכינו ךומנ תואירב ליפורפ בקע רוטפל םיאכזה
םרפסמ דמוע ןידע ("ברה זכרמ" תובישי ידימלתו "רדסהה תובישי ידימלת ןוגכ)
,תיזחתה יפל .ףלא רשע העבראכ לע רידס תוריש יאליגב תורישה ייוחד לש רבטצמה
.לולת ןפואב תואבה םינשב הלעיו לדגי הז רפסמ

 
אוה - תושעל הדעוה השקבתנש יפכ - תישאר הקיקחב הזה םייקה בצמה ןוגיע םאה
!?התעד תתל הדעוה השקבתנ וילע םגש ,"יוארה רדסהה שוביג" םג


 
תובישיה םלוע םע םיהדזמה הדעוה ירבח .הדעוב תועדה וקלחנ וז הלאשל הבושתב
.תודהיב ןוילע ךרע אוה הרותה דומיל .יואר רדסה והזש םירובס ןכא ,ןמלוע תפקשהו
לארשי םע רסמ ,הירוטסיהה לכ ךרואל .[3][3]"היתורותב אלא המוא ונתמוא ןיא"
דומילל תילטוטה תורסמתהה תוכזב .ומויקו ודוחי לע הרמשש איהו ,הרותה לע ושפנ
ל"הצ תוברל לארשי תנידמל םג אלא לארשי םעל קר אל םויקו תויכשמה שי הרותה
רסמתהל ךכל לגוסמ קרש ימ לכל רשפאמה ,םייקה בצמה ךשמהש ,ןאכמ .ומצע
אלו דמי אל" םרפסמ םא םג ,יוארה רדסהה אוה ,הרותה דומילל וייח לכ שידקהלו
.יאוולהו ,אברדאו ,"בורמ רפסי

 
םינועט המכמ תבכרומ הז ןועטל תידרחה הבושתה "םדל םד ןיב" הילפהה תנעטל רשא
םד ןיב" אלמ ןויווש ןיא זא םג ,תובישיה ינבמ העש יפל םלעתנ םא םג :םיפרטצמ
תונוש תויסולכוא ברקב אלו ,םייברק םקלח קרש ,םמצע ל"הצ ילייח ברקב אל ,"םדל
ןהל םיעבקנש וא ,(23 ליגמ םישדח םילוע) תונוש תוביסמ סייגמ ל"הצ ןיאש ,תונווגמו
ילולסמ וא (םילייח םירומ ,םינייטצמ םיאטרופס ,םינמא) םייברק אל תוריש יאנת
תרטשמב תוריש ,ןוחטיב תוריש קוחל א26 ףיעס יפל רכומ תוריש) אבצל ץוחמ תוריש
אצויכו ,1986 - ו"משתה ,[בלושמ חסונ] ןוחטב תוריש קוחל א24 ףיעס יפל לארשי
הילפהל ,תינורקע ,המיכסמ הרבחהש ,תידרחה השיגד אבילא ,רבדה שוריפ .(הלאב
תורישה ,אוה ךכ םא .וזכ הילפה קידצמכ רחאה תורישב הריכמו ,םדל םד ןיב
לש תירוטסיהה ותויכשמהלו ותוהזל ,ומויקל ילאטוטה הרותה דומיל ןתונש ידוחייה
יפל :תרחא דועו תאז .רומאה רחאה תורישה דגנכ ,רמוחו לקמ ,לוקש ,לארשי םע
תויולת ויתומישמב ל"הצ תדימעו לארשי םע לש ונוחטב םג ,תידרחה םלועה תפקשה
.טלחומ חרואבו תורשפ אלל הרותה דומיל ךשמהב

 
םייקה בצמה תא םיאור םניאש הדעוה ירבח ברקב שי ,ךכ םירובסה םירבחה תמועל
ךרע הווהמ ןכא הרותה דומילש וענכתשה הדעווה ירבח לכ ,םנמא ."יואר רדסה"כ
אל תאז םע ,תירוטסיה תיכרע השיגב תנגועמ תידרחה תודהיה תדמע יכו תודהיב הלענ
לועב האישנה םע דחי הרותה דומיל תא בלשל ןתינ אלש הלא םירבח וענכתשה
ץוביקה תבישי" "ברה זכרמ רדסה" ,"רדסהה תובישי" תמגודכ) הנגההו ןוחטיבה
.("יתדה

 
םיאשונה ןיב הלפמ אוה רשאב ,יואר רדסה םייקה בצמב םיאור םניא הלא םירבח
םיבשות לש הלודג הצובק ןיבו ,היבשותו הנידמה לע הנגהב םהייח תא םינכסמו לועב
תא הריבגמה ,השק תירסומ היעב םהיניעב איה וז הילפה .הז לועב םיאשונ םניאש
םימתוח הלא הדעו ירבח םג םמצע ואצמ תאז לכב םא .לארומב תעגופו םעב בוטיקה
:הלאב וחכונ םה םגש ינפמ אלא הז ןיא ,ןובשחו ןידבש תוצלמההו תונקסמה לע

 
,ןוילע ךרע הרותל םייחה תשדקהו תילטוט תורסמתהב האורה תובישיה תדמעש .א
.לקשמ ידבכו םיקומע םיירוטסיה םישרש תלעב תיגולואידיא תיכרע הדמע איה

 
היסולכוא לע ןוחטיבה לועב תידיימ האישנ ביחמה יופכ ןורתפל עיגהל ןתינ אלש .ב
תוא רתונ רשא ,1953 - ג"ישתה ,ימואל תוריש קוח לש ץורחה ונולשכ ואר) המלש
.(תונבל יופכ ימואל תורישל יתדהו ידרחה םלועה תודגנתה בקע התמ

 
םג המ ,המלש היסולכוא לע יופכ תורישב תלעות לכ ןיא אבצה ישאר תעדל םגש .ג
םדא חוכ ףגא שאר דיקפתב רבעב ןהכ רשא ,ריפש לצרה ('לימ) ףולא תעד יפלש
יא בקע רצק ןמז רובעכ ררחושי הלא םיסיגתממ רכינ קלחש יאדול בורק ,ל"הצב
.תורישל םסחיו םכוניח רואל ,המאתה

 

 
תיתרבח היעב לככ רשא ,תינוחטב אלו תיתוברת תיתרבח איה הרקיעב היעבהש .ד
,חווט ךורא יתרבח ךילהתב אלא ,הקיקח לש ךרד לע הנורתפ ןיא ,הקומעו תינורכ
חווט ךורא יתרבח ךילהתל חתפ חותפל תויושע ןובשחו ןידבש תוצלמההו תועצההשו
.הזכש

 
רפסמ יוצמ ,הרותה דומילל תילטוט םירסמתמ ןכאש תובישי ידימלת םתוא דצבש .ה
םילגוסמ םניא בוש םיוסמ בלשבש םידימלת לש (עודי אל רפסמה םא םג) רכינ
תוריש תורגסמ רדעיה ללגבו ,הרותה דומילל תילטוטה תורסמתהב ךישמהל
םה ,ינש דצמ די חלשמו הדובע לכב קוסיעה רוסיא תמחמו ,דחא דצמ םהל תומיאתמה
,םהיתוחפשמ תא סנרפל םילוכי םניא םה ךכב .תובישיה ילתכ ןיב תוהשל םיצלאנ
.םהמ רכשנ אצוי וניא הרותה םלוע םגו ,הדובעה חוכ תא דיספמ ולוכ קשמה
אלו ,הלאל קרו ,הלאל - תווקל שי ךכ - ורשפאי ,ןובשחו ןידב םיעצומה םילולסמה
חרואל תומיאתמה תוריש תורגסמב בלתשהל ,הרותה דומילל רסמתהל םיכישממל
.השעמהו הדובעה ייחב בלתשהל ןכו ,םתנומאו םהייח

 
לקהל לכויש) םינש ךורא םיאולימ תוריש וביניש ,רצוקמה יאבצה תורישה ילולסמ .ו
ךילהתב ואיבי ,הליהקב יחרזאה תורישה ילולסמו ,(תמייקה םיאולימה תסמעמ תא
לועב תישממ האישנ לש תורשפא םע םעה יקלח ןיב בוריק ידיל ,ךשוממ יתרבח
.תידרחה הייסולכואה דצמ ןוחטיבה

 
ןכלו ,םינשה ךלהמב ונחביש ךוראו ינוניב חווטל יתרבח ךילהת רדגב ןה תועצהה לכ .ז
.העש תארוה רדגב איה הקיקחה תעצה

 

 

 
תוצלמהה ירקיע

 

 
תובישיה ידימלתל ריתהל תושקבמה ,הדעוה תוצלמה תואבומ ליעלד םירבדה חורב
ךשמה תא ןוחבלו ,הבישיל ץוחמ תחא הנש דע לש הפוקת ךשמל ,םיוסמ ליגמ ,תוהשל
דומילל םהייח תא שידקהלו ךישמהל ןכמ רחאל ורחביש הלא .("הערכה תנש") םכרד
,אבצה תונוטלש תעיבק יפ לע יאבצ תורישב וביוחי םירחאה ;ןכ תושעל ושרוי - הרות
תוריש ןהבו ,יאבצה תורישל תופולח לש הרוש םתושרל דומעת ךליאו םיוסמ ליגמו
תושרל דמעות ןכ .יחרזא תורישו ,תומוד תורגסמבו ףרועה דוקיפב רצוקמ יאבצ
.םהידומיל ךלהמב דוע יחרזאה רמשמב תובדנתהב תרשל תורשפאה תובישיה ידימלת
ותרות" רדסה תרגסמב םיהושה לש םרפסמב יונישל ,יעבט חרואב ,ואיבי הלא תופולח
."ותונמוא

 
ןשארבו ,תובישיה ידימלת לש םיניפאמה תשקלו ןווגמל תונעל תודעוימ הלא תויורשפא
םינכתב יולימל תנתינה השימג תרגסמ תרצויה ,יחרזאה תורישה תפולח ןבומכ
ןינע אוה ,ףסונב ,יחרזאה תורישה .הל הצוחמ ןהו הליהקה ךותב ןה ,םינווגמו םינתשמ
קר אלו הז ןובשחו ןיד לש תרגסמל רבעמ םג ול שרדהל יוארה ןמ יכ הרובס הדעוהש
.תובישיה ידימלת ןינעל

 
וא ימואלה תורישה דסומ לש םימיוסמה ויתונורסח ףרח יכ הרובס הדעוה ,הז טביהב
חווטל היארב ,ןכ לע יכו ,ויתונורסח לע ויתולעותו ויתונורתי םילוע ,יחרזאה תורישה
לארשי יחרזא ללכל יחרזאה תורישה רדסה תבחרה תא לוקשל היהי יוארה ןמ ,ךוראה
.איהש הביס לכמ ,יאבצ תוריש םיתרשמ םניאש

 

 
:ןמקלדכ ןניה הדעוה תוצלמה ירקיע

 
תובישיב דומלל תאז םישקבמה תובישיה ידימלתל רשפאתי                     *
םיביוחמ םיוסמ ליג ינפל םהידומיל תא םיקיספמהש ךכל ףופכ) תמיקה תנוכתמב
ישאר לש הלועפ ףותישו הרקבהו חוקיפה ינונגנמ קודיה ךות ,(רידס יאבצ תורישב
.ילארשי תדעו ח"וד לש אלמ םושיו ,תובישיה
*

 
הבישיב םהידומיל תא קיספהל ושקביש ימ ,םויה תמיקה תנוכתמב                     *
.אבצה תונוטלש תעיבק יפל רידס יאבצ תורישב וביוחי ,24 ליגל םעיגה ינפל
*

 

 

 
הבישיב דומלל וכישמי םהידומיל תא וקיספה אלש הבישי ידימלת                     *
.םיאנת םתואבו םויכ הגוהנה תנוכתמב "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב
*

 
םהידומיל תא קיספהל ולכוי תובישיה ידימלת :"הערכה תנש" גהנות                     *
לשב תואצות לכ אלל ,ןכמ רחאל דומלל ךישמהלו 23 ליגל םעיגהב תחא הנשל
םידומיל לש םייח חרואמ רבעמל תולגתסה רשפאל ידכב תאזו ,םהידומיל תקספה
.הלאב אצויכו ,עוצקמ דומיל רשפאל ,רחא םייח חרואל םיינרות
*

 
הבישי דימלת לכ ינפב הריחבל ודמעויש תופולח רפסמ ועבקי                     *
םיניקת םיינרות םידומיל ודמלש דבלבו ,ךליאו 24 ליגמ ,םהידומילמ שורפל ושקביש
:ןמקלדכ ,ךליאו 18 ליגמ םיפוצרו
*

 
.רצוקמ יאבצ תוריש .א

 
.יחרזא תוריש .ב

 
תופולחה ןמ רחבש אלב וידומיל תא קיספיש הבישי דימלת                     *
אבצב גוהנ היהיש בצמל םאתהב אבצה יכרצ יפ לע יאבצ תורישב ביוחי ,תורומאה
.העש התוא
*

 
יאשר דמולש ימ קר יכ ידרחה רוביצה תדמע חכונל יכ הפצמ הדעוה                     *
רדסה לש הערל לוצינ דגנ ארוק לוקב ואצי הרותה םלוע ישאר ,וסויג תיחדמ תונהל
."ותונמוא ותרות"
*

 
,ימואל חוטיבל דסומה ,רצואה דרשמ ןיב םינותנ תובלצה ומיקתי                     *
.תובישי ידימלת ןינעב סויגה להנמ - ל"הצ ןיבל תותד ינינעל דרשמה
*

 
ביצקת תרגסמב רצואה דרשמ ידי לע ונמומי םישדחה םירדסהה                     *
היהת ךוראה חווטב) ונממ דרפנבו ןוחטבה ביצקתל ףסונב היהי ןומימה .הנידמה
.(תרבטצמ תילכלכ תלעות םג ךכב
*

 
קוחה ;תובישיה ידימלת לש םסויג תיחדל תוכמסה ןינעב קוח קקוחי                     *
"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלתל תוריש תויחד ןתיל ןוחטבה רש תא ךימסי
ידי לע תוצלמומה תורישה תופולח ;הדעוה תוצלמהל םאתהבו םייקה רדסהל םאתהב
.ןינעה יפל ,אבצה תודוקפבו קוחה יפל תונקתב ועבקי הדעוה
*

 
לכ םותב רשאכ ,תחא לכ םינש שמח תונב תופוקת עבקי קוחה                     *
תדעו ידי לע ןתנתש ופקות תכראה לע הטלחהב קוחה לש ופקות ךשמה הנתוי הפוקת
.תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה
*

 
תשגה רחאל ךומסב ,ידימ חרואב לחי הדעוה תוצלמה לולכמ םושי                     *
,םייתנש דע הנש לש הפוקת ינפ לע סרפת תוצלמהה לש םושיה תפוקתו ,ןובשחו ןידה
טבש) 2002 תנש לש ןושארה ןועברה ןמ רחואי אל היהי תוצלמהה םושי רמג וניהד
.(ב"סשתה
*

 
בוקעי רשא ,הדעוה תוצלמה םושיל יוגיה תווצ םיקי ןוחטבה רש                     *
תעל תעמ חוודי ןוחטבה רש ;ןהיתוכלשהו ןהיתואצות רחאו תוצלמהה םושי רחא
תועגונה תויוחתפתהה לעו הדעוה תוצלמה םושי לע תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעול
."ותונמוא ותרות" רדסהל
*

 

 

 
השדח ךרד לש התליחת

 

 
ןוזיא תדוקנל רבד לש ופוסב איבהל ידכ היהי היתוצלמה םושיב יכ הרובס הדעוה
לש תיתדה םתנומאב תאז םע תבשחתמה ,ןויווישה ןורקעב תוחפ תעגופה ,השדח
גראמ תרצויה וזכ םג - הדעוה תווקתלו ,תושדח תונבה תרצויה ,תובישיה ידימלת
.לארשיב שדח יתרבח

 
רחאו ןמושי רחא בקעמ ךרעי יכ הצילממ הדעוה ;קוספ ףוס תווהמ הדעוה תוצלמה ןיא
הדעוה .השעמה ייחב ןהיתואצותלו ןהיתוכלשהל תעדה ןתנת יכ דחוימבו ,ןתומישי
"ותונמוא ותרות" רדסהב םיהושה רפסמ ןטקי םירבדה לש ןושארה בלשב יכ ,הכירעמ
רדסהל םיסנכנה רפסמ לע העפשה הדעוה תוצלמהל ןיא יכ םא) תיתועמשמ הדימב
.("ותונמוא ותרות"

 

 
םיהושה ןמ קלחש ךכל רבדה איבי ךוראהו ינוניבה חווטב יכ ,םירובסה םג םנשי
רסוח תשוחת תא ומצמצי ךכבו ,יאבצ תורישל םג ועיגי "ותונמוא ותרות" רדסהב
לש ותובישחב םג שאר לקהל ןיא .ידרח וניאש רוביצה דצמ לטנב האישנב ןויווישה
.הז ןורחא ןינע

 
תובישיה םלוע לע הרימשל תינויחה תיטירקה הסמה רמשת יכ חינהל שי ,תאז םע
.הרות ילודג וברקמ איצומה ,ססותו יח םלועכ

 
תורש רשפאיו רשפאמ ל"הצ היה אלמלא הדעוה תוצלמהב םעט היה אל יכ ,ןיוצי דוע
,ןתינש המכ דע תופולחה שומימל תוכרעה תוברל ,הזמ ידרח םייח חרואל םיאתמה
.הזמ וינפב וחתפיש תופולחה שומימ םע םילשי ידרחה םלועהו

 

 
ואשי הבישיב םידמולש הבישי ינבש ךכל גואדל םג שי יכ ,ורבסש הדעוה ירבח ןיב ויה
ידומלל עירפי אלש רצק יפילחת תורש וא הנשב םייעובש לש םיאולימ לש לטנב
הז ןינע םג תואבה םינשב יכ ןכתי .ידרחה םלועה תעד לע לבקתה אל הז קלח .הרותה
.תבשק ןזוא לע לופי

 
םישיה רדסהה תניחבב וניה תועצומה תוצלמה יכ הדעוה ירבח לכ ומיכסה ,תאז םע
היהי ןתינ עוציב ללכל ותאבהבו ומושיב יכו ,םייקה םירבדה בצמב דיחיה ישעמהו
אשונב הליחתב ,םייקה בצמה יונישל ,םינש רפסמ לש חווטב ,ליבותש המגמ רוציל
רחואמו ,(רדסהה לע חוקיפה יכרדו רדסהב םיהושה רפסמ תנטקהל ירק) יתומכה
הרבחב ,הדובעב רדסהה יאצוי לש םבוליש) :ירק לחוימה יתרבחה יונישל םג רתוי
.םידרחל םינוליח ןיב םייקה בוטיקה םוצמצל םג רבדה איבי ךכבו (אבצבו

 
,תחא השקמ רדגב ןה ,הז ןובשחו ןידל 'ה קרפב תואבומ ןהש יפכ ,הדעוה תוצלמה
ןומטה יונישל יוכיסה תריצי םשל ,ליבקמהו אלמה ןמושיב תובישח האור הדעוה רשא
.הז ןובשחו ןידב

 
קוחה תעצהל םיטרופמ רבסה ירבד םג הדעוה תוצלמהב תוארל ןתינ ,הז ןבומב
.ןובשחו ןידל 'ג תפסותב תאבומה

 

 

 
רבד ףוס

 

 
.רוביצה יקלח לכ דצמ המכסהב לבקתי הז ןובשחו ןיד יכ ,המצע תא הלשמ הדעוה ןיא
םידדצה בור לש םמעטל היגוסה םע קדצ השוע אוה ןיא יכ ךכל םיעדומ הדעוה ירבח
םימיוסמ םיקלח דצמ םגו ,ידרחה רוביצב םימיוסמ םיקלח דצמ םג ,הב םיעגונה
אל .ודיעי - םימדקומו םייקלח םימוסרפ לע רוביצה תובוגתו ,ידרח וניאש רוביצב
ינפמ םיששוחה ,ידרחה םלועה ברקב םיבר אל םגו ,םקופיס לע ואובי ןויווישה ידדצמ
."םילולסמה יותיפ"

 
ןורתפ רדגב העיצמ איהש ןורתפה ןיא .הלא תושוחתל םימסק ןורתפ הדעוה ידיב ןיא
ידי לע עצומה ןורתפל םיפתוש הדעוה ירבחמ קלח :אוה ךופהנ .טלחומ קדצ וב שיש
,רומאכ ,ךא .עבק ןורתפכ םלוה אוה ןיאו ןויוויש רצוי אוה ןיאש השוחת ךותמ הדעוה
אוה ןובשחו ןידב התע עצומה ןורתפה ,ךרדה תישארכ יכ ,וענכתשה הדעוה ירבח לכ
.דיחיה םישיהו ישעמה ןורתפה

 

 
בצמב הנפמל ליבוי םנמא ןמושי יכו ,היתוצלמה ולבקתי םנמא יכ איה הדעוה תווקת
תווצק ןיב רוכינה םוצמצל ליעויו ,ינויח אוה יכ קלוח ןיא יכ המוד רשא ,םייקה
.רומג ליז ךדיאו ,וילאמ אובי רתיהו ;לארשיב היסולוכואה תוצובקו

 

 
אובמ :'א קרפ

 
אובמ
סויג אשונב יוארה רדסהה שוביגל הדעוה התנומ (22.8.99) ט"נשתה לולאב 'י םויב
,לט 'א יבצ סומידב ןוילעה טפשמה תיב טפוש הנומ הדעוה תושארל .ל"הצל תובישי ינב
רמ ,טורניו בקעי ר"ד ד"וע ,הלשממה ריכזמ ,גוצרה קחצי ד"וע ונומ הדעוה ירבחלו
רשא ברה ,ןוחטבה דרשמ לש יללכה להנמל הנשמהו ןוחטבה רש רזוע ,ילארשי םייח
ףגא שאר רבעשל ,ביתנ השמ ('לימ) ףולא ,לארשי ץראב תובישיה דעו ריכזמ ,םיובננט
,יקציבוטס לחר ד"וע ,הרדח תיריע שאר ,ןדס לארשי ('מיד) בצינ ,ל"הצב םדא חוכ
,קרב ינב תיריע שאר ,ץילרק יכדרמ ברה ,ןוחטבה תכרעמל תיטפשמה תצעויל הנשמה
הדעוה לש יונימה בתכ) (הקיקח) הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,ןמפוש עשוהי ד"ועו
.ןונ לייא ד"וע הנמתנ הדעוה ריכזמל .('א חפסנכ ףרוצמ

 
.םימי םיעשת םותב המעטמ ןובשחו ןידה תא שיגהל הדעוה השקבתנ יונימה בתכב

 
715/98 ,3267/97 ץ"גב תשרפב ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תובקעב התנמתנ הדעוה
:ןמקלדכ ,רתיה ןיב ,ןוילעה טפשמה תיב עבק הב ,[4][4]ןוחטבה רש 'נ ןייטשניבור

 
תיחד ןינעב ,ותוכמס תא ליעפמ ןוחטבה רש ,םויכ בצמה יפ לע יכ ,הניה ונתנקסמ"
תוכמסהש תינורקע הערכה יפ לע ,"םתונמוא םתרותש" הבישי ירוחב לש תורישה
.ןידכ אלש ,אופיא איה ,וז תנוכתמב ,וז תוכמס תלעפה .תסנכה ידיב איה התעיבקל
תוריש תיחד ןתמ רבדב ןוחטבה רש ידי לע תולבקתמה תוטלחהה ,ךכל םאתהב
תא תונשל תישעמ תורשפא ןיא ,תאז םע .ןידכ אלש תולבקתמ ןה ףא תובישי ידימלתל
וא ןוחטבה רשל רשפאל שי .רחמל םויהמ ,ךכ לכ בר ןמז ,הז ןינעב םייקה בצמה
טלחוי םא :דועו תאז .היתוכלשה לכ לע ,וז היגוסב רדוסמו יניינע ןויד םייקל תסנכל
רובעל תורשפא לכ ןיא .ךכל תושרדנה תורגסמה תא ןיכהל שי ,םייקה בצמה יוניש לע
יכ עובקל תורשפא לכ ןיא ,הלא תוביסנב .יפולח רדסהל םייקה רדסההמ םוי ןיב
. . .ונתטלחה תואצות תא תועשהל ונילע .ידימ ןפואב לטב םייקה רדסהה

 
איה היוארה היעשהה יכ הנקסמ ללכל ונעגה ,היעשהה תפוקתל רשאב ונלקשש רחאל
".9.12.1999 םויל דע רמולכ ,הז ונניד קספ ןתמ םוימ םישדוח רשע םינשל

 

 
תא ןובשחב איבי רשא ,יואר ןורתפ רחא שפחל השקבתנ הדעוה ,יונימה בתכ יפ לע
.הדעוה ןובשחו ןידב הבחרהב םיאבומ םהש יפכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש ויתועיבק
היכרצ תא ,תדה שפוח ןורקע תא ,ןויוושה ךרע תא ןובשחב איבהל בייח יוארה רדסהה
וניאש רדסה .םינווגמ םיילכלכו םייתרבח םילוקיש ןכו ,לארשי תנידמ לש םיינוחטבה
."יואר רדסה" וניא ,םירומאה םיכרעה דחאל םיאתמ לקשמ ןתונ

 
ךות ,"יואר רדסה" שבגל תנמ לע התנומ יכ החנהה ןמ הדעוה האצי אל התדובעב
תשקבתמ הדעוה יכ רמאנ יונימה בתכל 1 ףיעסב ,םנמא .שארמ רדסהה תוהמ תבתכה
רוטפל ןוחטבה רש לש ותוכמס תא תישאר הקיקחב ןגעל היוארה ךרדה רבדב ץילמהל
ןכ לעו ,"ותונמוא ותרות" לש םעטה ןמ םג םתוריש תא תוחדל וא תורישמ אבצ יאצוי
תוריש תיחד וא רוטפ קינעהל היהי ןתינ ,אבהל םג יכ החנה ךותמ אופא ונאצי
ךרד לעו הדעוה לש התוכמס ףקיה לע ,םלואו .םתונמוא םתרותש תובישי ידימלתל
תשקבתמ ןכ ומכ" :רמאנ 2 ףיעסב .יונימה בתכל 1 ףיעסב רבד רמאנ אל ,הב שומישה
הלבגה אלל ,תובישי ינב לע לוחל ולכוי םירומאה היחדה וא רוטפהש ךכל םכתוסחיתה
ףופכב לכה ,םהידומילב ךישמהל תובישי ינבמ עונמל הנווכ ןיא ללככו ליאוה ,םרפסמב
.היבגל התעד עיבהלו וז תורשפאל סחיתהל השקבתה הדעוה יכ ,תואורה וניניע ".קוחל
תינתה ,ןמזב היחדה תלבגה תוברל ,עיצהל התלוכיבש תונורתפה גוסב הלבגוה אל איה
,םידומילה תפוקת ידכ ךות יחרזא וא יאבצ תוריש בוליש תוברל ,םיאנתב היחדה
.דועו

 
ןינעלו הדיקפתל עייסל ידכ הב היהי אל הדיקפת לש הרצ היאר יכ ,הרבס םג הדעוה
.תובישי ידימלת לש תוריש תיחדב קוסעתש קוח תעצה עיצהל השקבתה הדעוה .ומצע
תרוקיבל דומעת איה .היבגל טילחתו הב ןודת רשא ,תסנכה ינפב אבות וז קוח תעצה
הברה תובישי ינב סויג אשונש הדבועה רואלו ,תיטרקומד הנידמב יוארש יפכ ,רוביצה
ףא לבקתיש קוחה יכ חינהל ריבס ,םינשה ךשמב ןוילעה טפשמה תיב תא קיסעהל
הבר תובישח ןכ לע תמיק .תיתקוח תיטופיש תרוקיב ינפב ,תרחא וא וזכ ךרדב ,דומעי
רשאב םג ,היתוצלמהל העיגה דציכ ריבסתו ,התבשחמ ךלה תא גיצת הדעוהש ,ךכל
הרשפ לש ירפ ןיב ,ימינפ עונכש לש ירפ ןה הלא תוצלמה םא ןיב ,עצומה יקוחה רדסהל
.ותונשל הדעוה ידיב ןיאש יתדבוע בצממ עבונה ץוליא לש ירפ ןיבו

 
תיחד רדסה לש ויטביה לולכמב קוסעל המצעל הבוח הדעוה התאר ,הז ןורחא ןבומב
אובל דיתעל םג יואר רדסה בצעל המגמב "םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלתל סויגה
בצמה תא ןגעי ךאש רדסהב אלו ,דיתעב הזכ רדסה לש ובוציעל חתפ חותפל תוחפל וא
.הקיקחב םייקה

 
םיבבוסה םיכרעב ןוידל העינמ םושמ יונימה בתכב התאר אל הדעוה .תרחא דועו תאז
ןויד םייקל התבוחמ יכ האצמ הדעוה .אוה ךופהנ ."ותונמוא ותרות" רדסהל םיעגונה -
ןויעו ןויד המיק הדעוה ,ןכא .וירקיע ירקיעמ םהש ,רדסהה לש הלא םיטביהב
ךרעו דחמ הרותה דומיל ךרע םשארבו - רדסהל תועגונה תויכרעה תויגוסב םיקימעמ
ןיב עירכהל ןתינ וא יואר יכ הדעוה האצמ אל ,ןלהל רהבויש יפכ .ךדיאמ ןויווישה
ןובשחו ןידב התשענ תיכרעהו תינויערה תקולחמה תגצה ךא ,םישגנתמה םיכרעה
.הבחרהב

 
םירבדהו רמוחה ףקיהו הדובעה ףקיה יכ ררבתנ ,הדעוה לש התדובע תליחת םע
יבחרו םיבר םג אלא ,ןפוד אצוי ןפואב םיבכרומו םישיגר קר אל םניה הינפב םידמועה
דעומה ןכאו ,החדי התדובע םויסל דעומה יכ השקבו הדעוה התנפ ,ןכ לע רשא .ףקיה
(29.2.00) ס"שתה 'א רדאב 'גכ םויל דע ןוחטבה רשו הלשממה שאר ידי לע ךראוה
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'ב חפסנב תפרוצמ דעומה תכראהל תעגונה תבותכתה)

 
,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידל אשונ םג ןיפיקעב התיה הדעוה תדובעל דעומה תכראה
העבקנש םישדוחה רשע םינש תפוקת תכראהל השקבב ,הנידמה תינפ בקע תאזו
ותנוכתמב תובישי ינבל סויגה תיחד רדסה רבדב תולטבה תרהצה לש ףקותל התסינכל
ס"שתה ולסכב 'זכ םויב .ןייטשניבור תשרפב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע תמיקה
לע הרהצהה תיעשה דעומ תא הכיראמה ,ותטלחה תא טפשמה תיב ןתנ ,(6.12.99)
תיב תטלחה) (8.6.2000) ס"שתה ןויסב 'ה םויל דע "ותונמוא ותרות" רדסה תולטב
הדעוה תדובע הכשמנ ,לעופב .(הדעוה ןובשחו ןידל 'ג חפסנב תפרוצמ ןוילעה טפשמה
.םפקיהו םירבדה תובכרומ בקע תאזו ,הל הנתינש הכראל רבעמ המ ןמז

 

 
הלשממה שאר דרשמב הטועימו ביבא לת ןוחטבה דרשמב הבור הכרענ הדעוה תדובע
הל ודמעוהש םימלוהה םיאנתה לע הלא םידרשמל תודוהל תשקבמ הדעוהו ,םילשוריל
.התדובע ךרוצל

 
דקפוה וידיבו ,הדעוה ריכזמל ןונ לייא ד"וע רומאכ הנומ הדעוה תדובע תליחת םע
עייס ןכ .ודוביעבו רמוחה זוכירב ןכו התדובע לש םינושה םיילהנמה םיטביהב לופיטה
ופתתשה ,הדעוה תינפ יפל ,ףסונב .הלשממה ריכזמ ןגס ,יאנד לואש רמ הדעוה תדובעב
ןגס ,זרלת ףסוי ם"לאו ,ל"הצב סויגה להנמ שאר ,הדרב םיסנ ם"לא היתובישיב
הנעמ ןתמב ועייסו הדעוה תובישי תיברמב ופתתשה רשא ,ישארה יאבצה טילקרפה
.םיפסונ םיאשונבו םתויחמומ ימוחתב תולאשל

 
ויצמאמ רשא ,ןונ לייא ד"וע הדעוה ריכזמל דחוימבו ,הלא לכל תודוהל תשקבמ הדעוה
ירבח לכל תודוהל הדעוה שאר בשוי שקבמ ןכ .םולה עיגהל הדעול ועייס םיאלנ יתלבה
דבלמ רשא ,םירבחל דחוימבו ,הל םתמורת לעו התדובעב םתופתתשה לע הדעוה
םתויחמומב השארב דמועלו הדעול בושח בר רזעל ויה ,הדעוה תובישיב םתופתתשה
.םנויסינבו

 
הינפב אבוהש רמוחה ךותמו טא טא ,הדעול ררבתנ הדעוה לש התדובע ךלהמב
רדסהל תעגונה תירקיעה היעבה יכ ,הינפב ועיפוהש םינושה םימרוגהו םישיאהו
רדסהה יכ וענכתשה הדעוה ירבח .תיתרבח םא יכ תינוחטב הנניא "ותונמוא ותרות"
לא הצקה ןמ ןורתפ אלו יופכ ןורתפ אל רשפאמ וניא ,הנש םישימח הז גהונה ,יחכונה
.הצקה

 
בצמ .תויתגרדהו תונלבוס ,תושיגר םיכירצמה ,םייתרבח םיכילהתב אוה רבודמה
םימרוגה לש המכסה ךותמו םיריהז םירדסה לש םתלעפה תא ,ךכיפל ,ביחמ הז םירבד
המורתב ךרוצה ןמ ,ךרדה לש הפוסב ,עורגל ילבמ יכ הארנ .תובישיה םלועב םיירקיעה
היהת החלצה לש התישאר ,תובישיה ינב לש יאבצ תוריש תועצמאב ,ןוחטבל תישממ
יקלח ןיבל לארשיב תידרחה היסולכואה ןיב רוכינה םוצמצ לש המגמ תריציב
.םירחאה היסולכואה

 
יכ ורבסש ויה רשא ,ךורא ביתנב הדעצ תישאר הדעוה תוצלמהב תוארל שי ,הז ןבומב
םפוסב קרש ,םירושע רפסמל ךרד אוה יכ ורבסש ףא ויהו רושעל וא שמוחל ךרד אוה
דצמ םג תוברועמ לש - לכה לע תלבוקמהו - היוצרה האצותה תא תוארל היהי ןתינ
.הישעהו הנגהה ,םייחה ימוחת לכב ידרחה רוביצה

 
.הז ןובשחו ןיד לש ויארוק לכ בל תמושתל איבהל הדעוה תשקבמ תורעה יתש

 
לע תרוכה תא תולעהל ידכ םקש ףוגכ המצעב התאר אל הדעוה יכ ,איה תחאה הרעהה
תולוק ועמשנ ,המויס תארקל דחוימבו הדעוה לש התדובע ךלהמב .תובישיה םלוע
ץוחמ לא תובישיה ידימלת תא תותפל איה הדעוה תרטמ וליאכ ידרחה רוביצב
דחוימב ילואו תוברל ,הדעוה תדובע .ךכמ קוחר .הרותה םלועב עוגפל ךכבו ,תובישיל
ךכב הרכהל דע ,תיבקעו הפוצר הדימלב הניפאתה ,ינרות עקר ילעב םניאש הירבח
חא הל שי םא קפס רשא ,תישונא תוליעפ לש ידוחי גוס וניה הבישיב דומילה םנמאש
ידוהיה םעה לש ותודירש ןיבל הניב קהבומו רישי רשק םייק רשאו ,ולוכ םלועב ערו
.תורודה ךרואל

 
,קפס ןיא .רתויב בחר םויכ אוה תידרחה הרבחב םיינרות םידומיל םידמולה ףקיה
ימי לכל ,הרותה ידומילל תילטוטו האלמ תורסמתהב ורחב ןכא םידמולה ןמ קלחש
,דומיל תונש רפסמ רחאל ,רחוב היהו ןכתי רשא ,רחא קלח םג םייק ,םלואו .םהייח
האצותה ;אצי אלו ענמנ םירחאו םייתרבח םיצחל לשבש אלא ,השעמה ייחל תאצל
הדעוה .ילכלכ תחפ יפ ירבע לא ועלקנ תידרחה הרבחה לש םיבחרנ םיקלח יכ ,התיה
.יאנת לכב הרות דומלל וכישמי ,הרותב הקשח םשפנ םנמאש הלא יכ ,החוטבו הכומס
םנוצר םא ,םדיב רשפאל ןתרטמ רשא ,הז ןובשחו ןידב היתוצלמה ודעונ - םירחאל
לע הרימש ךות ,רמוחבש םינינע ןיבו חורבש םינינע ןיב ,םירחא םינינעל הינפ ,ךכב
.םהייח חרוא לעו םתנומא לע ,םדוחי

 
ןיבמ דחאו דחא לכ לש עונכש ךותמ דחא הפ תושגומ תוצלמהה יכ ,איה הינשה הרעהה
,םילוקשו םייטיא םייוניש תועצמאב תרבוע בצמה יונישל ךרדה יכ ,הדעוה ירבח
רקיעו ,לקשמ ידבכו םיימואתפ ,םידח םייוניש תועצמאב אלו ,המגמ םירצויה
.תובישיה םלוע לש המכסהב - םירקיעה

 
ירבחמ קלח לש תועד םג תופקתשמ הז ןובשחו ןידב ,ןובשחו ןידה חתפב רומאכ
תוריש תיחד לש העפותה ןמ ,תירסומהו תיכרעה ,םתוגיתסה תא ןייצל ושקבש ,הדעוה
ינב ירק ,הז קלחש ןפואב ,היסולכואב בושח קלחל - אלמ רוטפ ידכ הלועה - ןוחטב
."םדל םד ןיב" הילפה תרצונו ץראה לע הנגהה לועב םיאשונ םניא ,תוידרחה תובישיה
ומיכסה אלו הז אוהש ורתיו אלש ,תובישיה םלוע ישאר תדמעמ םיגיתסמ הלא םירבח
.תובישיה ינבל ,היהיש לככ רצק ,יאבצ תורישל

 
ןידל םהלשמ תופסות ופרצ יקציבוטס לחר ד"ועו ןמפוש עשוהי ד"וע הדעוה ירבח ,ךכ
ךרעה לעו ןויווישה ךרע לש ותויזכרמו ותובישח לע ,רתיה ןיב ,תונעשנה ,ןובשחו
.טרפב ל"הצב תורישהו הנידמה תנגה ןעמל תורישה לש ינושארהו ינויחה

 
יכ ריהבהל ושקב ,ץילרק יכדרמ ברהו טורניו בקעי ר"ד ד"וע הדעוה ירבח םג
תידרחה תודהיה ידי לע ול קנעומה ןבומב ןוילע ךרעכ הרותה דומיל ךרעב םנימאהב
,ןובשחו ןידב תומיוסמ תועיבקמ וא םימיוסמ םייוטיבמ םיגיתסמ םה ,המימי םימימ
ותרגסמב ,םירבדה םוכיס חכונל .הרומאה תיכרעה םתסיפתל גייס עמתשהל לולע םהמ
תשולש וטילחה ,הדעוה תוצלמה רבדב דחא הפ המכסהל םלוכ ועיגה הדעוה ירבח
ןידל ףרטצהלו ,הרומאה תיללכה םתוגיתסה ןויצב קפתסהל םינורחאה םירבחה
ירוטסיה רבסה הדעוה ןובשחו ןידל ףרצ םג טורניו ר"ד ד"וע הדעוה רבח .ןובשחו
.ולש ותסיפת יפל תידרחה תודהיה תדמע לש יגולואידיאו

 
תוצלמהל םתמיתח תא ,הלאכ הלא ,םלוכ הדעוה ירבח ופרצ רבד לש ופוסב ,רומאכ
ןינעב יופכו ריהמ יונישל איבהל יוכיס לכ ןיאש וענכתשה רשאב תאזו ,ןובשחו ןידבש
בקע התמ התוא רתונ רשא ,1953 - ג"ישתה ,ימואלה תורישה קוח לש ונולשכ ואר) הז
תורשפא לכ ןיא יכו ,(תונבל ימואל תורישל ידרחה םלועה לש הפיקתה ותודגנתה
תלעות לכ ןיא ,ןכ ומכ .התודגנתהב תצרחנה המלש היסולכוא לע תוריש תופכל
.אבצה ישאר תעדל םג הזכ יופכ תורישב

 
,םילוקשו םייטיא םיכלהמ לש ךרד לע קר אובי בצמה יונישש ,םירובס םלוכ םירבחה
יקלח תורישבו קשמב ידרחה רוביצה תוברועמ תרבגה לע לקתש המגמ םירצויה
.ןווגמו

 
ןמ תעבונה ,הדעוה לש היתוצלמה תנוכתמ תא ןיבהל היהי לקנ ,הלא לכ עקר לע
ןמ ןכ לע יכו דחא רועמ םייושע םניא הרותה םלועו תובישיה ידימלת יכ הדבועה
,הרותה דומילל תילטוט רסמתהל םיצפח וא םילוכי םניאש םהמ הלאל ביצהל יוארה
.םהירחאלו הרותה ידומילב םכרדב הערכלו הריחבל תונוש תופולח

 
ןיב רוכינה םוצמצל חתפ חתפי היתוצלמה לש אלמה ןמושיב יכ איה הדעוה תווקת
לארשי תנידמב ,תובבל בוריקלו תיללכה תילארשיה הרבחה ןיבל תידרחה הרבחה
.ולוכ ידוהיה םעבו

 
.הדעוה ןובשחו ןידל ותמיתח תא ףרצ אל ,ולש וימעטמ ,םיובננט 'א ברה הדעוה רבח

 
.דחא הפ הדעוה ירבח ראש תעד לע תושגומ הדעוה תוצלמה ,רומאכ

 

 
יללכ

 
:ןמקלדכ ,םיכרכ ינשל קלחנ הדעוה ןובשחו ןיד

 
םינותנ תוברל ,ומצע ןובשחו ןידה םיללכנ הדעוה ןובשחו ןיד לש ןושארה ךרכב .א
,הדעוה רשאו "ותונמוא ותרות" רדסהל תעגונה קוחה תעצה ןכו ,םיולנ םיכמסמו
הז ךרכב םיללכנ ,ףסונב .החסונ תא העיצהל השקבתנ ,הלש יונימה בתכל םאתהב
ד"ועו יקציבוטס לחר ד"וע ,ןמפוש עשוהי ד"וע הדעוה ירבח לש םהיתודמע תופסות
.טורניו בקעי ר"ד

 
תא םיללוכה ,ןובשחו ןידל םיחפסנה םיללכנ הדעוה ןובשחו ןיד לש ינשה ךרכב .ב
ןיב ,םהילע רשאו ,התדובע ךלהמב הדעוה ינפב ואבוה רשא םיירקיעה םיכמסמה
.הז ןובשחו ןידב הכמתסה ,רתיה

 
הדעוה רשאו הדעוה ינפב גצוה רשא רמוחה לש ברה ופקיה לשב הכרענ הדרפהה
לש ותובישחלו התדובע תופיקשל םיעגונה םימעטמ ,רוביצה ינפב דימעהל השקב
.רדסהה

 
,םירחאהו םיירוטסיהה ,םיכמסמהו םינותנה לולכמ יכ אוה ינויח יכ ,הרבס הדעוה
ןה ,דיתעב הז ןובשחו ןיד וינפב דומעיש ימ לכ ינפבו רוביצה ינפב ודמעי הינפב ודמעש
,וב תוכורכה תוצלמהה לעו תונקסמה לע ,הדעוה ןובשחו ןיד לש ותנבהו ותכרעה םשל
רושעב תוחפל ,רדסהל עגונה לכב ,יאדול בורק ,ושרדיש ךשמהה תוערכה םשל ןהו
.בורקה

 
הדעוה תדובע

 
יאשונ הירבח תיברמש דועב ,תיסחי בר הדובע סמועב הניפאתה הדעוה תדובע
לע הפסונ הדעוה תרגסמב םתדובעו ,תוימוקמה תויושרבו הנידמה תורישב םידיקפת
.תורחא תוטעמ אל תויוביוחמ ילעב ויה םירחא םירבח םגו ,תפטושה םתדובע

 
- היה הארנ רשאכ ,וז העשב דחוימב יאדכו יואר הז ץמאמ יכ האצמ הדעוה ,תאז םע
לארשי תנידמ םוק זאמ הנושארל רשאכ ,רשוכ תעש הרצונ יכ - ןידע הארנ ךכו
ותרות" רדסה םימיה תוברב לגלגתנ םהמ רשא םינושארה היחדה ירדסה לש םשובגו
םהש ,לארשיב ידרחה רזגמה ישאר םינכומ ויה ,םויכ תרכומה תנוכתמב "ותונמוא
תועצמאב - םינוידה ןחלוש לא תבשל ,תובישיה ינב תיגוסב םיירקיעה העדה ילעב
."ותונמוא ותרות" רדסה תיגוסב ןוידל - םהיגיצנ

 
םיעגונה םינושה םייתלשממה םימרוגה יפמ תוריקס הדעוה העמש התדובע תליחתב
דרשמה ,(םדא חוכ ףגא) ל"הצו ןוחטבה דרשמ םהו ,ינרותה םלועלו תובישיה ינבל
,(דרפנב דחא לכ ,םיביצקתה ףגאו הנידמה תוסנכה ףגא) רצואה דרשמ ,תותד ינינעל
.ל"הצב ףרועה דוקיפ םג ףוסבלו

 
גיצנ לכ יכ התיה הינפב םינוש םיחרזאו רוביצ יגיצנ ,םישיא ןומיזב הדעוה תוינידמ
הדעוה ינפב עיפוהל םישקבמה (תסנכ ירבח לשמל ומכ) תירוביצ תוישיא וא רוביצ
הדעוהש ןינע ולעה םתינפבו הדעול ונפש םיחרזא ונמזוי ףסונבו ,תאז תושעל ןמזוי
הדעוה הנימזה ,ףסונב .הפ לעב םג הנופה ידי לע הינפב אבוי יכ ןינע םייק יכ הרבס
הטלחהב םאו הדעוה ירבחמ רבח תשקב יפל םא ,התמזויב םינוש םישיאו םימרוג
.הלוכ הדעוה לש תפתושמ

 
'ד חפסנב םיטרופמה תומוקמבו םידעומב ,התאילמב תובישי הרשע שש המיק הדעוה
,םישנא העבשו םיעברא הדעוה ינפב ועיפוה הלא םינויד לש םכלהמב .ןובשחו ןידל
הדעוה המייק ,תוליגרה היתובישי דבלמ .הדעוה ןובשחו ןידל 'ה חפסנב טרופמכ
םירויס :הז ןובשחו ןידב טורטורפב םידעותמ םלוככ םבור ,םישגפמו םירויס
קלח םעו תובישי ישאר םע השגפנ ,םיינרות דומיל תודסומו תובישי רפסמב םירוקיבו
קלח םעו ידרחה ל"חנה תדיחימ םילייח םע השגפנ ןכו ,ידרחה רזגמה ישארמ
.וז הדיחי לש הידקפממ

 
ןכו םילשוריב רימ תבישיב ,םילשוריב הקיתעה ריעב ףסוי תרופ תבישיב הרקב הדעוה
הדעוה רובע ןנכותש רוקיב .(םיתווצ זכרמ) ץ"רמ - ןויצ תרשבמ ךוניחה תירקב
.תוינכט תוביסמ לטוב קרב ינבב 'זבינופ תבישיב

 
ןגס ,יאנד לואש רמ הדעוה תובישיב ףתתשהו תועיבקב ןמזוה ,הדעוה ירבחל ףסונב
ם"לא ןהב ופתתשהו הדעוה תובישיל תועיבקב ונמזוה ל"הצ םעטמ .הלשממה ריכזמ
םהילא ,ישארה יאבצה טילקרפה ןגס ,זרלת ףסוי ם"לאו ,סויג להנמ שאר ,הדרב םיסנ
תעל תעמ הדעוה תובישיב וחכנ ןכ .סויג להנמל יטפשמה ץעויה ,ןמטיור לבוי ןגס הוולנ
,ןוחטבה דרשמ לש תיטפשמה הכשלה ןמ היליבמב יבוקו קלופ תינליא םיחמתמה
.ךרוצה יפל ל"הצב םדא חוכ ףגאו סויג להנמ ישנאו

 
,הדעוה ריכזמ תמיתחב רוביצל העדוה הדעוה המסרפ ,התדובע תליחת רחאל ךומסב
:ןמקלדכ

 
שובגל הדעוה תא ןוחטבה רש הנימ (1999 טסוגואב 22) ט"נשתה לולאב 'י םויב"
ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש ותושארב ,תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה
.לט יבצ (סומידב)

 
715/98 ,3267/97 ץ"גבב ןוילעה טפשמה תיב תטלחה חכונל התנמתנ הדעוה
אשונב יואר רדסה שוביגל םיכרדה תא ןוחבל הכמסוהו ,ןוחטבה רש 'נ ןייטשניבור
.תובישיה ינב סויג

 
הדמע וא רמוח ,העצה םדיב יכ םירובסה ףוג וא םדא לכ יכ ,העדוה תאזב תנתינ
יפל ,דבלב ראודב ,הז רמוח ריבעהל שקבתמ ,הדעוה לש התדובעל םורתל םיושעה
רבוטקואב 18 ,ס"שתה ןושחב 'ח ,ינש םוימ רחואי אל ,הטמ המושרה הדעוה תבותכ
ריצקת ול הוולתי םא קר לבקתי םידומעה השימח לע הלועה ףקיהב רמוח .1999
.םידומע ינש דע לש ףקיהב

 
ירבח ןויעל ורבעוי תוינפהו ,אוהש ןבומ לכב הדעוה תא בייחל ידכ הינפה חולשמב ןיא
ללכב םא - םינופה ןיבמ ימ הדעוה טילחת תוינפה תניחב רחאל ;םתעד לוקישל הדעוה
".הדעוה ינפב הפ לעב ותדמע תגצה תא םילשהל ןמזוי -

 

 
בחרה רוביצה ןמ ןקלח ,תוינפ םיעברא לעמ הדעוה לא ועיגה העדומה םוסרפ תובקעב
לש םפוגלו ןינע לש ופוגל ןלוככ ןבור ,םינוש םיפוגו תודסוממו רוביצ ישיאמ ןקלחו
,הז ןינעב הדעוה הרימחה אל ,תוינפה תלבקל עבקנש ןורחאה דעומה ףא לע .םירבד
ןיד תביתכ ךלהמב ועיגהש תוינפ וליפאו ,עבוקה דעומה רחאל ועיגהש תוינפ םגו
הדעוה ידיב ולבקתנ לכה ךסב .הדעוה ירבח ןיב וצפוהו ולבקתנ ,הדעוה ןובשחו
תוינפו תופסונ תוינפ ןכו תוינינע אל תוינפ תויונמ ןיא הז רפסמב) תוינפ עשתו םיעברא
.(הדעול ונפש םישנאו םימרוג לש ךשמה

 
ימ ועבק רשא ,םירבחה ןויעל ורבעוהו ,הדעוה ריכזמ ידי לע וחתונו וצבוק תוינפה
.הפ לעב העימשל םג הדעוה ינפב ונמזל היהי יואר םינופה ןיבמ

 
ןיעמ ויהש תובישי יתשל הדעוה הסנכתה ,םימרוגהו םישיאה ,םיפוגה לכ תעימש רחאל
לש יפוס שוביגל תופסונ תובישי רפסמל ויתובקעבו ,היתונקסמ שוביג םשל "ןויע ימי"
.תוצלמהה לשו תונקסמה

 
תוטויט תרושקתה ילכב ומסרופ התדובע ךלהמב יכ ,חור תרומב ןייצל תשקבמ הדעוה
תרומ .תרוקיבו חותינ ךות ,םיקיודמ אל םימוסרפ ןהבו ,הדעוה תוצלמה לש תונוש
,תרושקתה ילכ יפלכ ןהו ,םירבדה תריסמל רוקמה יפלכ ןה תנווכמ הדעוה לש החור
לש תרוקיבו חותינב הקסעו ,הינזואל היפ המידקה [5][5]"אזיזפ אמע" ךרד לע רשא
ןובשחו ןידה לש עקרה ונייה ,ןתויח םוקממו ןרשקהמ קתונמב ,תויפוס אל תוטויט
םירבח וענמנ ,הדעוה לש הכרד ףוס תארקל ושענ םימוסרפה תיברמש ינפמ קר .ולוכ
.וז העפות לע האחמב ,הנממ ושרפ אלו רפסמ

 
לש ןובשחו ןידה תטויט הנכוה ,ינושאר שוביג תוצלמההו תונקסמה ושבוגש רחאל
תאזו ,םהינוקית תא וריבעהו םהיתורעה תא וריעה רשא ,םירבחה ןיב הצפוה ,הדעוה
,ןובשחו ןידלו הדעוה תוצלמהל םירבחה לכ לע לבוקמו םכסומ היהש חסונ תגשהל דע
.תומיוסמ תויוגיתסה עיבהל ושקבש הדעוה ירבח לש םהיתודמע תוברל

 
.הדעוה ידי לע התע שגומ ןובשחו ןידה לש הז םכסמ חסונ

 
עקר

 
.לארשי תנידמ לש הימיכ "ותונמוא ותרות" רדסה לש וימי

 
הנידמה םוק רחאל ךומס הרוה ,תואמצעה תמחלמ ךלהמב גהנש ינמז רדסה רחאל
תובישי ידימלתל סויג תיחד רשפאל ,ןוירוג ןב 'ד ,זאד ןוחטבה רשו הלשממה שאר
התיה ,וללוחמ ותוא האר םגש יפכ ,זא רדסהה לש ותרטמ ."םתונמוא םתרותש"
,הפוריאב האושב התבכ טעמכש תלחג ,לארשי םעב הרותה ידומיל תלחג לע הרימש
.טעמכ דירש ןהמ הריתוה אלו ,אטילו זנכשא ,ןילופ תובישי ראפ תא התלכ רשא

 
םייונישו תויוחתפתה ולח ,הז ןובשחו ןידב הבחרהב ןלהל ראותמש יפכ ,םינשה םע
הארנ רשא םירפסמל לדג הנשו הנש ידמ וב םיהושהו וילא םיפרטצמה רפסמו ,רדסהב
.םישימחה תונשב זא יא םתוא וזח אל רדסהה תא ורשאש ימ יכ

 
רזגמב תויתרבחו תוילכלכ תויעב םג ורצונ ,רדסהב םיהושה רפסמב לודיגה םע
ופידעה אלא םתחפשמ תסנרפל ושע אל םירבגה תיברמ וב םירבדה בצמ בקע ,ידרחה
לע םג ,ןוילע ךרעו ינויח ךרוצ תידרחה הרבחה האור וב ןוילע ךרעכ ,הרותה ידומיל תא
,םוסנרפש םירוה םידמולל ויה םישימחה תונשב םא ,םלואו .םירחא םינינע ןובשח
תונשבו ,הרותה ידומילל ינשה רודה רבכ םק םינומשהו םיעבשה תונשבש ירה
התיה האצותהו ,םהירוהל דמעש ילכלכה בגה דמע אל הלאל .ישילשה רודה - םיעשתה
.אושנ אלל דיבכה תובישיב םידמולה ברקב ילכלכה בצמה יכ

 
,תמיקה ותנוכתמב רדסהה ךשמה םע תיללכה תילארשיה הרבחה הניכסה אל ,ליבקמב
ומק תוטעמ אל תודעו .תיטילופהו תירוביצה תשקה יווצק לכמ תורוקיב וילע ועמשנו
תפטעמב םייונישל טרפ ךא ,רדסהה יונישב תורשפאה תאו ךרוצה תא ןוחבל המגמב
יוניש לכ לח אל (הלאב אצויכו ,רדסהה תרגסמב םיהושה לע חוקיפה) רדסהה
רדסהל ףרטצהל םיאכזה רפסמב הבחרה הלח - אוה ךופהנ אלא ,ותנוכתמב יתועמשמ
.דועו ,[6][6]רדסהה תרגסמב וגהנ רשא תוסכמה ולטוב ,םתוהימבו

 
תסיפתב אללכמ יונישל םג השעמל וליבוה ותלעפה תנוכתמבו רדסהב הלא םייוניש
םידומילה תלחג לע הרימש םשל הרירב ןיא לש רדסהמ :וירוחאמ תדמועה דוסיה
ידמול ברקב םיקומע םייגולואידיא םיעינממ עבונה רדסה לא ,ידוהיה םעב םיינרותה
.רחא ךרע לכ לע ןוילע ךרע הרותה ידומילב םיאורה ,הרותה

 
הליחתבש תוינפ ,קדצל הובגה טפשמה תיבל תוטעמ אל תוינפל ליבוה הז םירבד בצמ
רדסהה ךשמי םא :הרהזא רטש ןהב בתכנ רבכ ,1988 תנשב ,ןכמ רחאלו ,וחדנ
וב םוי אובל יושע ,(ןלהל הבחרהב ואר) ןוילעה טפשמה תיב קספ ,תיחכונה ותנוכתמב
,ופלח םינש רשע .דוע דומעל לכוי אל תמיקה ותנוכתמב רדסההו תוכיא ךופהת תומכה
יכ ,עבק ןוילעה טפשמה תיב :תרחא ךרדב םא םג ,ןוערפל רטשה דמעוה 1998 תנשבו
חוכמ ודבל ועבוקל יאשר ןוחטבה רשש ןינע ונניא תמיקה ותנוכתמב רדסהה
- ו"משתה ,[בלושמ חסונ] ןוחטב תוריש קוחב תועובקה תויללכה ויתויוכמס
.טורטורפב היגוסל שרדהל תסנכה לע יכו ,[7][7]1986

 
דוע אל - היהי המ איה תחא יכ ,הנקסמל ליבוה ןוילעה טפשמה תיב לש הז וניד קספ
.היהש המ היהי

 
ינב סויג אשונב יוארה רדסהה שובגל הדעוה המקוה ןידה קספ לש ויתוכלשה תניחבל
הדיב יכ האצמו ,הב הכפהו הב הכפה ,היגוסב הנד ,הכודמה לע הבשי רשא ,תובישי
םידומילה תיגוסב היוארה המגמה לעו תוצלמה רפסמ לע ,תונקסמ רפסמ לע עיבצהל
.תובישיה ינב לש םיינרותה

 
.הדעוה םעטמ ןובשחו ןיד תע העיגה

 

 
םינותנו עקר :'ב קרפ

 
ירוטסיה עקר - תובישיב דומילה
גשומכ הבישיה

 
וניתובא לש םהימימ" :ויתודלות לכ ךרואל לארשי םעב שרשומה דסומ איה "הבישיה"
ץראבש תוירקיעה תובישיה ויה דומלתהו הנשמה ימיב .[8][8]"םהמ הבישי השרפ אל
,לבבב וליאו .(ירסיק) הירסיקו (אירבט) הירבט ,ירופיצב ךכ רחאו הנביב לארשי
הדוהי בר לשו אעדרהנב לאומש לש ,ארוסב בר לש ותבישי ועדונ ,תישילשה האמב
לש ותבישי ידימלת םהיתבל ורטפנ רשאכ ,[9][9]דומלתב רפוסמה יפל .אתידבמופב
ודימלת) אנוה בר לש וידימלת ורטפנשכ .ונחלוש ילכוא םייתאמו ףלא ולצא וראשנ ,בר
,םש רפוסמ דוע .םימכח ידימלת תואמ הנומש ונחלוש ילכואב וראשנ וינפלמ (בר לש
ויפמ ןיעמושה") םינמגרותמ רשע השולש וילע ודמע ,ורועיש תא שרד אנוה בר רשאכש
,הברה תומוקמל ןיקלחתמו רוחאמו םינפלמו ןאכמ הזו ןאכמ הז ,םיברל ןיעימשמו
םירענמ ויהו אנוה בר לש ותבישימ םידימלתה ודמע רשאכו .([10][10]"בר םעה היהש
רכינ היהו ,המחה תא ליפאמו") שמשה ןיע תא הסכמו הלוע קבאה היה ,םהיתומילג
.([11][11]"לארשי ץראב

 
םידמולמ) הנש תואמ הנומשכ ,תופיצרב ,םיקתהל ופיסוה אתידמבופו ארוס תובישי
םימי תוכיראל ןידע וכז אל הפוריא תואטיסרבינואבש תוקיתוה םגש ,ונייצ םינוש
האצי םהמש םילודגה הרותה יזכרמ הלא תובישי ושמש םינואגה תפוקתבו ,(וזכ
יבר .תובושח תובישי לבבב ויה ןידע ,םינואגה תפוקת רחאל םג .לארשי לכל הארוה
יבר ןלוכל שארהו תובישי רשע דדגבב אצמ (הרשע םיתשה האמב) הלדוטמ ןימינב
הבישיה שאר תחת ,דדגבב יכ בתוכ ויתועסמב גרובשנגרמ היחתפ יבר .ילע רב לאומש
םידימלת תואמ שמחמ רתוי םהמו ,םידימלת םייפלאכ ודמל ,ילע רב יולה לאומש יבר
.םיקהבומ

 
יזכרמו תולודג תובישי ודסיתה ,תירישעה האמה ףוסמ לחה ,םינואגה תפוקת רחאל
לש םהיתובישי ולא ,זנכשאב ,תפרצב ,סנבורפב ,הקירפא ןופצב ,דרפסב הרות
:ךברוא 'א 'א 'פורפ בתוכ הלא תובישיב הרותה דומיל לע .תופסותה ילעבו "םינושארה"
ךותמ וזכ תוריסמבו הדמתהב הרות ודמל אל ,אניברו ישא בר ,אברו ייבא תומימ"
.[12][12]". . .םייחה ימוחת לכל הרותה קסע תרדחה ךותמו םינינעה לכ ראש תקחרה
.תינוציח תודע לש החוכ הפיו .םיבחר םיגוח לש ירקיעה םקסעל היה הרותה דומיל
:הרשע םיתשה האמב בתוכ ,סודראלבא םסרופמה ןקיטסאלוכסה לש וידימלתמ דחא

 
הפיאש ךותמ אלא םימש םשל ןכ םישוע םניא םהינב תא םיכנחמה םירצונה"
אל. . .ויחאלו ומאלו ויבאל רוזעיש ידכ - רמוכ היהי דחא חאש ,םיצור םה .םיחוורל
ידכ ,דומלל םהינב לכ תא םיחלוש םה ותרות תבהאו 'ה תאנק ךותמ ,םידוהיה ןכ
םתוא חלשי ,םינב הרשע ול שי םא ,םיינעבש ינעה םג ,ידוהיה .'ה תרותב וניביש
קר אלו ,'ה תרות תנבה ליבשב אלא ,םירצונה םישועש יפכ ,רכש תלבק םשל אל דומלל
.[13][13]"תונבה תא ףא אלא םינבה תא

 
לכב םידמולש יפל ,תבש לילב אלא םהילענמ םיצלוח ויה אל" תפרצב םימכח ידימלת
ונשו ודמל (הינמרג) זנכשאב םהירבחו םה ."םהישובלב טעמ םיבכושו לוח לש תולילה
.[14][14]". . .םמוקבו םבכשב ,ךרדב םתכלב

 
השעמלו היכרותב ,לארשי ץראב ,םירצמב ,ןוויב ,הילטיאב תובישי ודסונ ןכמ רחאל
.רכינ ידוהי ץוביק אצמנ ובש םוקמ לכב

 

 
,תיחרזמהו הנוכיתה הפוריאל רקיעב הרותה יזכרמ ורבע הרשע עבשה האמה ןמ לחה
,אקארקבו ןילבולב ומכ ,םימסרופמ הרות יזכרמ ןהבו ,אטילו הירגנוה ,היסור ,ןילופכ
,רימב ,'זבינופב ,זלטב ,ןיזולאווב הרשע עשתה האמבו ,גרובשרפבו ,אנליווב ,קסנימב
.הנהכו הנהכ ,תובר דועו ,קודרהבונב

 
תובישי ינב תואמ יכ םא ,הפוריאב תובישיה תא םג בירחה האושב תודהיה ןברוח
,םהיתובישי תרגסמב דומלל ופיסוה םש ,ןאפיבש הבוקבו ןיסבש יאחנשב טלקמ ואצמנ
.הצרא םתולע דע

 
(וראק ףסוי יברו בר יב י"רה) תפצב הרשע ששה האמב תובישי ודסונ לארשי ץראב
הרשע םיתש תורכזנ הרשע הנומשה האמה עצמאמ בתכמב .(ח"בלרה) םילשוריבו
שרדמה תיבו ,רטע ןב םייח יבר לש "לארשי תסנכ" תבישי ןהבו ,םילשוריב תובישי
רפסמ ויה הרשע עשתה האמב .יבערש םולש יבר תושארב םילבוקמה לש "לא תיב"
"לארשי ץרא תרות" תבישיו םילשוריב "םייח תרות"ו "םייח ץע" ןהבו ,ץראב תובישי
תיזכרמה הבישיה" ,ןהב .ץראב תובר תובישי ודסונ םירשעה האמב .תפצב ז"בדרה לש
ברה ידי לע הדסונש ,םילשוריב "ברה זכרמ תבישי" םשב םויכ העודיה" תימלועה
תבישיכ העודיה) "לארשי תסנכ" תבישי ןכו ,קוק ה"יא ברה לארשי ץראל ישארה
דע ,םירשעה תונש עצמאב ןורבחב ירקיע ףינס הל הדסיש ,אטילבש הקדובלסמ (ןורבח
הרבע זאו ,הידימלתמ העבראו םירשע וטחשנ ןהבש ,ט"פרת תנש לש תוערפה
.םילשוריל

 
לע ,הפוריאב וברחש תובישיה ןמ תובר לארשי ץראב ודסונו ורזח האושה ןברוח רחאל
תועודיה .וברחש תובישיה םש לע ץראב וארקנו םהידימלתו םהירפוס תיב תטילפ ידי
איה םג ,ןילבול ימכח תבישיו ,קרב ינבב 'זבינופ תבישי ,םילשוריב רימ תבישי ,ןהבש
.דועו ,זלעב ,'ץינ'זיו ,ד"בח ,רוג תודיסח ןוגכ ,םיידיסחה םימרזה תובישיו ,קרב ינבב
,םידימלת םיפלא תעבראכ הנומה ,םילשוריב רימ תבישיב ורקיב הדעוה ירבח
ןמ ,םוקמ רסוחמ ,ךפתשמה םידימלת לש םוצע זוכיר לש ןויזחה ןמ תוקומע ומשרתהו
םיתב לא ףאו ,שדוקה ןורא תבחר לאו ,המיבה לא ,םירודזורפה לא ,לודגה םלואה
תוקומע הדעוה ירבח ומשרתה ןכ .תותורבחבו ימצע דומילב םיקסוע לכהו ,םיכומס
.לקניפ יבצ ןתנ ברה ,הבישיה שאר לש ותוישיאמ

 
תובישיב דומילה רדס

 
תורפס לעו םינורחאהו םינושארה ,וישרפמ לע דומלתב אוה תובישיב דומילה רקיע
םג ןמז תושידקמה תובישי ןנשי .םינורחאו םינושאר ,םיקסופהו ת"ושה ,םישודיחה
ייחב ונברל תובבלה תובוח רפס ומכ ,רסומה תורפס דומיללו וישרפמו שמוחה דומילל
תורפסהו דומלתב אוה דומילה רקיע ,רומאכ ,לבא .ל"חמרל םירשי תליסמ רפסו
.וביבסש

 
רפס שומי אל" הב רמאנש ,הרות דומלת תווצמ םייקל ,תישאר איה ,דומילה תרטמ
לכב העידיו תואיקב שוכרל ,תינשו ,[15][15]"הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה
.הכלהה יפנע

 
םדא לומעי םא םג ,[16][16]"םי ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכורא" הרותהש ןוויכמו
ןחלושב קספנ ןכו ,ארמגב ורמאו .העידיה תילכתל עיגי אל וימי לכ הרותב
דומלתו הווצמ תישע וינפל היה .תווצמה לכ דגנכ לוקש הרות דומלת" :[17][17]ךורע
השעי - ואל םאו ,ודומלת קיספי אל ,םירחא ידי לע תושעיהל הווצמל רשפא םא ,הרות
."ותרותל רוזחיו הווצמה

 
אלו ,םהילע ומצע הפרתמש ימב ןימיקתמ הרות ירבד ןיא" :[18][18]םש ורמא ןכ
ופוג רעצמו הילע ומצע תיממש ימב אלא ,הייתשו הליכא ךותמו ןודיע ךותמ םידמולב
תוכזל הצורש ימ" :[19][19]םש רמאנ ןכו "ויפעפעל המונתו ויניעל הניש ןתי אלו ,דימת
הליכאב ,הנישב םהמ דחא וליפא דבאי אלו ויתוליל לכב רהזי ,הרות לש הרתכב
קוסעל ול רשפאש לכו" ."הרות דומלתו המכח ירבדב אלא ,םהב אצויכו החישו היתשו
הז ירה ,וחנזו ודומלת חינהו םלועה ילבהל שריפו הנשו ארקש וא ,קסוע וניאו הרותב
.[20][20]"הזב 'ה רבד יכ ללכב

 
קוסעי הלילהו םויה ראשו ,וייח ידכ םוי לכ הכאלמ השעי" ,לכאי המ ול ןיא םאו"
תועש עשתו ,םויב תועש שולש ותכאלמב קסוע ,תונמוא לעב היה" .[21][21]"הרותב
.[22][22]"הרותב

 
הרושמב םימו לכאת חלמב תפ :הרות לש הכרד איה ךכ" :('ד ,'ו) תובאב ורמא ךכו
."למע התא הרותבו - היחת רעצ ייחו ןשית ץראה לעו התשת

 
:(ןוילעה טפשמה תיב לש ןושארה בכרהה טפוש םג היהש) ףסא 'ש 'פורפ ברה בתוכ

 
.יארע תנש אלא םינשי ויה אלו הלילו םמוי הרותב וקסע םהידימלתו תובישיה ישאר"
תווצמ רפסב ,יצוקמ השמ 'ר) רודה ילודגמ דחא רפסמ תפרצבש םימכחה ידימלת לע
אל ,ומות יפל חיסמכ ,("רשוקהו" ליחתמה רובידב ה"ס ןמיס ,השעת אל תווצמ ,לודג
םיבכושו לוח לש תולילה לכב םידמולש יפל ,תבש לילב אלא םהילענמ םיצלוח ויה
ויה תבש יאצומבו םתחפשמלו םהיתבל םיאב ויה תבש ימיל קר יכ ,םהישובלב טעמ
[23][23]".הבישיה תיבל בוש םירזוח

 
"הלוצמ ןווי" ורפסב רבונה עטנ ןתנ דיעמ ,הרשע עבשה האמב ןילופב יווהה לע
אלש ,היאר ןיכירצ ןיא תומסרופמה" :(הפוקתה ירקוח לכל ירוטסיה רוקמ שמשמה)
הליהקו הליהק לכב .ןילופ תנידמב ומכ לארשי תוצופת לכב הרות הברה ךכ לכ היה
אלב הבישי סופתל לכויש ידכ םהלש הבישי שארל רכש ןיברמ ויהו תובישי ןיספות ויה
ןמ וא הקדצ לש הפוקמ הליכא םירענל םינתונ ויהו ....ותונמוא ותרות תויהלו הגאד
םישולשמ תוחפ אל ןיקיזחמ ויה םיתב ילעב םישימח לש הליהק היה םאו .יוחמתה
.[24][24]"םירענו םירוחב

 
ינפב םג ךא םינש לש אתורבחב בורל ,ימצע דומיל ,ורקיעב ,אוה הבישיב דומילה
,רקיעה ,רומאכ ,אוהש ,ימצעה דומילה דבלמ .ןובילו חוכיו ךותמו םר לוקב ,ומצע
םויב םעפ ןיב ,הבישיה יפל לכה תונתשמ תויורידתב ,רועיש םינתונ תובישיה ישאר
,ימצעה דומילב דמלנש רמוחב הבישיה שאר קימעמ הז רועישב .עובשב םעפ ןיבו
הכלהב ןתמו אשמ ךותו םיקוריפו תוישוק ידכ ךות לכהו וב שדחמו ותוא חתנמ
.הרותה תבהא םג אלא הרותה קר אל תינקנ םג ךכ ."םיריאמו םיחמש םירבדהו"

 
דומיל ירדס השולש ונייה ,"םירדס" השולש ללכ ךרדב םימיקתמ ,םויה ךשמב ,ונינמזב
תכסמב םיקסועה םוק ימיכשמ םג םנשיו .ברעבו ,םירהצה רחא ,םירהצה דע ,ימצע
םידמולה "תבש ירחאמ" ,םתמועל םנשיו ,רחשה דומע ינפל תפסונ תכסמב וא תדמלנה
עשתה האמב) ןי'זולוו תבישי לע רפוסמה תא ןיבהל ןתינ ךכו .הלילה תוצח רחא דע
הבישיב דמלש דימלת ראתמ ךכו .הלילב אלו םויב אל הב םדנ אל הרות לוקש (הרשע
:ומוי רדס תא תונורחאה היתונשב

 
םלוכ םידימלתה לכ (הבישיב) הב ודמל ברעב תועש עשת דעו רקובב תועש עשתמ"
יפוליחו ירבג יפוליח הב ויה רקובב תועש עשת דע ברעב תועש עשתמו .אדח אתווצב
,ינש רמשמ - ןהירחאלש תועש שולש ,ןושאר רמשמ - תונושאר תועש שולש .תורמשמ
ךכו ךכ :תושר אלו הבוח ויה ולא תורמשמ .אצוי רמשמו סנכנ רמשמ :האלה ךכו
תא אלמל לוכי אוה ןיאש ומצעב עדיש ימו .רחמ םילספס ךכו ךכו ,םויה םילספס
.רחאב ורמשמ תא ףילחמ היה וב לח ורמשמש הלילב ותבוח

ויה תבש ילילב ,תורמשמ ןגראל ךרוצ היה אלו הלילב םידמולה ןהב וברש תופוקת ויה
תיצחמל תרמשמה ףוס ןמז ,תוצחב תבש ליל תחורא םילכוא הבישיה ידימלת תיצחמ
םידמול ויהש ,םידימתמ וחמצ וז הריוואב ,הינשה תיצחמה לש התליחתו םירוחבה
[25][25]". . .רתויו הממיב תועש הרשע הנומש

 
ןיכהלו ןנוכתהל אהי רשפאש ידכ ,םירהצה דע ,רצוקמ דומיל םוי אוה ישישה םוי
.םירצוקמ דומיל ירדס םימיקתמ המצע תבשב .תבש יכרצ

 
הנכה הווהמ הז שדוח רשאכ ,לולא שדוח שארב ללכ ךרדב הליחתמ םידומילה תנש
םיאצוי םירופיכה םוי רחאל .םירופיכה םויו הנשה שאר לש "םיארונה םימי"ל הבר
.חספה גח סורפ דע ,ןושחרמ תליחת וא ירשת ףוסב דומלל םירזוחו ,תוכוס תשפוחל

 
תשולש .באב העשת רחאל דע רייא שדוח שארמ דומלל םירזוח חספה תשפוח רחאל
."םינמזה ןיב" םייורק לולא שדוח שארל באב הרשע ןיבש ץיקה תשפוח תועובש

 
"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש םסויג תיחדל םויכ םיעובקה םיללכה יפ לע
יללוכ ןבומכו - תובישי ןנשי .םויב תועש הנומש תוחפל דומלל הבישיה דימלת בייח
תיברמב ,םלואו ;הז ירעזמ יאנתב ךא םידמוע םידומילה ירדס םנמא ןהב - םיכרבא
םיביחמ םיליגרה דומילה ירדס ,םיטעמ אל םיכרבא יללוכב ןכו ,תוהובגה תובישיה
.הרומאה תירעזמה השירדה לע הלועה ימוי תועש ףקיהב םידומיל

 
ינפב םעיפוהב ןיבו םהיתובישיב ןיב ,הדעוה השגפנ םמע םינברה ןמ דחאמ רתוי
עוקש" רדגב אוה הרותה דומילב קמעתמה הבישיה דימלתש ךכ לע ודמע ,הדעוה
וניאש תועשב םג הרותה דומילב םיקסועו םיבבוס וחומו ושאר השעמלו ,"הרותב
.רתויב ההובגה תילאוטקלטניאה המרב םיינרותה וידומילב קסועו הלעתמ אוהו ,דמול
טעמכ אוה ,םיקמעתמה תובישיה ידימלת לש הז םייח חרוא ,תובישיה ישאר תסיפתל
תקספה רשאו ,וילא עיגהל ןתינ דומיל לש םיימויב אלו דחא םויב אל רשא ,ישפנ בצמ
.תידימ וב תעגופ ,דחא םויל ולו ,םיינרותה םידומילה

 

 
ירוטסיה עקר - "ותונמוא ותרות" רדסה

 
ןוחטבה תכרעמ ימרוג ידי לע ושענש לופיטבו תוטלחהב ותרוה "ותונמוא ותרות" רדסה
תרדסומ תובישיה ידימלת תיגוס התיה אל 1977 תנשל דע רשאכ ,ןוחטבה דרשמו
.דבלב ןוחטבה רשו הלשממה לש תוטלחהב רדסוה אשונהו ,םיינויצילאוק םימכסהב

 
'א רדאב 'חכ םויב ילילג א"מרה איצוהש הארוהב רדסהה לש תילמרופה ותליחת
ידימלת וררחושי היפל ,זאד המקהבש ל"הצ תוביטח לכ לא ,(9.3.48) ח"שתה
:ןמקלדכ רמאנ הארוהב .סויגמ תובישיה

 
.אבצב תורישמ םירוטפ ,תורשואמ תומישר יפל ,תובישיה ינב יכ הטלחה הלבקתנ"
תסנכה לש הדוקפב ,םדומלת םוקמב תימצע הנגהל ןומיא ןתני םילגוסמה םידימלתל
.["הנגהה" ןוגראל יוניכה]

 
.שדחמ היעבה ןחבת הנשה ףוסבו ,ח"שת תנש ךשמל הפי החוכ וז הטלחה

 
םידומילה רטשמ רערעתי אלש ןפואב רידסהל שי תובישיה ינב לש םהינומא תא
השפוח ינמז לוצנ חיטבהלו תובישיה ישאר םע םירבדב אובל שי ךכיפל .תובישיב
.הלאב אצויכו ,םידעומה םיאתהל ,םינומיא ךרוצל

 
".דבלב סיוגמ יתלבה [רמשמה ליח] מ"יחה לע ונמי תובישיה ינב יכ וז הארוה תועמשמ

 
חרואב תובישי ידימלתל סויג תיחד קינעהל תינושארה הטלחהה יכ הארנ ,םלואו
שאר לש ותטלחה התיה ,המחלמה יעגפו תוקוצמ ידכ ךות ימעפ דח ןפואב אלו ,רודס
ודי לע הלבקתה 1949 תנשב רבכ רשא הטלחה ,ןוירוג ןב 'ד ןוחטבה רשו הלשממה
.ידרחה רזגמה יגיצנו הלשממב תויתדה תוגלפמה יגיצנ תשקבל

 
'ד ןוחטבה רשו הלשממה שאר ןייצ ,(9.2.50) י"שתה טבשב 'בכ םויב ונמויב םושירב
בתכ ךכו .תובישיה ירוחב רורחש תא ושקבו תובישיה ישאר וינפב ועיפוה יכ ןוירוג ןב
:ונמויב ןוירוג ןב

 
,הוקת חתפמ ץ"כ ברה ,יקסני'צוקיט ,רצלמ ברה :הבישי ישאר תחלשמ ילצא האב"
לע שקבל ואב .[ל"ז םיובננט 'ד 'מ ברה הארנה לככ] דחא ריעצ דועו ןיקצורוס ברה
- הנתנ רבכ םתשקבש שארמ םהל יתעדוה יכ םאו ;ןוחטב תורשמ הבישי ירוחב רורחש
.הז רחא הזב ,תוכיראב םהירבד וססב

 
ידי לע תונקת ועיצה .לבקתי אל קוחהש םהל יתרבסה .רורחשה לע קוח ןתינש ושקב
.ןוחטבה רש םייתניב הנתשי אמש ,ןוחטבה רש וא הלשממה

 
"ברק ילכמ המכח הבוט" :תלהקמ קוספב וירבד ססב רצלמ ברה .הנקתה ישוק יתקמינ
המכחל הנווכה ןיא םא ,ויתלאש .הרות וז המכח - ('חי קוספ 'ט קרפ ,תלהק)
.םינפ םיעבשב תשרדנ הרותה - רמא ?ברק ילכמ הבוט איהש ,תיגטרטסא

 
ומיכסה אל םג .הילא בושי אל - ותנשמ תא קיספי הבישי ירוחב בורש םיששוח םה
ןב עשוהימו ונבר השממ היאר יתאבה יכ םא .םמוקמב תובישי ירוחב ןמאל ,יתעצהל
".(םיאיבצמ ויהש ,תובישי ישאר הלא ויה ,םהירבדל) ןונ

 
תבטב 'דכ םוימ ובתכמב ןתינ ןוירוג ןב 'ד לש וז ותוינידמל ימשרה בותכה יוטיבה
:ןמלקדכ בתכ וב ,ל"כטמרה לאו ןוחטבה דרשמ להנמ לא (9.1.51) א"ישתה

 
רורחש .רידס תורישמ הבישיה ירוחב יתררחש ,ןוחטב תוריש קוחב 12 ףיעס דוסי לע"
םה דוע לכו ,תובישיב הרות דומילב לעופב םיקסועה הבישיה ירוחב לע קר לח הז
.תובישיב הרות דומילב םיקסוע

 
תביסמ אל םא) המ ןמזל תובישיה תא בזועש "הבישי רוחב" לע לח וניא רורחשה
הארוה ןוגכ ,הבישיה םעטמ וילע לטומש ןינעב וליפא ,רחא ןינעב קסועו (הלחמ
.המודכ תונחמבו

 
לע לביק אוהו ,תובישיה ישארל תאז עידויש תנמ לע ןיול .מ .י רשל ךכ לע יתעדוה
.םהל עידוהל ומצע

 
וזיא תוחילשב םג ולו ,הבישיב םדומיל םוקמל ץוחמ "הבישי ירוחב" ואצמיש הרקמב
,קוחכ אבצב ותרשש וחיכוי אל םא הלא םירוחב רוסאל תיאבצה הרטשמה לע ,איהש
".יאבצ טלקל םאיבהלו

 
היחנהה תא השעמ ללכל איבהל ,ןובל 'פ ,זאד ןוחטבה רש טילחה 1954 תנשב
,רוטפ לש רדסה אלו דבלב סויג תיחד לש רדסה אוה תובישיה ידימלת ןינעב רדסההש
םינש עברא רבכ תע התואב החדנ םסויג רשא תובישיה ידימלת לכ לש םסויג לע הרוהו
שאר ,תרש 'מ הרוה ,תובישיה ישאר דצמ האחמה תובקעב .[26][26]רתוי וא
יפל .אשונב םירש תדעו תמקה לע טלחוהו ,הארוהה תא לטבל ןוחטבה רשל ,הלשממה
.המקוה אל םלועמ הרומאה םירשה תדעו ,םימושירה

 
ןוחטבה דרשמ לש יללכה להנמה ןיבל תובישיה ישאר ןיב השיגפ הכרענ 1957 תנשב
איצוה ,םיובננט 'ד 'מ ברה ,לארשי ץראב תובישיה דעו ריכזמ .סרפ 'ש רמ ,תע התואב
,השיגפה המכוס ובו ,(13.11.58) ט"ישתה ולסכב 'א םויב השיגפה תא םכסמה בתכמ
:ןמקלדכ ,רתיה ןיב

 
;םייקה בצמה תא תונשל אלש ,איה א"טילש תובישיה ישאר לש םתלאשמו םתעד. . ."
עגפי אל ,השיגפה תעב םינוידה ןחלוש לע הלע רשא ,ןלהלד רדסההש םיוקמ םה םלוא
:אוהו ,ןחורבו תובישיב םידומילה ירדסב

 
ידי לע לאשי - תויאופר תוקידבלו םושרל בציתהל ותעש העיגמ רשא ,הבישי ןב .1
ונוצר לע עידוי םאב .ל"הצל סיגתהל וא הבישיב וידומל ךישמהל ונוצר םא ,סויג תכשל
ונוצר לע עידוי .הכ דע לבק אוהש הרוצבו ןפואב יוחיד לבקי ,הבישיב דומלל ךישמהל
.סיוגי - סיגתהל

 
.25 ליגל ועיגהב ,הבישי דימלת לכ ינפב רתוי תרחואמ הפוקתב גצות וז הלאש .2
םאב ;ל"נכ יוחידה תא לבקל ףיסוי ,הבישיב דומלל ךישמהל ונוצרש ,דימלתה עידוהב
תרש וליאכ ובשחי הבישיב וידומל תונש עבש) זכורמ ןומא ישדוח השולש לבקי - ואל
הבישיה דימלת בזע .םיאולימה ליח תרגסמל ןכמ רחאל רובעיו ,(עברו םייתנש אבצב
.ליגר ןוחטב תורישל סיוגי ל"נה וידומל תונש עבש תפוקת ךותב

 
יכ ,הנעי יכ היהו ,תישילשב וז הלאש וינפב גצות ,29 ליגל הבישיה דימלת עיגהב .3
סיוגי - אל םאב .םויכ לבוקמכ יוחידה תא לבקל ףיסוי ,הבישיב דומלל ךישמהל ונוצר
ישדוח השולש לבקי ,29 - 25 ןיבש ליגב אוהו סיגתהל ןוצר עיביש ,דימלת .םיאולימל
".ל"נה 2 ףיעסב רכזנכ ,םיאולימה ליחל רובעי ןכמ רחאלו יסיסב ןומא

 
'הכ םוימ רושיא בתכמב סרפ 'ש ןוחטבה דרשמ לש יללכה להנמה בישה הז בתכמל
:ןמקלדכ רמאנ וב ,(7.12.58) ט"ישתה ולסכב

 
םוכיס םושמ וב שי רשא ,ט"ישתה ולסכב 'א םוימ ךבתכמ תלבק הדותב רשאמ ינא"
תא ןייצל םג ינוצרב .תובישיה ישאר 'בכ םע ונתשיגפמ ןוצר עיבשמו יביטקיבוא
בשחתהל הב הנמתסהש היטנהו וזה החישה הלהנתה הבש תינינעהו הבוטה הריואה
.ןוחטבה יכרצ םע

 
.ונכת תא רשאל יל הרוה רשא ןוחטבה רשל רבעוה ךבתכמ

 
וביחי ןוחטבה יכרצו הדימבו ,ךבתכמב עצומכ דיתעב גוהנל ןוחטבה דרשמ תעדב שי
לכ ינפל תובישיה ישאר 'בכ םע ,רבעב ונישעש יפכ ,דיתעב ץעיתנ ,שדחמ אשונה תקידב
".בצמה יוניש לע הטלחה

 
תדעו .אשונה תניחבל םירש תדעו המקוה ,ןייד השמ ןוחטבה רש תשקבל ,1968 תנשב
.דעומ ותואל דע הגהנש וזל המוד תנוכתמב ךשמי היחדה רדסה יכ הטילחה םירשה
:הדעוה לש תטרופמה התטלחה ןלהל

 
ןינעל ל"הצ לש יללכה הטמה תעצה תא םירשה תדעו ירבח ינפב איבמ ןוחטבה רש"
.אבצב תובישי ידימלת תוריש

 
תובישיל סחיתמה ל"כטמה תעצה לש קלח ותואב ךמות תורייתהו חותיפה רש
רשה .תוינרות תובישי יבגל עצומה רדסהל דגנתמו ,"תויממוק" תבישיו תוינוכיתה
רשפאי רשא ילמינימ יאבצ םינומיא קרפ ורבעי תוינרותה תובישיה ינב יכ עיצמ
.ךרוצה תעשב יאבצה ךרעמל םסינכהל

 
תובישי ינב תוריש ןינעל דיחא רדסה לע תינורקע טילחת הדעוה יכ עיצמ ןוכישה רש
.יתגרדה ןפואב השעי הטלחהה עוציב ;ל"הצב

 
ןיב ,תוינוכית תובישי ידימלת לש םהידומילל הנורחאה הנשב יכ עיצמ ןיגב 'מ רשה
.םידמולל לבגומ ןמזל יאבצ םורט ךוניח ןתמ לש תורשפאה לקשת ,18 - 17 םיאליגה
ןתוא ענכשל דימתמ ץמאמ השעי יללכה הטמה יכ רשה עיצמ תוינרות תובישיל רשאב
והשלכ יאבצ ךוניח לש העצהה תא לוקשל ץילמ רשה ."הנביד םרכ" לש רדסהה לבקל
.םיפוצר םידומילה ןהב תובישיה ךותב

 
העברא השעי ,תינרות הבישיב דומלל וסנכה םרטב ,דימלת יכ עיצמ ריפס 'י רשה
רשא דימלת .הנש ידמ הבישיה ךותב םינומא שדוח שידקי ןכ ירחאו יאבצ ןומא ישדוח
לכ ול ונתני ,ךכל אוה רשכומ םנמא יכ חיכומו ברל תוכימס תלבק תארקל דמול
.הערפה אלל דומלל םיאנתה

 
.ל"הצב תובישי ינב תוריש ןינעל ל"כטמה תעצהב םיכמות םינפהו םיטפשמה רש

 
תוריש ןינעל ל"הצ לש יללכה הטמה תעצה לבקל (תולוק העברא לש בורב) םיטילחמ
:ןמקלדכ ,תכל יקיחרמ םייוניש וז העשב ללוחל ילבמ ,ל"הצב תובישי ידימלת

 
תינרות הבישי ידימלתל סויג תיחד .1

 
ליגמ תופיצרב הרות דמולה הבישי דימלת ויפל רדסהה ופקותב ראשי                (א
."ותונמוא ותרות" דוע לכ וסויג החדי ,16

 
תובישי תחאב דמליש יאנתב הבישי דימלת לכ לבקי וזכ היחד                 (ב
.הז רדסה ךרוצל ל"הצ ידי לע תרכומה המישרב תאצמנה

 
תינוכית הבישי ירגובל סויג תיחד .2

 
בור רבד לש ופוסבש הדבועה רואל דחוימבו ,ליעל רומאה רואל ,בוש                (א
םרכ" לש רדסהב תורשל וא האלמ תורש תפוקתל ל"הצל עיגמ הזה רוביצה לש ובור
הבישיב וידומילב ךישמהל ץפחה תינוכית הבישי רגוב לכש םיעיצמ ונא ,"הנביד
."ותונמוא ותרות" דוע לכ סויג תיחדל יאכז היהי תינרות

 
18 ליג דע וידומילב תינתומ סויג תיחדל תואכזש שיגדהל שי ןאכ םג                 (ב
ל"הצ ידי לע תורכומה תוינוכיתה תובישיה תמישרב תאצמנה תינוכית הבישיב
איה ףא תאצמנה תוינרותה תובישיה תחאב תופיצרב דומלל ךישממש יאנתבו
.הז רדסה ךרוצל ל"הצ ידי לע תרכומה המישרב

 

 
םידחוימה םירדסהה תודיחא .3

 
תמוערתל םימרוג םידחוימה םירדסההמ קלח ליעל רבסומכ                           (א
יפלכ רשאב - ידרחה גוחהמ הבישי ידימלת לש םסויג יא רשאמ רתוי תירוביצ
םצעבו ,אסיג דחמ רצוקמ יאבצ תורשל החונ ךרדב םירחובכ םיארנ םה רוביצה
.אסיג ךדיאמ "םתונמוא םתרות" תא תושעל םינווכתמ םניא

 
ברקבו יחרזאה רובצה ברקב תמוערת לש הצקוע לוטיל ידכב                            (ב
םרכ" לש תורגסמל וא תובישיל דיחאו דחא להונ עובקל םיעיצמ ונא ,םילייחה
:םה ויתונורקעש ,"םיבלעש"ו ,"לתוכה" ,"ןויצע רה" ,"םורדה" ,"הנביד

 
.ןוריט ןומא םישדוח העבראכ רבעמ                          (1) (1)

 
.הבישיב הנש לש תוהש                          (2) (2)

 
.םדקתמ ןומא םישדוח הששכ רבעמ                          (3) (3)

ךות ,הבישיב םינש עברא םות דע הפוקתה תרתי לש תוהש                          (4)
.וז הפוקת ךות םישדוח השולש לש תיעצבמ הקוסעת עוצב
(4)

 
לש רדסהה תא לכו לכמ לטבל ינויחכ םיאור טלחהב ונא                             (ג
בשי ותולייח תפוקתבו ל"הצ תוחוכ לע הנמי לייחש ןכתי אל רשאב ,"תויממוק"
.תורש תפוקתכ ול בשחת וזה הפוקתה לכו תרוכשמ לבקי ,םימולהיב דובעיו

 
תוינוכיתו תוינרות תובישי תמישר רושיא .4

 
,דרפנב רדסהל הבישי לכ לש ףוריצ םירשה תדעו רושיאל איבהל ךרוצ היהי אלש ידכ
:טרופמכ גוהנל ונא םיעיצמ

 
יבגל לעפי רדסהה וניהד ,םייקה ןמ יוניש אלל - תוינרות תובישי                (א
.םויכ ןתינה יתנשה סויגה תויחד ףקיהבו תומיקה תובישיה

 
תובישי ירגוב .רבעב גוהנכ רושיא תונועט - תוינוכית תובישי                 (ב
ירק) (א)4 ףיעסב רומאה רדסהב וללכי תוינרותה תובישיל ורבעי םא תוינוכית
ורבעי תוינוכיתה תובישיה ירגוב םא .(תוינרותה תובישיה לש םייקה ףקיהב
- ("הנביד םרכ" ןוגכ) םידומיל םע יאבצ תורש בוליש לש רדסה םייק הב הבישיל
."הנביד םרכ"ב עבקנכ ,דיחא לולסמ יפ לע ותרשי

 
."הנביד םרכ" רדסהמ גרוחה תובישי יבגל רחא להונ היהי אל                  (ג

 
רומאכ םירשה תדעו תטלחה לע הלשממב רערעי יכ עידומ תורייתהו חותיפה רש
".ליעל

 
ןכאו ,םירשה תדעו תטלחה לע רערעי יכ עידוה ,ל"ז לוק השמ ,תורייתה רש ,רומאכ
.הלשממה תאילמב ןודנ אל רוערעה ךא ,רערע

 
שילשה בתכ ךכו .הדעוה תבישי תא דרפנ ךמסמב םכס ןייד רשה לש יאבצה ושילש
:ומוכיסב

 
,'ה םויב תישימחה התבישיל הסנכתה תובישי ינב תורש ןינעל םירשה תבישי"
חותפה רש ,ןוכשה רש ריפסו ןיגב םירשה ,ןוחטבה רש תופתתשהב ,3.10.68
.םינפה רשו םיטפשמה רש ,תורייתהו

 
,הב ךמות אוהש ל"כטמה תעצה החנוה םיפתתשמה ינפבש רמאו חתפ ןוחטבה רש
םידמוע ונאשכ רבד תונשל הצור ונניא םייק בצמ אצמו רחאמ ךא "ףא תמיקעב םנמא"
.תוריחבה ינפל הנש

 
בצמהמ יוניש םושל ומיכסי אלש תובישיה ישאר לש םתדמע שיגדהו רזח תורייתה רש
ומכ .תובישיה סרהל רבדה איבי ,רחא וא הזכ יוניש לע טילחת וז הדעו םאבו םייקה
רפסמ תא לידגהל היהי ןתינ אל היפל ל"כטמה תטלחהמ תונשל רשה שקב ןכ
שקב ןכ ומכ .הנשב הנש ידמ םיזוחא לש יעבט לודיג רשפאלו תורישהמ םיררחושמה
.םידמולה לכ ךס תא תונשל ילבמ תופסונ תובישי תמקה רשפאל

 
תובישי יבגל תועגונה תועצהה טעמל ל"כטמה תעצהל דגנתה תורייתהו חותיפה רש
ץובש רשפאיש יאבצ ןומא םיוקי תובישיה לכבש עיצהו ,תוינוכיתה תובישיהו תויממוק
.אבצה תצלמהל םאתהב ועבקי וידעומו ןומאה ךשמ .יאבצה ךרעמב םידימלתה

 
הגרדהב היהי עוצבהש ןכומ אוהש ףיסוהו לוק רשה לש ותעצהל ףרטצה ןוכישה רש
.הלודג המוהמ םיקהל אלש ידכב

 
ןכ ומכ .ע"נדגב גוהנש יפכ תובישיה ידימלת לכל יאבצ םורט ןומא דעב היה ןיגב רשה
ןכ ומכו ,הנביד םרכ רדסה תא ןהילע לבקל תופסונ תובישי ענכשי ל"כטמהש עיצה
ךותו תובישיל ךומס השעת יאבצ תורשל תובישיה ידימלת תרשכהש תורשפאה קודבל
.םהב דומילה ידכ

 
.לוק רשה לש ותעצהל ףרטצה ריפס רשה

 
תא קודבל שקבו ל"כטמה תעצה תא ןורקעב לבקמ אוהש ריהבה םיטפשמה רש
.ןיגב רשה עיצהש יפכ יאבצ םורט ןומא לש תורשפאה

 
תא תלבקמ הדעוה - תחאה .תועצה יתש תומיק השעמלש רמאו םכס ןוחטבה רש
ופקותב ראשי ךכיפלו תכל יקיחרמ םייוניש וז העשב ללוחל אלש ל"כטמה תצלמה
ידימלת לכ יבגל תודיחא ךורעל - הינשהו ;'וכו ,םידמול הבישיה ידימלת ויפל רדסהה
.הנביד םרכ תבישיב גוהנה יפכ ןלוכב גוהנלו תובישיה

 
וניהד ,ןוחטבה רשו םיטפשמה רש ,ןיגב רשה ,אריפש 'ח 'מ - םירשה וכמת 'א העצהב
אל ןולא רשה .השולש וניהד ,ריפסו בוט ןב ,לוק םירשה וכמת 'ב העצהב .העברא
עידוה לוק רשה .ותעד הטונ תועצהה יתשמ וזיאל תעדל ןתינ אל ןכלו ןוידב ףתתשה
[27][27]".וז הדעו תובישי ומיתסה הזבו ,הלוכ הלשממה ינפב ןינעה איבהל ותעדבש

 

 
רדסהל תופרטצהל 800 לש הסכמ העבקנ ,םירשה הדעו תטלחה תובקעב ,1968 תנשב
.(1975) תובישיה רפסמל תועגונה תולבגמה ורסוה ,ךשמהב .הנש לכב

 
תצירפל ואיבה (1977) הנושארה ןיגב תלשממ לש םיינויצילאוקה םימכסהה
םרוגכ רוריבב עיבצהל ןתינ הילע ,"ותונמוא ותרות" רדסהב רתויב הבחרה תורגסמה
םייונישה הלאו .םויכ ותרגסמב םיהושהו רדסהל םיפרטצמה יפקיהל ירקיעה
:1977 תנשב םכסוה םהילע םיירקיעה

 
."ותונמוא ותרות" רדסהל תיתנשה םיפרטצמה תסכמ הרסוה .א

 
דימלת לכל ןכו ,םימוד דומיל תודסומו תויעוצקמ תובישי ירגובל תורשפא הנתינ .ב
רדסהל ףרטצהל דומיל תודיחי שמח לש ףקיהב דומלתב תורגב תניחב םילשהש
."ותונמוא ותרות"

 
."ותונמוא ותרות" רדסהל ףרטצהל הבושתב םירזוחל תורשפא הנתנ .ג

 
רפסמ םע דחי ,וניעב בצמה רתונ ,םיינויצילאוקה םימכסהה תובקעב ,1981 תנשב
המקוהו ,ל"וחל הבישי ידימלת תאיצי ןינעל ומכ ,ןרקיעב תוילהנמ ,תופסונ תולקה
.רדסהל עגונה לכב םילהנ העבקש ילארשי 'ח רמ תושארב הדעו

 
תדעו לש הנשמ תדעו המקוה ,תסנכב הנודנש םויה רדסל העצה תובקעב ,1986 תנשב
ירבח ויה הדעוה ירבח) ןהכה םחנמ ברה תסנכה רבח ותושארב ,ןוחטבהו ץוחה
יסויו יסחנפ לאפר ,שירח הכימ ,ןמקורד םייח ,ןורוד הרש ,רזעילא ןב ןימינב תסנכה
'ז חפסנב ףרוצמ ןהכה תדעו ןובשחו ןיד) 1988 תנשב שגוה הדעוה ןובשחו ןיד .(דירש
.(הדעוה ןובשחו ןידל

 
קרש וניהד ,1975 תנש ינפלש בצמל רוזחל שי יכ התיה הדעוה לש הנושארה הנקסמה
םירזוח וסנכי אלו ,רדסהל סנכהל ולכוי תוינוכית תובישיו תורכומ תובישי ידימלת
.הלאב אצויכו ,"דמללו דומלל" רדסהב םידימלת ,הבושתב

 
הב ,תובישי ירגובל "תיאמדקא הדותע" ןיעמ לש תרגסמ רוציל הדעוה הצילמה ,ףסונב
םידימלתה ודמעי ,וז הפוקת םותב .24 ליג דעו 18 ליגמ דומלל הבישי דימלת לכ לכוי
תורישמ אלמ רוטפ ולבקי הנש לכב םיניטצמה םידימלתה 200 לש ךסו ,תוניחבב
וסיוגי ,הדעוה הצילמה ךכ ,םידימלתה תרתי .םהידומילב ךישמהל ושרויו ןוחטב
תוריש ותרשיו ל"הצ לש םיאולימה יכרעמב וצבושי וירחאלו ,הנשכ ןב רצוקמ תורישל
.תובישיה ישאר םע תורישה ידעומ םואת ךות הנש לכב םיאולימ

 
ידימלת לש סויגה ןותנשמ םיזוחא השולש לש הסכמ עובקל ןהכה תדעו הצילמה דוע
."ותונמוא ותרות" רדסהל ףרטצהל ולכויש תובישי

 
.ושמומ אל ןהכה תדעו הצילמה םהילע םייונישה

 
תומא ,םילהנה תניחבל הדעוה תא ןוחטבה רש הלשממה שאר הנימ 1992 תנשב
הנשמהו ןוחטבה רש רזוע תושארב ,"ותונמוא ותרות" רדסה לע חוקיפה יכרדו הדימה
ויה הדעוה ירבח) (ילארשי תדעו) ילארשי םייח ,ןוחטבה דרשמ לש יללכה להנמל
,ישארה יאבצה טילקרפה ןגס ,זרלת ףסוי ם"לא ,סויג להנמ שאר ,םיובנזור ןתנ ם"לא
.ןוחטבה תכרעמל יטפשמה ץעויה תינגס ,רב תור ד"ועו

 
:תואבה תוצלמהה וב וללכנו ,1995 ילויב שגוה ילארשי תדעו ןובשחו ןיד

 
ףקיה) ןהב םידומילה תנוכתמלו תוינרות תובישיב הרכהל םינוירטירק עובקל .א
.(דועו ,הבישיב הרכהל יאנתכ ירעזמ םידימלת רפסמ ,הבישיב ירעזמ םידומיל

 
תופרטצהה םע ריהצת תשגהב בויח) תובישיה ידימלת לש םהיתובוח תא ביחרהל .ב
םיאליגב תובישיה ידימלת לש תובציתהה תורידת תרבגה ,"ותונמוא ותרות" רדסהל
.(דועו ,סויגה תוכשלב םיריעצה

 
םהידימלתש ךכ לע חקפל וביחתיש ,תובישיה ישאר לש רתוי הלודג תוביוחמ עובתל .ג
חווד ,לארשי ץראב תובישיה דעו תועצמאב ל"הצל וריבעיו ,רדסהה יאנת תא םימיקמ
רדסהה יאנת תא ורפהש וא הבישיב םהידומיל תא וקיספהש םידימלתה לע יתפוקת
.רחא ןפואב

 
םהב םירקמ םתוא לכב ,השינעהו הפיכאה ,חוקיפה יכרדו ףקיה תא ריבגהל .ד
."ותונמוא ותרות" רדסה יללכ תא םירפמ הבישי ידימלת

 
.ןוחטב תוריש קוח יפל תונקתב רדסהה ירקיע תא ןגעל .ה

 
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'ח חפסנב ףרוצמ ילארשי תדעו ןובשחו ןיד)

 
ןובשחו ןיד לש ומושי לפוט אל ל"ז ןיבר קחצי ןוחטבה רשו הלשממה שאר חצר בקע
.המ ןמז ךשמב ילארשי תדעו

 
,ןובשחו ןידה תא ףושחל השירדב [28][28]קדצל הובגה טפשמה תיבל הריתע תובקעב
,ילארשי תדעו ןובשחו ןיד םושיל תווצ יכדרמ קחצי ןוחטב רש םיקה ,ויטרפ לע
תווצב .ילארשי םייח ,דרשמה לש יללכה להנמל הנשמהו ןוחטבה רש רזוע תושארב
,ןוחטבה תכרעמל תיטפשמה תצעויל הנשמה ,יקציבוטס לחר ד"וע םירבח ויה םושיה
,סויג להנמ שאר ,רימז יבא ם"לא ,ישארה יאבצה טילקרפה ןגס ,זרלת ףסוי ם"לא
דרשמב תוימואלה תומישמהו ל"חנה ,רעונה ףגא שאר ,ינבדבוד הדוהי ('לימ) ל"אתו
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'ט חפסנב ףרוצמ םושיה תווצ םוכיס) ןוחטבה

 
םימוחתה לכב ,ילארשי תדעו תוצלמה םושיל תוטרופמ םיכרד לע ץילמה םושיה תווצ
תדעו וובשחו ןיד םושי תא שארמ םאת ףאו ,תוצלמה הרומאה הדעוה הצילמה םהב
,תובישיה ישאר םשב ,ותמכסה תא ןתנ רשא ,לארשי ץראב תובישיה דעו םע ילארשי
.תוצלמהה םושיל

 
רש ידי לע םושיל ילארשי תדעו ןובשחו ןיד רשוא ,םושיה תווצ תוצלמהל םאתהב
.ןוחטב תוריש קוח יפל תונקת תנקתה טעמל ,1998 תנשב ןוחטבה

 
יכ הצלמהה תוברל ,ילארשי תדעו ןובשחו ןיד תוצלמה לכ ומשוי םיתש טעמל ,לעופב
תא תמאי וב ,ריהצת לע המיתחב וסויג תיחד הנתות "ותונמוא ותרותש" הבישי דימלת
.דיתעב םג םמיקל ביחתיו בושיו רדסהה יאנתב ךכל המדקש הנשב ותדימע

 
רשא ,ןוחטב תוריש קוח יפל תונקת ןיקתהל הצלמהה ויה ומשוי אלש תוצלמהה יתש
לע ומתחי תובישיה ישאר יכ הצלמההו ,המשיל ,רומאכ ,רשיא אל ןוחטבה רש
םידימלתה ידי לע רדסהה יאנת םויק לע חקפל ןוחטבה תכרעמ יפלכ תוביחתה
וא םיאנתה תא םימיקמ םניאש םידימלת לע ןוחטבה תכרעמל חוודלו ,םהיתובישיב
תובישיה ישאר תודגנתה לשב המשוי אל וז הנורחא הצלמה .הבישיה תא םיבזועה
חכונל תאזו ,(ליעל טרופמכ ,המושיל םיכסה רבכ לארשי ץראב תובישיה דעוש רחאלו)
קספ תובקעב שדחמ ןחבי רדסהה יכ הנבההו ,ןייטשינבור תשרפב ןיד קספו םינוידה
.ןידה

 
רשא ,ןייטשניבור תשרפב ץ"גב תערכה הנתינ ,(9.12.98) ט"נשתה ולסכב 'כ םויב
.תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה שוביגל הדעוה המקוה היתובקעב

 
םויהד בצמה - "ותונמוא ותרות" רדסה

 
"ותונמוא ותרות" רדסה

 
,ךליאו 16 ליגמ ההובג הבישי דימלת אוהש ,ידרחה רזגמה ןמ [29][29]אבצ אצוי ריעצ
שמח לש המרב דומלתב תורגב תניחב ןחבנ רשא ןוכית רגוב וא תינוכית הבישי רגוב
.םתונמוא איה הידימלת לש םתרותש הבישיל םשרהל יאשר ,דומיל תודיחי

 
ספוט לע םותחל ,ילארשי תדעו תוצלמהל םאתהב ,הבישיה דימלת שרדנ ,ותמשרה םע
םינש םייקל ביחתמ אוה וב ,"ותונמוא ותרותש" הבישי דימלתכ סויג תיחדל השקב
:הלא

 
."ותונמוא ותרות" רדגב היהיש הז ןבומב ,הרות דומילל ויתותע לכ תא שידקהל .א

 
תמלתשמ לעופבש ןיב ,הרומת םניגב לבקל לבוקמש קוסיע וא הדובע לכב קוסעל אל .ב
.ואל םא ןיבו הרומת

 
לש וסויג תיחד תקספה תא תרשפאמ םתרפה רשא ,םירבטצמ םיאנת םה הלא םיאנת
.תילילפ הריבע םג הווהמו הבישיה ידימלת

 
ץראב תובישיה דעו ריכזמ רושיא ןכו הבישיה שאר רושיאו םיאתמ ריהצת תשגה םע
.(ןוחטב תוריש קוחל (3)36 ףיעס יפ לע) הבישיה דימלת לש ותוריש החדנ ,לארשי
ידמ דימלת לכל ןתנהל םיבייח תובישיה דעו רושיאו הבישיה שאר רושיא ,ריהצתה
אוה זא ,41 ליגל ועיגה דע תאזו ,םאתהב ול תנתינ תורישה תיחדו ,[30][30]הנשב הנש
,ילארשי תדעו ח"וד לש ומושי םע ,1998 תנש זאמ .ןוחטב תורישמ רוטפ לבקמ
םישרופה לע תלטומ םהב ,(25 ליג דע) םיריעצה םיאליגב תובישיה ידימלת םישרדנ
,הנש יצחל תחא רדסהה לע םתונמה שודיחל בציתהל ,רידס תוריש תבוח רדסהה ןמ
הנש יצחל תוריש תיחד 25 דע םליגש תובישי ידימלתל היחדה תנתינ ךכל םאתהבו
.רתוי םירגובמה םהירבחלכ הנשל אלו םעפ לכב

 
,תורישל בציתהל בייח ,ןוחטבה תורישמ רוטפה ליג ינפל הבישיה ןמ שרופה דימלת
דימלת .יתחפשמה ובצמו וליג יפל לכה ,רצוקמ וא אלמ תורישב ותוא ביחמ אבצהו
ללוכ" איה דומלל ךישממ אוה הב תיתבישיה תרגסמהו ,ךרבא הנוכמ השיא אשנש
."ללוכ" רוציקב וא "םיכרבא

 
םבורו םהייחל םירשעה תונש תליחתב השא םיאשונ תובישיה ידימלת בור יכ ,ןיוצי
ינש לעב יושנ ךרבא לש אבצב ותוריש תולע .םידלי םע תוחפשמ םידימעמ םג עירכמה
םאתהב ול םימלושמה החפשמה ימולשת לשב ,דואמ ההובג איה ,רתוי וא םידלי
םג ןכלו ,(הז ןובשחו ןיד תביתכ תעל ןוכנ ,שדוחל רתויו ח"ש 3,000) אבצה תודוקפל
ותוא סייגל ןינועמ דימת אבצה ןיא ,תיסחי ריעצ ליגב הבישיה ןמ שרופ הזכ דימלת םא
תורישמ רוטפ לבקמ רתויו םידלי השימח לעב יושנ ךרבא .רומאכ ,רצוקמ תורישל אלא
.רומאה םעטה לשב ןהו יתחפשמה ובצמ לשב ןה ,ןוחטב

 
ביוחמ הבישיה תא בזועה הבישי דימלת ,אבצה תודוקפל םאתהב ,ליעל רומאל םאתהב
:ןלהל טרופמכ יאבצ תורישב

 

 
תוריש ךשמ

 

 
ליג
4+ יושנ - 2+ יושנ
1+ יושנ - יושנ

 
קוור
יתחפשמ בצמ

 
םישדוח 4

 
םישדוח 36

 
םישדוח 36
25 - 18

 

 
םישדוח 4

 
םישדוח 12

 
םישדוח 18
28 - 26

 

 
םישדוח 4

 
םישדוח 4

 
םישדוח 4
34 - 29

 

 
וא םדא חוכ רגאמל םירבעומ 35 ליג לעמ וא הלעמו 5+ םיאושנ םהש תובישי ידימלת)
.([31][31]ל"הצ לש םדאה חוכ יכרצל םאתהב ,ןיטולחל ןוחטב תורישמ םירטופמ

 
ובזע רשאו "םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש םסויגל םיעגונה םינותנה ,לעופב
תורישל םיעיגמ םניא םידימלתה ןמ םיברו ,םידדועמ םניא הבישיב םידומילה תא
לש יאבצה םתוריש יוצימ תומגמ תוגצומ ןלהלש םישרתב .יוויטקפאו יתועמשמ יאבצ
:[32][32]םהידומיל תא וקיספהש תובישי ידימלת


 
ורטופו תובישיב דומילה ןמ ושרפש הלא לש םרפסמ תא גיצמ ןלהלש םישרתה 
:[33][33]ןוחטב תורישמ

דרשמ תוינידמב דבכנ לוקיש איה ל"הצב תורישה לש תיפסכה תולעה יכ ,ןכ ומכ ,ןיוצי
קומינה רשאכ) הלעמו 22 ליגמ םישדח םילוע סיגמ ל"הצ ןיא הז םעטמו ,ןוחטיבה
םינותנ הדעוה ידיב ןיא .(ץראב םתורעתה לע לקהל ןוצרה אוה ,ןבומכ ,ךכל ימשרה
רורב ךא ,תורישמ םיררחושמה םישדחה םילועה לש םפקיה רבדב םיטרופמ םיירפסמ
.תובר תובברל עיגמ םרפסמ יכ

 
ותונמוא ותרותש ימל הנשב הנש ידמ תונתינה תורישה תויחד יכ ,איה םירבדה תאצות
.םדומלתב םיכישממה תובישיה ינב בור יבגל רוטפ ,השעמל הכלה ,תווהמ

 
סויגה להנמ שאר לש הרישיה ותודעמ ןכו ילארשי תדעו ינפב רבעב ואבוהש םינותנמ
.וירפמ יפלכ רדסהה תוארוה תפיכאב םיישק םימייק יכ רבתסמ הדעוה ינפב עיפוהש
םיתרשמ םניא רדסהה יאנת תא ורפה יכ אצמנש רחאל םיסיוגמש ימ ,םיבר םירקמב
.ללכ םיתרשמ םניאש וא יתועמשמ יאבצ תוריש

 
הריבע הווהמ רדסהה יאנת תרפהו) רדסהה יאנת ירפמ לש ילילפ ןידל םתדמעה םג
םירגסנ םיבר םירקמב רשאב ,רסחב הקול (ןוחטב תוריש קוחל 46 ףיעס יפל תילילפ
םילק םניה טפשמה יתבב םילטומה םישנועהש וא רוביצל ןינע רסוחמ הנולתה יקית
רבדב ילארשי תדעו ח"וד תוצלמה תובקעב הנתנש הנידמה תטילקרפ תיחנה .ידמ
ברקב אלמ חרואב העמטוה םרט השינעה תוינידמבו ןידל הדמעהה תוינידמב הרמחה
.העיבתה יפוג

 
תאזו ,תובורקה םינשב יוניש לוחיו לוכי השינעה תוינידמ טביהב יכ ,ןייצל יוארה ןמ
הבישי דימלת בייחל הצלמהה איה ,המשויש ילארשי תדעו ח"וד תוצלמהמ תחא חכונל
,ןידכ ךורע ריהצתב וסויג תיחדל תיתפוקתה ותשקב תא תוולל "ותונמוא ותרותש"
יאנת תא ורפה יכ אצמיש ימ יפלכ הפיכאה תוינידמ יכ ,חינהל שי .הרהזא תחת
הרמוחה חכונל תאזו ,רתוי הרימחמ היהת ןכ ושע אל יכ הרהזא תחת וריהצהו רדסהה
,ןישנועה קוחל 239 ףיעס יפל רקש תעובש לש הריבעל טפשמה יתב םיסחימש תיסחיה
.[34][34]1977 - ז"לשתה

 

 
ישאר יכ ילארשי תדעו תצלמה רשאב ,המלש הנניא תובישיה ישאר יפלכ הפיכאה םג
תבצמ לע םייתע םיחוויד וריבעיו ןוחטבה תכרעמ יפלכ תוביחתה לע ומתחי תובישיה
תובישי ישאר יפלכ תיתועמשמ הפיכא ןיא ,ףסונב .המשוי םרט תובישיב םידימלתה
ותרות" רדסה יאנת תא םירפמ םידמוע םה ושארב ינרותה דסומה ידימלת רשא
."ותונמוא

 
תכרעמב תוינידמה יעבוק ידי לע םיעבקנה םייביצקת תופידע ירדס לש םימעטמ
תורוקיב תכירע רשפאמ ל"הצ לש סויגה להנמ עצבמש הרקבהו חוקיפה ןיא ,ןוחטבה
םגו ,היואר תורידתב (תודסומ תואמ עבשמ הלעמל םינומה) םיינרותה תודסומה לכב
.[35][35]רסחב תוקול הרקבהו הפיכאה יכ אצמנ ךכב

 
םלוא ,םיטרפ לע רדסהה יאנת תא הכלהכ ףוכאל ןתינ אל יכ םירבדה תועמשמ ןיא
םגו ,השקומ איה םימלש םירוביצ לע וא היסולכוא תוצובק לע הפיכאה יכ רבתסמ
האחמה ,השעמ רחאל הנש םישימח טעמכ ,םויה דע בטיה הרוכז ידרחה רזגמב
ויפ לע ,1953 - ג"ישתה ,ימואל תוריש קוח לש ומושי דגנכו ותקיקח דגנכ תיללכה
םינויפא האשנש ,וז האחמ .םישנ לע ימואל תוריש תבוח תלטומ תויהל התיה הרומא
.הזה םויה םצע דע לעפוה אל ימואל תוריש קוח :הליעוה ,דחוימב םיפירח

 
םיינרות םידומילל םיעגונה םירחאה םירדסה

 
םידומילל םיעגונה םיפסונ םירדסה רפסמ םימיק ,"ותונמוא ותרות" רדסהל ףסונב
ותרות" רדסהל םיוולנ םירדסה :םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחנ הלא םירדסה .םיינרות
הלאכ םטועימו ,יאבצ תורישו םידומיל םיבלשמ םניאש הלאכ םבורב ,"ותונמוא
עירכמה בורה יבגל) ותכלהכ יאבצ תוריש םיבלשמה םירדסהו ,יאבצ תוריש םיללוכה
לולסמ) "יתדה ץוביקה" רדסה :םיינרות םידומיל םע (יברק תוריש - םיסיגתמה לש
."ברה זכרמ" רדסהו ,"ץישפיל תללכמ" רדסה ,"רדסהה תובישי" רדסה ,(בולישה

 
:הלא תא םיללוכו ,םינווגמו םיבר םה "ותונמוא ותרות" רדסהל םיוולנה םירדסהה

 
לכב םילבקתמו ,ינרות יתד וניאש עקרמ םיאבה תובישי ידימלת - הבושתב םירזוח .א
לש םייתנש רחאל ."םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלתכ הבישיב םידומילל תאז
םתרותש" תובישי ידימלת לש דמעמל הבושתב םירזוחה םירבוע ,הבישיב םידומיל
.ןינמה ןמ "םתונמוא

 
,"םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת םירומ - סויג תיחדב הבישי ידימלת םירומ .ב
.[36][36]תיתנש הסכמל ףופכב ,תוידרחה ךוניחה תותשרב םירומכ םיקסעומה

 
"םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת םירומ - תוריש תיחדב הבישי ידימלת םירומ .ג
ךוניחה תותשרב רכשב הארוהב םיקסעומהו ,שדוח 12 לעמ לש תורשב םיבייחה
םינש עברא ךשמל תורש תיחד לש דמעמל םירבועו םילייחתמ םירומה .תוידרחה
,אלמה הארוהה ףקיה תמלשה םעו תורישה תיחד םותב .הארוהב םיקסוע םה ןכלהמב
.[37][37]םידמ אלל םידמלמ םירומה .תורישמ םידימלתה םירטופמ

 
,"םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת םירומ - םילייח םירומ הבישי ידימלת .ד
םסויג רחאל ,[38][38]הסכמל ףופכב ,תוידרחה ךוניחה תותשרב םירומכ םיקסעומה
ליג) אלמ יאבצ תוריש לש ףקיהבו ל"הצ לש תורומה תדיחי תרגסמב ,יאבצ תורישל
םירומה םיקסוע רפסה יתבב םידומיל ןיא ןהב תושפוחב .(21 - ירעזמה סויגה
.םידמ אלב םידמלמ םירומה .דועו ,תורשכ ,הרימש :תונוש תויאבצ תומישמב

 

 
םידמלמה ,29 לעמש ליגב "םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת - רועש ידיגמ .ה
תרתומ םידימלתל .לארשי ץראב תובישיה דעו תצלמהב ,תונטק וא תוהובג תובישיב
.[39][39]הרומאה םתדובע רובעב רכש תלבק

 
,29 לעמש ליגב "םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת - הרות ידומלתב םידמלמ .ו
תרתומ םידמלמל .לארשי ץראב תובישיה דעו תצלמהב ,הרות ידומלתב םידמלמה
.[40][40]הרומאה םתדובע רובעב רכש תלבק

 
,"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת - ל"וחב תינבר תוחילשב תובישי ידימלת .ז
ץראב תובישיה דעו תצלמהב ,ל"וחב תוידוהיה תוליהקב םינברכ ןהכל ושקבתנש
הנוהכה תפוקתו ,הנש 30 אוה הז רדסה תרגסמב ל"וחל האיציל ירעזמה ליגה .לארשי
.[41][41]םינש שולש איה תיברימה

 
יפ לע לעופב םינברכ םינהכמה ,"םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת - לעופב םינבר .ח
,םירע ינבר ,תונוכש ינבר ,םיימוקמ םינבר לש הנוהכב ,תותד ינינעל דרשמה רושיא
.הלאב אצויכו

 
דעו ידי לע םיצלמומה םיר"ומדא תולשושל רצנ םניהש הבישי ידימלת - םיר"ומדא .ט
.דבלב סויג להנמ שאר רושיאב החדנ םסויג רשאו ,לארשי ץראב תובישיה

 
,תובישי ישארכ םינהכמ רשא ,"םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת - תובישי ישאר .י
ירעזמה ליגב .הלאככ םהב הרכהה לע ץילמה לארשי ץראב תובישיה דעו רשאו
.הנש 35 אוה הז רדסה לע תונמהל

 
:העברא ,רומאכ ,םה םיינרות םידומיל םע ותכלהכ יאבצ תוריש םיבלשמה םירדסהה
רדסהו ,"ץישפיל תללכמ" רדסה ,"רדסהה תובישי" רדסה ,"יתדה ץוביקה" רדסה
."ברה זכרמ"

 
םירוצ ןיעב יתדה ץוביקה תעונת תובישי ידימלת םיתרשמ יתדה ץוביקה תבישי לולסמ
לש םינשה שולש לע ססבתמה ,(שדוח 60) םינש שמח ןב אוה לולסמה .עובלג הלעמבו
.םידימלתה לש ףסונ רידס תורישל תובדנתה לש םייתנש דועו ליגרה יאבצה תורישה
םהיתובישיב םידמולו ,םינש שולש ךשמב ,אלמ ליעפ יאבצ תוריש םיתרשמ םידימלתה
,ןיגוריסל ,הבישיב םידומילה ןיבל יאבצה תורישה ןיב בולישהשכ ,םייתנש ךשמב
הבישיב םידומילה תפוקתב .אבצה תונוטלש ןיבל תובישיה ישאר ןיב םואתב עבקנ
.(ת"לש) םולשת אלל תוריש לש דמעמב רידס תוריש בולישה לולסמ ידימלת םיתרשמ

 
םיתרשמ (הנביד םרכ לולסמ - םיששה תונשב ,ורוקמב) "רדסהה תובישי" לולסמב
השירפב ,הנומיד דעו הנומש תירקמ תובישי תוללוכה) תונושה רדסהה תובישי ידימלת
לש םינשה שולש לע ססבתמה ,(שדוח 48) םינש עברא ןב אוה לולסמה .(תיצרא
לש ףסונ רידס תורישל תובדנתה לש הנש דועו יאבצ תוריש לש ליגרה יאבצה תורישה
לש ליעפ יאבצ תוריש םיתרשמ םידימלתה ,"יתדה ץוביקה" רדסה תמועל .םידימלתה
,הצחמו םייתנשכ ךשמב םהיתובישיב םידמולו ,דבלב (םישדוח 18 - 16) הצחמו הנש
יאבצה תורישה עצובמ בורל) הבישיב םידומילה ןיבל יאבצה תורישה ןיב בולישהשכ
תפוקתב .אבצה תונוטלש ןיבל תובישיה ישאר ןיב םואתב עבקנ ,(דחא ףצרב ליעפה
לש דמעמב רידס תוריש "רדסהה תובישי" לולסמ ידימלת םיתרשמ הבישיב םידומילה
.(ת"לש) םולשת אלל תוריש

 
הארוהל הבישי ידימלת תרשכהל דעוימה לולסמ וניה "ץישפיל תללכמ" לולסמ
ידומיל םיבלשמה ,םילשוריבש ץישפיל תללכמ ידימלת םיתרשמ הז לולסמב .תימדקא
,(שדוח 60) םינש שמח ןב אוה לולסמה .הארוהל תימדקא רשכהו יאבצ תוריש ,הרות
לש םייתנש דועו יאבצ תוריש לש ליגרה יאבצה תורישה לש םינשה שולש לע ססבתמה
םידימלתה ,"יתדה ץוביקה" רדסה תמועל .םידימלתה לש ףסונ רידס תורישל תובדנתה
הללכמב םידמולו ,דבלב (םישדוח 18) הצחמו הנש לש ליעפ יאבצ תוריש םיתרשמ
הבישיב םידומילה ןיבל יאבצה תורישה ןיב בולישהשכ ,הצחמו םינש שולשכ ךשמב
תונוטלש ןיבל הללכמה ישאר ןיב םואתב עבקנ ,(דחא ףצרב ליעפה יאבצה תורישה)
תוריש "ץישפיל תללכמ" לולסמ ידימלת םיתרשמ הללכמב םידומילה תפוקתב .אבצה
.[42][42](ת"לש) םולשת אלל תוריש לש דמעמב רידס

 
הנושארה ,תישארה הבישיה) "ברה זכרמ" תובישי ידימלתל דעוימ "ברה זכרמ" לולסמ
םתרותש" תובישי ידימלת לש דמעמב םידמולה ,(םילשוריב תנכוש תירקיעהו
רשא ,רצוקמ יאבצ תורישל סיגתהל הלא תובישי ידימלת םיאשר 22 ליגב ."םתונמוא
;ןויריש - םישדוח 9 ;םינחתות - םישדוח 6) יאבצה םתוריש דעיל םאתהב עבקנ וכרוא
םדומלת לא תובישיה ידימלת םיבש ,הז תוריש רחאל .(ר"יחה תודיחי - םישדוח 15
םידימתמ םה םאו ,"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש דמעמב ,תובישיב
ךישמהל םיאשרו הז ליגב יאבצ תורישמ םירוטפ םהש ירה ,29 ליגל דע םהידומילב
.םנוצרכ ,םקיספהל וא םהידומילב

 
ישוק ןבומכ םירצוי םיינרות םידומיל םע יאבצ תוריש םיבלשמה תורישה ילולסמ
תאז םע ךא ,ירשפא ונניא יאבצ תורישו םיינרות םידומיל לש בוליש יכ הנעטה דגנכ
רתוי השק איה הנוילעהו תיברימה תינרותה המרל עיגהל תלוכיה יכ םכסומ יכ הארנ
תובישיה ידימלת לש השקה ןיערגה תובישי תמועל ,הלא תויתבישי תורגסמב
."םתונמוא םתרותש"

 
ינוחטב - יאבצה טביהה

 
ףולא ,ל"הצב םדא חוכ ףגא שאר לש ותריקס תא הדעוה העמש ינוחטב יאבצה טביהב
.ל"הצ םשב ,בגש הדוהי

 
ידימלת לש םסויגב אבצה ןינועמ ,ינידמה גרדה תויחנהל ףופכב ,ל"הצ תדמע יפ לע
.דבלב המכסהב תאז ךא ,תובישיה

 
אבצ אוה ל"הצ ןהיפ לע ,ותוינידמ לש היתודוסיו הירקיע תא הדעוה ינפב גיצה ל"הצ
לע ,הלאמ תרזגנכ .ןוחטב ןתמ אוה ל"הצ לש ירקיעה ודועיו ,תיטרקומד הנידמב םעה
ןיבל ל"הצ ןיב רשקלו ,ונוחטבב יזכרמ ביכרמ הניה םעה תודחא ,ל"הצ תדמע יפ
.ל"הצ לש ודועי יולימל דחאכ תיכרעו תישעמ תובישח תילארשיה הרבחה

 
דדועמ ,םעה אבצכ ,ל"הצ יכ איה ,הדעוה ינפב הגצוהש יפכ ,הז רשקהב ל"הצ תדמע
:םיאבה תונורקעל ףופכ היהי הז סויג .ל"הצל היסולכואה תובכשו יקלח לכ לש סויג

 
.המכסהו תורבדה לש ךרדב היהי סויגה .א

 
.אבצה תודוקפו יכרצל םאתהב היהי סויגה .ב

 
רדסהל םיפרטצמה ףקיהל הסכמ עובקל עצוה ,ןניקסע הב היסולכואה יכרצ רואל .ג
ךרד לע תויהל הלוכי הסכמה ;ינידמה גרדה ידי לע עבקתש הסכמ ,"ותונמוא ותרות"
רועשב רוטפ וא סויג ,העובק הסכמ לש רוטפ ,העובק הסכמ לש סויג ,יללכ סויג לש
קר) םינוש םינחבמ תואצות יפל סויג ףאו ,ןמז קרפ ידמ הנתשמה הסכמ תעיבק ,עובק
.(לשמל ,סיוגי הניחבב דומעי אלש ימ

 
תוריש תורגסמ םיקהל ותונוכנ תא הדעוה ינפב ל"הצ גיצה ,רומאה ןמ עורגל ילבמ
ךות םתוריש רשפאתיש ךכ ,תובישיה ידימלת לש םידחוימה םהיכרצ תא תומלוהה
חוכ ףגא שאר אטבתהש יפכ ,תניחבב ,ידוחיה םהייח חרוא לעו תדה תווצמ לע הרימש
."הדימ יפל הפילח תריפת" ,הדעוה ינפב ותעפוהב םדא

 
ןהמ תחא המיקתה רבכ הדעוה לש התדובע דעומב רשא ,הלא תומלוה תוריש תורגסמ
לע תועינצ לש םיניפאמ תלעב תוריש תביבס ,ל"הצ תדמע יפל ,תוללוכ - ידרחה ל"חנה -
תד יתוריש ,(תולייח אלב - לשמל ,תובישי יאצוי םיתרשמ הב הדיחיב) הכלהה יפ
ימוי סיסב לע םיינרות םידומילל תורשפא ,המיאתמ תורשכ תמרב ןוזמ ,םינימז
םיכרצו ,אבצה תודיחיב הרות ירועש ןתמל םידמלמו םירומ תעגהל תורשפא ,יעובשו
ידי לע רהבוה ךכ ,הלא תורגסמ .תיאבצה תונברה תעיבק יפ לע םירחא םידחוימ
ל"הצ תלוכיב ןיא םידדובל רשאב ,םידדובל אלו ,םיניערגל וא תוצובקל ודעויי ,אבצה
.ל"הצ ללכב בלתשהל היהי םינורחאה לעו ,םידחוימ םיכרצל הנעמ ןתיל

 
לחוה ובש יוסינל םיעגונה םינותנ םג הדעוה ינפב וגצוה ,ל"הצ תדמע תגצה ךלהמב
הדעוה ירבח ושגפנ ףא היתובישימ תחאב .ידרח ל"חנ לש תרגסמ תמקה :1999 תנשב
תומישמהו ל"חנהו רעונה ףגא שאר םשארבו ,וידקפמו ידרחה ל"חנה ילייח םע
ותסיפת תא גיצה רשא ,ינבדבוד הדוהי ('לימ) ל"את ,ןוחטבה דרשמב תוימואלה
דואמ המשרתה הדעוה .השדחה ותנוכתמב ידרחה ל"חנה תמקהל ותמזוי תאו היגוסב
הלוכי וז תרגסמ םא קפס הידעלב רשא ,הז ןינעל ינבדבוד ('לימ) ל"את לש ותוריסממ
.םוקל התיה

 
יאנת תא ןחוב ,(ידרח ינויצ רעונ - ח"צנ) "הדוהי ח"צנ" תינכות וא ,ידרחה ל"חנה
ותוריש לשב ויפלכ תורכנתה תמיקש ימל תוברל ,וז היסולכואל םישרדנה תורישה
,רומשל םישקבמו "ותונמוא ותרות" דמעמ תא ובזעש ימ לש איה יוסינה תצובק .אבצב
.ידוחיה םהייח חרוא לע ,תאז םע

 
ינב 31 ל"הצל 1999 ראוני שדוחב וסיוג ידרחה ל"חנה לש ןושארה ןיערגה תרגסמב
.יאבצ תורישב 27 ןידע ויה הדעוה ינפב םירבדה תגצה דעומב םכותמ ,רבעשל תובישי
יפכ .רבעשל תובישי ינב 52 1999 רבמטפס שדוחב וסיוג ינשה רוזחמה תרגסמב
בלש םויס רחאל םיחקל ונממ וקפויו םיתסי ידרחה ל"חנה יוסינ ,ל"הצ ידי לע גצוהש
ינפב םירבדה תגצה דעומב רשא ,ידרחה ל"חנה לש ישילשה רוזחמה לש הרשכהה
.םידמעומה רותיאו שוביג יבלשב היה הדעוה

 
:הדוהי ח"צנ תרגסמב תורישה הנבמ תא הדעוה ינפב גיצה ינבדבוד ('לימ) ל"את
הקוסעת ישדוח השולש ,תונוריט ישדוח העברא :הרשכה ישדוח 18 ןב אוה לולסמה
,ףטוש ןוחטבו "וק תסיפת") הקוסעת ישדוח השולש ,םדקתמ ןומיא םיישדוח ,תיעצבמ
הקוסעתו ,החינצ סרוק ,םיכ"מ סרוק ,(תותיכ עשת לש המרל דע םייללכ םידומיל ךות
,תובשיתה :תוימואל תומישמב םילייחה וקסעי ,הרשכהה ישדוח 18 רחאל .תפסונ
,ןושארה רוזחמה ינב ויהי םידקפמה ,האלהו ישילשה רוזחמהמ .דועו ,שדוק ידומיל
- 19 יאליגב םניה הדוהי ח"צנ לולסמל םיסיגתמה .ידרחה יפואה לע הרימש ךות לכה
תויגוסב הערכהל ,הרות ידומילל ,םילייחה םע תבש תושעל בר עיגמ תבש לכב .26
.דועו ,תויתכלה

 
ל"חנ דודג םיקהל רשיא ל"כטמרה יכ ,הדעוה ינפב ותעפוהב ןייצ ינבדבוד ('לימ) ל"את
תרגסמה תא רמשל רתוי לק היהי ,ידרח ןויבצ לעב דודג םוקי םנמא רשאכ יכו ,ידרח
ותסיפת תא םג ינבדבוד ('לימ) ל"את גיצה הדעוה ינפב ותעפוהב .םייתדה הריוואה תאו
לש התמקה תא םזי היפ לע הסיפת ,םימחול לש םתורישל תורגסמ תריציב יד אל היפל
רבוטקואב ל"הצל סיגתה הלש ןושארה רוזחמה רשא ,וז תרגסמב .תידרחה הדותעה
בל ןוכמב תימדקאה הדותעב דמלי - ךכב ןינועמו הבישיה תא בזועש ימ ,1999
עדי םהל ןיאש ,שיא 25 ולבקתה ןושארה רוזחמל .("תידרח הדותע") םילשוריב
הניכמ תנש ורבעי הלא םידימלת .םוי םויה ייח לש תירבעב ףאו םייללכ םיאשונב
.הסדנהה ימוחתמ דחאב עוצקמ ודמלי ןכמ רחאלו

 
םילייחכ הדוהי ח"צנ לולסמב םיתרשמה םילייחה יגיצנמ םג המשרתה הדעוה
.יותיפ וא האשה יכרדב הז לולסמל וסיוגש הלאכ אלו ,םהינפלש תא םיעדויה

 
גצימו גירח אוה הדוהי ח"צנ לולסמש ךכל עדומ ל"הצ יכ ,ריהבה םדא חוכ ףגא שאר
תאו ותחלצה תא ךירעהל היהי ןתינ ,2000 ץיקב ,יוסינה םותב קר יכו ,הנטק הצובק
."ותונמוא ותרות" דמעמ יבזוע לע התעפשה

 
וסיוגי תובישיה ידימלת לכש תורשפאל תיטרואת תוסחיתה םג הללכ ל"הצ תדמע
.ל"הצל

 
ותרות" דמעמב םיהושה הלא לכ וסיגתי םא םהיפל םינותנה וגצוה ,לשמל ,ךכ
יולתה ףקיהב ,םילייחה ללכ לש רידסה תורישה תא רצקל היהי ןתינ ,ל"הצל "ותונמוא
.תובישיה ידימלת וסיוגי וילא תורישה ךרואב

 
םיסיגתמ 600) תיעצבמ הקוסעתל םידודג ינש םיקהל איה הגצוהש תרחא תורשפא
ושרדי םהו תיעצבמ הקוסעתמ דואמ תובר םיאולימ תוגולפ ררחשיש ךלהמ ,(הנשב
.םייתנשב םעפ קר העצבל

 
שיא 250,000 דוע לכ יכ ,התיה הז רשקהב הדעוה ינפב הגצוהש תמכסמה הדמעה
םוקמ שיו ,םדא חוכב ל"הצב רוסחמ םייק ,םיאולימ תורישל הנש לכב םיארקנ רתויו
.תובישיה ידימלת לש רידסה םתורישל

 
תא וגיצהו ,דוקיפה יניצקו ,ריפוא יבג ףולא ,ףרועה דוקיפ ףולא םג ועיפוה ל"הצ ינפב
סיסב םייק יכ המשרתה הדעוה .םדא חוכב ויכרצו ויתומישמ ,ףרועה דוקיפ הנבמ
ןווגמ םלוא ,ףרועה דוקיפב תובישיה ירגוב תא ןיפאמה םדא חוכב עויסל םיוסמ
.הז ןינעל ודבל ףרועה דוקיפ לע ןעשהל רשפאי אל שורדה םדאה חוכ ףקיהו תומישמה

 
תודיחיב לופיטב עויסל תובישי ירגובב עיתסהל היהי ןתינ יכ חינהל שי ,הדימב הב
לש הקיטסיגולהו היגולונכטה ףגא תודיחיב וא ל"הצ לש (םיח"מי) םוריחה ינסחמ
םתערכהל הלא תויגוס תונותנ ךכ וא ךכש ןוויכמ ךא ,תומישמ הלאב אצויכו ,ל"הצ
.הז ןינעב קימעהל הדעוה הכישמה אל ,אבצה תונוטלש לש תיעוצקמה

 
ךרוצה תמר :תומר יתש ינוחטבה יאבצה טביהל יכ הדעוה המשרתה ,םוי לש ופוסב
.ימואלה ןוחטבה תמרו יאבצה

 
יאבצ תורישל תובישיה ידימלת לש םסויג יא ,ןושארה לגעמב ,יאבצה ךרוצה תמרב
רסח ונניא אבצהש הז ןבומב ,אבצה יכרצב הרישיו תיתועמשמ העיגפ עגופ ונניא רידס
םתוריש יא לשב ,ול תושורדה רידס תורישב תופסונ תורגסמ םיקהל תלוכיה תא םויה
.תובישיה ינב לש

 
רושעב אבצה לש םדאה חוכ תוינידמ ,ל"הצ ידי לע הגצוהש הדמעהו םינותנה יפ לע
םיצמאמ תושעלו ,םיאולימ תוריש ינפ לע רידס תוריש ףידעהל התיה תוחפל ןורחאה
לגעמה ,הז לגעמב .תורידס תודיחיב םיאולימ ילייח לש םתפלחהל רתויב םייתועמשמ
רשא ,תובישיה ידימלת לש יאבצה םתורישב ךרוצ םייק ,יאבצה ךרוצה לש ינשה
.רידס תוריש ותריש ול םיבר םיאולימ ילייח ףילחהל ויה םילוכי

 
יאבצה תורישב תובישיה ינב לש בולישה רדעהש קפס ןיא ,ימואלה ןוחטבה תמרב
תודיכלה תשוחת לע עיפשהל םילולעה ,םיטעמ אל םייתרבח םיישק םיישק רצוי
היסולכואה תוצובק דצמ אבצב תרשל היצוויטומהו ןוצרה לעו לארשיב תיתרבחה
.תורישה לטנב םוי םוי תואשונה

 
תורישל הלעמו 22 ליגמ םישדח םילוע םויכ סיגמ ל"הצ ןיא ,רומאה תורמל יכ ןיוצי
םעט .לארשיב םתורעתה תא םישדחה םילועה לע לקהל אוה ךכל ימשרה םעטה .רידס
,הרבחב תורעתההו "ךותיהה רוכ" אוה אבצב תורישה אקווד רשאב ,הומת אוה הז
ךכל ימשר יתלבה םעטה .הרועמ יתלב היסולכוא תצובק רצוי תורישה רדעהש דועב
סויגל םישורדה םיביצקתה אבצה תושרל ןיא :יביצקת ,הדעול רהבוהש יפכ ,אוה
.םישדחה םילועה

 
[43][43]ילכלכה טביהה

 
ףגא ידי לע "ותונמוא ותרות" רדסה לש ילכלכ ורקמה טביהה גצוה הדעוה ינפב
ףטושהו יביצקתה - ילכלכ ורקימה טביההו ,רצואה דרשמב הנידמה תוסנכהו הלכלכה
.תותד ינינעל דרשמה ינותנ דוסי לע ,רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ידי לע -

 
ילכלכ ורקמה טביהה

 
ורקמה ויתוכלשהו ותועמשמ תא ןוחבל תנמ לע ,הדעוה ינפב הגצוהש הדמעה יפ לע
לש הכורא המישר חינהל שי ,תובישי ידימלת לש סויגה תיחד רדסה לש תוילכלכ
תוסנכהה ףקיה וא רצותה היה המ תוושהל - תחא האצות גישהל תונווכמה ,תוחנה
היסולכואה לש ולאל םיהז ויה תובישיה ידימלת לש סויגה יניפאמ ול ,קשמב הדובעמ
.תידרח אלה

 
היעב תמיק ,הדעוה ינפב העיפוהש רצואה דרשמ תגיצנ הריהבה ,הז ינושאר בלשב רבכ
הבישיה ידימלת לש יאבצה תורישה יניפאמ םאה .היגוסה סיסבב היוצמה השק
רשוכו הדובעה ילגרה םאה ?תידרח אלה היסולכואה לש ולאל םיהז תויהל םילוכי
אלה היסולכואה לש ולאל םיהז תויהל םילוכי הבישיה ידימלת לש תורכתשהה
דרשמ תשיגל ?תורכתשהה רשוכ יונישל סויגה ילגרה יוניש ןיב רשק שי םאה ?תידרח
טלחהב םימיוסמ םיאנתב יכ םא ,תילילש תונושארה תולאשה יתשל הבושתה ,רצואה
,היסולכואה ראש לש וזל תידרחה היסולכואה לש תורכתשהה תלוכי תא ברקל ןתינ
הלאשל הבושתה .הנש ידימ קשמל םרגנה רצותה ןדבוא לש ופקיה תא תיחפהל ךכבו
.תוחפ הרורב תישילשה

 
דצ תא םג לולכל היה ךירצ אלמ חותינ יכ ,הריהבהו הפיסוה רצואה דרשמ תגיצנ
לא תוסחיתה .תידרחה היסולכואה לש םיידוחיה היניפאמ ןיגב תוירוביצה תואצוהה
לש הכורא המישר וסיסבב םג רשא ,בכרומו טרופמ חותינ הכירצמ תואצוהה דצ
דצ ןיגב קשמל תויולעה תא תללוכ הנניא רצואה דרשמ תדמע ,ךכיפל .תוחנה
.סויגה תיחד לש תויכרע תויתרבחה תויגוסל עגונב תוסחיתה אל םגו ,תואצוהה

 
דעומ החדנ ויפ לע ,םייקה רדסהה ,ילכלכ ורקמה בישחתה לש הנותחתה הרושב
רצותה ןמ ערוג ,הנש 31 לעמש םיאליגל הדובעה קוש לא הבישיה ידימלת לש םתסינכ
קשמה לש ללוכה רצותה) הנשב ח"ש דראילימ 1.2 - 1 ילארשיה קשמה לש ללוכה
.(ךרעל ח"ש דראילימ 380 לע םויכ דמוע ילארשיה

 
תא םילבקמ םא ,םיפסונ ח"ש ןוילימ 700 לש ףקיהב הלוע קשמל רצותה ןדבוא
תובישיה ידימלת לש םסויגש ,ןפקות תא רערעל השקש תוחנה לע תססובמה ,הנעטה
רתי לש םיאולימה תורישו הבוחה תוריש לש ורוציק תא רשפאמ היה ,אלמ תורישל
ןיגב יתנשה רצותה ןדבוא לש ופקיה בושחשמ רתוי ,רצואה דרשמ תשיגל .םירבגה
םתרות" םיריהצמה לש לודיגה יבצק םיבושח ,הבישיה ידימלת לש סויגה תיחד
םישיגדמ ולא םינוש לודיג יבצק .היסולכואה ללכ לש לודיגה בצקל סחיב "םתונמוא
תניחבמ ןה ,יאבצה תורישה לטנ תקולח תניחבמ ןה ,םייקה בצמבש תויעראה תא
שאר ןהב ידרחה רזגמב תוחפשמה לש יפסכה ןבצמ תניחבמ ןהו ,ילכלכה לטנה תקולח
.דובעל אלש רחוב תיבה

 
,תילכלכ הניחבמ ,יוארה ןורתפה יכ ,איה הדעוה ינפב הגצוהש יפכ רצואה דרשמ תדמע
תעמ תילעומה הצלמה - יאבצ תורישמ רוטפ תלבקל םיאנתה תלקהב חרכהב רבוע וניא
תולקה םג ומכ ,רוטפ ןתמב תופסונ תולקה לש ןתעפשה ,ימדקא רקחמ יפ לע .תעל
תינוציק תולדבתהל ומרגי ןה - תוכופה תויהל אקווד תולולע ,ילכלכה םוחתב תופסונ
.ילארשיה הדובעה קושב התוברועמ יא תניחבמ ,תידרחה היסולכואה לש רתוי דוע

 
תווהל הבישיה ידימלת לש םתלוכי רבדב תוחנה לע ססובמ רצואה דרשמ בישחת
לש ותלוכי רבדבו ,םיאולימ תורישבו הבוח תורישב םידרח אל םירבגל םלשומ ףילחת
ףיסומ היה אלמ סויג יכ אצמנ ,תובישיה ידימלת וסיוגי םאב תורישה תא רצקל ל"הצ
םלודיג בצקב דואמ הריהמה הילעה רואל .הנש ידמ ח"ש ןוילימ 700 דוע קשמל רצות
ולדגיו וכלי ולא םירפסמ ינש יכ קפס ןיא ,"םתונמוא םתרות" םיריהצמה לש םרפסמ
.הנש ידימ תוריהמב

 
;רתוי הכומנ םייח תמר ושוריפ ,ח"ש דראילימ 1.9 לש ףקיהב רצות לש הז ןדבוא
םהש ,ךרעל לקש ןוילימ 380 לש ףקיהב םירישי םיסממ תוסנכה לש ןדבוא םג ושוריפ
תותחפה וא תויביצקת תופסות ןממל היה לוכי ,הז םוכס הבגנ היה ול .רצותהמ 0.1%
.םיסמ

 
תפרוג סויג תבוח - טלחוי וילע רדסהל רשק לכ אללש ,דוע תסרוג רצואה דרשמ תדמע
תוריש וא רוטפה ןתמ ליג תדרוה ךות סויגה תבוח לש ףרוג לוטיב ,תובישיה ידימלתל
היחרזא םירצימש רצותהמ ךומנ תובישיה ידימלת ורצייש רצותה היהי ןידע - ימואל
ח"ש דראילימ השולש לש ףקיהל עיגהל לוכיש יתנש ףקיהב ,הנידמה לש םידרח אלה
רעפמ קלחש ןוויכמ .(ליעלד לקש דראילימ 1.9 לש רצותה ןדבואל רבעמ תאזו) ךרעל
סחיתהל ןיא ,תונוש תופדעהמ עבונ תויסולכואה יתש לש תורכתשהה תלוכי ןיב הז
רצותל המורתב םילדבהל םיסחיתמ ןיאש םשכ קוידב ,קשמל "רצות דספה" לאכ וילא
דחי .רצות דספה לאכ ,ינשה ינפ לע דחא די חלשמב םיוסמ טרפ לש הריחבמ םיעבונה
טלחהב ,םינותנה תולבגמ בקע דומאל םילוכי ונניא ותוא ,הז םוכסמ קלח ,תאז םע
.םייקה רדסההמ עבונה רצות ןדבוא הווהמ

 
הבישיב םידומיל לש לולסמל תונפל טרפה לש ותטלחהבש רבתסמ ,תואצוהה דצב
,קשמל ףסונ דספה םולג (ןכ תושעל ול רשפאל הנידמה לש התטלחהבו) סויגה תיחדו
םירומה בוצקת ,הבישי ידימלתל תובצקה :רתוי תובר תוירוביצ תואצוה לש הרוצב
תומיכ .הנונרא םולשתב תוחנהו תולקה ןתמ ,תובישיה לש הלעפההו המקהה תויולעו
דרשמה ידי לע אלא ,רצואה דרשמ ידי לע הדעוה ינפב גצוה אל וז העפשה לש הפקיה
תוסנכהו הלכלכה ףגא תדמע הדעוה ינפב הגצוה ,םירבד לש םמוכיסב .תותד ינינעל
הדעוה ינפב ודמעש תוירקיעה תופולחה לש תונורסחלו תונורתיל רשאב הנידמה
:תילכלכ ורקמ הניחבמ

 

 

 
לש ןמויק יא
תופסונ תויולע


 
יבויח ץירמת
הדובעל
החפשמלו


 
הסנכה
קושל
הדובעה


 
רוציק
תורישה
יאבצה


 
קושל הסינכ
הדובעה


 
תויועמשמ

 
הפולח

 

 
-

 
+

 
+

 
+

 
+

 
אלמ תוריש

 

 
-

 
+

 
+

 
-

 
+

 
ימואל תוריש

 

 
+

 
-

 
-

 
-

 
+

 
אלמ רוטפ

 

 
+

 
-

 
-

 
-

 
-

 
םייק רדסה

 

 

 
ףטושה יביצקתה טביהה

 
דרשמ תדמע הנידמה ינפב הגצוה ,הנידמה תוסנכהו הלכלכה ףגא תדמע לע ףסונב
ךותמ םתסיפתל עגונה לכבו ,ףטושה יביצקתה טביהב ,ילכלכה ורקימה ןפב םג רצואה
."םתונמוא םתרותש" תובישיה ידימלת תיגוסב יוארה רדסהה תא וז תילכלכ תיוז

 
.[44][44]רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא יגיצנ ידי לע הגצוה וז הדמע

 
ידי לע הדעוה ינפב וגצוה רבכש םינותנה תא רצואה דרשמ גיצהו בש ,הז רשקהב
.תילכלכה םתועמשמ לע דמעו ,תותד ינינעל דרשמה

 
םניאש םיבר םיינרות תודסומ תוברל) םיינרות תודסומב ללוכה הכימתה ףקיה
לש ךס ומלוש ןכו ,ח"ש 875,000,000 לש דמע 1998 תנשב (םיללוכו תובישי
.[45][45]םיכרבאל הסנכה תחטבה יקנעמכ ח"ש 112,000,000

 
"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלתב הכימתה ינותנ יכ ותדמע תא גיצה רצואה דרשמ
וארה הלא םינותנ .(םיכרבא) םיאושנה םידימלתל הסנכהה תחטבה ימולשת ינותנו
ויפל ,ריבס יתלב לודיג םיעשתה תונשו םינומשה תונש לש הינשה תיצחמה ךלהמב
,1998 תנשל דעו 1985 תנשמ 237% לש ףקיהב לדג 18 ליג לעמ םידימלתה רפסמ
ףקיהב ןמז קרפ ותואב לדג הסנכהה תחטבה ימולשת ילבקמ םיכרבאה רפסמ וליאו
.354% לש

 
םיינרותה תודסומב 1999 תנשב תורוקיב וכרענ םהיפל םינותנ םג גיצה רצואה דרשמ
.עצוממב תורדעה 31% לע וארהש

 

 
תוסנכהו הלכלכה ףגא ינותנ לעו ,גיצהש םיפסונ םינותנ לע ,הלא םינותנ לע ךמתסהב
:תופולח שולש לש ומעטמ חותינ דרשמב םיביצקתה ףגא גיצה ,רצואה דרשמב הנידמה

 
.עבקתש הסכמ טעמל ,אבצל תידרחה היסולכואה סויג .א

 
.סיגתהל אל תרחובש תידרחה היסולכואל דובעל רתיה ןתמ .ב

 
.יאבצה תורישל הפולחכ ימואל תורישב תידרחה היסולכואה בויח .ג

 
הפולחהש ךכ לע ,הדעוה ינפב ועיפוהש םיביצקתה ףגא ימרוג תסיפתל ,עיבצמ חותינה
.עבקתש הסכמ טעמל ,אלמה סויגה תפולח הניה הפידעה

 
תונורסח ךא ,הדובעה קושל ופרטצי םיבר םידרחש ךכב ןורתי הדובע רתיה ןתמל ,ךכ
הדובעה קושב תופתתשהה ירועשב ,לטנה תקולחב תוינויווישה רסוח תשוחת תקמעהב
תורישה תא רצקל היהי ןתינ אלש ךכבו ,ידרחה רזגמה דצמ םיופצה רתוי םיכומנה
.םירבגל יאבצה

 
ךכב תונורסח ךא ,הדובעה קושל ופרטצי םיבר םידרחש ךכב ןורתי ימואל תורישל
דקמתי ימואלה תורישהש ששחב ,םירבגל יאבצה תורישה תא רצקל היהי ןתינ אלש
חופינבו ל"הצל סויגה תוברת יונישב ,תידרחה היסולכואל םיירוביצ םיתוריש ןתמב
.ירוביצה רוטקסה

 
םיבדנתמ תקסעה תולע ,רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ימרוג בישחת יפ לע יכ ,ןיוצי
ח"ש 7,500 דועו ,בדנתמל הנשב ח"ש 31,000 לע תדמוע ימואלה תורישב םידרח
.[46][46]רוידל תויוכז תרגסמב יארשאב הנשל

 

 
הלבט רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ימרוג וגיצה ,תויביצקתה תוכלשהה םוכיסב
:ןמקלדכ ,אלמה סויגה תפולח לש תונורתיה תא תמכסמה

 

 

 
קשמה לע תילכלכ העפשה

 
ל"הצ לע תיביצקת העפשה

 
העפשהה

 
תונורתיה

 

 
+

 
-

 
הבוחה תוריש רוציק

 

 
+

 

 
+

 
םיאולימ ישנא תפלחה

 

 
+

 
+

 
עבק ישנא תפלחה

 

 

 
הפולחל רשאב תאזו ,סויגה תפולח לע וצילמה רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ימרוג
רידסה תורישה רוציקל תורשפא :דבלב תונורתי ,םדי לע גצוהש חותינה יפ לע ,וז
חוכב םידרח בוליש ,םיאולימה יתרשמ רגאמ תלדגה ,םיאולימה תוריש ףקיהו
תשוחת ,רצותה תלדגה ,הדובעה קושל םידרח םניאש םירבג תסינכ תמדקה ,הדובעה
לע תומלושמה תוכימתה רקיעב) הרבעה ימולשתב ןוכסחו ,לטנה תקולחהב תוינויוויש
.(תותד ינינעל דרשמה ידי

 

 
ףיעסו [47][47]אבצה :דוסי קוח םה ל"הצ לש ומויקלו ותלועפל םייתקוחה תורוקמה
היהי אבצה יכ עבוקה ,[48][48]1948 - ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 18
- םיינוחטבה הידעי תגשהלו הנידמה תנגהל תושורדה תולועפה לכ תא תושעל ךמסומ
.םיימואל

 
ןוחטב תוריש קוח - תיוויטמרונה תרגסמה

 
ןוחטב תוריש קוחב היוצמ לארשיב יאבצה תורישל עגונה לכב תיוויטמרונה תרגסמה
.1986 - ו"משתה ,[בלושמ חסונ]

 
קוח תוארוהב ןגועמ ל"הצ תרגסמב (םיאולימו רידס) הבוח תורישל םדאה חוכ סויג
תויוביחתה תרגסמב רדסומה ,ל"הצב עבקה תוריש תא ללוכ וניא אוהו ,ןוחטב תוריש
טעמל ,[49][49]אבצה תודוקפ יפ לע ,אבצה ןיבל עבקה יתרשמ ןיב יזוח יפוא תולעב
.[50][50]תואלמגה תיגוס

 
העובקה תובשותה רשאכ ,םיעובקה םיבשותה לעו הנידמה יחרזא ללכ לע לח קוחה
,םישנו םירבג לע לח קוחה .םינפה דרשמ ידי לע הנקומה דמעמה ןמ לעופב תרזגנ
.םישנל 38 - 18 םיליגה תמועל ,םירבגל 54 - 18 םיליגה ימוחתב

 
תנתינה ,העש תארוה יפ לע .םישדוח 30 ןב אוה קוחה יפ לע םירבגל רידסה תורישה
36 ןב אוה םויכ םירבגל רידסה יאבצה תורישה ,ןמזל ןמזמ הכראהל
ינב ןיבל םידוהי ןיב הניחבמ הנניאו ,תיללכ איה תורישה תבוח .[51][51]םישדוח
.תונוש םלוע תופקשה ילעב ןיבו םיטועימ

 
(םיאולימו רידס) ןוחטב תורישל אורקל תוכמסה

 

 
היבשותו הנידמה יחרזא ללכ לע ןוחטב תורישל סויג תבוח ליחמ ןוחטב תוריש קוח
,תד ילדבה אלל ,וב תועובקה תופוקתלו ,וב תויונמה ליגה תוצובקל םאתהב ,םיעובקה
.םירוגמ םוקמ וא ,םואל

 
:ןמקלדכ ,ןוחטב תוריש קוחל 13 ףיעסב תנגועמ רידס תורישל בציתהל האירקה

 
- אורקל ,וצב ,יאשר דקופ"

 
םירשע דע הרשע הנומשמש םיליגה דחאב אוהו ,תורישל רשכ אצמנש ,רבג ,אבצ אצויל
הנומשמש םיליגה דחאב איהו תורישל הרשכ האצמנש ,השא ,אבצ אצויל. . .עשתו
רידס תורישל ,20 ףיעסב תורכזנה תופוקתה ךות ,בציתהל. . .ששו םירשע דע הרשע
בייח אבצ אצוי ותואו ,ךכל ךימסה אוהש ימ וא דקופה וצב עבקש ןמזבו םוקמב
."רומאכ בציתהל

 
,ןוחטב תוריש קוחל 27 ףיעסב ,רתיה ןיב ,תנגועמ םיאולימ תורישל בציתהל האירקה
:ןמקלדכ

 
תוחוכ םע הנמנ היהי רידס תורישב וניא אוהו תורישל רשכ אצמנש אבצ אצוי"
םיאולימ תורישבו יתנש םיאולימ תורישב בייחו לארשיל הנגה אבצ לש םיאולימה
".הז קרפב תוטרופמה תופוקתל ישדח

 
תוריש קוחל א27 ףיעסב םג םיטרופמ םיאולימ תורישל תובציתההו האירקה יללכ
.ןוחטב

 
היחדו רוטפ ירדסה

 
תויושרל קקוחמה קינעה ,ןוחטב תוריש קוחב העובקה תיללכה תורישה תבוח דצל
תוריש תבוחמ ,םינווגמ םימעטמ ,רוטפל , בחר תעד לוקיש הדיצבו - תוכמס ןוחטבה
:ןמקלדכ ןוחטב תוריש קוחל 36 ףיעס עבוק הז ןינעב .יאבצ

 
תוחוכה ףקיהב םירושקה םימעטמ ןכ תושעל האר םא ,וצב יאשר ןוחטבה רש"
יכרצב םירושקה םימעטמ וא ,לארשיל הנגה אבצ לש םיאולימה תוחוכ וא םירידסה
:םירחא םימעטמ וא ,ימואלה קשמה וא תינוחטבה תובשיתהה ,ךוניחה

 
;ותוריש תפוקת תא תיחפהל וא ,רידס תוריש תבוחמ אבצ אצוי רוטפל (1)

 
;ןיטולחל וא תמייוסמ הפוקתל םיאולימ תוריש תבוחמ אבצ אצוי רוטפל (2)

 
". . .

 
ןיבו ,םינוש םייאבצ םימרוגל רומאה 36 ףיעס יפל ותוכמס תא לצא ןוחטבה רש)
.([52][52]דועו ,ןוימו הטילק סיסב דקפמל ,סויג להנמ שארל ,א"כא שארל ,רתיה

 
ןוחטבה רש לש ותוכמס ול הלצאוהש ימ וא) ןוחטבה רש תא ךימסמ ףא (3)36 ףיעס
תורישל אבצ אצוי תובצייתה דעומ ,ליעל םיטרופמה םימעטה ןמ ,תוחדל (הז ףיעס יפל
:ןמקלדכ ,ןוחטב

 
. . .יאשר ןוחטבה רש"

 
. . . (1)

 
. . . (2)

 
,וצב תוחדל אבצ אצוי וניאש ןוחטב תורישל דעוימ וא אבצ אצוי תשקב יפל (3)
,םושירל הז קוח יפל םדא ותואל עבקנש תובציתהה דעומ תא ,וב עבקיש הפוקתל
".תורישב לחה רבכ םא הז תוריש ךשמהל וא ןוחטב תורישל וא תיאופר הקידבל

 
םתרות" רשא הבישי ידימלת לש םתובציתה דעומ החדנ וז תוכמס חוכמ יכ ,ןיוצי
טרופמכ ,ריהצתו ,םמעטמ תשגומה השקב יפ לע ,הנש ידמ ןוחטב תורישל "םתונמוא
.ןלהל

 
תא אורקל תוכמסה ,ונייה ,תורישה תבוח תא לעופל איצוהל תוכמסה ףא ,ךכמ הרתי
לש ןתעד לוקישל הנותנ התלעפה הליחתכלמש תוכמס איה ,יאבצ תורישל סויגה יבייח
דקופ יכ ליעל רומאכ ןוחטב תוריש קוחל 13 ףיעסב עבוק הז ןינעב .אבצה תויושר
,תאז םע ןבומ ."בייח" אלו "יאשר" - רידס תורישל בצייתהל אבצ אצויל אורקל יאשר
תעד לוקיש וניא ,תורישה תבוח תא ליחהל סויגה תויושרל ןתינש תעדה לוקישש
ינויוושו ריבס חרואב ליעפהל תויושרה לע המוש תורישל האירקה תוכמס תאו ,טלחומ
.ןתינה לככ

 

 
39 םיפיעסב ,קוחב ועבקנ ,םישנ לע קוחה יפ לע תלטומה תורישה תבוחב רבודמש לככ
לש ןתעד לוקישל הנותנ הניא םתלעפה רשא ,םישרופמ רוטפ ירדסה לש הרוש ,40 -
םיקתהב ,ינכמ טעמכ חרואב ,םישנל תורישמ רוטפ קנעומ וז תרגסמבו ,סויגה תויושר
.ןלהל דוע טרופיש יפכ ,קוחב םייונמה םירקמה
יטפשמה סיסבה - "ותונמוא ותרות" רדסה

 

 
תאנתהלו ,סויגה תיחד םצעל רבעמ ,"ותונמוא ותרות" רדסהל יטפשמה סיסבה
:ןמקלדכ עבוקה ,ןוחטב תוריש קוחל 37 ףיעסב יוצמ ,ותרגסמב םיאנתה

 
היחדה התיה ;יאנת אלל וא יאנתב היהתש לוכי (3)36 ףיעס יפל תוריש תיחד (א)"
ןיא תוביסנה יוניש בקע םאו ,יאנתה תא םייקל וילע לח היחדה וצש ימ בייח ,יאנתב
ינפל ,יונישה לח ובש םויהמ םימי העבש ךות ,בציתהל אוה בייח ,ומיקל ודיב דוע
ודיב דוע ןיא ןללגבש תוביסנה לע ול עידוהלו ךכל וכימסה דקופהש ימ ינפל וא דקופה
.יאנתה תא םייקל

 
הדועת ותשירד יפל ,וילע לח היחדה וצש ימל ןתי ךכל וכימסה אוהש ימ וא דקופה (ב)
םויק יאל קדצה הדועתה שמשת וצה לטוב אל דוע לכ ;רומאכ ותובצייתה לע הדיעמה
".יאנתה

 

 
ךכב ,הבישיה דימלת לש ותשקב יפל ,סויגה תיחד תינתומ ,םויהד רדסהה יאנת יפ לע
לכב קוסעי אלש ךכבו ,ותונמוא היהת ותרותו תרות ידומילל ויתותע לכ תא שידקיש
םא ןיבו הרומת תנתינ לעופב םא ןיב ,הרומת םניגב לבקל לבוקמש קוסיע וא הדובע
.ואל

 
,וסויג תיחדל הבישי דימלת לש ותשקבמ קלח איה הלא םיאנת םויק לע הרהצה
,לארשי ץראב תובישיה דעו ידי לעו הבישיה שאר ידי לע תרשואמ םהב ותדימע
תיחדל םיאנתכ ,הרגש השעמ ,םתוא עבוק ןוחטב תוריש קוחל 36 ףיעס יפל ךמסומהו
.קוחל 37 ףיעסל םאתהב (סויג תיחד) ןוחטב תורישל תובציתהה

 

 
,תרשפאמ איהו ,ןוחטב תוריש קוחל 46 ףיעס יפל תילילפ הריבע הוהמ םיאנתה תרפה
רשא ,ןוחטב תוריש קוחל 38 ףיעסל םאתהב ,סויגה תיחד לש הלוטיב תא ,ףסונב
:ןמקלדכ עבוק אלמה וחסונב

 
:הלאמ דחא םיקתהב וצה תא לטבל אוה יאשר , 36 ףיעס יפל וצ ןוחטבה רש ןתנ (א)"

 
;וילע לח וצהש ימ תאמ ןכ תושעל בתכב שקבתנ אוה (1)

 
;ותיתל ךמסוהש ימ לש ,בושח טרפב ,תועט לשב ןתינ וצה (2)

 
;דוע םימייק םניא וצה ןתינ םללגבש םימעטה (3)

.(א)37 ףיעס יפל היחד וצב ועבקנש םיאנתה ןמ יאנת םיוק אל (4)

 
.וצב היהי (א) ןטק ףיעס יפל לוטיב (ב)

 
הנתינש רחאל אלא (4) דע ( 2)(א) ןטק ףיעס יפל ותוכמסב שמתשי אל ןוחטבה רש (ג)
.לוטיבה דגנ ןועטל תונמדזה וילע לח וצהש ימל

 
,םושירל רחא דעומב בציתהל ארקנ אלו (3)36 ףיעס יפל היחד וצ וילע לחש ימ (ד)
ותבוח יולימל בציתהל בייח ,תורישה ךשמהל וא ןוחטב תורישל ,תיאופר הקידבל
וצה לטוב םאו וצב דקופה ול הרוהש דעומב ליחתי ותוריש םלוא ,היחדה תפוקת םותב
לע העדוהב ךכל עבקנש דעומב הבוחה יולימל בציתהל אוה בייח (א) ןטק ףיעס חוכמ
לוטיבה וצ עיגה ובש םויהמ םימי רשע העברא ךות - דעומה עבקנ אל םאו ,וצה לוטיב
".ותעידיל

 
קדצל הובגה טפשמה תיבל תוריתעה - "ותונמוא ותרות" רדסה

.תובר םינש ןוילעה טפשמה תיב תא התוויל "ותונמוא ותרות" רדסה אשונב הקיספה
לארשי םיאולימה ןיצק קדצל הובגה טפשמה תיבל רתע 1970 תנשב רבכ
החד ןוילעה טפשמה תיב .לטובי ,זא גהנש יפכ ,רדסהה יכ שקב רשא ,[53][53]רקב
וסיוגי םא היפל ,רתועה לש ותנעט יכ עבק ןכש ,הדימע תוכז רדעה ימעטמ הריתעה תא
איה םא קפסו ,החכוה אל ,וילע לטומה םיאולימה תוריש לטנ תחפוי תובישיה ינב
.החכוהל תנתינ

 
התיה ןהבש הנושארה .ץ"גבל תוריתע לש הרוש אוה םג שיגה רלסר הדוהי ד"וע
הריתע .1981 תנשב ומתחנש םיינויצילאוקה םימכסהה דגנכו רדסהה דגנכ הריתעה
טפשמה תיב רמא ךכו .[54][54]תוטיפש רסוחו הדימע תוכז רדעה ימעטמ התחדנ וז
:םירומאה םירשקהב וניד קספב ןוילעה

שיש ,תירוביצ היעב הדוסיב איה ,תובישי ידימלת סייגל ןיא וא שי םא ,הלאשה. . ."
.הז ןינעב עירכהל םדיקפתמש ,םייטילופה םימרוגה ידיב הנורתפ תא ריאשהל

 
אל בישמהו ,הנידמה תמקה זאמ םייק תובישי ידימלת לש םתוריש תיחד לש רדסהה
,ןוחטיבה ירש לכ םהידי תא וכמס הז רדסה לע .תועמשמ לעב רבד לכ וב שדיח
תעד לוקיש רשל תונתונש ,[קוחה] תוארוה לע ססובמ אוה .לארשי תנידמב ונהיכש
.רתויב בחר

 
. . .

 
שיגר אשונב יטילופ ירוביצ חוכיוול הז טפשמ תיב רורגל המגמה הריתעב תטלוב
םילוכי םירתועה ןיא ךכב .רוביצב םיפירח תועד יקוליח םימייק ובש ,ריעסמו
םושמ ןיבו ,טיפש וניא אשונהש םושמ ןיבו הדימע תוכז םהל ןיאש םושמ ןיב ,חילצהל
לע בישמל ןתינש תעדה לוקישב שומישב טפשמה תיב תוברעתהל הליע וליג אל םהש
".קקוחמה ידי

 

 
,זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ לא וז הריתעב ףסונ ןוידל השקבב הנפ רלסר ד"וע
קדס עבנ הנושארל ,[55][55]התחדנ ףסונ ןוידל השקבהש ףא לע .יודנל 'מ טפושה
אישנה דובכ קספ ךכו .הדימעה תוכזל עגונה לכב טפשמה תיב לש השקונה ותדמעב
:יודנל

 

 
הרואכלש ,םיאולימ תורישב םלוכ םיתרשמה ,םירתועה תעברא [הזב] וחיכוה ,יתעדל"
ןמ רוטפל הנורחאל וכזש אבצ יאצוי לש םיפסונה םיגוסה ללוכ ,תובישיה ידימלת סויג
הזבו ,םהילע לטומה םיאולימה תוריש לטנ לע תישממ הדימב לקמ היה ,תורישה
הדימע תוכז םהל תונקהל ידכ וב ידש ,םהלש ישיא סרטניאב העיגפ הרואכל וחיכוה
".קדצל הובגה טפשמה תיבב

 

 
:הלא םירבד ריעהו יודנל אישנה דובכ ףיסוה ,ךשמהב

 
,שרופמ קוחב הערכה אוה םג ןועט היה ןנד ןינעהש ,רמול [רתועה לש] ותעדב היה"
אל ףאו ןוחטיבה רש לש תילהנימ הטלחהב וב עירכהל ןיאו ,תסנכב הצממ ןויד ירחא
,הנעט התיה וז .ינויצילאוקה םכסהה עוציב םשל ,תעצבמה תושרכ הלשממה תטלחהב
.וניד קספב התוא ריכזה טפשמה תיבש ,יתאצמ אל .עמשהל התיה היואר יתעדלש
,היעבש ,ול רורב היהש ינפמ ,ףסונ ןוידל ותריתעב התוא ללכ אל רלסר רמש ןכתיי
הנעטהש ןוויכמ ,בושו .ףסונ ןוידל אשונ שמשל הלוכי הניא ,הכלה הב הקספנ אל רשא
".הל קקזהל ילע ןיא ,ףסונ ןוידל הליעכ התלעוה אל

 

 
רלסר ד"וע בוש הנפ - הדבל הילע - יודנל אישנה לש הנורחאה ותרעה לע ךמתסהב
תיחד תרדסה יכ ,התיה םעפה רתועה לש תירקיעה ותנעט .[56][56]1982 תנשב ץ"גבל
אלא ,וב עירכהלו וב קוסעל יאשר ודבל ןוחטבה רשש ןינע הנניא תובישי ינבל סויגה
תיב ידי לע התחדנ וז הריתע םג .תסנכה לש תישאר הקיקחב עבקיש רדסהל ןינע אוה
לש תישיאה הדימעה תוכז םנמאש םעטה ןמ ,הדימע תוכז ימעטמ ןוילעה טפשמה
התאלעהבו םתריתעב ,םמצע לע ודיעה םמצע םירתועה ךא ,הכרצ יד הססוב םירתועה
Actio) תירוביצ הריתע םושמ הדוסיב איה םתריתע יכ ,הרומאה םתנעט לש
.הב ןד קדצל הובגה טפשמה תיב ןיא וז ןיעמ הריתעו ,(Popularis

 
הקיספה הלחה וז הריתעב .[57][57]ץ"גבל הריתע שיגהו רלסר ד"וע רזח 1986 תנשב
אשונה ןיא יכ הנעטה תיחד ךות ,ירוביצ רתועכ רתועב הרכהה תא לוקשל השעמל
טפשמה תיב תקיספב לזרב ןאצ לש סכנל זאמ הכפהש ,הנחבהה תעיבק ךותו ,טיפש
לע הערכהל םייטפשמ םינחבמ וא םידדמ רדעה) תיוויטמרונ תוטיפש יא ןיב ,ןוילעה
רשא תושרה וא דסומה ונניא טפשמה תיב) תידסומ תוטיפש יא ןיבל (טפשמה תיב ידי
.(היגוסב ועירכי יכ יואר

 
לש ותוכמס הנחבנ וז הריתעבו ,הרוקה יבעל ןוילעה טפשמה תיב סנכנ ,תאז תובקעב
ןיא דוע לכ יכ ,עבק ןוילעה טפשמה תיב .התלעפה תנוכתמ םע דחי ,הפוגל ןוחטבה רש
עגונה לוקישה תא ןובשחב תחקל ןוחטבה רש יאשר ,ןוחטבה יכרצב שממ לש העיגפ
רוטפה ףקיה תא ןוחבלו בושל שי יכ ,טפשמה תיב ףיסוה ,ןאכמ .םיינרות םידומילל
.תעל תעמ ןוחטבה ילוקיש לע ויתוכלשה תאו

:ןנד רלסר תשרפב וניד קספב ןוילעה טפשמה תיב רמא ךכו

 
הניה הבישיה ירוחב לש םתוריש תיחד דוסיב םידמועה םילוקישה לש םלקשמ תלאש"
תקולחמב יונשה ןינע וניה הבישיה ירוחב לש תורישה תיחד םצע .השק הלאש
ידמול םינב ילב לארשי תנידמלו לארשי ץראל תועמשמ ןיא" יכ םירובסה שי .לארשיב
לע רמוש ל"הצ. . .םהייח חרוא לכב םתמישמב םשפנ לכבו םבל לכב םיקבדה ,הרות
ידימלת. . .תודהיה לע תובישיהו םידוהיה לע ןגמ ל"הצ .שפנה לע תובישיהו ףוגה
םייטרפ םיירמוח תונורתי לע םירתוומה םיבדנתמ םיצולח רדגב םה תובישיה
,הירנ 'צ .'מ ברה) "םהב הייולת המואה תמשנש םיינחור םיכרעל םמצע תא םישידקמו
שי .(הריתעל הבושתה בתכל ופרוצ ונממ םיטוטיצש רמאמ ,"םסויגו תובישיה ינב"
חלוש אוהו ,ימוקמב דומלל הבישיה ןב תא חלוש ינא ,הרזומ תופתוש וז" יכ םירובסה
,ל"הצב ישאר ךוניח ןיצק ,ןגד הימחנ ףולא תת) "םמוקמ הז .ומוקמב גרההל יתוא
תונוש תועד הז ןינעב תומייק ,ומצע יתדה הנחמה ךותב .(הריתעל הפרוצש הבתכב
תא ונתנ ,לארשי תומחלמ לכב ותרש םייתד םירוחבש אוה תומסרופמה ןמ .תונווגמו
םאו רדסה תובישיב םא) ל"הצ תוליח לכב תרשל םיכישממ םה ירהו ,הילע םשפנ
הנותנהו ,תימואל המכסה הב ןיא רשא היגוסב ונל ןינע ,ןכ יכ הנה .(ןהל הצוחמ
לש םינושה םימרזה םירזתשמ הב ,לארשי תנידמב יכ יל הארנ .הפירח תקולחמל
דחא לכ ,םינש תכורא הירוטסה יבג לע תינרדומ הרבח תינבנ הב ,םידוהיהו תודהיה
.ןובשחב ותחקל יאשר ריבס ןוחטב רשש ןפואב ,ימיטיגל וניה םידגונה םילוקישהמ
רשאב תונווגמו תובר תועד הב שיש ,תיטסילרולפ הרבח איה תילארשיה הרבחה
איה הבישיה ירוחב לש םתוריש תיחד תלאש .םינוש םייתרבחו םיירוביצ םיאשונל
שיו ,םסויג תיחד ידעלב ןוכת אל הנידמה יכ םיסרוגה שי .תולאש ןתואמ תחא
שיו ,ליצא השעמ םסויג תיחדב םיאורה שי .םסויג ידעלב ןוכת אל הנידמה יכ םיסרוגה
עקר לעו - הלא תוביסנב .יתרבח סוסנסנוק היגוסב ןיא .לפש השעמ ךכב םיאורה
ותדמעש רמול ןתינ יכ רובס יניא - אוה יטנבלר לוקיש ומצע יתדה לוקישה יכ יתדמע
יאשר וניא לארשיב ריבס ןוחטב רש םוש יכ דע הריבס יתלב הכ איה ןוחטבה רש לש
תונלבוס ףא םיתעל וז .תלוזה תועדל תונלבוס לע ססובמ יטרקומד רטשמ .הלבקל
םייח רשפאמה דחאמ םרוג הניה תונלבוסה ,תיטסילרולפ הרבחב .תינלבוס אל העדל
לש םדוח תא תוהכהל ץמאמ ךות ,תונושה תודמעב בשחתהל תונוכנה ,ןכ לע .םיפתושמ
ותדמעמ תשקבתמ וב תובשחתה .ןינעה תוביסנב ריבס יתלב יל הארנ וניא ,םיכוכיחה
לוקיש םג םייק יכוניח-יתדה לוקישה דצב יכ חוכשל םג ןיא ."רואנה רוביצה" לש
וחקלב .ליעוהל יושע אוהשמ רתוי קיזהל יושע תובישיה ירוחב לש םתוריש ויפל ,יאבצ
עיגהל ןוחטבה רש היה יאשר ,הנידמה לש ןוחטבה יכרצ עקר לע ,ןובשחב הלא לכ
רש :קודו .ותעד לוקיש לש "תוריבסה םחתמ" תרגסמל תלפונ איה .עיגה הילא הטלחהל
ייוחד ידמ םיבר יכ רובסל יאשר היה אוה .הנוש הטלחה לבקל םג היה יאשר ןוחטבה
רש עיגה הילא הטלחהה ,ןכא .הז ןינעב תוינידמה תונשל אוה יוארה ןמו ,סויגה
תוטלחההמ תחא וז .ונינפלש היעבב עיגהל ןתינ הילא הדיחיה הטלחהה הניא ןוחטבה
.לבקל היה יאשר בישמהש תויקוחה

 
ףיעס יפ לע ןוחטבה רש לש ותעד לוקיש דוסיב םידמועה םינושה םילוקישה ןיב ןוזיאב
אב ךכ םשל .ינוחטבה לוקישה תויהל בייח עירכמה לוקישה , ןוחטב תוריש קוחל 36
יעבט ךא .ןוחטבה תורישמ םירוטפהמ קלח םג וחסונ וז חורבו ,ומצע ןוחטבה תוריש
החפשמה ,ךונחה ילוקיש ןוגכ ,םיינוחטב רבלה םילוקישה לש םלקשמ יכ ,אוה
םוקמ שי ,הלק איה ןוחטבב םתעיגפ םא קרו ,תיסחי לק אוה ,םירחאה םימעטהו
הבישיה ירוחב לש םרפסמל ,ןובשח לש ופוסב ,תובישח שי ןכ לע .ןובשחב םתחקל
.תוכיא השוע תומכה .רובעל יאשר ריבס ןוחטב רש ןיא ותוא לובג םייק .החדנ םסויגש
ןוחטבב העיגפה יכ תוארהל םהילע לטומה לטנה תא םירתועה ומירה אל הז ןינעב
".הלק הניא

 
[רוקמב הניא השגדהה]

 

 
קוחב זא םייק היהש יפכ יטפשמה סיסבה יכ ,אוה רלסר ןינעב הכלהה לש המוכיס
סויגה תויחד ןתמל (םויה דעו זאמ הז רשקהב הנתשה אל קוחהו) ןוחטב תוריש
.תוריבסה ןחבמ אוה ירקיעה ןחבמה יכו ,קיפסמ אוה "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב

 
רלסר - ןייטשניבור תכלה

 

 
תשרפב טפשמה תיב לש ותקיספב יוניש ורבע ןוילעה טפשמה תיב לש הלא תועיבק
.9.12.98 םויב הנתינ רשא ,[58][58]ןייטשניבור

 
שודיח הב היה אלו ,1997 תנשב השגוה ןייטשניבור תשרפב הנושארה הריתעה
וז הריתעל הפרטצנ רתוי רחואמ .1986 תנשב רלסר לש ותריתע תמועל יטפשמ
םינושה תודסומה ןמ םיטנדוטס יפלא םשבו ומשב ,ומצע רלסר לש תפסונה ותריתע
לח 1986 תשב רלסר לש ותריתעב ןוידה זאמ ,תאז תמועל .ילארשיב ההובג הלכשהל
קר השרד (ןייטשניבור תריתע) הנושארה הריתעה יכ ,ןיוצי .םינותנב יתוהמ יוניש
רדסהה לכ יכ השרד (רלסר תריתע) הינשה וליאו ,תוריש ייוחד לש הסכמ עובקל
.לטובי

 
םילוקיש תכרעמ גיצהו וימדוק םלתב תכלל ןוחטבה רש ףידעה ,תוריתעל הבושתב
תולגתסהב ישוקהו הנושה םייחה חרוא ויה ולעוהש םיטביהה .זא דע הגהנש וזל ההז
לש יאבצה םתוריש תוליעיל עגנ ףסונ טביה .תדה תווצמ םויקבו ,תרחא תוברתל
רש עידוה ,הלא לכ סיסב לע .םיינרותה םידומילה ךרעב הרכהו ,תובישיה ידימלת
ךכב בשחתהב ,תובישיה ידימלת סויג תא םיביחמ םניא ןוחטבה יכרצ יכ ןוחטבה
.טרפה רושימב השק הכלשה היהת סויגלש ךכב ןכו ,היגוסב תימואל המכסה ןיאש

 
לעש תיתדבועה תיתשתל עגנ ןייטשניבור ןינעב הנידמה תדמע תגצהב ירקיעה ישוקה
ולחש םייונישה יכ רבתסה ,יתדבועה רושימב .ותדמע תא ןוחטבה רש שבג הדוסי
תונמל היהי יואר יכ הרבסה התלעוה תויוצעיתה תובקעבו ,םייטמרד םה םינותנב
ךא ,םלוה בכרהב תירוביצ הדעו הנומת ויפ לע ךמסמ שבוג ףאו ,אשונב ןודתש הדעו
.תיטילופה תכרעמב רבשמ בקע התנומ אל הדעוה רבד לש ופוסב

 
יכ עבק ןוחטבה רש וב ןינע) הסכמה תיגוס ויה הריתעב ולעוהש תוירקיעה תויגוסה
תיברמ וקסע הלא םיטביהבו ,יתדבועה סיסבה תיגוסו (שארמ הסכמ עובקל אלש יואר
בכרהב ןושארה ןוידה רחאל רשאכ ,תוריתעה תרגסמב - הפ לעבו בתכב - םינוידה
םיטרפ - ולבקו - תוריתעב ונדש ןוילעה טפשמה תיב בכרה יטפוש ושקב ףא בחרומה
.םיפסונ םייתדבוע

 
קסע עיתפמב רשא ,ןידה קספ ןתינ ,בחרומה בכרהב םינש םהמ ,םינויד השולש רחאל
הנעט ,תישאר הקיקחב עבקיש יוארה ןמ הז גוסמ רדסה היפל השיגה - רחא ןוויכב
התלעוה וז הנעט יכ ,ןיוצי .תוריתעב םינוידה ךלהמב טרופמ חרואב הנודנ אל רשא
.התחדנ ךא ,רלסר לש תמדוקה ותריתעב

 

 
,ןייטשניבור תשרפב וניד קספ לש םייזכרמה םיקלחב ןוילעה טפשמה תיב רמא ךכו
:"ותונמוא ותרות" רדסהל תורישי םיעגונה

 
רשל הנותנה תוכמסה יכ - רלסר תשרפב ןידה קספ תובקעב - הניה. . .אצומה תדוקנ"
תא םג הבוחב תללוכ ,"םירחא םימעט " לשב ןוחטבה תוריש תא תוחדל ןוחטבה
,תמא ."םתונמוא םתרות"ש הבישי ידימלת לש ןוחטבה תוריש תא תוחדל תוכמסה
ונינפל .הרומאה תוכמסה לעפות ןהירדגבש הדימ תומא ללוכ וניא ןוחטב תוריש קוח
לולכת תישארה הקיקחהש אלב ,תעצבמה תושרל הלצאה לש רתויב ינוציק הרקמ
התונשרפ תרגסמב .םיינושארה םירדסהל רשאב ןוחטבה רשל יהשלכ היחנה הבוחב
ידימלת לש םסויג תוחדל יאשר ןוחטבה רש תינורקע יכ. . .לבוקמ ,םויכ וז הארוה לש
תובשחתה ךות לעפומ תויהל ךירצ ותעד לוקיש ,תאז םע ."םתונמוא םתרות"ש הבישי
םילוקישה לע עיפשמה ,ינשרפ ללכ והז .םיינושארה םירדסהה רבדב יסיסבה ללכב
.ןובשחב תחקל ןוחטבה רש ךירצ םתוא

 
אוה ןוחטבה רש לש ותעד לוקיש ףקיה יכ ,תינשרפה הנקסמה תשקבתמ הז ןינעב
םתרות" ש הבישי ידימלתל תוריש תיחד ןתיל וחוכב .יסיסבה ללכה תרגסמב
הכירצ תסנכה רשא תימואל הערכה תרגסמב לבקתהל הכירצ וז הייחד ךא ,"םתונמוא
הניינעש תקולחמב היונשה תיתרבחה היגוסב לארשי תנידמ לש התדמעל רשאב לבקל
לש דחוימה היפוא רואל יכ םירובס וננה ."םתונמוא םתרות"ש הבישי ירוחב לש םסויג
הכירצ הב תינורקעה הערכהה ,"םתונמוא םתרות"ש הבישיה ירוחב לש םסויג תלאש
ןוחטבה רש לש ותעד לוקיש .ןוחטבה רש ידי לע אלו ,םירחבנה תיב ידי לע תושעיהל
ידי לע הלבקתנש תינורקעה הערכהה תרגסמב ,תוינטרפה תויגוסב לעפומ תויהל ךירצ
.תסנכה

 
הב ןיא .לארשיב תקולחמב היונש "םתונמוא םתרות"ש הבישי ידימלת לש סויגה תיחד
ומצע יתדה הנחמב .םייתד םניאשל םייתד ןיב תקולחמ קר וז ןיא .תימואל המכסה
.תונווגמו תונוש תועד תומייק

 
.ןמצע ןיבל ןניב ,םדא תויוכז ןיב תושגנתהב רושק אוה .יגולואידיא ךא וניא ערקה
הווש ןפואב םורתל הרבחה ינב לכ םיכירצ ויפ לע ,ןויוושה ןורקע דמוע אסיג דחמ
ןוחטב ןעמל םהייח תא םינכסמ םניא םירכינ םיקלח ובש ,םייקה בצמה .הנוחטבל
.הקומע חופיק תשוחתלו ,השק הילפהל םרוג הנידמה

 
. . .

 
תא ,ראשה ןיב ,ובוחב ללוכ הז שפוח .תדה שפוח רבדב תוכזה תדמוע אסיג ךדיאמ
הבישי רוחב לש יופכ סויגש הנעט שי .היתושירדו תדה תווצמ תא םייקל שפוחה
ויתושגרב םג עוגפל יושע אוה .ולש תדה שפוחב עוגפל לוכי "ותונמוא ותרות"ש
.בשחתהל שי םהב םג רשא ,םייתדה

 

 

 
תיגולואידיא היעב ךא הניא "םתונמוא םתרות"ש הבישיה ידימלת לש םסויג תלאש
הגרדממ תיתרבח היעבל לארשיב תויהל הכפה וז .הב תושגנתמ םדאה תויוכזש
,יאבצה םתוריש לש הייחד םילבקמה ,"םתונמוא םתרות"ש הבישיה ידימלת .הנושאר
.םילד םה - םהיתוחפשמ תושרלו - םתושרל םידמועה םיעצמאה .דובעל םיאשר םניא
רדסההמ םירשונש הלא םג .הדובעה לגעמב םיבלתשמ םה ןיא .םתלחנ אוה ינועה
לכ םא איה הלטבהו אבצל םסויגמ םה םיששוח ןכש ,הדובעה קושב םיטלקנ םניא
ינועה תא הריבגמהו הדובעה קושב תבלתשמ הניאש המלש היסולכוא תרצונ .תאטח
.םייטרפ םימרוגמו הנידמהמ תואבה תובצקהב תולתהו

 
.הנושאר הגרדממ תיתרבח היעב ,אופיא ,תרצונ

 
אל תיאבצ תיתרבח היעב םג ררועמ "םתונמוא םתרות"ש הבישי ידימלת לש םסויג
יוצר םאה .הלא םיסיגתמ לש םתטילקבש םייאבצה םילוקישל הרושק איה .הטושפ
אוה ליעיו יוצר םאה ?םסייגל אוה ליעי םאה ?הלא הבישי ידימלת סייגל אבצל אוה
ןמ לעופב וטלפנש הלא וא יאבצ תורישל םירישכ ואצמייש הלא ןוגכ ,םהמ קלח סייגל
םילוקישה תמועל הז לוקיש לש ולקשמ המ ,ליעי וניא םסויגש רמאת םאו ?תובישיה
לש היופצה תוליעיהש ףא אבצ יאצוי אבצה סייגמ םעפ אל ?ונדמע םהילע םירחאה
םג טוקנל ןיאה .םינוש םימעטמ ןכ השוע אוה .דואמ הכומנ וליפאו הכומנ םתוריש
לש ןתנכה ידי לע תוליעיה תא ריבגהל תורשפא ןיאהו ?המוד ךרדב ונינפלש ןיינעב
לש םהייח חרואב בשחתהב הז ץמאמ יאדכ םאה ?הבישיה ידימלתל תודחוימ תורגסמ
?תובישיה ידימלת

 
תויתרבח ,תוינורקע תולאש ררועמ אוה .רקיעו ללכ טושפ וניא תויעבל ןורתפה
ידי לע תושעיהל הכירצ הלא תולאשב הערכהה יכ הניה ונתשיג .תוכובס תויאבצו
עירכהל הילע. . .תסנכה עירכהל הכירצ וז תבקונ תימואל הלאשב .תקקוחמה תושרה
ןוטלש תמייקמה ,תויושרה תדרפהל הנמאנה טפשמ תטיש תלעופ ךכ .ןידכ הלאשב
.קוח

 
. . .

 
ןויצב ןיאו ,הדמע לכ םיטקונ ונניא הערכה תוכירצה תולאשה ףוגל יכ ,ןייצל רתומל
יפ לע ןחבית וז .ןתויתקוחל רשאב הדמע תטיקנ םושמ תונושה תויתרבחה תויצפואה
.םייתרבחה םירדסהה וצבתשי הירדגב רשא תיתקוחה תרגסמה

 
לשב יאבצ תוריש תוחדל ןוחטבה רש לש ותוכמס םע ,וז ונתשיג תבשיתמ םאה
רש לש ותוכמס תא שרפל ונילע .תינשרפ היעב ינפב ונא םיבצינ ?"םירחא םימעט"
םירדסה רבדב יסיסבה ללכה תא ,תינשרפ ךרדב ,םישגהל ךרוצה עקר לע ןוחטבה
תויהל הכירצ ןוחטבה רש לש ותוכמס יכ הנקסמל ונתוא הליבומ וז תונשרפ .םיינושאר
ןוחטבה רש .קקוחמה לצא ולבקתיש תושקה תויתרבחה תוערכהה תובקעב תלעפומ
תיגולואידיאה היעבה ,ןכא .וז הערכה תוכמס ומצעל לוטיל יאשר וניא ומצע
תונורתפהו "םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת לש םסויגב הרושקה תיתרבחהו
הנבמ יפ לעש ,ףוגה לש הקיקח תולועפ ידי לע הנורתפ תא אוצמל הכירצ ,הל םינושה
תושרה וניא הז ףוג .הז גוסמ תויעב םע דדומתהל ךירצ ,ונלש יטרקומדה רטשמה
.תקקוחמה תושרה אוה לארשיב הז ףוג .תעצבמה

 
איה הבושתהש יניעב המוד ?רלסר תשרפב ונניד קספ םע וז ונתנקסמ תבשיתמ םאה
רלסר תשרפב ונניד קספ זאמ ."תוכיא השוע תומכה" יכ רלסר תשרפב ונשגדה .בויחב
.תימואל היעבל ךפה אוהש דע ,רדסהה לש ופקיה לדג

 
תויעב ויה רלסר תשרפב ונניעמ רקיע .רלסר תשרפב הזכש רותב ונינפב גצוה אל אוה
היעבכ ונינפב גצוה אל הבישיה ידימלת סויג רבדב היעבה לש הפוג .תוטיפשהו דמעמה
ידימלת לש םרפסמ לדג רלסר תשרפ זאמ .הנושאר הגרדממ תופיחד תלעב תימואל
ללכמ הז םעטמ החדנ םתורישש אבצה יאצוי זוחא .החדנ יאבצה םתורישש הבישיה
ךכ ךישמת איה יכ חינהל סיסב שיו הילעב תאצמנ המגמה .לדגו ךלה םיסייגתמה
,ךכ .םימיוסמ םינבומב הנתשה תוריש תיחד םילבקמה אבצה יאצוי גוס םג .דיתעב
ושגינו ,יתד ןוכית רפס תיבב אלא הבישיב ודמל אלש ימל רדסהה בחרוה ,לשמל
ומכ .הבושת ילעבל רדסהה בחרוה ןכ .תודיחי שמח לש המרב דומלתב תורגב תניחבל
אלא ,"ותונמוא ותרות"ש וילע רמול ןיאש ימ לע םג לח אוהש ךכ רדסהה בחרוה ןכ
.ותרות איה ,סנרפתמ אוה הנממ ,ותונמוא

 

 
תוכיאל אבצ יאצוי לש םיבחרנ םיגוס לע הלחה הלודגה תומכה תכפוה ,םיוסמ בלשב
הנבמה תא ונתסיפתב יתוהמ יוניש לח רלסר תשרפב ונניד קספ זאמ :דועו תאז .הנוש
לע עיפשמ רבדהו ,קזחתה םיינושארה םירדסהה רבדב יסיסבה ללכה .ונלש יתקוחה
לש התנבה לעו ןוחטבה רשל ןוחטב תוריש קוחב הקנעוהש תוכמסה לש התונשרפ
ינשרפה לקשמה המעו ,הרבג יסיסבה ללכה לש ותמצוע .תאז תוכמס השרפש הקיספה
"תושדח תוביסנ" םיווהמ הלא לכ .ןוחטבה רש לש ותוכמס תונשרפב ול תתל שיש
יכ [קפס ןיא] ,אהי רשאכ הז ןינע אהי ךא .הנשיה תוכמסל השדח תונשרפ תוקידצמה
לש השרדמ תיבמ יתקיקח ןורתפ ביחמ ,םויה ונינפב בצינ אוהש יפכ ,םירבדה בצמ
םתרות"ש הבישיה ידימלת לש לדגו ךלוהה םרפסמ עקר לע .תקקוחמה תושרה
ערקה עקר לע ;יאבצ תורישמ רוטפ םימילו ,יאבצ תוריש תיחד םילבקמה "םתונמוא
לע ;"םתונמוא םתרות"ש הבישי ידימלת לש םסויג תיחד תלאשב תילארשיה הרבחב
רואלו ,ןסיסבבש השקה יתרבחהו יגולואידיאה עקרהו תויטפשמה תויעבה סיסב
היעבל ןורתפ אוצמל תסנכה לש התוברועמ תשרדנ ,ללוכ ימואל ןורתפ ןהל תתל ךרוצה
".וז השק

 

 
ךשמה תא ןוילעה טפשמה תיב לספ ודוסי לע ינויעהו יטפשמה סיסבה השעמל והז
ןהו ןגועמ אוה הב הקיקחה תמר תניחבמ ןה - תיחכונה ותנוכתמב םייקה בצמה
.ויתואצות תניחבמו והנבמ ,ויתודוסי תניחבמ

 
תדמוע ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ עקרב יכ הארנ ,ךכ וא ךכ יכ ,ןייצל יוארה ןמ
בצמ םא קפס ,אהי רשא "ותונמוא ותרות" רדסהל עגונה לכב יונישה אהי יכ ,החנהה
לש וירבד תא םג איבהל רתוימ הז היהי אל .דומעל לכוי ,"היהיש אוה היהש המ" וב
:ולשמ םירבד (דחא הפ ןתינש) ןידה קספל ףיסוהש דיחיה היה רשא ,ןישח 'מ טפושה

 
יביטמרונ חרואב הבישי ינב רוטפל החוכב ןיא הנשמ תקיקח :אובל דיתעל רשא"
אל רשא - הלאשב עירכא אל ,ימצעל ינאשכ .ונלוכ ונמכסה ךכ לע .אבצב תורישמ
.אבצב תורישמ הבישי ינב רוטפל תסנכה קוח לש וחוכב ףא םא - הב עירכהל ונשרדנ
,ורמאיו ופיסויש ימ ויהיו .וב יד ןיא תסנכה קוח ףא יכ - טרפנ אלו - ורמאיש ימ ואצמי
,עודיכ ,שפנ חוקיפ. . .תולובג ומשוה תסנכה לש החוכל םג .ןוכסי אל דוסי קוח םג יכ
אוה ונלש וננינע יכ רוכזנ .תבש החוד שפנ חוקיפ קפס ףאש םירמוא שי .תבש החוד
".תוחפ אל - שפנ חוקיפב

 

 
לע דומלל ןתינ םהמ ,הלא םירבד ןוילעה טפשמה תיב רמא ,וניד קספ םויסל רבוע
:יוארה רדסהה לש ובוציעב םיחנמה םיוקה

 
איהש יפכ "םתונמוא םתרות"ש הבישי ירוחב לש םתוריש תיחד יכ הנקסמל ונעגה"
הדמע טוקנל ךרוצ ונל ןיא וז ונתנקסמ רואל .ןידכ הניא ,ןוחטבה רש ידי לע תישענ
לש ותעד לוקיש יכ ,תאז ךא ןיצנ .ןוחטבה רש לש תעדה לוקישב שומישה ןפואל רשאב
תניחבמ ןה :יתיעב אוה ונינפב החנוהש תיתדבועה תיתשתהמ הלעש יפכ ,ןוחטבה רש
תניחבמ ןה ;יטננימודה לוקישה היה ינוחטיבה לוקישה םנמוא םא םייקה קפסה
תוירוגיטק לש ןתופרטצה לשבו ,תוריש תויחד ילבקמב ברה לודיגה לשב יכ ששחה
השוע תומכה" תניחבמ ,תוריבסה םחתמ ץרפנ ,תוריש תויחד ילבקמ לש תושדח
ןורקעל - ןתינ אלו - תתל היה יוארש לקשמה תניחבמ ןהו ;(505 ,רלסר ןינע) "תוכיא
הערכה לבקל תוכמס ןוחטבה רש ידיב ןיא יכ ונטלחהש ןוויכ ,רומאכ ,ךא .ןויוושה
רש לש תעדה לוקיש םא הלאשב ונמצע קיסענש ךרוצ ןיא ,תאז היגוסב תינורקע
".ןידכ לעפוה ןוחטבה

 

 
תיגוסב יוארה ןורתפל םיחנמה םיוקה תא ,רומאכ ,רוזגל השעמל ןתינ הלא םירבדמ
לוקישל יטננימוד לקשמ ןתמ :"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש םסויג תיחד
.ןויוושה ןורקעל יואר לקשמ ןתמו ,סויגה תיחד ילבקמ רפסמ םוצמצ ,ינוחטבה

 
םה םילוקישה ,השעמל .שדח רדסה תיוותה תעב ,ןבומכ ,ןובשחב תחקל שי וז הרעה
יפל רשא ,ןויוושה ןורקע :ידיתע רדסה לכב םהילא ןווכמ טפשמה תיבש םילוקישה םג
ןורקעה תא םחתמה ןורקע אוהש ,ןוחטבה לטנב הווש האישנ ביחמ טפשמה תיב תשיג
.ינשה דצה ןמ בשחתהל שי וב רשא ,תובישיה ידימלת לש תדה שפוח לש

 

 
,יתרבחה לוקיש אוה (הנושארל תאזו) ןוילעה טפשמה תיב ריכזמש ףסונ לוקיש
םג ןאכמו ,הנידמה תודסוממ הכימתב היולתו תדבוע הנניאש הינע היסולכוא תרצונשכ
.השק תיתרבח היעב

 
אצת תיאבצה תוליעיה םאה :םייאבצה םילוקישה תלאש תא טפשמה תיב ןיצמ ,ףסונב
.דועו ,תודחוימ תוריש תורגסמ םרובע רוציל שי םאה ,תובישיה ידימלת סויגמ תרכשנ

 

 

 
תמיקה ותנוכתמב "ותונמוא ותרות" רדסהב םייטפשמה םיישקה

 

 
ירק ,ןייטשניבור תשרפב ןוילעה טפשמה תיב עיבצה וילע רשא ינורקעה ישוקל רבעמ
רשא ,תירוביצ תקולחמב יונשה רדסה וניהד ,ינושאר רדסה וניה םייקה רדסהה יכ
םושי אלו תישאר הקיקחב ןוגיע ,ןכ לע ,ביחמ אוהו ,תורכינ ןה ויתוכלשהו ויתויועמשמ
"ותונמוא ותרות" רדסה ררועמ ,הנשמ תקיקחב ןוחטבה רש ידי לע תיללכ תוכמס לש
הדעוה לש היתוצלמה שוביגל עקרכ ,דומעל יוארה ןמ םהילע ,םיפסונ םייטפשמ םיישק
.תובישיה ידימלת לש םסויג תיחד תיגוסב יוארה רדסהה רבדב

 
.דחאל דחא ,הלא םייטפשמ םיישק לע דומענ

 
םירבגל םישנ ןיב ינוש

 
תיתד הרכה ימעטמ רוטפב וא יתד יתחפשמ יווה ימעטמ רוטפב ריכמ םייקה קוחה
:ןמקלדכ םיעבוקה ,קוחל 40 - 39 םיפיעסב טרופמכ ,דבלב םישנל (ריהצת יפל)

 
ןיד יפ לע תורישמ רוטפ .39"

 
ןפוא ;ךכ לע ועידוהשמ ןוחטב תוריש תבוחמ תורוטפ ויהי הרה השאו דליל םא (א)
העדוהה
.תונקתב ועבקי הילא ופרוציש תויארהו

 
.רידס תוריש תבוחמ הרוטפ האושנ השא (ב)

 
יכ ,ןהיפ לע העבקנש תושרל תונקתב עבקנש ןפואב החיכוהש ,השא ,אבצ אצוי (ג)
םימעט
,ןוחטב תורישב תרשלמ התוא םיענומ יתד יתחפשמ יווהבש םימעט וא ןופצמבש
הרוטפ
.תוריש ותוא תבוחמ

 
ןטק ףיעסב רומאכ תושר לש הטלחה ידי לע תעגפנ המצע האורה ,השא ,אבצ אצוי (ד)
רש הנמיש ררע תדעו ינפל הילע רורעל ,תונקתב ועבקיש ךרדבו םיאנתב ,תיאשר (ג)
.ןוחטבה

 
הארתש ךרדב לעפת אלא תויארה ינידבו ןיד ירדסב הרושק אהת אל ררעה תדעו (ה)
הליעומ
.התטלחהל תודמועה תולאשה רוריבל רתויב

 
תיתד הרכה ימעטמ רוטפ .40"

,[שדח חסונ] תויארה תדוקפל 15 ףיעס יפל בתכב הריהצהש ןוחטב תורישל תדעוימ
:הלא השולש ,ינבר ןיד תיבב ןייד וא טפוש ינפב ,1971 - א"לשתה

 
;ןוחטב תורישב תרשלמ התוא םיענומ תיתד הרכהבש םימעט (1)

 
;ול הצוחמו תיבב תורשכ לע תרמוש איה (2)

 

 

 
- תבשב תעסונ הניא איה (3)

 
ועבקיש דעומבו ןפואב ,ריהצתה תא רוסמתש רחאל ןוחטב תוריש תבוחמ הרוטפ אהת
".ךכל ךמסוהש דקופל ,תונקתב

 
ןוחטב תוריש תונקת - ןוחטבה רש ןיקתהש תונקתל םאתהב םילעפומ הלא םירדסה
- ח"לשתה ,(יתד יתחפשמ יווהב וא ןופצמבש םימעטמ ןוחטב תורישמ םישנ רוטפ)
הרכהבש םימעטמ ןוחטב תורישמ םישנ רוטפ) ןוחטב תוריש תונקתו ,[59][59]1978
.[60][60]1978 - ח"לשתה ,(תיתד

 

 
עגונה לכב םישנל םירבג ןיב ןיחבמ םויהד וחסונב קוחה יכ ,איה םירבדה תועמשמ
לככ ותרוה הז ינוש .ןוחטבה תוריש תבוחב תולקה ןינעל םייתד םימעטב הרכהל
(םויה דע םייקה ינוש) םישנל םירבג ןיב תורישה ךרואב ינושב הארנה

 
תישאר הקיקחב ןגעמה ןוחטב תוריש קוחל ןוקית תסנכב לבקתנ הנורחאל יכ ,ןיוצי
ימוחת לכ יכ עבוקו ןוחטב תוריש קוח יפל יאבצה תורישב ןויווישל םישנ לש ןתוכז תא
דיקפתה לש ותוהמו ויפוא תמחמש הרקמב טעמל ,םישנ ינפב םיחותפ ויהי תורישה
.[61][61]הרומאה תוכזב העיגפ תביחתמ

 

 
םיליבקמ תוריש ילולסמ

 

 
,"ותונמוא ותרות" רדסהל םיפסונ םיליבקמ םילולסמ םימייקש ,רוכזל שי .דועו תאז
,םינוש םיביכרמו םיאנת הלא םילולסממ דחא לכל .ןוחטב תורישב תולקה םיקינעמה
ןוחטבה תכרעמ יכרצ ןיבל דחמ םייתדה םימעטב הרכהה ןיב הנוש ןוזיא םירצויה
.ךדיאמ ל"הצו

 

 

 
הנחבהל סיסבה

 

 
ידיב תורחאו הלאכ תוריש תובטה ריתוי רשאו עבקיש רדסה לכ יכ ,ןועטל ןתינ
ןידה תושירדב תדמועה הנחבה תריצי ביחי "םתונמוא םתרותש" הבישיה ידימלת
ןיב הנחבהו הנוש סחי קידצת רשא ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ויתושירדבו
.ןוחטב תורישל םידעוימה רתי ןיבל הבישיה ידימלת

 
םייתדה םימעטהש ךכב ריכה ןוילעה טפשמה תיבש ףא לע ,ןועיטה ךישממ ךכ ,ןאכמ
אל ךכבש ירה ,ןוחטבה יכרצל ףופכב ,ןוחטב תוריש ןינעל תולקה ןתמ קידצהל םילוכי
אוה ינשה ודיצו ,עבטמה לש דחאה ודצ קר איה הלקהה תא קינעהל תוכמסה ןכש ,יד
.תיתוהמ םימוד םיקומינ ודיב זחואש ימ לכל המוד הלקה קינעהל הבוחה

 
ןינעל עבקיש רדסה לכ ,הנחבהל יואר םעט רדעהב יכ ,איה הז ןועיטמ תרזגנה הנקסמה
,הלאכ םנשי םא ,םירחאל םג רשפאל בייחל יושע "םתונמוא םתרותש" הבישי ידימלת
םתרותש" תובישי ידימלתל תנתינה הלקהה ימעטל תיתוהמ םימודה םימעט ילעב
.[62][62]ול ליבקמה רדסהמ וא ונממ תונהל םתונמוא

 

 
תעצה :ל"הצל תובישי ירוחב סויג תלאש" ,ריפס 'ג ר"ד לש ורמאמב תגצומ תרחא השיג
תארקל הדעול הרבעוה ולש הטויט רשא ,"םייטנולרה םייוויטמרונה םילוקישל הותמ
.([63][63]הדעוה ןובשחו ןידל 'בי חפסנב תאבומ רמאמה תטויט) התדובע םויס

 
ותעיבת תקדצהל ידרחה הנחמה הלעמש םינושה םינועיטה תא רקוס ריפס ר"ד
,ששחה ונינע יזכרמה ןועיטהש קיסמו ל"הצל סויגמ תובישי ידימלתל רוטפ תקנעהל
הטובה הפישחהו ,יאבצ תוריש ךרוצל הבישיה ןמ תכשוממה תורדעההש ,קדצומה
יתועמשמ ןפואב עוגפל תויושע ,ל"הצב תורישב הכורכה תינריתמה תינוליחה תוברתל
רובס ריפס ר"ד .גשגשל ךישמהלו וייח תוחרוא תא רמשל ידרחה רוביצה לש ותלוכיב
.תוברתל תוכזה יחנומב חוסינל ןתינ הז ןועיט יכ

 
לע הקדצהל תנתינ ,טרפב םידרחה לש םתוכזו ,ללכב תוברתל תוכזה ,ריפס ר"ד תעדל
לש ןתודרשיה תחטבה ותילכתש רישכמ איה תוברתל תוכזה יכו ,יואר ינויע סיסב
יפ לע .בורה תערכה לע ססובמה יטרקומדה ברקה הדשב ודיספהש טועימ תויוברת
םיספתנ ,תאז תוכז לש יפיצפס הרקמכ תדה שפוח ןורקעו ,תוברתל תוכזה ,וז הנבה
דגנ לקשמ ושמשב ,טועימ תויוברת לע הנגה ותילכתש ינויווש יתלב יעצמאכ הליחתכלמ
התוהמב תינויווש יתלב תיטילופ תכרעמ לש היתוערכהל ןזאמ

 
תא רמשל םנוצרמ תענומה ,ל"הצל הבישי ירוחב סויג תלאשב םידרחה לש םתדמע
ימ לכ לש תינורקעה ותדהאל ,ריפס ר"ד תעדל ,אופיא ,היואר ,תידוחייה םתוברת
ינורקע ןפואב לבקל יואר םא םג יכ סרוג אוה ,תאז םע .ויניעב רקי הריחבה שפוחש
ללכל אובל ןתינ םרטב ררבתהל תובייח תויתדבוע תולאש רפסמ ,ןועיטה לש ונויגה תא
ידימלת לש ףרוג רוטפל ליבוהל יואר תוברתל תוכזה ןמ ידרחה ןועיטהש הנקסמ
.יאבצ תורישמ הבישי

 
ןמושיכ ,המושיו ,לבגומ יתלב וניא תוברתל תוכזה לש החוכ ,ריפס ר"ד ןעוט ,תישאר
ןועיטה לש ופקות תניחב .םינוש ןוזיא ינונגנמ תלעפהב ךורכ ,תורחא םדא תויוכז לש
הכורכה תידרחה תוברתה לש המויק ךשמהל הנכסה תדימ תא לוקשל תביחמ ידרחה
תא ,הלומלו ,םידרח םיריעצ לע םג ל"הצב תוריש תבוח תלטה לע הנידמה תושקעתהב
.תאזכ תינויווש תוינידמ לש המויקל הנידמה סרטניא לש ולקשמו וביט

 
יואר ןויוושה ןורקעל תוברתל תוכזה ןיבש תומיעה םא םג ,ריפס ר"ד ןעוט ,תינש
תטלחומה ותחינז רבד לש ושוריפ ןיא ,תוברתל תוכזה תבוטל ללכ ךרדב ערכומ תויהל
תבוחמ רוטפה יושע תובר םימעפ ,לשמל ,ךכ .הלא םירקמב וליפא ,ןויוושה ןורקע לש
דואמ תיתועמשמ הבטה יהשלכ טועימ תצובק ירבחל קינעהל םימיוסמ םיקוחל תויצה
ץירמת שמשל יושעש ןפואב ,תורחא םייח תוחרואב וא תופקשהב םיקיזחמה ינפ לע
,היהי יואר ולא ןוגכ םירקמב .התשיטנמ תוענמהל וא טועימה תצובקל תופרטצהל
ןורתיה תא ןזאיש ,טועימה תצובק ירבח לע יפולח לטנ תלטה לוקשל ,ריפס תעדל
.רוטפה םהל קינעהש

 
הניחב ,ריפס ר"ד תעדל ,ביחמ "ותונמוא ותרות" רדסה תוביסנב תאז הנעט םושי
היושע הבש הדימה לשו ,יאבצ תורישמ רוטפב הכורכה הבטהה לקשמ לש תקדקודמ
ףרטצהל ידרחה הנחמל םיכיתשמ םניאש םיריעצ רובע ץירמת שמשל וז הבטה
תנמ לע - ויתורושמ קורעל אלש ידרחה הנחמל םיכיתשמה םיריעצ רובע וא - ויתורושל
רוטפ תקנעהש סורגנו הדימב יכ רובס ריפס ר"ד .הנממ - תונהיל ףיסוהל וא - תונהל
תופרטצהל יתועמשמ ץירמת שמשל היושע ל"הצב תורישה תבוחמ הבישי ירוחבל
לע יפולח לטנ תלטה לוקשל היהי יואר ,ויתורוש תשיטנמ תוענמהל וא ידרחה הנחמל
.רוטפה םהל קינעמש ןורתיה תא ןזאיש ןפואב יאבצ תורישמ ורטופיש םידרחה

 
ףאו יואר ןוזיאה תא ,ריפס ר"ד ידי לע תגצומה השיגה יפל יכ ,אוה םירבד לש םמוכיס
ךות ,תינדפק סויג תיחד לש ןזואמ רדסה תריצי :סרתמה ינוויכ ינשמ ךורעל קדצומ
ךא םידרח םניאש ימל ליבקמ יפולח רדסה תריציו ,דחמ ,םישקונ חוקיפו הפיכא
יא ןינעל ,םיידרחה תדה שפוח ימעטל ,םתמצועבו םתוהמב ,םימוד םימעט םתחתמאב
.יאבצ תורישב םבויח

 
,תידרחה הדמעל הנבה לש חור תבשונ ריפס ר"ד עיצמש םילוקישה לולכממש םגה
לש הרדעיה תא .יוארה רדסהה תלאשב תכתוח הדמע תעצהמ ןגפומב ריפס ענמנ
ןיא ,יביטמרונה הוותמה תלאשב םיכסנ םא םג היפל הנעטב ריפס קמנמ תצרחנ הרימא
,תיוויטקייבוא תיריפמא הריקח לע ךמתסתש ,הדיחא הבושת חיטבהל ךרד לכ
תדמע לע תופידע לכ ,היהת רשא היהת ,ותדמעל ןיא ,ןכלו גיצהש תויתדבועה תולאשל
.ותלוז

 

 

 
טביה לכ תמועל הרותה ידומילבש דוחיה םאה איה הלאשה ,ןכ לע ,זוגאה תפילקב
לש םתבוטל ,הילפה רדגל הלוע הניאש ,הנחבה קידצמ קוסיע וא דומיל לש רחא
.יאבצה םתוריש ןינעל תולקה ןתמ הקידצמה הנחבה ,תובישיה ידימלת

 

 

 
רכומ תורישו רידס תוריש

 

 
תורישל תובציתה תיחדמ לידבהל) םיירקיע רידס תוריש ילולסמ ינש םימייק םויכ
קוחב שרופמ ןוגיע ןיא םהל ,("ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב השענש יפכ ,רידס
.[64][64]םינושה וינווגל ל"חנה לולסמו "רדסהה" תובישי לולסמ :ןוחטב תוריש

 
רדסה לש 1995 תנשב ןוחטב תוריש קוחב ובוליש תא ,דגנמ ,ףיסוהל שי הלאל
תוריש קוח תועצמאב ןיפנא ריעזב ימואל תוריש תלעפה רשפאמה ,רכומה תורישה
.רידס תורישל אלמ ףילחתכ ןוחטב

 

 

 
ץ"גבל תוריתע - "רדסהה" תובישי לולסמו םיטועימ ינב תוריש

 

 
תוריתע יתש לע םג עיפשהל היושע "ותונמוא ותרות" רדסהל עגונה לכב הערכהה
רש 'נ הידעס 5370/97 ץ"גב :קדצל הובגה טפשמה תיבב ונודנו ושגוהש
תוברתכ תודהילו תיכוניח תוגיהנמל רדסה תשרדמ 2093/98 ץ"גבו ,[65][65]ןוחטבה
.[66][66]ןוחטבה רש 'נ

 
ינב לש יאבצ תורישל םסויג תיגוס ןוילעה טפשמה תיבב הנודנ ,הידעס תשרפב הריתעב
םויב ןתינ ,טפשמה תיבל הנידמה תעדוה דוסי לעו ,טפשמה תיבב ןויד רחאל .םיטועימ
תיגוס תרדסהל ןוחטב תוריש קוח ןוקיתל קוח תעצה ןכות ויפל ,ןיד קספ 28.2.99
.םיטועימה ינב סויג

 
,תרתועה השרד תוברתכ תודהילו תיכוניח תוגיהנמל רדסה תשרדמ תשרפב הריתעב
תרשל התרגסמב םידמולה םיריעצל רשפאתי יכ ,הריתעה תשגה דעומב דוסיב התומע
ןויע רחאל ."רדסהה" תובישי לולסמב תורישה תנוכתמל המודה תנוכתמב ל"הצב
28.4.99 םויב קדצל הובגה טפשמה תיב טילחה ,טפשמה תיבב ןוידו הנידמה תבושתב
ןינעב תסנכה לש הקיקח אובתש רחאל דע תאזו ,הריתעב ןוידה ךשמה תא תוחדל
."םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת

 

 
תיב לש ותטלחהל םאתהב תורישי הינשהו ןיפיקעב הנושארה ,הלא תוריתע יכ ,ןאכמ
."ותונמוא ותרות" רדסה תיגוסב הערכההו ןוידה ןמ ידדהא תועפשומ ,ןוילעה טפשמה

 

 
לארשי ץראב תובישיה דעול דמעמ רדעה

 
רדעה איה םייקה רדסהה תרגסמב חוקיפהו הפיכאה לע הדיבכמה תפסונ היגוס
לש וסויג תיחדש ףא לע תאזו ,תובישיה ישאר םינברלו תובישיה תכרעמל ןידב דמעמה
דמול אוה הב הבישיה שאר לש ותצלמהב תינתומ "ותונמוא ותרותש" הבישי דימלת לכ
.לארשי ץראב תובישיה דעו לש ותצלמהבו

 

 

 

 

 
ןינעלו ןוחטב תוריש קוח ןינעל םירומאה םימרוגה לש ילמרופה יטפשמה דמעמה רדעה
ריתומ וניא אוה ןכש ,רדסהה תלעפה לע חוקיפה לע השקמ "ותונמוא ותרות" רדסה
יכ רשפאה לככ אלמ אודיולו רדסהה תפיכאל שממ לש םייניש ןוחטבה תכרעמ ידיב
.רדסהה לש ויאנתב םידמוע "םתונמוא םתרותש" תובישיה ידימלת ןכא

 
הנשמ תקיקחו תישאר הקיקח רדעה

 
לש הטויטו ,"ותונמוא ותרות" רדסהל עגונה לכב תונקת ןיקתהל הצילמה ילארשי תדעו
תדעו ח"וד םושי תארקל דבועש יפכ תונקתה חסונ) הדי לע הדבוע ףא הלאכ תונקת
ןידל 'ט חפסנב ףרוצמ ,ילארשי תדעו ח"ודל םושיה תווצ םוכיס םע דחי ,ילארשי
ןידה קספ ןתינ םרטב דוע ,טילחה יכדרמ קחצי ותעשב ןוחטבה רש .(הדעוה ןובשחו
וינפב ואבוהש יפכ ,ילארשי תדעו תוצלמהו תונקסמ לכ תא ץמאל ןייטשניבור תשרפב
.תונקת ןיקתהל הצלמהה טעמל ,הדעוה ןובשחו ןידל םושיה תווצ ידי לע

 
ןוחטב תוריש קוח לש טרופמה ונוקית תא ביחי ףוסבל םכסוי וילע רדסה לכ יכ הארנ
דרפנ קוח תקיקח ןיפולחל וא ,ןוחטבה רש ידי לע ותלעפהל תונקת לש ןתנקתה תאו
.תונקת תנקתה שורדי הזכ קוח םגשכ ,םסויג תיחדו תובישיה ידימלת תיגוסל דחויש

 
יכרע - יפוסוליפ עקר

 
הדעוה ינפב וגצוהש תושיגה

 
ותרות" רדסהל רשאב תיכרע הדמע וגיצה רשא םישיא רפסמ ועיפוה הדעוה ינפב
.(הרדעה וא) ותקדצה תדימו "ותונמוא

 

 
.הדעוה ינפב עיפוה רשא ,רשכ 'א 'פורפ גיצה רדסהה תא תללושה תינוציקה השיגה תא

םיווהמ םויכ םלועב םייטרקומדה םירטשמה לכ היפל ותסיפת תא גיצה רשכ 'פורפ
םדוק תאטבתמ תוניגהה יכו ,םיחרזאה לש םיפתושמה םהייח תא ןגוה ןוגראל ןויסינ
,םדוסיב םייתיעב םה ןויוויש רסוח םהב שיש םירדסה .םיחרזאה לכל הווש סחיב לכ
.קדצומ רבסה םהל שישכ םג

 
ותואבו ,תויסיסב תויוכז לש הליבח התואל םיאכז םיחרזאה לכ ,רשכ 'פורפ תשיגל
אוה אבצב הבוחה תוריש .תוניגהה תונורקעמ תעבונ איה םג שפוחה תלבגה .ףקיה
הכ העיגפל .םייחל ןוכיסה השארב רשא ,חרזאה לש שפוחב תיתועמשמו הבחר העיגפ
:םינש םה ךכל םיאנתה .תקהבומו הרורב הקדצה תויהל תביח חרזאה שפוחב השק
םנוחטבו םיחרזאה ייח לע ןגהל ךרוצה אוה ,תאז ביחמה תוביסנ חרוכ שיש - דחאה
;יאבצ תוריש לש הבוח תלטה ביחמ םהמ סונמ ןיאש םירקמבש ,הנגה ןונגנמ תועצמאב
הרוצ התואב תלטומ תורישה תבוחש וניהד ,תוניגהב לעפומ תורישה רדסהש - ינשהו
.תיתיעב איה ינויווישה םגדהמ היטס לכ .ףקיה ותואבו

 
טביהב ןהו תוניגהה תונורקעב עגופ "רדסהה" תובישי לולסמ יכ ,םיעטה רשכ 'פורפ
הנקמ "רדסה" תבישיב דומיל קר ירהש - תביחמה תרגסמה טביהב ןהו תורישה ךרוא
תנידמ .תוביס ןתואמו ,לוספ אוה ל"חנה לולסמ םג .רצוקמ תורישל תורישל תוכזה תא
,םילוספ םירדסה לש בר רפסמ הב םימייק רשא ,"המקהב היטקרומד" איה לארשי
.ןיקת בצמ והזש התועמשמ ןיא בצמה והזש הדבועה .םלטבל שי רשא

 
תולבגמל ףופכ תויהל בייח םיינרות םידומילב קוסעל שקבמש ימ ,רשכ 'פורפד אבילא
תושעל בייח - המיחל עיסמ דיקפתב וא םחול תויהל לוכיש ימ .רתיה לכ םיפופכ ןהל
ילגעמ ןינעל .םתוא חפטל ןינע שי היטרקומדלש םיאשונב קוסעל שקבמ אוה םא םג ,ןכ
,יאבצה תורישה לש רתוי הבחרה תפטעמב ,המיחל יכמותו המיחל םניאש תורישה
חרואב השענ רבדה הז ןינעב םגש דבלבו ,חרזאה לש ונוצרב רתוי בשחתהל ןתינ
םיגוסמ םידומיל םג ריתהל שי ,דחא גוסמ םידומיל הז רשקהב ורתוי םא .ינויוויש
ךכב ןכש ,הנידמה לש תוברועמ אלב ,טרפה לש תטלחומ הריחב םג ריתהל ןיא .םירחא
רוטפ ןתינ ןכ םא אלא ,תיטרקומד הנידמב תד ימעטמ רוטפל םוקמ ןיא .ןויווישה עגפנ
.ליבקמ קומינ ודיבש ימ לכל

 
ליחהל הבוח .ההז תויהל סחיה לע ,םיטועימה ינב ןינעל םג ,רשכ 'פורפ לש ותטישל
לש תנוכתמב םא ,םתבוטלו הנידמה תבוטל ,םיטועימה ינב לע םג רחא וא הזכ תוריש
ןזאמב היולת איה הנומאה תלאש םג .תרחא תנוכתמב םאו רחא וא הזכ יתרבח תוריש
אלש םירחא תונוצר ילעבל רשפאל שי םג ךכ ,םיטסיפיצפל רוטפ םא .תוניגההו חרוכה
.תרשל

 
לש תונורקעה לסב ןורקע דוע םתס הנניא תוניגהה יכ ,שיגדהו ףיסוה רשכ 'פורפ
דחא םוקמב תוניגההמ הגירח .היטרקומדה לש היתשה ןבא איה .היטרקומדה
אלש לועפל תיאשר הנידמה םאה ,איה הלאשה .הלוכ תוניגהל הקדצהה תא הטימשמ
ןיב קר תושעהל הלוכי תובשחתה לכ .םייחה ןוכיסב רבודמ רשאכ דחוימב ,תוניגהב
םיכרועש ןורקע הנניא תוניגה .המיחל יכמותכ וא םימחולכ תרשל םילוכי םניאש הלא
סיסבה דבאי זא יכ - תורשפל םוקמ הב ןיאו טלחומ ןינע איה תוניגהה .םינוזיא וב
.ירסומה

 
ףא לע ,תרחא השיג ץיניטש 'י ר"ד תסנכה רבח גיצה ,רשכ 'פורפ לש ותשיג דגנכ
.תידרח וא תיתד םלוע תסיפת ךותמ האב הנניאש

 
הנניא (הבישיב םאו אבצב םא) "תומורת" לש ןזאמכ היגוסה תגצה ,ץיניטש ר"ד תשיגל
הל שיו ,תידרחה היסולכואה לש התישעב תדחוימ המורת שיש ףא לע תאזו ;תלבוקמ
,תיתרבח המורת שי ידרחה רזגמב הדוליה ףקיהב םג .תובישח לעב יתרבח ילוגס ךרע
תא ןידה בוקי" תטישב הז אשונב לועפל ןיא .לארשי תרוסמו לארשי תמכח ימוחתב ןכו
תורישה לא התליהקמ הריקעה הל השק רשא ,תדחוימ היסולכואב םיקסוע ונא ."רהה
.יאבצה

 
הליפתבש ךרעה לש יתדה ןועטה לבקתי םא םג היפל ,ותדמע תא ריהבה ץיניטש ר"ד
םעטה ןמ ,ל"הצב תורישה ןינעל יטנוולר תויהל לוכי רבדה ןיא ,םיינרותה םידומילבו
,ץיניטש ר"ד ףיסוה דוע .תורחא תויסולכוא םעטמ םיאב םהשכ םילבקתמ םה ןיאש
ןב 'ד לש וילוקישמ קלח היה הז ןינעש ןכתיו ,יוויטרגטניא ךרע םג שי יאבצה תורישלש
תועצמאב ינויצ סותא שבגל הרטמב ,םידרחה לש םתוריש תיחד רושיאב ןוירוג
.תוינויצ אל תויסולכוא לש "עקר ישער" אלב יאבצה תורישה

 
אלהו תוינויצ אלה תויסולכואה בולישב ךרוצ םייק םויכ יכ ,ריהבה ץיניטש ר"ד
ל"הצ לע יכ העדל הכימת תמיק יכ הארנ םג םויכ .םיטועימה ינבו םידרחה - תותרשמ
,לודג יעוצקמ עובק חוכו רצק רידס תוריש - אבצ לש הנוש הנבמלו תנוכתמל רובעל
,ולבקל לכוי ידרחה רוביצהש רדסה תויהל ןורתפה לע .רידסה תורישה רוציק ךות
םג תויהל ןורתפה לע .םהיתוליהק תא בוזעל םיסיגתמה םידרחל םורגי אלש ןורתפב
שי יכ ,ןאכמ .לארשיל תידרחה היסולכואה לש תיפגרומדה התמורתב עגפי אלש ןורתפ
שי ,ףסונב .החפשמ ומיקהש רחאל ,רתוי רחואמ ליגב תובישיה ידימלת תא סייגל
,הליהקה ןמ התוא קתני אלש תוריש הל ורשפאיש תורגסמ וז היסולכוא רובע רוציל
.םיסיוגמב תילכלכ הכימת ךות תאזו

 
יכ המססה היפל ותדמע תא ץיניטש ר"ד ריהבה ,רשכ 'פורפ לש ותדמעל רשאב
וניאש יטרקומד רדסה ךל ןיא .ןכותמ הקיר איה תוניגה לכ םדוק איה היטרקומד
הדבל תוניגה אלו - םעה ןוטלש תאז לכב איה היטרקומדה לש התוהמ .הלפמ
לכב רשא המיחלל םירישכה םישנא יפלא תורשע םנשי יכ ,רורבו יולג .המצעלשכו
.םירחא תועוצקמב אלא םימחולכ םיתרשמ םניא

ימואל תוריש .הרירב ןיא לש אצומכ אלא יואר ונניא ימואל תוריש ,ץיניטש ר"ד תשיגל
.תילארשיה הרבחבו רוביצב ןויווישה תשוחת לש תיסיסבה היעבה תא רתופ וניא
.יוויטרגטניאה טביהב ןהו יתרבחהו ירסומה טביהב ןה אוה יאבצה תורישה לש ךרעה

 
המחנ ןתיש ךכ ,םימרוגה ינש לע ליבק תויהל ןורתפה לע יכ ץיניטש ר"ד ןייצ ,םויסל
דבו ינוליחה דצהמ םישקה תושגרל רוזמ ןתני ךכ .םינוליחל ןהו םידרחל ןה תיקלח
תא ןידה בוקי" לש רדסה עובקל רוסא .עבקיש רדסהה םע תויחל ולכוי םידרחה דבב
.עוציב רב היהי אל הזכ רדסה ןכש ,"רהה

 

 
יבושחמו ןויצע רה רדסהה תבישי שאר ,ןייטשנטכיל 'א ברה םג עיפוה הדעוה ינפב
םסויג תיחד רדסה תיגוסב תיכרעה ומלוע תסיפת תא גיצה רשא ,תיתדה תונויצה ינבר
."םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש

 
ילוגס לקשמ לעב ידוחי םוחת הרותב קוסיעב האור וניאש ימ יכ ,ןייצ ןייטנשטכיל ברה
היארב ,רורב ץוחבמ ןנובתמל םג יכ תווקל שי יכו ,היגוסל תשגל ול השק ,דחוימ
הבורע אוה הרותב קוסיעה .תדחוימ תילוגס תועמשמ הרותב קוסיעל יכ ,חווט תכורא
םה הרותה דומיל לש תימואלה המורתהו ימואלה דועיהו ,ידוהיה םעה דיתעלו תוהזל
.היהי םא ,רוטפ לש רדסה לכ סיסבב דומעל םיבייחה

 
,םידסח תולימג לש ךרעה םג םייק הרותב קוסיעה דצל יכ ,ףיסוה ןייטשנטכיל ברה
תובישח הנשי ךכ ךותמ .יאבצה תורישה איה רתויב תינעבותה םידסחה תולימגו
תובישיה ידימלת לכ אל .יאבצה תורישל ,דחאכ טרפהו ללכה תמרב תיכרעו תינחור
ןוויכמ ,ךכל רבעמ םלוא .[67][67]"אתוריטנ יכירצ ואל ןנבר" םימתבו תמאב םה
לוכי הרותה דומיל לוקיש ןיא ,םירחא יפלכ תימואל הבוח איהש המישמב רבודמהש
.שממ לש לוקיש תווהל

 

 
םיקיספמ ןיאש הכלהל ,הז רשקהב ,תובישח סחיל םג ןיא ,ןייטשנטכיל ברה תשיגל
ליחהל ןתינ ,תיטרואת .םירחא ידיב תושעהל הלוכיש הוצמ םייקל ידכ הרות דומלת
וילע לטוי לועב אשונ רבכש רוביצש רמול ךא ,אבצב תורישה תווצמ לע םג תאז השיג
והז ,םייח ןוכיס ומע שיש לטנ אוה לטנהשכ ,הרות דומלל ולכוי םירחאש ידכ ףסונ לוע
,יאבצ תוריש לש ןויערל חותפ תויהל ידרחה רוביצה לעש ,ןאכמ ;ולבקל ןיאש ןינע
.יהשלכ הרוצבו והשלכ בלשב

 
דומיל תאו הרותה תא רומשל לכויש ,םיוסמ רוביצל רוטפ יכ ,ףיסוה ןייטשנטכיל ברה
רוטפה ףקיה תלאש .תישיאה המרב תוכזה תעיבתמ הנוש הז ךא .קדצומ אוה ,הרותה
תוגיהנמ חותיפ תויהל ךירצ תינחה דוח .תרחא תלאש איה וליעפהל הדימ וזיאבו
.ללכה תא םג םיוסמ ןבומבו ינרותה הנחמה תא ליבוהל ולכויש ימ לש ,תינרות

 

 
קר אל קוקז תימואלה הרבחב םרוגכ הרותה םלוע יכ ,ןייטשנטכיל ברה םיכסה דוע
תמישמב ריכהל הכירצ הנידמהש לככ ,םלוא .בחר סיסבלו ףרועל םג אלא תוגיהנמל
ולוצינמ הנטק הדימב לצוני הז רוטפש היה יואר תינורקעו תילאידיא ,הרותה דומיל
.םויה

 
ידומילב ודימתיו רוטפב ושמתשיש יואר ,םורתל םילוכיש ימ ,ןייטנשטכיל ברד אבילא
תיוויטמרופה הפוקתב םרובע תובישח ילעב םה הרותה ידומיל ,םירחאה יבגל .הרותה
ןוזיא עובקלו ,ףקיהה תאו ןמזה קרפ תא םצמצל םיכירצ הלא ךא ,םהייח לש
תא ןובשחב תחקל ךירצ הז רוביצ .הלקה ךרדל ךשמנ ונניאש םהיניב ילמיטפוא
.היוצר איה תמיקה תואיצמה םאה הלאשה

 
ליגב םישנא תטילפ ינפמ תובישיה םלועב תמייקה הדרחה יכ ,ןייצ ןייטשנטכיל ברה
ץחלה ,תבצועמ רבכ תוישיאה רשאכ ,18 רחאלש ליגב ,םלואו .תנבומ איה ידמ םדקומ
ברה .םויכ ןובשחב חקלנ אוהשמ רתוי ,הנומתל סנכהל בייח םירחא םיכרע לש
.ונוצרמ יאבצ תורישל ךלי ,םידמולה תילע םע הנמנ וניאש ימ לכש ,ץילמה ןייטשנטכיל
הפיכא יעצמאב תובישיה ידימלת רוביצ יפלכ לועפל שי םא קפס ,יקוחה רדסהל רשאב
תרגסמ לוקשל תונוכנ .תולקמב שומישה לע רזג לש םינז המכב שומישה ףידע .קוחבש
אלו ,תובישיה םלוע ךותמ ,םינפבמ אובת םא רתוי ההובג היהת תוריש לש יהשלכ
לש בצמה םויכשכ דחוימב ,ילכלכה טביהב תויהל םילוכי םיצירמת .ץוחבמ היפככ
בייח תורישל דודיע .םירחא םיטביהב םגו ,םירומח םייכרע םיישק רצוי הדובע רדעה
שגפמה דחפ תא וככריש הלאכ םגו ,תדה יכרצל תומלוה תורגסמ תריציב הוולמ תויהל
.הרותה םלועל ץוחמש הביבסה םע

 
,יולגב םג ,רתוי הבחר תורבדה תוארל דואמ יוצר היה יכ ,ןייטשנטכיל ברה ןייצ םויסל
ויפל רסמהש ךכב ריכהל םיבייח רשא ,ידרחה רוביצה יכנחמ םעו תובישיה ישאר םע
אלש הצוחה האיצי דדועל שיו ,םזגומ אוה הרותב םילודג ויהיו דומלל םיכירצ םלוכ
,ןכ לע ,יואר הנותחתה הרושב יכו ,הרות םידמולה תילע םע תונמהל רישכ וניאש ימ
.היפכ ךותמ אלו תורבדה ךותמ היעבה תא רותפל

 

 
ואב אל רשא הלאכ םג ,תובישיה םלועב םירועמה םימרוגה תיברמ יכ ,ןייצל ןינעמ
ץוביקה תעונת לש "בולישה" לולסמ רדסה גיצנ לשמל ומכ) תידרחה הדמעה תא גיצהל
תרגסמב קר טעמכ וא קר תירשפא תינרות הטילא לש התריצי יכ ומיכסה ,(יתדה
."םתונמוא םתרותש" תובישיה ידימלת םידמול ןהב תובישיב םידומילה תנוכתמבו

 

 
עובלג הלעמ יתדה ץוביקה תבישי ישארמ ,רנייר לאומש ברה םג עיפוה הדעוה ינפב
םתרותש" תובישיה ידימלתב תבשחתמה השיג גיצה רשא ,("בולישה" לולסמ תובישימ)
.יאבצה תורישה תא תביחמ ןידע ךא ,"םתונמוא

 
המרב אוה תובישיה םלוע תידומילה המרבש ךכב תודוהל ןתינ יכ ,ןייצ רנייר ברה
קר בכרומ תויהל לוכי וניא תובישיה םלוע ךא ,"בוליש"ה תובישי תמר לע הלועה
םויהד לארשיב בצמה ,רנייר ברה תסיפתל .םירחא םיכרע םג םנשי .הרות דומילמ
.תונבה ףס לע וא םיחא תמחלמ ףס לע וא אוה

 
וא תוריש לע הרשפלו המכסהל תובישיה םלוע םע עיגהל ןתינ יכ ,סרג רנייר ברה
,תורישב ביוחת אל תידעבש תידעהש תורשפאה תא לבקל םג ןתינו ,תיתרבח המורת
.םלוכ םימרזה ןמ תויהל תביח וז תידע ךא

 
ןייצ ,("הארוהל אצוי דחאו ארקמל םיסנכנ ףלא") םידימלתה תומכל רשאב ,ףוסבל
,תרשל םיבייח םירחאה המ ןמז רחאל ךא ,סנכהל םלוכל רשפאל ןתינ יכ רנייר ברה
.רתוי םירגובמה םיאליגב הסכמ תעיבק איה ותטישל רבדה תועמשמו

 
,הדעוה ינפב עיפוהש םירוצ ןיעב יתדה ץוביקה תבישיב הרומ ,בוטיחא ףסוי רמ םג
האור אוה ןיא ומלוע תסיפתב יכ ןייצו ,יאבצה תורישה לש ןוילעה וכרע תא שיגדה
םג חתפתהל ןתינ יכ ןימאמ אוה יכ ,ףיסוה בוטיחא רמ .יאבצה תורישה לע גלדל ןתינש
תובישיב םיאצמנש ימ םא םגפי הרותה םלוע יכ ןימאמ ונניא יכו ,תורישה ידכ ךות
.ןהמ ואצי םחרוכ לעב

 
,תיבויח השיג גיצהל ,םיישעמ תויהל שי ותשיגלש ךכב בוטיחא רמ םכיס וירבד תא
,תורגסמ לש רשפאה לככ ןוויג ךות ,תוריש לש תומלוה תורגסמ ףתושמ ןורתפכ עיצהלו
.תידרחה הרבחה לע לטומה םתכה תקיחמ ךותו

 

 
,תוחפ דבכ וא רתוי דבכ ,םיוסמ לקשמ ןתיל שי יכ ורבסש ימ םג יכ ,שיגדהל יואר
תורישל יכ ומיכסה ,יאבצה תורישה לומ לא תובישיה ינב לש םיינרותה םהידומילל
תיזיפה התודירשל קר אל ינויח אוה יכו ,ומצע ינפב דמועה ,הלעמב ןושאר ךרע יאבצה
הרבחה רובע שבגמו בצעמ ךרע שי ןידעו היה יאבצה תורישל יכו ,לארשי תנידמ לש
.הלוכ תילארשיה

 

 
תעד לע ,ושיגדהל ןוכנל האור הדעוה רשא ,ינויחו יבויח ךרע יאבצה תורישל ,הז ןבומב
.הירבח לכ

 
:הז רשקהב ןוירוג ןב 'ד לש וירבד תא איבהל ,הז רשקהב ,רתוימ הז היהי אל

 
עבתנ אוה אלא ,רחא אבצ לכ לעכ ,הנידמה ןוחטבל קר אל תוירחאה הלטוה ל"הצ לע"
המואל רצוי תיבו לבת תווצק לכמ תדלומב תוסנכתמה תויולגל ךותיה רוכ שמשל
ךפהיל םג דעונ ל"הצ .יחישמה הדיתע ןוזחבו רישעה הרבע תשרומב תשרשומ ,תדכולמ
גוזימ ילב ןוכי אל וננוחטב יכ ,הממש יחירפמו תדלומ ינב לדגתש תיצולח הלתשמל
.הממשה בושיו לארשיב םדאה תאלעה ,תויולג

 
1949 טסוגוא שדוחב הינפב יאיבהב תסנכב יתעבהש הוקתה םיוקתש ןימאמ ינא. . .
:רמאל ןוחטב תוריש קוח

 
רעונל תתל ;םחול םע חרוכה תעשב תויהל ולוכ םעה תא רישכהל איה קוחה תמגמ"
ףודהל קיפסמ ץחל חוכ סיוגמב םייקל ,תיאבצו תיצולח הרשכה הלועלו ילארשיה
תומד אבצה תרגסמב בצעלו ;תוברזרה לכ וסיוגיש דע דמעמ קיזחהלו עתפ תופקתה
הל יוארה המוקמ תספותו החוכב תחטוב ,םולש תרחוש ,הדיחא ,תדכולמ המוא
".םימעה תרבחב

 
[68][68]".ביזכי אל לארשיל הנגה אבצ :ינחטבומ

 

 
ר"ד ד"וע הדעוה רבח הדעוה ינפב גיצה תידרחה תיגולואידיאה תיכרעה הדמעה תא
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'ג תפסותב אבומ וז הדמע לש אלמו בותכ טוריפ) טורניו בקעי

 
רוביצה ינפב הבחרהב םלועמ הגצוה אל תידרחה הדמעה יכ ,ריהבה טורניו ר"ד ד"וע
הרותה דומיל ךרע תיאר רשאמ רתוי הקומע איה וז הדמע יכו ,םינוש םימעטמ ,יללכה
.אל ותו ףואשל שי וילא ינטשפ ךרעכ

 

 
ןמ קלחכ ,ידוהיה םעב םיינרותה םידומיל לש סותאה לע דמוע טורניו ר"ד ד"וע
תולג ,תולגה לבסבו לועב האישנל תרגסמ ,תולגב תידוהיה תרגסמה רומיש לש ןונגנמה
ידכ הלאב יד היה ,היצפיסנמאה סורפל דע .המשאמ עבונה שנוע איה דוסי תסיפתכש
,םלואו .ררוגתה וברקב םימעה לש וזמ דרפנב ידוהיה םעה לש תפטעמה תא רמשל
יתסיפתה רבשמל עקרה תא וניכה ,םזילאיצוסה תילע היתובקעבו היצפיסנמאה
- תימואלה היחתה תעונת לש התוטשפתה םע וזוע אולמב ררועתנ רשא תודהיב
,ינידמ אלא יתד ונניא הייחו התוברת דוסיש ,תרחא תודהי העיצה וז .תינויצה העונתה
תקצל העיצה תונויצה .םדא ידיבו ןיעל הארנ חרואב המשגהל תנתינה הרטמ הל רשאו
.םואל לש ןכות - תודהיה לא שדח ןכות

 
םעה ןודנ היפל ,תידרחה תיגולואידיאה הסיפתה תא גיצהו ךישמה טורניו ר"ד ד"וע
ראשמ לדבנ תויהל ,הנוילע לרוג תרזגב רבדה וילע רזגנש ימכ ,"ץוק" תויהל ידוהיה
דרוש ידוהיה םעה .ידוהיה םעה לש עבטה קוח והז .רסיתמו רכונמ ,ףדרנ ,םימעה
,תרוכה וילע הלעיש דע ,הנש םייתאמ דע םישימחו האמ תב החונמ :העובק תוירוזחמב
קר .הלילח רזוחו ,רחא םוקמב המוקמ תא הטילפה תיראש הל תאצומ בוש יזאו
איה וז ךרד .ללובתהלמ ותוא םיענומ ודוחי תבוח תא ידוהיה םעל םיריכזמ םירוסיה
הכוראו םירוסיה םיברש לככ .םיוגל רואכ לארשי םע לש תיתכלהה היארהמ קלח םג
.םירחאל הראהה םג ךכ ,םכרד

 
לארשי תנידמ תא האור תינויצה הסיפתה דועב יכ ,ריבסהו ףיסוה טורניו ר"ד ד"וע
וז ,תיזכרמה) תידרחה הסיפתב ,ידוהיה םעה וילא עיגה ףוס ףוס רשא חוטבה טלקמכ
אוה ומויק ךשמהש ןינע אוה הנידמה לש המויק (הנידמה םויק תא תללוש הניאש
בוש הלעי אל הנש םייתאמ וא האמ דועב יכ ,חיטבהל ןתינ אל ךא ;הליפתלו הלאשמל
.ידוהיה םעה לע תרוכה

 
םלועה תסיפת לש םירקיעה רקיע תא טורניו ר"ד ד"וע גיצה הלא עקר לע
ותאשלו ,דיפלה תא תאשלו ךישמהל שי יכ לרוגה רזגנ םא :תידרחה תיגולואידיאה
םיווהמ הרותה ידומילו תובישיה יזא ,חורה קזחתתש לככ דועו דוע רעוב אוהשכ
תויהל הלוכי אלו ןיאש תירוטסיה הבוח אלא ,תינחור תונווכתה קר אל וז הניחבמ
םדיב ןיאש ירה ,םידרחה םה םידיחיה דיפלה יאשונ םויכש ןוויכמו .הנממ הלודג
עודמ רורב ,אוה ךכ םאו ;ונאשיש ימ ןיא םהידעלב יכ ,דיפלה תא תאשל אלא סונמ
דיפל תאישנ ךשמה תבוח דגנכ תדמועה הבוח תויהל לוכי וניא יאבצה תורישה
.םיינרותה םידומילה

 
םירבדה בצמ היפל ,םויהד תידרחה םלועה תסיפת תא גיצהו ףיסוה טורניו ר"ד ד"וע
תומוחה תרמושכ המצע האור תידרחה הרבחה .םורח תעש רדגב אוה םייקה
ידומיל דוע ורתונ אל .ןעקעקל תושקבמ "תוילרבילו" המדק לכ רשא תומוח ,הנורחאה
םירבד בצמב רשא ,לטנב תאשל םהילע יכ ןאכמו - םידרחל טרפ ידוהיה םעב הרות
רשכש ימ לכ ,םלוכ לע :וב תאשל הרומאה הרבח ןיא ,םורח לש לטנ ונניאש ,ליגר
םלוכ םא המו ,דימת תלאשנה הלאשלו .םדואמ לכבו םשפנ לכב הרות דומלל ,לגוסמו
יכ ןכתי רשא ,שדח בצמ היהי הז יכ היהת תיכרעה תידרחה הבושתה - הרות ודמלי
.תינכדעו השדח םלוע תסיפת ביחי יכ ןאכמו םורחה תעש תא לטבי

 
יכו ,ידוהיה םעל ידוחי אוה הרותה דומיל ךרע יכ ,םיעטהו ףיסוה טורניו ר"ד ד"וע
תמא ,לעממ הולא קלח אלא ,רסומ וא הנובת ,עדמ הרותב האור ונניא היסקודותרואה
תא רצויה אוהו ,המצע הניכשב לוכיבכ עגמ הווהמ הרותה דומילו ,הצרא הכלשוהש
יהוזו ,תורחא תותדב תמיק וזכ הסיפת ןיא .תומלועה לשו םלועה לש היתשה ןבא
.התיצמתב תודהיה

 
ןועיטל וא ,ןויווישה ןועטל תידרחה תודהיה תבושת תא טורניו ר"ד ד"וע םג רזוג הלאמ
זאמ ידוהיה םעה תא הליבוהש וז איה ,תידרחה תודהיה תסיפתל .הניתנ רדעה רבדב
,ידוהיה םעה ,השעמל .לטנב הדבל האשנש וז איה ויתודלותמ רכינ קלחבו ,דימתמו
,תוכז םדא םושל ןיא ןכ לע .תידרחה תודהיה לש ריצה ךרדו תועצמאב קר דרש
,יוסינ אלא הניא ןידע םיירוטסיה םיחנומבש ,םינשה האמ תב תונויצל אל יאדובו
.הזה םייחה חרוא תא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,לולשל

 
ןמזה תדוקנבש תועמשמה ןיא יכ טורניו ר"ד ד"וע םג ןייצ ,הלא םיבקונ םירבד ףרח
תועצמאב תויהל לוכי וניא הז יונישש ,אלא ;יוניש םוש לוחי אל הדעוה תדמוע הב
,הבוגתו יוריג לש םינונגנמ תריצי תועצמאב אלא ,ידימו אלמ סויג לש ןיד רזג תאלעה
ץוחמ לא םהל המיאתמ הניא םיינרותה םידומילה ךרדש הלאמ קלח ואיבי רשא
.ךליאו םיוסמ ליגמ תוחפל ,סויגה תיחד תרגסמל

 

 
תריבשל םיכסהל לגוסמ היהי אלו ןכומ וניא ,טורניו ר"ד ד"ועד אבילא ,ידרחה רוביצה
,"ותונמוא ותרותש" םייח לולסמב רוחבל תמאב הצורש ימ לע סויג ןיפוכ ןיא ןורקעה
םינוזיאה לע הרימש ךות ובצועיש ,םינווגמ תוריש ילולסמל םיכסהל לכוי אוה ךא
.םינש יפלא הזמ - דרושו יח אוה םתרגסמב

 
:וירבד םויסב טורניו ר"ד ד"וע רמא ךכו

 
ךא .ןיעה ןמ ,םימעפל ,םלעתמ אוהש דע קד הכ אוה הז וק .ןילובגה וקב זכרתהל שי"
,תאז םע דחיו .קדבנ ןיא דע קדה ןמ קד וק דימת אוה ,תושמשה ןיב ומכ ,ןילובגה וק
וקבש תודוקנה תא שפחל תביחמ הנובתה .תודוקנ לש ףוס ןיא ,וק לכ ומכ ,ללוכ אוה
וקל רבעמש םיחטשמה לכב תוננובתהה תא תועשהל שי ךכ םשל .ןתוא תוצמלו הזה
רקוב יהיו ברע יהיו" רמול ונל תורשפאמש הלא ןה תושמשה ןיבש תוקדה קר .ןילובגה
,ןיד לכל לעמ ,םימחרהו דסחה לש ,הריציה לש תולודגה תוקדה םג ןה ולאו ,"דחא םוי
".תרזוגה הנובתה ןמ הלעמל ףאו תויקוח לכל לעמ

 

 

 
חותינ - תונושה תושיגה

 

 
סופיט תובא ינש תחת השעמל םוכיסל תונתינ הדעוה ינפב וגצוהש תושיגה ןווגמ
,רבוג ךרע יאבצה - ינוחטבה לטנב האישנהו ןויווישה ךרעב האורה השיגה :םיירקיע
אופא ונינפל ,תינורקעו תיכרע הניחבמ .רבוג ךרע הרותה ידומיל ךרעב האורה השיגהו
ךרעו ,הזמ - ןוחטיבה תוריש לטנב האישנב ןויוושה ךרע .ןהיניב רשגל ןיאש תושיג יתש
.הזמ - ןוילע ךרעכ הרותה דומילל תילטוט תורסמתה

 
.לארשי תנידמ לש טפשמב ןיבו וניתורוקמב ןיב ,ןויוושה ךרעב ךיראהל ךרוצ ןיא
לכל שיאל השיא בותכה הושה" .[69][69]"היהי חרזאכ רגכ ,םכל היהי דחא טפשמ"
.[70][70]"הרותבש ןישנוע

 
,םיווש ןיב ןויוושה ךרע טפשמה תיב תקיספבו לארשי תנידמב גהונה טפשמב וליאו
.הילפה ושוריפ ןויווש יא ירהש ,לכ דוסיב חנומהו לכ קבוחה ןורקע אוה

 
ןיא יכ ,הדעוה ינפב ועיפוהש םיפוגהו םישנאה ןמ המכו המכ תדמע אופא תנבומ
ותוריש ותונמוא ותרותש ימש ךכב ןוחטבה תוריש לועב האישנה לטנב הילפאל הקדצה
ןמ רומג רוטפ אלא ןוגכ שי ןוחטב תוריש תייחד אל השעמלש דע ,הנשל הנשמ החדנ
.תושפנ תנכסו ןוכיס וב שיש תורישב רבודמ רשאכ רתויב תשגרומ הילפהה .תורישה
ןטק טועימ .םינוש םינווגמ םינווג םנשי לועב האישנה ןויוושב םילגודה ןיב םג ,םנמא
אלמ תורישל תובישי ינב לש םסויג שרדו ,"םדל םד ןיב" ,אלמ ןויווש לע תינורקע דמע
םעטמ יגלש ןליא ד"וע ןכו ,רשכ אסא 'פורפ ,לשמל ךכ) םיסייגתמה לכ ראש םע הוושב
.("יוניש" תגלפמ

 
הגשהל ןתינ וניא אלמ ןויוושש ךכב וריכה ,הדעוה ינפב ועיפוהש םיעיפומה בור ,םלואו
תוריש לש ןמזה ךשמבו ל"הצב תורישה גוסב םיבר םילדבה אבצב שי םויכ םג .ללכ
22 ליגמ םישדח םילוע ןוגכ ,ןתוא סייגמ וניא ללכ ל"הצש תויסולכוא ןנשיו הזכ
חרואו םמלוע ןיבש ינושב ריכהל תונוכנ ועיבה ,ןויוושב םילגודה בור ,ךכיפל .הלעמו
.אלמה ןויוושה ןמ היטס קידצמה יטנוולר ינושבכ הבישיה ינב לש םהייח

 
תונוכנ ,לשמל ,הדעוה ינפב העבוה .רתויב הבחר ,ןויוושה ילגוד ברקב "הרשפ"ה תשקו
םהל תורשפא ןתמ ךות ,רקיע לכ םידרחה לש יאבצה םתוריש לע רתוול שארמו תעדמ
יאנותיעה תדמע) הנידמה קשמ תבוטלו םתבוטל ,הלכלכהו הדובעה ייחב בלתשהל
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'גי חפסנ - ןליא רחש

 
תורישל םהל אורקלו הבישי ינב רישכהל שי היפל הדמע הדעוה ינפב הגצוה ךדיאמ
,םיאולימב םיסייטהו םיט"חמה ,םיד"גמה םורופ תדמע) םינשה ךרואל דבלב םיאולימ
"ןירועישל תונוריט" ןיעמב הבישיה ינב תא בייחל וא (הדעוה ינפב ועיפוה ויגיצנ רשא
ימוחתב רקיעב יחרזא וא ימואל תורישב םבויח וא ,הנש ידמ םידחא תועובש ךשמב
.תואבכהו ץוליחה הלצהה

 
ל"חנה" תמגוד ,רבד לכל תויאבצ תודיחי תריציב הכימת העמשוהש רמול ךרוצ ןיא
וייח חרוא םע דחא הנקב הלעתש תרגסמב תרשל ידרח ריעצ לכל ןתני ןהבש ,"ידרחה
ותדמעש ימ םגש תוארהל ,ןאכ הלא תואמגוד ונאבה .תועינצהו תורשכה ,תדה ימוחתב
תגהנה תובכעמה תורכינה תולבגמב ריכהל ,ןכומ ,םייקה בצמה תא החוד תינורקעה
ןתינ ,הגרדהבו ,ןמזה םעש החנה ךותמ ,ןויווש תצקמב קפתסהל ןכומו ,יתימא ןויווש
.רתוי בר ןויוושל עיגהל היהי

 
םלוע לש - איה םג תיכרעהו תינורקעה - הדמעה תדמוע ,וז תינורקעו תיכרע הדמע לומ
ימל הרותה דומיל .(ג"סר) "היתורותב אלא - המוא ונתמוא ןיא" ,וז הסיפת יפל .הרותה
דומילה תונש ,הימדקאב .הימדקאב תומכח ראש דומילכ ונניא "ותונמוא ותרות"ש
דומילב ןכ ןיאש המ .ימדקא ראות תלבקו עדי תשיכר ןתילכתו ,שארמ תורדגומ
אל וליפא ,ראות תשיכר תילכתה ןיאו ,םדא לש וייח ימי לכ ןה דומילה תונש .הרותה
ןיעמ םה הז עדיו הלא םיראת .עדיה תשיכר אל ףאו תונייד וא תונבר לש ראות
.תילכתה רקיע אלו ,דומילה לש יאוול תואצות

 

 
הבישיה ןב רשאכ ,אברדא ,הלא םיראת םהל םישקבמ םניא םידמולה לש םבור בור
ןמ שרופש ימכ תובישיה לש ןמלועב ותוא םיאור ,הארוהל ומצע רישכהל ליחתמ
ובו "דומילב עוקש" הבישיה ןב .תילכתה אוה המשל הרותה דומיל םצע .המשל דומילה
ינפל ,דומיל לש "םירדס"ב ןגרואמ דומילה) ,"םירדס"ל רבעמ םג ,הלילו םמוי הגהי
לעו ומוקבו ובכשב ,ךרדב ותכלבו ותיבב ותבישב םג (ברעהו םירהצה רחא ,םירהצה
.תולילב ובכשמ

 
לש הנוילעה המרל ועיגי םיטעמ קר םנמא .הרות דומילב רקיע םה הדמתההו הדיקשה
אצוי דחאו ,ארקמל םיסנכנ ףלא" ,םיבר ונינפל וטטיצ תאזו ,לבא ,"הרות ילודג"
,וז הסיפת יפל .דומילל וסנכי ףלאש חרכהב ,דחאה ותואל עיגהל ידכ ;"הארוהל
קחד ייח ךות ,הלכלכ לעו הסנרפ לע רותיו ךות ,הרותה דומילל תילטוטה תורסמתהה
תלחגה תכשמנש ,ךכב ,לארשי םעל רתויב הלענה תורישה איה ,וטושפכ ינוע וליפאו
אלו לארשי םעל אל םויק ןיא הידעלבו ליח השוע אבצה םג התוכזבו ,תידוהיה תוהזהו
.לארשי תנידמל

 
שרופש ימ קרש תרבוס לבא ןוחטב תוריש לש הלענה ךרעה תא תללוש הניא וז הסיפת
.ןוחטב תוריש לוע וילע לבקל ,בייח ףאו ,יאשר הרותה דומילל תילטוט תורסמתהמ
וליפאש םירובס םה עודמ ,הינפב ועיפוהש םינברה ינפב ,הלאשה תא התלעה הדעוה
תועובש השולש) "םינמזה ןיב" תפוקתב ,הנשב רפסמ תועובש לש ,רצק יאבצ תוריש
הלבקש תובושתה .םהילע לבוקמ וניא ,(לולא שדוח שארל באב העשת ןיב ,ץיקב
קותינ רורגית חרכהב ,רצק ןמזל וליפא ,אבצה גוסמ רחא םלועל הסינכש ויה הדעוה
ךישממ דמולה לש וחומ ,וז הרצק השפוח ימיב םג ןכש ,הרותב "תועיקש" התואמ
הצרפ ץרפת םאש ,ששחה םג הלע םהירבד לש ןיטישה ןיבמ .הרותב תוגהלו בושחל
לולע רצק תוריש ,רמולכ .ןמזה םע רערעתהל הלוכ המוחה הלולע ,המוחב יהשלכ
השיג לע .ומלוע תא וילע רערעל לולע תרחא הביבס םע הבישיה ןב לש ועגמו ,ךראתהל
.ושפנ תא רוסמל תובישיה םלוע ןכומ וז

 
דומילל תילטוטה תורסמתהה ךרע תשיג לומ ןויוושה ךרע תשיג ,וללה תושיגה יתש ןיב
וז הדמע .תינויצ תימואל תיתדה תודהיה לש הדמעה וז ,םייניב תדמע הנשי ,הרותה
תורישב םיאור וז הדמעב םילגודה .ל"הצב תורישו הרות דומיל בלשל ןתינש הרובס
דומילב בוליש ךות "דבעידב" אלו הליחתכל המייקל שיש ,דאמ דע הלענ הווצמ ל"הצ
,"רדסהה תובישי" .תונוש תורוצב השענ הז בוליש .הנוילע הווצמ ןבומכ איהש ,הרות
תוריש לש םיכורא םישדח ןיב ,םינש שמח לש תורישה ךשמ תא תוקלחמ ,לשמל
תאז תמועל .ןיגוריסל ,הבישיב דומיל לש םיכורא םישדחו תויברק תודיחיב ל"הצב
הבישיב ףוצר דומיל תונש יתשל םינשה שמח תא םיקלחמ "יתדה ץוביקה תבישי"ב
.תודיחיה לכב ל"הצב ףוצר תוריש תונש שולשלו

 
לולסמ) יתדה ץוביקה תובישיו ,"רדסהה תובישי" יאצוימ דאמ םיברש ,ןייצל שי
םייתנש ,הנשל ,תורישה םות רחאל הבישיה לספס לא םנוצרמ םירזוח ("בולישה"
.םידליל תובאל ויהו ואשינש רחאל םא תוטעמ אל םיתעל ,רתויו

 

 

 
הביטח .ןויצ תרשבמ ךוניח תירקב ,ונימב דחוימ יכוניח דסומב םג הרקב הדעוה
םיריעצ תורשעמ תבכרומ ,(םיתווצ זכרמ) "ץ"רמ תביטח" היורקה הז דסומב הבושח
תרגסמב םתוריש תא ומייסש (םידימלת םיעבש - םויכ) ,תוחפשמ ילעבו םיאושנ
לש יוויסנטניא דומיל קרפל ץ"רמ תביטח לא םיאב םהו ,תונושה "רדסהה תובישי"
םהידומיל םותבו (ךוניחה דרשמ ידי לע תורכומה) היגוגדפו הרות דומיל תונש עברא
שמשל ידכ תומיעה וק יבושיו חותיפ יבושיל תוחפשמ לש תוצובק תוצובקב םיאצוי םה
.םיכנחמו םירומ םש

 
ימכ ריעצ לש ותוריש החדנ ויפל ,"ברה זכרמ תבישי רדסה" לש םגדה םג םייק ,ףוסבל
וא אלמ תורישל ,ל"הצל םיסיגתמ םבור ןפוסבש ,םינש רפסמל "ותונמוא ותרות"
.יתחפשמה ובצמו וליג יפל לכה ,רצוקמ

 
רזגמבש תובישיה לע תלבוקמ הניא ימואל יתדה רוביצה לש וז םייניב תדמע ,םלואו
ידרחה רזגמב תובישיה .רשגמ םגד שמשל הלוכי הניא ךכיפלו ,ןהישאר לעו ידרחה
לכ רחא תוריש לכ החודה ,ןוילע ךרעכ הרותה דומילל תילטוטה תורסמתהה תא תואור
ותדמע תא ןגעמ דצ לכ .דמולה ייח ימי לכל םג אולו ,הניעב תדמוע וז תורסמתה דוע
ךיראהל םעט האצמ אל הדעוה .ותשיגל יתכלה סיסב םהב אצומו ,וניתורוקמב
אל ירהש ,תונושה תושיגה ילעב לש וניתורוקמב םהינוגיעו םייתכלהה םהיקומינב
יכ ,םידומ ימואל יתדה רוביצה ישאר םג ,ךכ וא ךכ םלואו ;ןהיניב עירכת הדעוה
לש הריוואל םיקוקז ,םייתכלההו םייתדה ויגיהנמו רודה ירבד םהש "הרות ילודג"
לבא "הרותב לודג" הב חמציש הבורע הניא וזכ הריווא םג יכו ,תילטוט תורסמתה
.תואדוב הלאכ םילודג חימצהל רשפאי אל וזכ הריוא רדעה

"םדל םד ןיב"

 

 
ןיב" לש הלאשה הלועו הבש ,"ותונמוא ותרות" רדסהל עגונב יכרעה רושימב ןויד לכב
.דחוימב השקו ףירח יוטיב ידיל העיגמ ןויוושה תלאש וז היגוסב ."םדל םד

 
הקדצה תויהל הלוכי אלו ןיא יכו ,םדל םד ןיב ןיחבהל ןתינ אלש ,םינעוטה םינעוט
ינב םירחא םיגרהנ ,"הרות לש הלהואב םמצע םיתיממ" תובישיה ידימלת דועבש ךכל
.ןוחטבה לועב םיאשונו םהייח תא םינכסמ ,השקו ךורא תוריש םיתרשמ ,ןונבלב םליג

 
העש יפל םלעתנ םא םג :םיפרטצמ םינועט המכמ תבכרומ הז ןועטל תידרחה הבושתה
,םמצע ל"הצ ילייח ברקב אל ,"םדל םד ןיב" אלמ ןויוויש ןיא זא םג ,תובישיה ינבמ
תוביסמ סיגמ ל"הצ ןיאש ,תונווגמו תונוש תויסולכוא ברקב אלו ,םייברק םקלח קרש
,םינמא) םייברק אל תוריש יאנת ןהל םיעבקנש וא ,(22 ליגמ םישדח םילוע) תונוש
יפל רכומ תוריש) אבצל ץוחמ תוריש ילולסמ וא (םילייח םירומ ,םיניטצמ םיאטרופס
תוריש קוחל א24 ףיעס יפל לארשי תרטשמב תוריש ,ןוחטב תוריש קוחל א26 ףיעס
.(הלאב אצויכו ,ןוחטב

 
םד ןיב הילפהל ,תינורקע ,המיכסמ הרבחהש ,תידרחה השיגד אבילא ,רבדה שוריפ
ןתונש ידוחיה תורישה ,אוה ךכ םא .וזכ הילפה קידצמכ רחאה תורישב הריכמו ,םדל
,לארשי םע לש תירוטסיהה ותויכשמהלו ותוהזל ,ומויקל ילאטוטה הרותה דומיל
םלועה תפקשה יפל :תרחא דועו תאז .רומאה רחאה תורישה דגנכ ,רמוחו לקמ ,לוקש
דומיל ךשמהב תויולת ויתומישמב ל"הצ תדימעו לארשי םע לש ונוחטב םג ,תידרחה
.טלחומ חרואבו תורשפ אלל הרותה

 
םדגנכ .הלוכ לע םילבוקמ םניאו ,הרבחה ןמ טועימ לע קר םילבוקמ הלא םינועיט
םא ,אבצה יכרצל םא הפופכ ,תישענ איה םא םג ,הנחבה לכ יכ ,ןבומכ ,םירחא םינעוט
אלו הלאל אל םיפופכ םניא םיינרותה םידומילה דועב ,םהינשל םאו ,הסכמ תעיבקל
תוריש םיתרשמ ןידע ןהמ םינהנה ,תולקה תוקנעומ רשאכ םג ,הרקמ לכב יכו ,וזל
השענ ,תורחאו הלאכ תולקה תונתינש םוקמב םג ,הז רשקהב ,ןעטנ דוע .והשלכ יאבצ
יכרצ יפל ןוימל תדמוע רבדב תעגונה היסולכואה העירכמה תיברמהש רחאל קר רבדה
יעיסמ םידיקפתב וא םימחולה תוחוכב תורישל םירבעומ ךכל םירישכה לכו ,אבצה
.המיחל

 

 

 
אל ,תיקלח האישנ תוחפל םישקבמ ןויוויש יא םע םילשהל םינכומש ימ םג ,תאז םע
.ןוחטב תוריש לש ירסומה לועב ,תינויוויש

 
םינושה היקלח ןיב ןיא .יתרבח קחרמ םג אוה תועדה ןיב יתסיפתהו ינויערה קחרמה
ידרחה רוביצה ןיא .דעיל תופתוש תשוחתו ךרדל תופתוש תשוחת לארשיב הרבחה לש
תודמע ןיצקמ הז חתמ דקומ .ךפהלו ,ידרח וניאש רוביצה לש ושפנלו וכרדל ןיבמ
,הלילח ,הלולע איה .הפירחמו תכלוה ,הארנ לכ ,וז המגמו ,תומכסה תגשה לע השקמו
ץמאמ תושעל יוארה ןמ וז המגמ .לארשיב הרבחה יקלח ןיב ךיפה ילב ערקל איבהל
.הנוויכ תכיפהל םגו - התריצעל

 
דומילל ןויוויש ןיבש תויכרעה תולאשהו ,יקלחה וא אלמה ןויווישה תלאש ,ךכ וא ךכ
היגוסב תונוש תועד תופקתשמ הברקב םגש) הדעוב הערכהל ןינע ןניא ,אליממ ,הרות
ןיב ,וענויש םייתרבח םיכילהת ידי לע ,םיוקמ ונא ךכ ,וערכויש ןפוס וערכוי םאו ,(וז
.הז ןובשחו ןיד תוצלמה םושי ידי לע ,רתיה

 
יתכלהה טביהה

 

 
םהל םיאצומ ,הלאו הלא ,וידגנתמ םגו הרות ידמולל יאבצה תורישה יביחמ םג
הלא םילסופ וללהש המ ."הרות תעד" לש תוקיספב םירדגתמו םייתכלה תורוקמ
.םיחוד וללה ,םיבייחמ וללהש המ ,םירישכמ

 
םירה ןיב השאר תא סינכהל אלו יתכלהה אשונה תא תוצמל תרמיתמ הדעוה ןיא
תוידרחה תובישיה ישארש םמצע תא םילשמ הדעוה ירבח ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב .םילודג
אלא הז קרפב ונאב אל ךכיפלו ,תרחא וא וז תיתכלה תעד תווח ינפמ םתעד תא ונשי
.ולאו ולא לש תוכמתסהה ירקיע לע עיבצהל

 

 

 
!?ןבתככ םירבד - "הלילו םמוי וב תיגהו"

 
הרותה רפס שומי אל" קוספה םא םיאנת תקולחמ תאבומ [71][71]ילבב דומלתב רבכ
.ואל םא ,ועמשמכו וטושפכ ספתנ [72][72]"הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה

 
:םש ונינש ךכו

 
דומלת .[73][73]!?ןבתככ םירבד לוכי ,"ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" רמאנש יפל"
.לאעמשי יבר ירבד ,[75][75]ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה [74][74]"ךנגד תפסאו" רמול
רצוקו העירז תעשב ערוזו השירח תועשב שרוח םדא רשפא :רמוא יחוי ןב ןועמש יבר
ןמזב אלא !?הילע אהת המ הרות ,חורה תעשב הרוזו השיד תעשב שדו הריצק תעשב
הברה :ייבא רמא. . ."םירחא ידי לע תישענ ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש
".ןדיב התלע אלו ,יחוי ןב ןועמש יברכ ;ןדיב התלעו לאעמשי יברכ ושע

 
ידי לע קר םיקתהל הלוכי יחוי ןב ןועמש יבר לש וכרדש ,ןיבהל ןתינ ייבא תרעהמ
תעשב שרוח םדאש" ,לאעמשי יבר לש וכרד איה םיברל השובכה ךרדה וליאו ,םיטעמ
עבוק אוהש תועשב םיקמ אוה הרות דומלתב בויחה תאו ,"העירז תעשב ערוזו השירח
.הלילבו םויב הרותל

 
ראש ןיבו ם"במרה ןיב ,רתוי רחואמ םינש ףלאכ םג אוצמל ןתינ וז תקולחמ לש הידה
,הרותב קוסעל לכוי אוהש ידכ רוביצה לע ומצע ליטמש ימש קסופ ם"במרה .םיקסופה
שוריפב ,וירוענ ימיב דוע תאז רמולמ ענמנ אל ם"במרה .םשה תא ללחמ הז ירה
ימכח בור תא וילע םמוקת וז הפקשהש ותעדב [76][76]תובא תכסמל ולש תוינשמה
ורפסב שרופמב םירבדה תא רמואו רזוח אוה ירהו .םלוכ תא אל םא םילודגה הרותה
.[77][77]"הקזחה דיה" הרות הנשמ לודגה

 
ןרמ ,ןמאנה ושרפמ וליפא .וילע וקלחנ ,םלוכ אל םא ,םילודגה הרותה ימכח בור ןכא
ןכו .ם"במרה דגנ םישק םירבד בתוכ ,[78][78]הנשמ ףסכ ושוריפב ,וראק ףסוי ונבר
.[80][80]ויתויארו וירבד לכ החדו ם"במרה לע קלחנ [79][79]ץ"בשתה ת"ושב

 

 

 
הרותל םהייח לכ םישידקמה םידיחי םנשי םאש ךכב ריכמ ומצע ם"במרה יכ ןיוצי
:[81][81]לודגה ורפסב איבמ אוהש יפכ "םישדק שדק" םה ירה

 
דומעלו לדביהל ועדמ וניבהו ותוא וחור הבדנ רשא םלוע יאב לכמ שיאו שיא לכ. . ."
ינב ושקיב רשא םיברה תונובשחה לוע וראוצ לעמ קרפו. . .ודבועלו ותרשל 'ה ינפל
".םימלוע ימלועלו םלועל ותלחנו וקלח 'ה היהיו םישדק שדוק שדקתנ הז ירה ,םדאה

 

 
האורו ,ם"במרה לע וקלחנש םתואכ תרבוס ,םויכ ,תידרחה תודהיהש רמול ךירצ ןיא
ללכל סחיב םיטעומ) םיטעומ הילע ינב םתואכ "םתונמוא םתרות"ש תובישיה ינב תא
תוכלה ףוסב םהילע רבדמ ם"במרהש םתואכו ,יחוי ןב ןועמש יבר תטישב (המואה
.לבויו הטימש

 
ןב היה ,םירשעהו הרשע עשתה תואמב הפוריא חרזמ לש תובישיה םלועב יכ ןיוצי
שרופ ךכ רחאו ,תודחא םינש וימח ןחלוש לע ךמסנ ,החפשמ םיקהו השא אשנש הבישי
יבהוא ,םימכח ידימלת םמצעב ויהש ,"םיתבה ילעב" דמעמ רצונ ךכ .השעמה םלועל
הרותל םיתע םיעבוקו שרדמה תיבב םיבירעמו םימיכשמ ויהש ,ןנבר יריקומו הרות
,"ארוק 'ה רשא םידירשה" ,םידיחיה קרו .םתסנרפל רחסמבו הכאלמב םג םיקסוע ךא
דמעמה .רודה ילודגו הרותה ילודג ויהש םה םהו ,הארוהלו הרותל םהייח לכ ושידקה
הקוצמה תא ףירחמ ךא הז ןורסחו ידרחה רזגמל םויכ רסח ,"םיתב ילעב" לש ,הזה
.ולש תילכלכה

 
םירחא םירצות םע דחיש ירה ,ןתרטמ תא וגישי הז ןובשחו ןידבש תוצלמהה םא
םיבלתשמו הרותל םיתע םיעבוקה תוידרח תובישי יאצוי לש תיתשת רצווהל הדיתע
.רומאה דמעמה שדחתהל דיתע םהמו ,השעמה ייחב

 
יאבצה תורישה

 

 
,ם"במרה ידי לע הכלהל ועבקנ ,יאבצה תורישה ןינעב דומלתבו הנשמב ונשנש תוכלהה
.םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב

 
;[82][82]הוצמ תמחלמ איה "םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזע"ש םש עבקנ רתיה ןיב
.[83][83]"התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ,ןיאצוי לכה"ש ,ורמא וזכ המחלמ לע
ידימלת םגש רבדה שוריפ ,יתרוסמהו ימואל יתדה םלועה ןמ םינבר לש םתעדל
תיאבצ הרשכה םינועט םה ךכ םשלש ,רורבו ,המחלמ תעשב בציתהל םיבייח תובישי
םינברו ,תובישיה ידימלתמ םיבר ובציתה רורחשה תמחלמב ,ןכאו .העיגר ימיב
.[84][84]בציתהל תובישיה ינבל וארק םילודגו

 
תונוש תורמימב תנגועמ וז הפקשה .ןכ םירומ ןיא ידרחה תובישיה םלועב םלואו
,[85][85]"םימכח ידימלתב אירגנא השעש" לע שנענ הדוהי ךלמ אסאש ,ןוגכ דומלתב
ןהבו ,םתונמוא םתרותש םימכח ידימלתל הקינעמ הכלההש תונוש תויגליווירפב ןכו
."םתרמשמ םתרותש" ינפמ ,[86][86]ריעה רוציבב תופתתשהמ רוטפ םג

 
םרג ימ ,[87][87]םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע בותכש אוה המ ,ארמגב רמאנו
.[88][88]הרותב םיקסוע ויהש םילשורי ירעש - המחלמב ודמעיש ונילגרל

 
וז הדעו אל רומאכ ךא ,הלא תויאר םיחוד הבישי ינבל יאבצ תוריש םיביחמה םיגוחה
.היהת רשא הירבח בור תעד אהת ,הז חוכיווב עירכתש איה

 
םינותנ

 

 

 
תורישה יוחד לש םרפסמ

 

 
םירפסמב ןה ,הנשב הנש ידימ הלע "םתונמוא םתרות"ש םידמולה לש םרפסמ
םירפסמב לודיגה תא הארמ האבה הלבטה .סויגה ןותנשמ םיזוחאב ןהו ,םיטלחומ
יפל הלבטה) 1999 תנש דע ,ךליאו 1974 תנשמ ,סויגה ינותנשמ םיזוחאבו םיטלחומ
:([89][89]ןלהל דוע ואר - הדיל תונש יפל אלו סויג תונש

 

 

 
םיפרטצמה רפסמ
םיזוחאב רדסהל
הדילה ןותנשמ


 

 
טלחומה רפסמה
םיהושה לש רבטצמה
[90][90]רדסהב

 

 
םיפרטצמה רפסמ
םירפסמב רדסהל
םיטלחומ


 

 
תנש
סויגה
תירקיעה

 

 
2.4%

 
6800

 
665

 
1974

 
2.8%

 
7357

 
783

 
1975

 
3.2%

 
7846

 
866

 
1976

 
3.1%

 
8257

 
847

 
1977

 
3.5%

 
8845

 
989

 
1978

 
3.7%

 
9084

 
999

 
1979

 
4.2%

 
10462

 
1125

 
1980

 
4.4%

 
11557

 
1197

 
1981

 
4.7%

 
12596

 
1312

 
1982

 
4.9%

 
13620

 
1400

 
1983

 
4.8%

 
14596

 
1400

 
1984

 
5.2%

 
16011

 
1486

 
1985

 
5.3%

 
17007

 
1629

 
1986

 
5.4%

 
18415

 
1746

 
1987

 
5.1%

 
19482

 
1754

 
1988

 
5.8%

 
20762

 
2067

 
1989

 
5.8%

 
21238

 
2058

 
1990

 
6.0%

 
21975

 
2174

 
1991

 
6.1%

 
22218

 
2344

 
1992

 
5.8%

 
23074

 
2382

 
1993

 
6.1%

 
24097

 
2620

 
1994

 
6.4%

 
26262

 
2692

 
[91][91]1995

 
7.4%

 
28547

 
3033

 
1996

 
8.0%

 
28241

 
3332

 
[92][92]1997

 
8.4%

 
28389

 
3566

 
1998

 
[93][93]9.2%

 
30414

 
3873

 
1999

 

 

 

 
  
ךשמב הכ דע ורבטצהש תורישה ייוחד לכ ךס ,ל"הצ ינותנ יפל ,הלבטה ןמ הלועש יפכ
רבמצד שדוחל ןוכנו ,שיא 28,389 ,1998 תנשל ןוכנ ,אוה ,רוטפ ולביק םרטו םינשה
םדא חוכ ףגא שאר אטבתה הז רפסמ יבגל .(ןלהל הלבט ואר) שיא 30,414 1999
ןיפולחל וא ,ל"הצב תורישה תא רצקל היה רשפא הלא לכ וסיוג וליא יכ ,הדעוה ינפב
.הדשה תודיחי ילייח לש םיאולימב תורישה לטנ לע דואמ לקהל

 
ייוחד םג וכותב ליכמה ,"וטורב" רפסמ אוה ןכש ,תועטהל לולע הז רפסמ ,םלואו
םילבקמ וא רצוקמ תוריש םיתרשמ ויה ובציתה וליאש ,םידלי ילעבו םיאושנ תוריש
תיחד ולביק םנמאש םישנא ליכמ הז רפסמ ןכ ומכ .(ןלהל הלבט ואר) רומג רוטפ
ןוגכ ,תונוש תורגסמב ל"הצב תורישל סיגתהל םפוס לבא ,הבישיב דומלל ידכ תוריש
.[94][94]"ברה זכרמ" רדסה תרגסמב

 
חכונל) אבצ יאצוי לש תויאופר תוקידב הרבע אל וז היסולכואמ רכינ קלח ,דועו תאז
אל הבורש היסולכואל ןתוא ךורעל םעטה רסוחו ,תויאופרה תוקידבה לש ןתולע
ימל תינכדע תיאופר הקידב ךורעל ךרוצ היהי יכה ואלבש דוע המ ,תורישל בציתת
"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת קדוב ל"הצ ןיא ,ןמז רחאל תורישל בציתיש םהמ
גווס בקע ןוחטיב תורישל לספנ היה הנממ קלח יכ חינהל שיו ,(1995 תנש זאמ
ללכ ברקב הלאכ םילספנ לש זוחאה .ךומנ (יאבצה חונימב ,"יאופר ליפורפ") יתואירב
הזכ זוחאש חינהל שיו ,ךרעל םיזוחא השימח לע דמוע ןוחטיב תורישל םיבציתמה
.ףוגה תוברתב הקסע אל הבורבש ,וז היסולכואל ,הזמ הלעמל אל םא ,ףקת אוה תוחפל

 

 

 

 
ברקמ רידס תוריש לש תונושה תורגסמל םיסיגתמה רפסמ תא האיבמה הלבט ןלהל
:[95][95]תונורחאה םינשב "ותונמוא ותרות" רדסהב םיהושה

 

 

 
תא םיבזועה רפסמ
םיסיגתמהו רדסהה
רידס תורישל
םיזוחאב יתועמשמ
םיפרטצמה רפסממ


 
תא םיבזועה רפסמ
םיסיגתמהו רדסהה
רידס תורישל
[96][96]יתועמשמ

 

 
רפסמ
םיפרטצמה
רדסהל

םיזוחאב
הדילה ןותנשמ
סויגה ירקיעה


 

 
רפסמ
םיפרטצמה
רדסהל
םירפסמב
םיטלחומ


 

 
תנש
סויגה
תירקיעה

 

 
29.1%

 
632

 
6.0%

 
2174

 
1991

 
24.4%

 
573

 
6.1%

 
2344

 
1992

 
27.4%

 
652

 
5.8%

 
2382

 
1993

 
22.9%

 
599

 
6.1%

 
2620

 
1994

 
27.6%

 
744

 
6.4%

 
2692

 
1995

 
20.5%

 
621

 
7.4%

 
3033

 
1996

 
25.7%

 
[97][97]855

 
8.0%

 
3332

 
1997

 
25.9%

 
923

 
8.4%

 
3566

 
1998

 
19.8%

 
[98][99]767

 
9.2%

 
[99][98]3873

 
1999

 

 

 
םיהושה תובישיה ידימלת לש יתחפשמה בצמהו םיאליגה תוגלפתה תלבטב ןויע
יתחפשמ בצמבו םיאליגב רבודמש לככש ,דמלמ (ןלהל) "ותונמוא ותרות" רדסהב
ייוחד לש םרפסמ - (םידלי ינשמ תוחפ םע 23 ליג דע 18 ליגמ) סיגמ היה ל"הצש
וסיגתיש םהמ הלא תא תוכנל שי ןידע הז רפסממ ,רומאכ .15,588 אוה תורישה
תשמח תא ןכו ,(שיא תואמ הנומשכ - ןדמואה ךרד לע ,ל"הצ ינותנ יפ לע) ל"הצל
14,000 לע אופא דמוע יוויטרפואה רפסמה .תואירב ימעטמ םירוטפה לש םיזוחאה
.רבטצמב ךרעל תוריש ייוחד

 

 

 
ויפל ינויע בושיח לע ןעשנ תיטרואתה אלמה סויגה תחנהב ןוידהש ,תאז םע ,שגדוי
,18 ליגב (רומאכ ,ךרעל שיא 2,600) ךכל םירישכה תובישיה ידימלת לכ םיסיגתמ
רחאל אלא םילוע םניא יתחפשמה בצמל םיעגונה םיישקה םירבדה עבטמ ךכבו
.ונממ רכינ קלח ותרשש רחאל רתויה לכל וא יאבצה םתוריש

 

 

 
םינורחאה סויגה ינותנשב תוריש ייוחד

 

 
ןותנש) ןורחאה סויגה ןותנשב "םתונמוא םתרות"ש תורישה ייוחד לש ,וטורב ,םרפסמ
.שיא 3,500 לש ךס לע דמוע ,(1998 תירקיע סויג תנשב סיגתה רשא 1980 הדיל
,ךרעל שיא 2,600 לש ללוכ ךסב רבודמ ,ליפורפ ילספנו סיגתהל םידיתעה יוכינ רחאל
.סויגה ןותנשמ ךרעל 6.2% םהש

 
אל הדיל ינותנש יפל תונורחאה םינשב "ותונמוא ותרות" רדסהל םיפרטצמה רפסמ
הרורב איה לודיגה תמגמו ,סויג ינותנש יפל תוגלפתהב םרפסממ תיתועמשמ הנוש היה
:ןמקלדכ ,ל"הצ ינותנ יפל ,ויה הלא םירפסמ .וז תיוזמ םינותנה תגצהב םג

 

 
םיזוחא
ןותנש יוצימב
הדילה

יוצימב לכה ךס
הדילה ןותנש

ןותנש לדוג
הדיל

תירקיע סויג תנש
ןותנש
הדיל

רפסמ


 

 

 

 

 

 
4.9%
[100][100]2,007
40,868
1993
1975
1
5.1%
2,183
42,680
1994
1976
2
5.3%
2,231
41,795
1995
1977
3
6.1%
2,475
40,770
1996
1978
4
7.0%
2,899[101][101]
41,478
1997
1979
5
7.8%
3,334
42,642
1998
1980
6
9.2%
3,873
42,118
[102][102]1999
1981
7

 

 
28,369 1998 תנשב "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב והש לכה ךסב ,ל"הצ ינותנ יפל
,דעומ ותואל ןוכנ ,תובישיה ידימלת לש יתחפשמה בצמהו םיאליגה תוגלפתה .שיא
:ןמקלדכ התיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ךס
לכה

5+ יושנ
רתויו
4+ יושנ
3+ יושנ
2+ יושנ
1+ יושנ
אלל יושנ
םידלי
קוור
בצמ
יתחפשמ


 

 

 

 

 

 

 

 
ליג

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46
0
0
0
0
0
0
46
16
2120
0
0
0
0
0
0
2120
17
3240
0
0
0
0
0
2
3238
18
3183
0
0
0
0
1
43
3139
19
2827
0
0
0
1
13
203
2610
20
2424
0
0
1
3
80
418
1922
21
2109
0
0
1
29
224
613
1242
22
1962
0
1
22
116
378
692
753
23
1777
0
7
70
253
499
584
364
24
1583
0
21
147
343
430
382
260
25
1393
8
69
246
348
354
237
131
26
1243
20
133
300
336
215
137
102
27
1108
45
156
328
270
164
85
60
28
935
87
189
250
196
104
70
39
29
826
136
212
221
117
66
34
40
30
485
0
179
124
88
40
28
26
31
339
0
122
91
53
35
16
22
32
257
0
114
46
27
29
21
20
33
206
0
81
52
28
22
13
10
34
84
0
0
34
15
9
14
12
35
59
0
0
18
10
12
10
9
36
54
0
0
16
16
8
10
4
37
48
0
0
13
13
5
8
9
38
28
0
0
6
5
4
6
7
39
25
0
0
10
4
2
7
2
40
28
0
0
1
9
6
5
7
41
28389

296
1284
1997
2280
2700
3638
16194

לכה ךס

 

 

 
וילא ופרטצהו ,שיא 30,414 "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב והש רבכ 1999 תנשב
הלק הדירי לשב ,הלעמ טעמ הטומ םנמא אוה הז ןורחא ןותנ .סויגה ןותנשמ 9.2%
ףקיה תמועל תיתועמשמ הובג ןידע אוה ךא ,1999 תנשב סויגה ןותנש ףקיהב
.1999 תנשב רדסהל םיפרטצמה

 
םיפרטצמה רפסמ רבדב םינותנ תיזחת - הלבקו - הדעוה השקב ,הלא םינותנ חכונל
,ונתשי אל יאנתו רדסהה יללכו היה ,בורקה רושעב ,"ותונמוא ותרות" רדסהל
.םילבוקמ םייפרגומד תיזחת ידדמו םייטסיטטס םינותנ לע ךמתסהבו

 

 

 

 

 

 

 
םאתהב בורקה רושעב "ותונמוא ותרות" רדסהל םיפרטצמה רפסמ רבדב תיזחתה
:[103][103]האבה הלבטב תגצומ רדסהה יאנתל

 

 
הנש
ןותנש
הדיל


 
ליג 17
ליג 18
ליג 19
ליג 20
ליג 21
לכה ךס
ידימלת
תובישי

ךמס חוור
[104]
[104]ןותחת
חוור
ךמס
ןוילע

1999

81
6.48%
9.20%
8.57%
8.05%
7.60%
30,414

-
-
2000

82
6.76%
9.60%
8.95%
8.40%
8.10%
31,240

-
-
2001

83
6.98%
9.90%
9.23%
8.85%
8.60%
32,900

-
-
2002

84
7.68%
10.90%

10.16%

9.74%
9.10%
34,470

33,100
35,850

2003

85
8.17%
11.60%

10.81%

10.37%

9.60%
36,520

34,700
38,350

2004

86
8.95%
12.70%

11.84%

11.35%

10.20%

38,800

36,480
41,130

2005

87
9.44%
13.40%

12.49%

11.98%

10.70%

41,350

38,450
44,240

2006

88
9.86%
14.00%

13.05%

12.52%

11.18%

44,080

40,560
47,610

2007

89
10.01%

14.20%

13.23%

12.69%

11.34%

46,900

42,680
51,120

2008

90
10.15%

14.40%

13.42%

12.87%

11.50%

49,690

44,720
54,660

2009

91
10.25%

14.55%

13.56%

13.01%

11.62%

52,380

46,620
58,140

2010

92
10.50%

14.90%

13.89%

13.32%

11.90%

54,930

48,340
61,520

2011

93
10.53%

14.95%

13.93%

13.36%

11.94%

57,420

49,960
64,880

2012

94
10.57%

15.00%

13.98%

13.41%

11.98%

59,880

68,260
51,500


 

 
.טוריפ הכירצ הניאו הרורב איה םינותנה תועמשמ יכ המוד

 

 

 
תותד ינינעל דרשמה ידי לע םיינרות דומיל תודסומב הכימתה

 

 
- ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס יפ לע ואצוהש םינחבמ חוכמ
יפכ ,ףא לע .םיינרות דומיל תודסומב תותד ינינעל דרשמה ךמות ,[105][105]1985
,דומיל דסומ לכב םידימלתה רפסמ לש הרישי תרזגנ הניה הכימתהש ,ןלהל רהבויש
סיכ ימד תועצמאב ןיב ,תורישי םהידימלתב םיכמות ףא תודסומה ןמ קלחש ףא לעו
,דבלב ולו ינרותה דסומל תנתינ הכימתה ,הגלמ תועצמאב ןיבו םירחא וא הלאכ
.הפקיה וא הכימתה תלבק ןינעל דמעמ לכ ןיא דסומה דימלתלו

 
םושיר תוברל) ינרות דומיל דסומ לכ תודוא םושיר להנמ תותד ינינעל דרשמה
ךרוצל דרשמה ריכה םהב דסומב םידמולה םידימלתה יגוס תא ללוכה ,(בשחוממ
םידימלת לש דחא גוסמ רתוימ םידימלת ונמיו לוכי דסומ לכבשכ ,הכימת תקנעה
הכימתה תגרד תא ,םינחבמל םאתהב לכה ,(םיכרבאו ההובג הבישי ידימלת - לשמל)
לכל רשאכ ,(םידימלתה גוס לש ינשמ ןוימ איה הכימתה תגרד) םידימלת לש גוס לכב
.םישדח םילקשב םיאתמ ףירעת דמצומ הגרד

 

 

 

 

 
ידי לע ךמתנה ינרות דסומ לכל העיגמה הכימתה תא דרשמה בשחמ שדוחל תחא
הגרד לכב ינרות דומיל דסומ לכב םימושרה םידימלתה רפסמ תלפכמ איהש ,דרשמה
לכ לש םהיתוגרדל הכימתה ימוכס לכ תא דחי ףרצמו ,הגרד התואב הכימתה ףירעתב
תללוכה תישדוחה הכימתה ךסל ינרות דסומ ותואב םימושרה םידימלתה יגוס
.שדוח ותואב דסומ ותואל תקנעומה

 
לע סויג תיחד הנקמה ,"ותונמוא ותרותש" הבישי דימלת לש דמעמ רושיא ןיב רשק ןיא
דימלת לש וידומיל ןיגב ינרותה דסומל תקנעומה הכימתה ןיבל ,אבצה תונוטלש ידי
ליג) רקיע לכ תורישמ םירוטפה םידימלתל םג תנתינ הכימתה ,רחא ןושל .הבישיה
.(דועו ,רז חרזא ,יתחפשמ בצמ ,ךומנ וא הובג

 
ינינעל דרשמה ךמת 1999 תנשב ,הדעול תותד ינינעל דרשמה גיצהש םינותנה יפ לע
םינוש םיגוסמ םיינרות תודסומ ידימלת (200,000) ףלא םייתאמל בורקב תותד
תודסומב הכימתה ביצקת .םיללוכו תובישי ידימלת 70,842 םהמ ,םיהוש םיאליגבו
.ח"ש דראילימל בורק לע דמע 1999 תנשל םיינרותה דומילה

 
582.82 םה הדעוה תדובעל םיעגונה םירשקהב םיינרות תודסומב הכימתה יפירעת
םשל) ללוכב דימלתל שדוחל ח"ש 726.28 תמועל ההובג הבישי דימלתל שדוחל ח"ש
רבוטקוא ינותנ) (ח"ש 786.80 וניה רדסה תבישיב דימלתל ףירעתה ,האוושהה
.(1999

 
ידימלת רפסמ ,(1999 רבוטקוא ינותנ) תותד ינינעל דרשמה ינותנל םאתהב ,רומאכ
, 64 - 17 יאליגב ,םיללוכבו תוהובג תובישיב םידמולה םתנומא םתרותש הבישיה
10,301 ,רומאה ךותמ .שיא 57,118 לע 35 - 17 יאליגבו ,שיא 70,842 לע דמוע
.תילארשי תוחרזא ילעב םניא תובישי ידימלת

 
534,159,840 לעו שדוחל ח"ש 44,513,320 לע תדמוע הלא םידימלת ןיגב הכימתה
.המאתהב ,הנשב ח"ש

 
ךמות 25 - 17 יאליגב ,(1999 רבוטקוא ינותנ) תותד ינינעל דרשמה ינותנל םאתהב
:ןמקלדכ ,תובישי ידימלת 37,070 םידמול םאתהב םיינרות דומיל תודסומב דרשמה

 
25,921 :תוהובג תובישי ידימלת .א

 
9,358 :םלש םוי םיללוכ ידימלת .ב

 
898 :רקוב םוי יצח םיללוכ ידימלת .ג
[106][106]893 :םירהצה רחא םוי יצח םיללוכ ידימלת .ד

 

 
םיינרות דומיל תודסומל הכימת תנתינ םניגב תובישיה ידימלת לש תפסונ תוגלפתה
:25 - 22 יאליג ןיבל 21 - 17 יאליג ןיב איה

 

 
25 - 22

 
21 - 17

ליג
דסומה
ינרותה

 

 
5,910

 
20,011

 
ההובג הבישי

 

 
1,537

 
7,821

 
םלש םוי ללוכ

 

 
713

 
717

 
םירהצה רחא םוי יצח ללוכ

 

 
180

 
181

 
םירהצה רחא םוי יצח ללוכ

 

 

 
ינינעל דרשמה ידי לע םיכמתנה םיללוכהו תובישיה ידימלת לש םרפסמ ןיב רעפה
תורישל םסויג רשא "םתונמוא םתרותש" תובישיה ידימלת לש םרפסמ ןיבל תותד
,הרז תוחרזא ילעב םיללוכו תובישי ידימלת לש רכינ רפסמב רבסומ החדנ יאבצ
,םיינרות םידומיל דומלל לארשיל םיעיגמה ,לארשיב יאבצ תורישב םיבייח םניאש
ידימלת לש תיסחי רכינה םרפסמב ןכו ,תותד ינינעל דרשמה ךמות םהידומילב רשאו
רחא וא הזכ יאבצ תורישל וסיגתהש רחאל םג רשא "םתונמוא םתרותש" תובישי
,םיינרותה םהידומיל תא םיקיספמ םניא ןוחטב תורישמ ורטופ וא (רצק תוריש בורל)
םג תמיק ,השעמל .םיינרותה תודסומל ,ןבומכ ,םלתשהל הכישממ םניגב הכימתהו
םהידומילב םיכישממה םיללוכ ידימלת לש תיתועמשמ יתלב הנניאש היסולכוא תצובק
.תוכימת תומלושמ םניגב םגש ןבומכו ,60 - 40 םיאליגב םג

 

 
תידרחה הרבחה

 

 
תניחבמ ןה ,היפוא תניחבמ ןה ,תובר תוניחבמ תידוחי הרבח איה תידרחה הרבחה
.תימינפה התודיכל תניחבמ ןהו ,הייח תוחרוא

 
םויכ הנומ תידרחכ התוארל לבוקמ רשא היסולכואה ,תורדגהב קוסעל ילבמ
ףקיה ,תורחא תוכרעה יפ לע .(לארשיב היסולכואהמ 7% - 5%) ךרעל שפנ 400,000
.רתויו שיא 500,000 לע דמוע תידרחה היסולכואה

 
יללכ ןוירפ רועש תמועל תאזו ,םידלי 7.6 לע דמוע תידרחה הרבחב ןוירפה רועש
2.3 לע דמוע תוידרח ןניאש תוידוהי תוחפשמב ןוירפה רועש .םידלי 2.66 לש לארשיב
איהו ,הנשל 5% - 4% לע דמוע תידרחה היסולכואה לש יעבטה יובירה בצק .םידלי
.[107][107]ךרעל הנש 17 לכ המצע תא הליפכמ

 
12.4% תידרחה היסולכואה הנמת 2025 תנשב ,םייקה יעבטה יובירה בצק יפ לע
.לארשיב םידליה תיסולכואמ 22.4% ויהי הז רזגמב םידליהו ,לארשי תיסולכואמ

 
םיינרות םידומיל ודמל 54 - 25 םיאליגב םידרחה םירבגהמ ךרעל 57% 1995 תנשב
.ודבע אלו

 
הז בצמ .לארשיב רתויב הליכשמה איה תידרחה היסולכואה ,דומיל תונש יחנומב
בצמ ,"םידמולה תרבח" חנומב הדעוה ינפב עיפוהש ,ןמדירפ םחנמ 'פורפ ידי לע ראות
תוצראב תידרחה היסולכואל האוושהב .םירחא תומוקמב ערו חא ול ןיאש ידוחי
םידומילל תשדקומה ,לארשיב תידרחה הרבחה לש םייחה יפוא ,לשמל תירבה
.םיינרות

 
תידרחה החפשמבו ,ינועה וקל תחתמ תאצמנ תידרחה היסולכואה ןמ תיצחמכ
.הרבעה ימולשתבו תוירוביצ תוכימתב ןרוקמ תוסנכהה ןמ תיצחמכ ,תעצוממה

 
,תולדבנו תודרפנ תונוכשבו םירוזאב זכרתהל הטונ לארשיב תידרחה היסולכואה
םיבר םיינרות ךוניח תודסומו תד תודסומ תללוכה ,"השודק לש הביבסב" תוניפאתמה
.הלאב אצויכו ,םיברה תושרב תבש תרימשב ,דואמ

 
ינבב ,םילשוריב ויה םילודגה םיידרחה םיזכרמה תשולש םיששהו םישימחה תונשב
לודגה הקלחב ביבא לת תא תידרחה היסולכואה הבזע ,ןמזה םע .ביבא לתבו קרב
םיהובג רויד יריחמ בקע ,ךליאו םינומשה תונשמ רקיעב ,ךשמהבו ,קרב ינבב הזכרתהו
תונוכש :םירחא םיבושילו םירעל םג רובעל תידרחה היסולכואה הלחה ,הבר תופיפצו
םיידרח םיבושי ,(תפצ ,תילילגה רוצח ,םי תב ,דרע ,דודשא) תוינוליח םירעב תוידרח
הדוהיב םיבושיו ,(שמש תיב תמר ,דעלא) קרב ינב - םילשורי לגעמב םייאמצע
,םויכ תומיק תולודג תוידרח תוליהק .(ןויצ לת ,רתיב ,לאונמע ,רפס תירק) ןורמושב
.רפס תירקו רתיב ,דודשאב ,קרב ינבו םילשוריל טרפ

 
.םיאטיל וא םידגנתמו םידיסחל איה תידרחה הרבחה לש תיתרוסמה הקולחה
,זנאצ ,ץינ'זיו ,זלעב ,רוג ןהבש תולודגה) םיר"ומדא תורצח ביבס םינגרואמ םידיסחה
ןהיגהנמל םג םיעדונ תידרחה הרבחה ברקב םידחוימ םיניפאמ .(ד"בחו בלסרב
.תידרפסה תידרחה תודהיהו תיזנכשאה תידרחה תודהיה לש םינושה

 
םיינחור םיגיהנמה םה תובישיה ישארו ,הבישיה אוה תידרחה הרבחב טלובה דסומה
רימו ןורבחו קרב ינבב 'זבינופ ןה תוטלובה תובישיה .תידרחה הרבחב םיירוביצהו
םידימלת 4,000 הנומה ,םילשוריב רימ תבישי איה רתויב הלודגה הבישיה .םילשוריב
.ךרעל

 
וליא הלאשה ביבס דימתמ חתמ םיקתמ ינרדומה םלועה ןיבל תידרחה הרבחה ןיב
,ךכ .ידרחה בוחרה לאו תיבה לא "סנכהל" ושרוי םיינרדומה םייחה לש םיטביה
םינופלט םג ךכו ,דואמ םילבוקמ תיבה תודובעב עויסל למשח ירישכמ ,לשמל
,תוגיתסהב לבקתה בשחמה .סואימ תמחמ הצקומ רדגב איה היזיולטה ךא ,םיירלולס
הנורחאל ךא ,תחרופה תידרחה סופדה תישעת ךרוצל דחוימב ,בר שומיש וב השענו
לש ךרוצ לכל ןכו טנרטניאה תשרב בשחמה שומישה לע תידרחה הרבחה ישאר ורסא
.רודיבו יוליב

 

 

 
לש םינצינ תידרחה היסולכואהמ םיקלח ברקב חתפתהל הלחה תונורחאה םינשב
תביזע רחאל םאו םיינרותה םידומילה ידכ ךות םא ,תיעוצקמ הרשכה רבעמל תונוכנ
תאז המגמ .הכומנה הסנכהה תמרו םיילכלכה םיישקה בקע רקיעב תאזו ,םידומילה
תורגסמו תוללכמ תמקהב ןהו םייעוצקמה םיסרוקה עציהב רכינ לודיגב ןה תניפאתמ
.תיעוצקמ הרשכהל תומוד

 
ןכו תידרחה הרבחב ינועה ידממ תנטקהל איבהל היושע וז המגמ לש התוקזחתה
.תיללכה תילארשיה הרבחה ןיבל הניב קתנה תא םצמצל

 
תועצהו תודמע :'ג קרפ

 

 

 
יללכ

 

 
תיגוסב ןורתפל תופולחו תועצה לש הכורא הרוש הדעוה ינפב וגצוה התדובע ךלהמב
.תובישיה ינב סויג

 
ילוקוטורפ דוסי לע הכרענ רשא ,הלא תועצהו תופולח לש תיתיצמת הריקס ןלהל
ךלהמב הדעוה לא ורבעוהש בתכב תועצהו ,הדעוה לא רוביצה תוינפ ,הדעוב םינוידה
.הינפב ועיפוה אלש ימ ידי לע ןיבו הינפב ועיפוהש ימ ידי לע ןיב ,התדובע

 
,רצוקמ תוריש ,יחרזא וא ימואל תוריש :הלא תופולחל ,רתיה ןיב ,תוסחיתה הריקסב
.תופסונ תועצהו ,אלמ סויג ,םיאולימ תוריש

 
ינפב וגצוהש תונושה תופולחהו תועצהה טוריפל תשגל ןתינ ,הלא םירבד עקר לע
.הדעוה

 
יחרזא וא ימואל תוריש

 

 
תרחא וא תאזכ תנוכתמב - הינפה תועצמאב תובישיה ינב תיגוסב ןורתפה תפולח
שוביגל הדעוה ינפב התלע ,יחרזא תורישל וא ימואל תורישל - רחא וא הזכ בלשבו
.םימרוגו םינופ תורשע דצמ תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה

 
תטרופמו הרודס העצה גיצה רשא ,ריפש לצרה ('לימ) ףולא עיפוה הדעוה ינפב ,ךכ
.ימואל תורישל

 
ירוטסיה םידקת אלל בצמב ידוהיה םעה אצמנ םויכ יכ ,ןייצ ריפש ('לימ) ףולא
ימואלה תורישה תיגוסב יכו .רתיה ידי לע םהב הכימתהו םידמולה ףקיה תניחבמ
לוציפ היהי יכ ,עיצה ריפש ('לימ) ףולא .לכל ימואל תוריש לע זירכהל התיה ותצלמה
אלש םדא תויהל לכוי אלש ,איה תועמשמהשכ ,יחרזא תוריש ןיבל ינוחטב תוריש ןיב
.תרשי

 
('לימ) ףולא ןייצ ,וקסעוי תומישמ וליאבו ,יחרזא תורישב םיתרשמה ושעי המ הלאשב
,הז רשקהב הקידב הכרענ 1993 תנשב ותושארב ל"הצב הכרענש הדובעב יכ ריפש
,חותיפ ירעו תוימוקמ תויושר ,שישקל דעס ,תואירב :םיבר םימוחת התלעה הקידבהו
עויס ,םידימלתל עויס ,לובגה רמשמו לארשי תרטשמב תוריש ,יחרזא רמשמ ,א"גה
תוכיאו עבטה תנגה ינוגראל עויס ,םישדח םילועל עויס ,הילע תטילקב עויס ,םירומל
.דועו ,(הלאב אצויכו ,םישיבכ ןוקיתו תלילס ,רועי) המוזי תיתלשממ תוליעפ ,הביבסה

קושב ימואלה תורישה יתרשמ לש תורחתה תלאש התיה התלעש תרחא הלאש
םדאה חוכ תבצמל עובק ףקיה עובקל התיה ריפש ('לימ) ףולא לש ותעצהו ,הדובעה
.וז העיגפ ענמת ךכבו ,היסולכואב לודיגה םע לדגות אל רשא ירוביצה תורישב

 
:טבמ תודוקנ יתשמ הניחבל גצוה ימואלה תורישה

 
.תללוכה תימואלה המרב .א

 
.ל"הצ יכרצ תמרב .ב

 
:היסולכוא תוצובקל הנידמה יחרזא תא םיקלחמה שי יכ ,ריבסה ריפש ('לימ) ףולא
םג "תעיתסמ" וז הקולח ."םיטועימ"ו ,"םידרח" ,"םייתד" ,"םיישפוח" ,"םיינוליח"
,ל"הצ .םייחה חרואבו רוידה תומוקמב םג תאטבתמ בורלו ,תנגרואמ ךוניח תכרעמב
רחא קלח רובע הווהמ ,יתרבח "ךותיה רוכ" לארשי תיסולכוא בור רובע הווהמה
גוזימל איבהל דעוימ ימואלה תורישה .קחרתהלו גיתסהל שי ונממ םוקמ היסולכואב
הרבחה םע םבולישלו ,ל"הצב םיתרשמ םניא רשא ,םיחרזא לש תפסונ הברקלו
.תילארשיה

 
םיזורד םירבגל טרפ) םיטועימה תיסולכוא יכ ,ריפש ('לימ) ףולא ףיסוה דוע
םימלסומה ,םיאודבה תיסולכוא ברקמ םיבדנתמו ,םימיוסמ םירצונ םירבג ,םיסקר'צו
ןתויתד לע וריהצהש םישנ .ןוחטב תוריש תתרשמ הנניא ללכ (םירצונה םיברעהו
ןוחטב תורישמ םירוטפ םה ףא - "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב םיהושה םירבגו
ןה הלא השעמל .("החדנ םתוריש" תיתלהנמ הניחבמ םינורחאה יבגל יכ םא)
.יתרבח ימואל לטנ לכמ תורוטפ תיתרבח הניחבמש תויסולכוא

 
תמיק הנידמה םוק זאמ ,םיטועימה תיסולכואל רשאב יכ ,ריפש ('לימ) ףולא ףיסוה ןכ
ימואל תורישב וא ינוחטב תורישב וז היסולכוא בלשל "דציכו יתמ ,םאה" תוטלבתה
תאצקהב ןויוויש רסוח לש בצמ רצי ימואלה לטנה תאישנב תובלתשהה יא .רחא
רזגמב םידיקפתו תורשמ תלבקל תווש תויונמדזה ןתמ יאב ,םיימואל םיבאשמה
ינב תונמאנ" ומכ תולאש .םיטועימה תיסולכוא ברקב חופיק תושגרהלו ירוביצה
,"ימואל ינוחטב תורישב בלתשהל םיטועימה ינב םינכומ םאה" ,"הנידמל םיטועימה
תאז תופכל היהי ךירצ וא תובדנתהב תאז ולבקי םאה" ,"םיאתמה ןמזה הז םאה"
לכב .בישמה לש ומלוע תפקשה יפל לכה ,תחאכ "אל"בו "ןכ"ב ונענ הלא לכ ,"םהילע
.וחדנ דימת עוציב תקידבל תורשפאה וא עוציבה ,הרקמ

 

 

 

 

 
תיתדה היסולכואל רשאב היפל ותדמע תא ריפש ('לימ) ףולא גיצה ,תאז תמועל
הרבחה ברקב קדצ יא תשוחת תחוור ,(החדנ וא לטוב םתוריש רשא תובישי ידימלת)
ולבק רשא תוינויצ יטנאו תוינוציק תויתד תויסולכוא לש ןמויק .לארשיב "תישפוחה"
םימכסהמ האצותכ (אלמ רוטפל םינשה םע תכפוהה) תורישמ הכורא היחד וא רוטפ
תמוערת וררוע - ןוטלשב תויתגלפמ תויצילאוק קזחל וא םייקל ואב רשא םייטילופ
הנטק האצקה ידי לע) הערל וז היסולכוא התלפוה ,רבעב .תטלוב ןויוויש יא תשוחתו
םימרזומ םיבר םיבאשמו ,התנתשה בצמה תנומת םויכ .(ךוניחל םיבאשמ לש סחיב
.הלודיגלו הבוציל םיאיבמה ,וז היסולכואל

יאנת םצעב תחנומ הלא תויסולכואב תיתימאה היעבה ,ריפש ('לימ) ףולא לש ותסיפתל
,ינויצה ןוזחלו הווהל תורכנתהב ,תינוציקה תויתדב ,רעונב לופיטבו ךוניחב ,הייח
- ל"הצב תורישל םויכ ונפוי םא םג ,הלא םיריעצמ רכינ קלח וב בצמל םלוכ םיאיבמה
הלא לש םבוליש תא גישהל ,הז בלשב ,הדיחיה ךרדה .המאתה רסוחמ וררחושי
םייחרזא םידיקפת עוציבל ,ימואל תורישל םתינפה הניה ,רוביצה תבוטל הישעב
.הליהקה תרגסמב

 
תלאש הניה תפסונ תיזכרמ הלאש יכ ריבסהו ריפש ('לימ) ףולאה ףיסוה ,רומאל רבעמ
תססובמ רקחמ תדובע ןיא .ימואלה תורישה דוקפתבו ןוגראב תלעותה לומ תולעה
ימואלה תורישה לש תלעותהו תולעה לע םירורב םינותנ הגיצמה תיוויטקיבואו
.תללוכ תימואלו תיכרע היארב םג הניחבו האוושהל ותדמעהו לארשיב

 
לש טביהב ,תילכלכ הניחבמ קדצומו ןוכנ ומויק םא םג ,ימואלה תורישהש םינעוטה שי
םתלבק תלוכיב עגופו הדובעה קושב הרחתמ הווהמ ,תימואל תויכרעו תלעות - תולע
םדא חוכמ ימואלה תורישה תועצמאב םינהנה םיפוגלו תודסומל םיעובק םידבוע לש
רזגמב םדא חוכ לש העובק הבצמ לע רומשל רשפא יכ םינעוט םירחא .סחיב לוז
לע הנעי רשא ימואלה תורישהמ םדא חוכ תאצקה ידי לע ,םינש ךרואל ,ירוביצה
.הלדגה היסולכואב םיכרצב לודיגה

 
תא רעזמיש ןורתפ תויהל לוכי הז ןיעמ רדסהב יכ התיה ריפש ('לימ) ףולא לש ותדמע
,עוציב רבו ישממ רדסה וב האור אוה ןכ לעו ,ימואלה תורישבש םיילכלכה םינוכיסה
הרבחל אלא תובישיה ינב תיגוסב קר אל תומדקתהלו ןורתפל ףונמ ןתיל יושעה
.הלוכ תילארשיה

 

 
םג גיצה רשא ,ימואלה תורישה תיגוסב החמתמה ,לג ןבואר ר"ד םג עיפוה הדעוה ינפב
.ימואל תורישל תטרופמ העצה אוה

 
תחתפתמה תוריש לש תנוכתמ אוה ימואלה תורישה ויפל בצמה תא גיצה לג ר"ד
תונידמ ןה ,תונידמ םיעבראמ רתויב ימואל תוריש גהנומ םויכו ,םלועב תכלוהו
.תוחתפתמ תונידמ ןהו תוחתופמ

 
רשאכ ,1910 תנשב רבכ תחתפנה - ימואלה תורישה לש הירוטסיהה תא רקס לג ר"ד
לצני ךכב ,The moral equivalent of war רדגב היהי ימואלה תורישה יכ עצוה
ימואל תורישל ןוגרא תמקה .םיריעצה תורודה לש היגרנאהו היצביטומה תא בויחל
תומישמל שיא 250,000 לש תופרטצהל םישולשה תונשב האיבה תירבה תוצראב
,Peace Corps הארקנש תרגסמ םיקה ידנק אישנה .םישדוח השולש ךותב תוימואל
. Americorps הארקנש תרגסמה תא שדיח ןוטנילק אישנה וליאו

 
,ןוחטב תוריש קוח רשאכ ,לארשיב ימואלה תורישה לש הירוטסיהה לע םג דמע לג ר"ד
,1953 - ג"ישתה ,ימואלה תורישה קוחו ,יאבצ תורישמ םישנ רטפ ,1949 - ט"שתה
קר .יתדה םלועה לש תצרמנ תודגנתה לשב ,םלועמ לעפוה אל ךא ,ימואל תורישב ןבייח
ומקוה הז ךרוצלו תובדנתהב ימואל תוריש רשפאל הלשממה הטילחה 1971 תנשב
הלאש תא ומעו ,ל"הצב םדאה חוכ תלאש תא הקדב ריפש לצרה תדעו .םויכ תותומעה
.תוינידמהו עוציבה יגרדב ונודנ אל הז טביהב ריפש תדעו תוצלמה .ימואלה תורישה

 
,ןוחטב תוריש קוחל רכומה תורישה תרגסמ הסנכוה 1995 תנשב יכ לג ר"ד ריכזה דוע
רשפאל םולש ןב תדעו הצילמה 1997 תנשב .ימואל תוריש לש תרגסמ איה התוהמבש
ך"לש תעונת המקוה 1998 תנשב .ימואל תוריש תרשל אבצב תרשמ וניאש ימ לכל
תוריש לש תרגסמ ןנוכל האירק לע םיחרזא יפלא המיתחהש (יללכ ימואל תוריש)
.ימואל

 

 
רבדה רוקמש ןכתי .הרורב הנניא לארשיב ימואל תוריש לש תרגסמ ןיאש ךכל הביסה
ןינעה הארנה לככו ,יאבצ תורישב תאטבתמ הנידמל המורתהש ךכל ונלגרוהש ךכב
Nation building) תוימואל תומישמב תובר םינש קסע ומצע ל"הצש ךכב ןומט
.תויאבצ אל תומישמב קוסעל ךירצ אבצ םאה הלאשב תוכורא ןודל רשפא .(missions

 
ויה ךכ ול אורקל ילבמ תעה לכ ימואל תורישב וקסעש םידיחיה יכ ,ןייצ לג ר"ד
אל םא ,הלאב אצויכו ,"הלצה" ינוגרא ,םיח"מג םה המ ןכש ,ידרחהו יתדה םירזגמה
.יתליהק תוריש

 
וא תונגרואמ תוינכת" :איהו ,ימואל תורישל תלבוקמה הרדגהה תא גיצה לג ר"ד
תולועפב תרדגומ הפוקתב םיקסוע םיריעצ םיחרזא וא רעונ ינב ןתרגסמב תודסוממ
תויחרזא תויוכזל הרומתב וא אלמ רכש אלל הללכב (המואה) הרבחה תא תותרשמה
."תומיוסמ

 
הבחר היארב ןוחבל שי לארשיב יתרבחה תורישה תא היפל ,ותדמע תא גיצה לג ר"ד
"ךותיה רוכ" ,הקוסעת ילגעמ תריצי ,תישעמ הלכשהו ךוניח ,םע תונוב תומישמ :רתוי
ומשב וא ימואל תוריש םייק ,לשמל ,הינמרגב .דועו ,יאבצ תורישל הפולח ,יתרבח
תינמרגה הקוחה יפ לע ךא ,הבוח יאבצ תוריש םייק הינמרגב .יחרזא תוריש קיודמה
דימ הנפומ ,תאז השועש ימ .ןופצמ ימעטמ אבצב תרשל אלש תאז םישקבמה םיאשר
.יחרזאה תורישה קיפאל

 
תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה שובגל הדעוה תקסוע וב אשונה יכ ,ןייצ לג ר"ד
םילודג םיערק םצמצל תולוכי הדעוה תוטלחה .תילארשיה הרבחב יזכרמ תמוצ אוה
תוריש ושעי תובישיה ירוחב םאב קר .תוינויווש רתוי תביחמ הבחרה היארה .םעב
תובוחו תויוכז םג שי ומעו ,תורכומה תורדגהב דמועו ןיעל הארנו ,רכומ אוהש
חופיקה תשוחת תא .וכרדב דחא לכ - לטנב םיאשונ םלוכש רמול היהי ןתינ ,תומיוסמ
הנניא ןויווש תשוחת .ךרע הווש תריצי ידי לע קר תוהכהל ןתינ ינוליחה רוביצה לש
רסוח תשוחת תא רועיש ןיאל ןיטקי אוה יפולח תוריש היהי םא .תוטורפב תדדמנ
.ןויוושה

 
תותיכב םיריעצ םילאוששכ יכ םיארמה ,ודי לע וכרענש םירקס יאצממ גיצה לג ר"ד
,םיינשה ןיב בולישל וא ימואל תורישל וא יאבצ תורישל םסחי והמ ,תוהובגה ןוכיתה
םינברסה ףקיה ימואל תוריש לש תורשפא שי רשאכו ,ךכב םיכמות םיהובג םיזוחא
אל יכ ונייצ דימת 10% - 6% רבעב .1995 תנשמ רקס והז .1% לש ףקיהל דרוי
הדירומ ימואל תוריש לש הפולחה תפסוה .הבוח היהי אל יאבצה תורישה םא ותרשי
.ספאל טעמכ הז רועיש

 

 
1999 תנשב םייגטרטסא םירקחמל הפי זכרמ ידי לע ךרענש רקס לג ר"ד גיצה דוע
תרשמ וניאש ימ תא ימואל תורישב בייחל שי יכ ומיכסה 73% ,ילארשי ללכ םגדמב
וא ול רתוי םא יכ ףיסוה לג ר"ד .(םיברעו םיטועימ ללוכ אל םגדה) .יאבצ תורישב
.דואמ ליעומו דואמ בושח תויהל לוכי רבדה ,ידרחה רזגמב רקס ךורעל והשלכ ףוגל

 
,וניעב בצמה ריתוהל :תויורשפא שולש השעמל שי הדעול היפל ,ותשיג תא גיצה לג ר"ד
היוארה םייניבה ךרד יכו ,םייניב ךרדב רוחבל וא ,תובישיה ידימלת לכ תא סייגל
.יחרזאה תורישה ךרד איה רתויב הבוטהו

 
חפסנב תאבומ העצהה) ,ימואל תוריש תגהנהל תטרופמ העצהב לג ר"ד הוול ותעצה תא
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'די

 
תתומע יגיצנ ידי לע םג הדעוה ינפב הגצוה ,םימוד םימעטמו ,וז העצהל המוד העצה
.[108][108]גרבנזור רימא ד"ועו למס םעונ רמ ,יללכ ימואל תוריש - ך"לש

 

 

 

 
רצוקמ יאבצ תוריש

 

 
תוינוציקמ תופולח וללכ רצוקמ יאבצ תורישל הדעוה ינפב וגצוהש תונושה תופולחה
רפסמל רבטצמבו ,"םינמזה ןיב" תשפוח תפוקתב ןירועשל רצוקמ תוריש לש תחא
קרפל "ידרח ל"חנ" לש תרחא וא תאזכ תנוכתמב יאבצ תורישל דעו ,לכה ךסב םישדוח
.םישדוח 24 - 18 לש ליעפ תוריש

 
לכב ל"הצ תדמע תא הדעוה ינפב גיצה ,בגש הדוהי ףולא ,ל"הצב םדא חוכ ףגא שאר
."ותונמוא ותרות" רדסהלו תובישי ינבל עגונה

 
ותרות" רדסהב לופיטב ירקיעה דוסיה ןורקעש ךכ לע ותעצהב בגש ףולא דמע תישאר
ןמ תאזו ,המכסהבו תורבדהב קר השעי תובישיה ידימלת לש םסויג יכ אוה "ותונמוא
וסיגתי אל - םתוצרבו ,םיריעצה וסיגתי - םינברה תוצרב יכ ,וירבדל ,םעטה
ישארבו םינברב םיולת םתוריש םצעו םיסיגתמה תוכיא ,ןכל :ודידל ,הנקסמהו)
לעב הילע הפכי תורישהש תידרח היסולכואב ללכ ןינועמ וניא ל"הצ יכו ,תובישיה
.(החרכ

 

 
,ויתודוקפו אבצה יללכל םאתהב היהי אוה ,והשלכ סויג לחוי םא ,ל"הצ תדמע יפ לע
.ינידמה גרדה ידי לע עבקתש ,"ותונמוא ותרות" רדסהב הסכמ בלשל עצוה הרקמ לכבו
,העובק הסכמ לש סויג ,יללכ סויג לש ךרד לע תויהל הלוכי ,וז הדמע יפל ,הסכמה
קרפ ידמ הנתשמה הסכמ תעיבק ,עובק רועשב רוטפ וא סויג ,העובק הסכמ לש רוטפ
.םינוש םינחבמ יפל סויג ףאו ,ןמז

 
היכרצל הנבה ךותמ תוריש ילולסמ רפסמ הנב ל"הצ ,הדעוה ינפב םירבדה וגצוהש יפכ
םישימג ויהי ועצויש םילולסמה יכ ,ריהבה בגש ףולא .היסולכואה לש םינושה
:המגודה םשלו ,"הדימ יפל הפילח תריפת" ורשפאיו

 
ררחשיש ךלהמ ,(הנשב םיסיגתמ 600) תיעצבמ הקוסעתל םידודג ינש תמקה .א
.םייתנשב םעפ קר העצבל ושרדי םהו תיעצבמ הקוסעתמ דואמ תובר םיאולימ תוגולפ

 
רידס תוריש םישדוח 18 - 16 וכותמ ,םישדוח הנומשו םיעברא ןב רידס תוריש .ב
.הבישיב םידומילב הרתיהו ליעפ

 
הרתיהו ליעפ רידס תוריש ישדוח 20 וכותמ ,םישדוח םיעברא ןב רידס תוריש .ג
.םיינרות םידומיל ךות הליהקב תוריש

 
תשק תסירפב רידס תוריש - הלעמו םידלי ינש םע םיאושנ וא הלעמו 24 יאליגל .ד
.רתוי םירגובמלו תודחוימ תויסולכואל םישדוח 12 - 4 ןב רידס תוריש לש תויורשפא

 
תבלושמה ,תיעוצקמה הרשכהה םויסל דע סויג תיחד) תימדקאו תיגולונכט הדותע .ה
.(אלמ רידס תוריש הירחאו ,םיינרות םידומילב

 
חוכ ףגא שאר לא הדעוה לש תפסונ הינפ דוסי לע ןה ליעל 'ה - 'ב םיפיעסב תועצהה)
.(וז הינפל ומעטמ הנתינש הבושתו םדא

 

 
.תופולח יתשב ,רצוקמ תורישל העצה גיצה רשא ,לטנגנל כ"ח םג עיפוה הדעוה ינפב

 
םד ןיב הילפהה יאו ןויוושה טביה ינויח הדעוה תקסוע וב אשונב יכ ,ןייצ לטנגנל כ"ח
הנניא אבצב תרשמ ונניא םלש רוטקס היפל תואיצמה יכ ,לטנגנל כ"ח ףיסוה דוע .םדל
איבמ רצוי םייקה רדסההש ינועה לגעמ תיתרבח הניחבמ יכו תקדצומ ונניאו הנוכנ
לש ,ינש רוד לש בצמל םיעיגמ םויכ .רתויב השק תואיצמלו ,רתויב לודג ילכלכ לטנל
ךירצ רדסה לכו ,המכסהב תושעהל בייח הדעוה ץילמת וילע רדסה לכ .םיינע ינב םיינע
.םיישק תרצוי הסכמ ןכש ,הסכמ לולכי אלש רדסה תויהל

 

 

 
םתרותש" ימל דעויי ןושאר לולסמ :םילולסמ ינש רוציל איה לטנגנל כ"ח לש ותעצה
וכישמי 30 ליג דעו ,םיאולימ תורישלו המיחלל הרצק הרשכה ורבעיש ,"םתונמוא
ידימלת ותרשי 30 ליג דע .רדסהה ןמ שורפל ולכוי 30 ליג רחאלשכ ,םהידומילב
.םהידומיל ידכ ךות ,דבלב םיאולימב הבישיה

 
הרשכה ןתנת הלאל .םייח ךרדכ אל ךא ,דומלל םישקבמש ימל דעויי ינשה לולסמה
היהי ףוסבלו ,25 ליג דע דומלל ךישמי ןכמ רחאלו םישדוח הנומש דע השש לש תיאבצ
.וידומיל ידכ ךות םיאולימב תרשי הזכ דימלת םג .תורישמ רורחשל יאכז

 
הב תרגסמב ןה ןהיתונורתיו ,תכל תוקיחרמ ןניא ןנד תועצהה ,לטגנל כ"ח לש ותשיגל
,ידוחיה םייחה חרוא לע הרימש רשפאתש הדרפה ךות ,דחי תובישיה ידימלת ותרשי
,ףסונב .אבצב םויכ תרשמה רוביצה דצמ רוכינה תשוחתו ךוכיחה לש הנטקה ךותו
.הדובעה קושב בלתשהל תובישי ידימלתל רשפאי רבדה

 

 
יכ ןייצ רשא ,("אביקע ינב" תעונת ל"כזמ רבעשל) אריפש ןונמא ר"ד עיפוה הדעוה ינפב
תתוועמ םתסיפת ןכש ,ינורקע ןפואב תובישיה ידימלתל הלקה לכ עיצהל ןיא ותשיגל
עיצהל ,היגוסב תינורקעה ותשיג ףרח ,ץלאנ היה םא יכ ,ריהבה ךא ,תידוהיה תדה תא
םיישדוח ךשמב "בחרומ םינמזה ןיב" םע דחי ידרח ל"חנ לש רדסה עיצמ היה ,רדסה
רקיעב ,םישדוח השש לש רצוקמ רידס תוריש לכה ךסבו) םינש שולש ךשמל הנשב
.הנש לכב םיאולימב שדוח לש תוריש ןכמ רחאלו ,(הרשכה יכרצל

 
הכירצש ירעזמה רבדה ,רומאה רדסהה תא םידרחה ולבקי אל םא ,אריפש ר"ד תשיגל
.18 ליג לעמש ויתודסומל ןומימה תא קיספהל אוה הנידמה תושעל

 
שי רשא ,הרשפ הווהמ ,"בחרומ םינמזה ןיב ידרח ל"חנ" לש ,רומאה רדסהה ,ותנעטל
לארשי םעל ןהו ,אבצב תורישה לטנב םיאשונש ימל ןה ,תובישיל ןה ,ןגוה רדסה הב
.ולוכ

 

 
ופוסב .תסנכה שאר בשוי ,גרוב םהרבא תסנכה רבח םג עיפוהל היה רומא הדעוה ינפב
,בתכב ותעצה תא ריבעה אוה םלואו ,תונוש תוביסמ ,ותעפוה העיתסנ אל רבד לש
ותעצה) רצוקמ יאבצ תוריש תסרוג איה םג רשאו ,1998 תנשב דוע המסרופש העצה
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'וט חפסנב תפרוצמ תסנכה ר"וי לש

 
.22 - 21 ליגל דע תמיקה תנוכתמב תורישה תיחד רדסה ךשמי ,תסנכה ר"וי תעצה יפל
עבטמ) ויכרצ יפ לעו אבצה תעיבק יפ לע תיאבצ הרשכהל הבישיה דימלת סיוגי הז ליגב
תורישל ץבושי ןכמ רחאלו ,(אלמ רידס תוריש אלו רצוקמ תוריש הז היהי םירבדה
:הלא םילולסממ דחאב עצובי תורישה .םיאולימ

 
םייחה חרוא לע הרימש םירשפאמה םידיקפתב תונושה ל"הצ תודיחיב תוריש .א
.תדה תווצמ לעו ידרחה

 
.ל"חנ ילולסמב ,תובישי ינב לש םתורישל ומאתוי רשא תודחוימ תודיחיב תוריש .ב

 
.תורחאו הלאכ "רדסה" תודיחיב תוריש .ג

 
תרגסמב תרשל ול רשפאל תורשפאה ןחבת ,יאבצ תורישל םיאתמ אצמי אלש ימ
די" :ידרחה רזגמב םויכ תולבוקמה תויתובדנתהה תויוליעפל המודה תיתובדנתה
.הלאב אצויכו ,"תמא לש דסח" ,"הרש

 
םא תיעוצקמ הרשכה רובעל הבישיה דימלת לכוי ,יאבצה תורישה תפוקת םות רחאל
.ותסנרפל דובעל לכוי ןכו ,ךכב רחבי

 
לש תרזגנ היהי יאבצה םתוריש תבוח תמלשה רחאל תובישיה ידימלתב הכימתה ףקיה
.האלה ךכו ,הכימתה ןמ תיצחמל יאכז היהי ונמזמ תיצחמ דמליש ימ :םהידומיל ףקיה

 
םיאולימ תוריש

 

 
וגיצה רשא ,םיאולימב םיסייטהו םיט"חמה ,םיד"גמה םורופ יגיצנ ועיפוה הדעוה ינפב
.םיאולימה תוריש תיגוסל ירקיע שגד ןתיל הדעוה לע היפל םתשיג תא

 
תובלתשהו תובישיה ידימלתל הרשכה םשל רצוקמ תוריש רשפאיש ןורתפ לכ ,םתשיגל
.יבויח ןורתפ היהי ,םיאולימה יכרעמב רשפאה לככ הליעיו תמדקומ ,הריהמ

 
תא תוארל שיו ,תוריש םג היהי ,היצרגטניא היהת םא ,אליממ ,םורופה יגיצנ תנעטל
ןינעב םיאור םה יכ ,דוע ונייצ םורופה יגיצנ .50 ליג דעו 18 ליגמ לולכמכ תורישה
.תורישה יאו תוטמתשהה יאשונב לופיטה לולכממ קלח םידרחה לש םסויג

 
.תטרופמ העצה וגיצה אל םורופה יגיצנ

 

 
רוטפה ליג תתחפה

 

 
[109][109]("ץראה") ןליא רחש יאנותיעה עיפוה הדעוה ינפב ,ןיוצ רבכש יפכ
רוטפה ליג תא דימעהל יוארה ןמ היפל השיג גיצהו ,תידרחה הרבחה אשונב החמתמה
יאבצה םתוריש לע רתולו ,25 - 24 לע "םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש
.ןיטולחל

 
וליפא - המכסה לש והשלכ גוס לבקל בייח ןורתפ שפחמה לכ ,ןליא רמ לש ותשיגל
תא םיפכוא םניא ךא םידגנתמ םה ידרחה ל"חנל) םידרחה םינברהמ - הקיתשב
ל"חנהש ןכתי ,ותנעטל .("המכסה" לש םיוסמ גוס תוארל ןתינ ךכב םגו ,םתודגנתה
גרוהל האצוה" אוה סויג היפל ,ידרחה םלועב םויכ תמיקה הסיפתה תא הנשי ידרחה
.הסיפתה ןידע וז םויכ ךא ,"תינחור

םדוק בייח ,ליעל םירומאה םיישקל ףופכב ,רחביש ןורתפה ,ןליא רמ לש ותעצה יפל
ידימלת לש רשפאה לככ הלודג תומכל רשפאל שי ,תינש .םיטמתשמב קוסעל לכ
יאב םרגנש קזנה) הדובעה קושל תאצל תובישיב םמצע תא םיצממ םניאש תובישי
.(םיסמ ןדבואבו תוכימתב ,ג"לתב - ח"ש ידראילימב דמאנ הדובעה קושב םתובלתשה

 
לע רידס תורישמ רוטפה ליג תא דימעהל איה ,רומאכ ,ןליא רמ לש תירקיעה ותעצה
לש המכסה ביחמ וניאש ןורתפ ותויהב ירקיע ןורתי הז ןורתפל ותשיגל רשאכ ,25 - 24
תורישמ םג) יאבצ תורישמ טלחומ רוטפ איה וז העצה לש התועמשמ .םידרחה
.רומאה ליגב (םיאולימ

 
."הצוחה האיציו" הדובעה קושב תובלתשה רשפאת רוטפה ליג תדרוה ,ןליא רמ תנעטל
ירוחבש ,אצמנ רקחמב .סיגתהל "תוכז" רתוי היהת אל 25 - 24 ליג ירחא ,השעמל
שחרתת וזכ העפות יכ ,חינהל שי .25 ליגב הבישיה תא םיבזוע תירבה תוצראב הבישי
.הדובעה קושל הבישיהמ רבעמה ינפמ םוסחמה תא ריסהל אוה רקיעה ;לארשיב םג
םידרחהש השירדה .לוקשל שיש ןינע אוה םג "םיאולימב" ימואל תוריש לש ןורתפ
.ללכ םיתרשמ םניא םהש ךכל תמרוגה איה יאבצ תוריש ותרשי

 
םיריעצה םיאליגל .םילולסמ רפסמ םייקל שי 25 - 18 יאליגב ,ןליא רמ לש ותעצה יפל
םידרח םנשיש ךכב ,תילמס ולו ,דואמ הלודג תובישח תעדונ ולש ,ידרחה ל"חנה םייק
תוידרח תודיחי תמקהל םוקמ היהיו ןכתי - חילצי ידרחה ל"חנה םא .םידמ ישבול
הרשכהו יאבצ תוריש לש לולסמ בלשל יואר ,20 לעמש םיאליגל .ל"חנל ץוחמ
.תקדוצ אל הילפה רצוי םייקה בצמה .ימואל תוריש איה תישילש תורשפא .תיעוצקמ
יבויח ןורתפ תויהל לוכי ימואל תוריש .ימואל תוריש תרשל שקבמש ימ לכל רשפאל שי
שי (םינוליחל םג) ימואל תורישל סיגתהל םלוכל רשפאל שיו ןכתי .תובישי ידימלתל םג
תוריש לש ןורתפ לכ יכ ,ריהבהל בושח .תימואלה המרב יפולח תורישל לאיצנטופ ךכל
תיתועמשמ תוהובג ויהי ררחושמ לייחל תובטהה יכ רוריבב עובקל בייח ימואל
.ימואל תוריש רגובל תובטההמ

 
רבדהו ,רדסה תגשהל ןוצר תעש הרצי ץ"גב תקיספש ךכב וירבד תא םייס ןליא רמ
לכוי אל תדמול הלוכ תידרחה הרבחה וב בצמה ןכש ,ידרחה בוחרב וליפא ןבומ
רמ תנעטל .ינוציקה רחא תוהנל היטנ שי ידרחה רוביצב יכ רורב ,ךדיאמ .ךשמהל
דצמ הניתנ שי הבש "הליבח תקסע" תרגסמב תויהל בייח עבקיש רדסהה ,ןליא
יונישה תא רישכהל ךרד ןיא ותשיגלו ,(לבגומ ןמזל הקיקח לש ךרד לע לשמל) םידרחה
."הליבח תקסעב" אלא רדסהב

 

 
אשונב החמתמה ,(ןליא רב תטיסרבינואמ) ןמדירפ 'מ 'פורפ םג עיפוה הדעוה יפב
ידימלתל יאבצ תורישמ רוטפה ליג תתחפהל ותעצה תא גיצה רשא ,תידרחה הרבחה
.22 - 21 ליגל "םתונמוא םתרותש" תובישי

 
תילארשיה הרבחה ןמ ירמגל הנוש הרבח איה תידרחה הרבחה יכ ,ןייצ ןמדירפ 'פורפ
זאמ ישוק (לארשיב אל םג) אבצל סויגה תיגוסב התאר תידרחה הרבחה .תיללכה
תרחא הרבח םע שגפמהו סויגה יכ ששחה היה סויג ינפמ ירקיעה ישוקה .דימתמו
.יתדה םייחה חרוא תאו םכרד תא שוטנל םידרחה םיריעצל םורגי

 

 

 
אבצל סויגה יכ 1948 תנשב דוע בתכ דלפנייש השמ ברה יכ ,ריכזה ןמדירפ 'פורפ
םדובכ תא (ל"הצל זא וסיגתהש לארשי תדוגא יריעצ ישנא םידרח) םיסיגתמל ריזחי
,בצמ רצונ הנושארלו ,בצמה הנתשה תואמצעה תמחלמ ירחא ,םלואו .םדמעמ תאו
."תידרחה םידמולה תרבח" ארקנש ,תינרדומה החוורה תנידמב קר ירשפאה

 
הרבחה ןמ ןיטולחל תדרפנ היצזילאיצוס הל שיש הרבח איה "םידמולה תרבח"
םינש רשעכ םיכשמנ םידומילה .םיילאטוט תודסומ תועצמאב תלהונמה ,תילארשיה
ךא ,תינרדומה החוורה תרבח אלל דקפתל התיה הלוכי אל תידרחה הרבחה .תוחפל
תא םג ריבעה תינרדומה הרבחל רבעמה .תינרדומה הרבחל דגנ תוברת םג הגיצמ איה
.תולודגה םירעל תונטקה תורייעה ןמ תידרחה הרבחה

 
לע סויג תופכל ןתינ אל יכ איה החנהה דוסיה תיגוסב יכ ,םיעטה ןמדירפ 'פורפ
:םיירקיע םיילאיצוס םיאנת ינשב אבצל סיגתהל םינכומ םישנא .המלש היסולכוא
חרואל תיתוהמ הריתסב דמוע וניאש אבצב םייח חרואו ,אבצה תורטמל המכסה
רעפ אוה ידרחה םייחה חרוא ןיבל אבצב םייחה חרוא ןיב רעפה .סיגתמה לש םייחה
וא וזכ הדימב היהי ןורתפ לכש ,הבחרו תיתוהמ הכ איה הריתסה .ךלוהו לדגה ,םוצע
שפחל התוא תצלאמה ,תפסונ הריתסב תדמוע תידרחה הרבחה .לגעמה עוביר תרחא
לש הלכשהה רעפ .הלכלכהו רוגסה היצזילאיצוסה ךרעמל תעגונה וז איהו ,תונורתפ
קלחל תוחפל תינרדומ הלכשה אללו ,רושיגל ןתינ יתלב תויהל ךפוה תובישיה ידימלת
םג איה תידרחה הרבחה לש התחלצה .םיקתהל תידרחה הרבחה לכות אל הירבחמ
םייתועמשמ םיישק המיקמ "םידמולה תרבח" ,הרוגס הרבח רוציל התחלצה :הנולשכ
.םיטלחומ תונורתפ ויהי אל םיירשפאה תונורתפה .המויק לע

 
םיקוקז םידדצה ינש וב בצמ רצונו - ירשפאה ידיחיה ןורתפה ,ןמדירפ 'פורפ תשיגל
תידרחה תוברתה לש המויק תחטבה :םיירקיע םיאנת השולש ביחמ - ןורתפל
תיתורחת היהתו רפסמב לבגותש ,תיתועמשמ תיתלשממ הכימת תועצמאב תיתבישיה
- רוטפה ליג תדרוהו ;םידמול םניאש הלא לש םסויג ;(ידמ םירזופמ םיבאשמה םויכ)
.22 - 21 לש רוטפ ליג וניהד ,עצוממה ןיאושינה ליג רחאל הנש תויהל ךירצ רוטפה ליג
קושל תאצל תינרות הטילאל ךופהל םילוכי םניאש ימל רשפאת רוטפה ליג תדרוה
.הדובעה

 
תטילא לש םהידומיל תולע אולמב תאשל הנידמה לע ליבקמב ,ןמדירפ 'פורפ תטישל
םילומגתהו תוידיסבוסה לכ לוטיב דגנכ ,םידימלת יפלא המכ לש ףקיהב ,תובישיה
.םידמולה רתיל

 
אלמ סויג

 

 
יגלש ד"וע .יגלש ןליא ד"וע ,"יוניש" תעונת םעטמו תישיא ומעטמ ,עיפוה הדעוה ינפב
החבאב אל םא םג ,יאבצ תורישל תובישיה ינב תא סייגל שי היפל השיגה תא גיצה
.םינש רפסמ ינפ לע שרפיש רדסהב אלא ,תחא

 
טושפ אוה תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה היפל ,ותדמע תא גיצה יגלש ד"וע
יא לשב חופיק לשו קדצ יא לש איה השוחתה יכ ,ןייצ יגלש ד"וע .תובישי ינב סויג
תללוש תידרחה הרבחה תשיג ליבקמבשכ ,תרבוגו תכלוה איהו ,לטנב הוושה האישנה
היפיצב םייניב ימיב םייחל םתוא הנדו ,םייחב תובלתשה לש תורשפאה תא הינבמ
.חישמה תומיל

 

ןתינ םלואו ,דימ רידס תוריש ותרשי םלוכש טילחהל ןתינ אל יכ ,ףיסוה יגלש ד"וע
,ךכב ריכת תידרחה תוגיהנמהש עגרב ,ותנעטל .ןוזיא תגשהל דע ,יתגרדה רדסה עובקל
יכ ,דוע ףיסוה יגלש ד"וע .הנתשת תואיצמה םינש רפסמ רובעכו ,הנתשי ךוניחה םג
תא ביחמ היה ליבקמב יכו ,אבצב תרשמ וניאש יממ תואבצק לולשל אוה ןורתפהו ןכתי
.ימואל תוריש תרשל םיטועימה תיסולכוא
תופסונ תועצה

 

 
םיניערג םיקהל ,יביב לאגי כ"ח ,תותד ינינעל רשה ןגס לש ותעצה הגצוה הדעוה ינפב
.ל"הצב רידס תורישל םיינרות

 
םייתד ויהי ל"הצ ילייח תיברמ אבה רושעב תיפרגומד הניחבמ יכ ,ןייצ יביב רשה ןגס
תוחתפתה התיה יתדה ינויצה רוביצב םג .ןוזפחב אלו המכחב לועפל שי ןכלו ,םידרחו
לכ םדוק םיבייח אבצב ןומא תתל ידרחה רוביצה ןמ םישקבמה .אבצב תורישה ןינעב
.תונדשחה תא לרטנל

 
שי .חילצי אל "ותונמוא ותרות" תא רובשל שקביש ימ יכ ,יביב רשה ןגס ןייצ דוע
ימ .םהידומיל תא בוזעל םישקבמש וא םידמול םניאש הלא רובע תכמות תרגסמ רוציל
.לכה תא דיספי , םינברה םע םכחתיש

 
.ןופצה דעו תליאמ ,ןדריה לובג לע םיינרות םיניערג םיקהל עיצה יביב רשה ןגס
ללוכ הז ןויער .ףטוש ןוחטבב וקסעיו הרות ודמלי ,םירפושמ םיבצומב ובשי םיניערגה
:םיבלש רפסמ

 
.תפתושמ תיאבצ - תידרח יוגיה תדעו תמקה .א

 
.םייתד םיכירדמ ידי לע קר השעת הרשכהה .ב

.הכורא היהשל ומאתוי םיבצומה .ג

 
.םיינרותה םיניערגל הלבקל םינוירטירק ועבקי .ד

 

המודב .םידרחמ ולוכ בכרויש דודגל סיסבה ויהי הלא םיניערג ,יביב רשה ןגס תשיגל
םכסויש תנוכתמב היהת דודגה לש ותרשכה ךרד .רבעב םיקה ל"הצש יזורדה דודגל
תולועפב םינבר תוברעתה לש תונעטמ שושחל המ ןיאו ,םינבר לש יוויל ךות ,הילע
רשכה רדסוי ףסונב .םידרח םיניצק לש דוקיפ תדותע רשכות ינשה בלשב .אבצה
םניאש הלאל .הניכמב תוהשב ךרוצ היהי סויגה ינפלש ןכתי .אבצב ןוזמל םיאתמ
.בושחמה םוחתב הרשכה ןתנת םייברק

םג סיסב תויהל לכוי ("ל"חנ" תרתוכב וריתכהל ןיאו) ןדריה לובג לע ינרותה ןיערגה
םג תובחרתה רשפאת ינרותה ןיערגה לש החלצה .םיאולימב םידרחה תורישל
ותטישל ךרוצ ןיא יכ ,םויסל ,ןייצ יביב רשה ןגס .םירחא םיניערגלו םירחא םילולסמל
אובת סויגל תונימתהה ,ותעצהכ תרגסמ ןגועתשמו ,סויגל ןוימ יללכ וא תוסכמ עובקל
.הילאמ

 
םיחרזא לש תופסונ תועצהו תודמע

 

 
תוטרופמ הלא תועצה .בחרה רוביצה ןמ תועצה לש בחר ןווגמ םג אבוה הדעוה ינפב
הינפה דעומ ,הנופה םש תא תטרפמה ,הלבט תרוצב הדעוה ןובשחו ןידל 'זט חפסנב
ןהו הבחרהב ןה ,(ליעל ואבוהש תועצהה ןמ קלח םג תולולכ וז הלבטב) הינפה תוהמו
הדעול וארנש הנממ םיקלח קר אלא האבוה העצהה לכ אל רשאב עיצמה ןויצ אלב
.םימיאתמ

 
תונקסמ :'ד קרפ

 

 

 
"ותונמוא ותרות" רדסה

 

 
רידס תורישב םדא חוכ תפסותב ינושארה יאבצה ךרוצה תמרב ,ינוחטבה טביהב
םסויג יא יכ הדעוה האצמ ,םדא חוכ תוצקהל אבצה תלוכיב םויכ ןיא ןהל תומישמל
יכרצב הרישיו תיתועמשמ העיגפ עגופ ונניא רידס יאבצ תורישל תובישיה ידימלת לש
לש יאבצה םתורישב ךרוצ םייק ,יאבצה ךרוצה לש ינשה לגעמב ,תאז תמועל .אבצה
תוריש ותריש ול םיבר םיאולימ ילייח ףילחהל ויה םילוכי רשא ,תובישיה ידימלת
.רידס

 
תובישיה ינב לש בולישה רדעהש קפס ןיא יכ הדעוה האצמ ,ימואלה ןוחטבה תמרב
ןוחטבה ןמ קלח איה תיתרבח תודחא .םייתועמשמ םיישק רצוי יאבצה תורישב
םנשי םייקה בצמב יכ הריהבמ יתרבחה יארב םג ימואלה ןוחטבה תיאר .ימואלה
לארשיב תיתרבחה תודיכלה תשוחת לע עיפשהל םילולעה ,םיטעמ אל םייתרבח םיישק
לטנב םויכ תואשונה היסולכואה תוצובק דצמ אבצב תרשל היצוויטומהו ןוצרה לעו
.תורישה

 
ל"הצ ןכש ,רופישל איביש הז אוה היפכב תובישיה ידימלת לש םסויג םא קפס ,ךדיאמ
,המאתה רסוחמ וררחושי םיסיגתמה בור ,תלעות וב ןיא הזכ תורישב ןינועמ וניא
.תימואלה תודחאה לע תילילש העפשה אקווד תויהל הלולע היפכלו

 
דצמ ןה ,תלוכי תמיק יכ הארמ (ידרחה ל"חנה) הדוהי ח"צנ לולסמ יכ ,האצמ הדעוה
תמלוה תרגסמ םייקל ,תידרח תיתד הביבסמ אבה לייח לש םיכרצה דצמ ןהו אבצה
.הז לולסמב יבויח טביה הדעוה האור ,וז הניחבמ .םידרח םילייח לש יאבצ תורישל

 
תורגסמ םירצויה םילולסמה תא תובעל היהי יוארה ןמ יכ ,ךכיפל ,הרובס הדעוה
יואר םגד תויהל לכוי הדוהי ח"צנ לולסמ םגד יכו ,םידרח םילייח לש םתורישל תונגומ
.ידרחה רוביצה ינב לש םתורישל רצוי אוהש תפטעמה תניחבמ ךכל

 

 
עגונ ימואלה קשמה תמרב ירקיעה ילכלכה ישוקה יכ האצמ הדעוה ,ילכלכה טביהב
.בטי ןכ םדקיש לככו ,הדובעה לגעמב ידרחה רוביצה לש ותופתתשה תבחרהב ךרוצל
ןדבוא םייקש רורב ,הז רשקהב רצואה דרשמ תוכרעה םע חכוותהל ןתינ םא םג
םיפקיהב םיינרותה םידומילה ךשמהמ האצותכ ימואלה קשמל רצות לש יתועמשמ
,ןכ תושעל םישקבמ רשא ,םידמולה ןמ רכינ קלח יבגלו ,םויכ םיגוהנה הלאכ םיאליגבו
ליבקמבשכ ,הדובעה קושל םתופרטצה תא ורשפאיש םיאנתה תא רוציל יוארה ןמ
תחטבה ימולשתו םיינרותה תודסומל תוכימתה :םניגב הרבעהה ימולשת וכסחי
.הסנכהה

 
יוצר ונניא םידומילה ךשמה יכ עובקל ןתינ תילכלכ וב םיוסמ ליג לע עיבצהל ןתינ אל
.(בטי ןכ םדקיש לככ יכ ,רצואה דרשמ לש רצויה תיבמ ,תיסיסבה העיבקל רבעמ) דוע
תויתרבחה תומרונה ןוגכ ,םירחא םילוקיש םג ןובשחב תחקלמ ,הז רשקהב ,סונמ ןיא
םייחה ימוחתב "הינש הרירק" חתפל תלוכיה ,תידרחה הרבחב הז ןינעב תומיקה
עצוממה יתחפשמה בצמה ,דבלב םיינרות םידומיל לש תוכורא םינש רחאל םייללכה
לככ יכ הנקסמל הדעוה האב ,ןובשחב םילוקישה לולכמ תליטנ ךות .דועו ,הלא םינשב
רוציל ןידע ןתינ וב - ילמיטפואה ליגה אוה ןיא יכ קפס ןיאו - ןורחאה ליגה הארנה
ילארשיה קשמה תלעותל הדובעה לגעמל םידרחה לש םתופרטצה תבחרהל תיתשת
.םהייחל םירשעה תונש עצמא אוה םתלעותלו

 

 
יוארה ןורתפל םיחנמה םיוקה םירזגנ ןייטשניבור ןינעב ןידה קספמ ,יטפשמה טביהב
יטננימוד לקשמ ןתמ :"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש םסויג תיחד תיגוסב
לש תוירוגטקה רפסמ םוצמצ ,סויגה תיחד ילבקמ רפסמ םוצמצ ,ינוחטבה לוקישל
.ןויוושה ןורקעל יואר לקשמ ןתמו ,סויגה תיחד ילבקמ

 

 
לכ .םירבדה לש יחכונה בלשב תוחפל ,ןויווישה תא חיטבהל ןתינ אל יכ ,האצמ הדעוה
ליבותש המגמ רוצילו ,ינוחטבה לוקישל יטננימוד לקשמ תתל אוה ,הז בלשב ,ןתינש
.םייק וניא םויכש ןוזיא ,ןויווישה תלאשב יואר ןוזיאל ,ךוראה חווטב ,טא טא

 
תריציל ןווכמ היהי רשאו הדעוה ץילמת וילע רדסה לכ יכ רורב ,ליעל רומאל םאתהב
איבי ,תיללכה תילארשיה הרבחה םע תידרחה היסולכואה תוברועמ תרבגה לש המגמ
רפסמ לש םוצמצל םג ןיפיקעבו סויגה תיחד ילבקמ לש ללוכה םרפסמב םוצמצל
לוקישל םג הדעוה לש היתונקסמ תונוע הז ןבומבו ,סויגה תיחד ילבקמ לש תוירוגטקה
ינוניבה חווטב יכ איה הכרעהה ,וזמ הרתי .ןוילעה טפשמה תיב עיבצה וילע הז
ןיב םייתרבחה םיקחרמה םוצמצל איביש יתרבח ךילהת ססבתי ןכא םא ,ךוראהו
םיפרטצמה רפסמ םג םצמטצי ,תיללכה תילארשיה הרבחה ןיבל תידרחה הרבחה
.רדסהל

 
תידוהי הנידמכ ,לארשי תנידמ לש היכרעמ ךרע אוה םיינרותה םידומילה ךרע
,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ירבדמ ,הז רשקהב ,איבהל רתוימ הז היהי אל .תיטרקומדו
:קרב 'א 'פורפ טפושה

 
תוכזה ידוהי לכלש הנידמ. . .ידוהיה םעה לש ותנידמ אופא איה "תידוהי הנידמ""
הנידמ איה "תידוהי הנידמ" .םייסיסבה היכרעמ אוה תויולגה ץוביקשו הילא תולעל
"תידוהי הנידמ". . .ידוהיה םעה לש הירוטסיהב הרוזשו הבולש הלש הירוטסיההש
הירפסבש יסיסבה אוה ך"נתהש ,תיתדה התרוסממ םיבואש היכרעש הנידמ איה
אלממ ירבעה טפשמהש הנידמ איה תידוהי הנידמ .היתוירסומ דוסי םה לארשי יאיבנו
הנידמ" .הרות ןיד יפ לע הב םיערכומ ןישוריגו ןיאושינ ינינעשו ,בושח דיקפת הב
היכרעו תודהיה תשרומ לש היכרע ,לארשי תרות לש הכרע הבש הנידמ איה "תידוהי
[110][110]".םייסיסבה היכרעמ םה תידוהיה הכלהה לש

 

 
לע תוגצומה תוסיפתה .המכסהל עיגהל ןתינ אל םויכ יכ הדעוה האצמ ,יכרעה טביהב
דע ,תודגונמ הכ ןה "ותונמוא ותרות" רדסהל עגונה לכב תשקה ידצ ינשמ םימרוגה ידי
רסוח ךותמ םג .תומיקתמ ןה וכותב םקרמה לש ץופינל איבת ןהיניב הערכהש הארנ יכ
טוקנל יוארה ןמ יכ םיכסהל ןתינ ,םלוע תורה תויכרעו תויגולואידיא תולאשב המכסה
.ןויווישב העיגפה לש הפקיה םוצמצל הלועפ

 
םיהושה לש םרפסמ :םיפסונ םינינע ינש לע דומעל יוארה ןמ ,הז קלח םויס םרטב
.הפיכאהו הרקבה יישקו רדסהב

 
ןיד לש ותשגה ברע ,הצח "ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב וטורב םיהושה רפסמ
לודיג יכילהתב אצמנ הז רפסמ .הבישיה ידימלת 30,000 לובג תא ,הז ןובשחו
ןינע םישיחממ ,םייפוס םניא ןידעש ,1999 תנשב רדסהל תופרטצהה ינותנו ,םידימתמ
ותנוכתמב רדסהל םיפרטצמה רפסמב לודיגה ךשמי םא ,ל"הצ תויזחת יפ לע .הז
הרשע שמח דע רשעכ לש ןמז קרפ ךותב עיגהל רדסהב םיהושה רפסמ יושע ,תיחכונה
ךותמ 15% לש ףקיהל עיגי םיפרטצמה רפסמו ,שיא 60,000 לע הלועה ףקיהל םינש
.(וטורב) סויגה ןותנש

 
לש ומויק לע חקפל ל"הצ לע הבוח הלח יכ קפס ןיא ,תירוביצו תיטפשמ הניחבמ
,ירוביצה רושימב ,קפס םג ןיא .ויאנת תא םימיקמ תובישיה ידימלתש ךכ לעו רדסהה
תיחדל םדי תא ונתי אלש הז ןבומב חוקיפב ועיסיש יוארה ןמ תובישיה ישאר םג יכ
םתרות" ןיא השעמלו םהידומילב םידימתמ םניאש הבישי ידימלת לש םתובציתה
."םתונמוא

 
.יביצקתה רושימב ןהו ינוגראה רושימב ןה ,םהלשמ תולע חוקיפלו הרקבל ,םלואו
םדאה חוכ ףקיה .ףקיה בחרו בכרומ ןינע אוה ,ןניקסע םהב םיפקיהב ,הז חוקיפ
םג ,"ותונמוא ותרות" רדסה לע [111][111]םמשל םיואר בקעמו הרקב םשל שורדה
אל םא ,םישנא תורשע לע דמוע ,םיפטוש תורוקיב יבבס לש סיסב לעו ימגדמ סיסב לע
.האלה ךכו ,םידרשמ ,דויצ ,בכר ילכ :םיפסונ םיבאשמ תאצקה םג שרודו ,ךכמ הלעמל
םיבאשמהו תומישמה ףודעת בקע תאזו ,הלא םיבאשמ תוצקמ אבצה תויושר ןיא םויכ
םיהושה לש םרפסמ תתחפה הז טביהב םג יכ ,קפס ןיא .ןוחטבה ביצקת תרגסמב
.וב דומעל ןתינש ףקיהב םיבאשמבו רתוי תנזואמ הרקב תכרעמ תריצי רשפאת רדסהב

 
תידרחה הרבחה

 

 
םושב קוסעל וילע רסאנש אוה ,"ותונמוא ותרות"ש ימ לש ותוריש תיחדל םיאנתה דחא
תורסמתה הניינעש ,"ותונמוא ותרות" לש הרדגהה םצעמ ביחתמ רבדה .רחא קוסיע
,21 ליג דע הבישי ןבב רבודמשכ ,דועו .רחא קוסיע לכ איצוהל ,הרות דומילל תילטוט
רוסיא םלואו .ל"הצב תרשמה לייח לע תילכלכ תופידע ,הזכ ריעצל תתל ןכתי אל
םיקיעמ ,דיתעב והשלכ קרפ תארקל תיעוצקמ הרשכה תעינמו ,ךליאו 21 ליגמ קוסיעה
טעומב תוקפתסה לש תודימה תורמל ,החפשמ לעב ךרבא לש ותיב תסנרפ לע דואמ
.ןהילע ןומא הרות ןבש תורתומה תייחדו

 
םידרח תקוסעת לע 1999 לירפאמ מ"עב לארשי פולאג לש רקחמ םוכיס הדעול שגוה
ינפל גצוהו לארשיב טניו'גה תנמזה יפל ךרענ רקחמה .(הדעוה ןובשחו ןידל 'זי חפסנ)
,ללוכב םידמולה ,םיקדבנה לכ יכ הלוע רקחמה ןמ .גורב םעוניבא רמ ידי לע הדעוה
וא ,ברעה תועשב ,םיתעלש וחוויד םיטעמ .ברעב ףאו םויה תועש בור ןכ םישוע
,עובשב תורופס תועש ,תונמדזמ תודובעב םידבוע םה ,דומילה ירדס ןיבש הקספהב
.דומילב םישקתמה םידימלתל הארוהבו קווישב ,ןוניגב ןוגכ

 

 
םייפלאכ) ללוכה ןמ תישדוח הכימת םילבקמ הבישיה ידימלת ,רקחמה יאצממ יפל
.םהירוה ידי לע םג םיכמתנ םקלחו (דומילה תמרב החפשמה בצמב ,ללוכב יולת ,ח"ש
,תיבה תסנרפל תועיסמו תודבוע םהיתושנו ,הסנכה תחטבה םילבקמ םהמ לודג קלח
.(תיב תורקעכו תוהמאכ ןדיקפת דבלמ)

 
ללוכבו הנותחה דע הבישיב םידומיל לש אוה לבוקמה לולסמה יכ ,ריבסה גורב רמ
תוחיתפ תרצונ ,הסנרפה יישק המעו החפשמה תובחרתה םע .הנותחה ירחא םיכרבא
תובישיב רתוי תרהצומ תוחיתפה) .תיעוצקמ הרשכהו הקוסעת שקבל תמיוסמ
תילע םעו ,יזנכשאב רשאמ רתוי ידרפסה רזגמבו ,"תויאטילה" רשאמ "תוידיסחה"
.(םיריעצה םיליגב רשאמ רתוי ליגה

 

 
קשמל תילכלכה תועמשמה

 

 
לש תילכלכה תועמשמה לע תילכלכ הריקס רצואה דרשממ השקב הדעוה רומאכ
הריקסה .רדסהה לש תוילכלכ ורקמה תוכלשהה לע הריקס ונלביק .רומאה רדסהה
תורבתסמ היתונקסמ ךא ,תוטעמ אל תורעשהו תוחנה לע תססבתמ חרכהב (ליעל)
,הדובעה קוש לא הלעמו 31 ליגמ הבישיה ינב לש םתסינכ תיחדש רבתסמ .ידמל
תוחנה םיקתהבו ,"הנשב ח"ש דראילימ 1.2 - 1 ילארשיה קשמה לש ורצותמ תערוג"
אבצב תוריש יא לש טביהה ןמ קתונמב - היה ןתינ וליא .הזמ הלעמל הברה ףא ,תופסונ
השעמה םלועל ואציו עוצקמ ושכרי םיכרבא רתויו רתויש ךכ ידיל איבהל -
תוחפשמל ןהו הנידמה קשמל ןה דואמ הבר תלעות איבמ רבדה היה ,הקוסעתהו
.םהיפכ עיגימ דובכב וסנרפתיש םיכרבאה

 
םישרופה םיכרבא לע הלחה ל"הצב תורישה תבוחש ,החנהה ןמ האצי הדעוה ,םלואו
דעצה תא תושעלמ םהמ קלח תוחפל העיתרמ ,סנרפתהל םישקבמו םהידומילמ
םיבשחנה םיגוח דצמו ,תחא אל ונינפל הגצוהש ,הדמעה ןאכמ .הזה עירכמה
ינב תיברמ יבגל ,לעופב וא) 41 ליגמ רוטפה ליג תא דירוהל יוארה ןמ יכ ,םיינוליחל
.תובישיה ינב לש "רהוסה" היהי אל ל"הצש ןפואב ,25 - 24 ליגל (35 - 31 ,תובישיה

 
ןידל 'גי חפסנ) תידרח היסולכואב דקמתמה ,ןליא רחש רמ לש ורקחמ - ורמאמב
תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ ידי לע 1999 רבמצדב םסרופש ,(ליעל ןובשחו
:הלא םירבד ןליא רמ בתוכ רתיה ןיב בתוכ ,םילשוריב

 
ךכב ךסחי ל"הצל .24 ליג רחאל סיגתהל תוכזה תא תובישיה ירוחבמ לולשל שי"
תיצחמכש םושמ ,םיימעפ ךכמ חיוורי קשמה .םירגובמ םיכרבא רישכהל ךרוצה
ולכויו ונממ וטלפי תורישה תיחד רדסה תרגסמבש םיכרבאה תובישיה ירוחבמ
תסנרפל םישדקומה םיבר םיביצקת הנידמל וכסחיש םושמו ,הדובעה קושל ףרטצהל
םידלי השולש םהל שיש םיכרבא ,המגודל .הבישיב םהידומיללו הלאה םיכרבאה
ליג תדרוה .תותדה דרשממ החטבה תסנכה תבצק לבקל םיאכז םידבוע םניאשו הלעמו
118 לע 1999 תנשב דמעש ,הסנכהה תחטבה ביצקת בור תא ךוסחל היושע רוטפה
.[112][112]"םילקש ינוילימ

 
איהו ,הדובעה קושל םידרח תובישי ירוחב לש לודג רפסמ איצוהל תחא ךרד קר שי"
תונוריט לע רתוול שי .יאבצ תוריש לכמ םהלש םירשעה תונש עצמאב םתוא רוטפל
".אלמ רוטפ םהל קינעהל טושפו הרשכהו

 
עיתרמש אוה ,רצוקמ תורש וליפאו ,ל"הצב תורישהש החנהה לע ססובמ הז לכ ,רומאכ
םיכרבאש הדבועה לע עיבצהל רשפא וז החנה דגנכ .השעמה םלועל תאצלמ ךרבאה תא
,החפשמה לדוג ימעטמ וא תואירב ימעטמ ןוגכ ,םדקומ ליגב אלמ רוטפ לבקל ולכיש
לע םינותנ רדעהב ,םלוא .השעמה םלועל םיאצוי םניאו םידומילב תאז לכב םיכישממ
הארנה לככ .תואיצמל רתוי הבורק תוחנהה ןמ וליא עובקל השק ,הלא לש םרפסמ
רבודמש ינפמ רקיעב ,עיתרמ םרוג הווהמ ןכא ,רצוקמ תוריש וליפא ,ל"הצב תורישה
.ךרבאה לש םלועה תפקשהו םייחה חרוא לע "םויא" הווהמה םלועל הסינכב

 

 

 
הערכהה תנש

 

 
ןמ שורפל" שקבמה ךרבא ,ל"הצב תוריש תבוח לש "םויאה" אלב םג ,םויהד בצמב
ןיעכ שרפתמ רבעמה .השק תישפנ הקוצמ ינפב דמוע ,ויפכ עיגימ סנרפתהלו "הרותה
ערקנ ךרבאה .ומלוע תפקשה לכבו ויתוברב ,וירבחב "הדיגב" ןיעכו "םירשג תפירש"
.הרותה דומילל תורסמתה לש לאידיאה ןיבו החפשמהו תיבה יכרצ ןיב

 
ללגב תורישל םיארקנ ויה אלש םיברש ,ליעל הרכזוהש העפותל רבסה אוצמל ןתינ ךכב
קרפב אבויש יפכ ,ונרבס ךכיפל .ללוכה ןמ תאצל םירהממ םניא ,םתחפשמו םליג
,יאשר אהי הבש הנש ,"הערכה תנש" ךליאו 23 ליגמ ךרבאל תתל שיש ,תוצלמהה
לע דבאיש אלב ,הקוסעת שפחלו עוצקמ דומלל םייקלחה וא םיאלמה וידומילל ליבקמב
ןכא םא עירכהל וילע לקי הנשה םותב ."ותונמוא ותרות"ש ימ לש סוטטסה תא ךכ ידי
.םימדוקה וידומילל רוזחי וא השעמה םלועל אצי

 
תולכשומ ,דיתעלש תוכרעהב הז רשקהב תקסוע הדעוהש ןוויכמו ,ןלהל ראוביש יפכ
לכ ,םיקומע םייתרבח םיכילהת לש םתענה תסרוגה הסיפת ךותמו ,ויהיש לככ
אצויכו הערכהה תנש ,יאבצה תורישה תופולח רבדב תוצלמהה תוברל ,וניתוצלמה
לש םיכילהתה םא ררבתי ןכלהמבש ,םינש רפסמ ךשמל "העש תארוה" רדגב ןה ,הלאב
םלועב ,תיללכה הרבחה םע ידרחה רזגמה לש יתרבחה קחרמהו רוכינה םוצמצ
הדעוהש ןוויכב וחתפתי ןכא ,ל"הצב תוריש תועצמאב םג רבד לש ופוסבו ,השעמה
.וחתפתי יכ הרובס

 

 

 
תוצלמהה לא ךרדה

 

 
לע יופכ ןורתפ לכש הרכהה התיה ,היתוצלמהב הדעוה תא החנה רבד לש ופוסבש המ
.שארמ ןולשכל ןודנ - תובישיה םלוע

 
היסולכואב ןינועמ וניא ל"הצש ,ריהצה ,הדעוה ינפב ותעפוהב ,םדא חוכ ףגא שאר
ועיפוהש םישיאה תיברמ ,השעמל ,ומיכסה וז הדמע םע .הילע הפכנ תורישהש המלש
אלמל הנכומ איהש הריהצמה ,המלש היסולכוא לע תוריש תופכל ןתינ אל .הדעוה ינפב
.תורישה הילע הפכי אלש דבלבו רהוסה יתב תא

 

 
םגו ,לשכנ היה הזכ ןויסנ תויסולכוא לע יאבצ תוריש תופכל ןויסנ השענ היה םא םג
רקי אהי םתוריש ,ותרשיו וספתיש ,אהי רשא םרפסמ אהי ,םידיחי םתוא לש םתוריש
םיטעמ אל םירקמבש דמלמ ןויסינה .תישממ תלעות רסחו ,תילכלכ הניחבמ דואמ
,רצק ןמז רובעכ אבצה ןמ םיטלפנ ,םהילע הפכנ תורישהו ל"הצמ םיטמתשמה םידיחי
,םירבדה תועמשמ ןיא .םתעדב םישוחנה םלש רוביצל וא הלודג היסולכואל רמוחו לק
קוחה תפיכאל םיבאשמ (תוצקהל ךישמי יכ חינהל שיו) הצקמ וניא ל"הצ יכ ,ןבומכ
תיפכ ,תידרחה הרבחה לש םיידוחיה םיניפאמבו םיאנתב יכ אלא ,יאבצ תוריש תיפכלו
.תישעמ היהת אל יאבצה תורישה

 
איה ,תוריש ינברסל םימולשתו תובטה לוטיב ןוגכ ,הפיקע היפכ םג ,הדעוה תעדל
,הנידמה ןמ תובטה םילבקמ םניאש תובישיו םיללוכ םנשי םויכ םג ירהש) תיתיעב
.תילאיר הניא םג וזכ השיגש םג המ ,(לועפל םיכישממו םימיקתמ םהו

 
שיש םירובס ,ןויווש ךרעב םילגודה ,בורה םהו ,הדעוה ירבח םג ,הלא םירבד רואל
ימכ םויכ םימושרה לכ אלש איה הדעוה תחנה .היפכ ילב ,הגרדהב הז ןינעב להנתהל
דצמ םתביבסב יתרבחה ץחלהש אלא ,הז ראותל םייואר ןכא םה "םתונמוא םתרות"ש
תרגסממ םתאיצי תא םיענומ ,ינש דצמ אבצב םהל תומיאתמ תורגסמ רדעהו ,דחא
.ללוכהו הבישיה

 
,(ידרחה ל"חנה תמגוד) אלמ וא יקלח יאבצ תורישל ןה ,םינוש םיליבשו תופולח תחיתפ
יפכ לכה ,ימואל יחרזא תורישל ןהו הלצה תומישמב ףרועה דוקיפב תורישל ןהו
תוריש ייוחד לש רכינ רפסמ איבהל ,חינהל שי ךכ ,הדיתע ,תוצלמהה קרפב טרופיש
לש "תיטירקה הסמה" ןטקת ךכב .םירומאה םיתורישה ןמ תורישל וא אבצה תורושל
.תוכיאל תכפוה הלש תומכהש ןוילעה טפשמה תיב רמא הילעש ,תוריש ייוחד

 
וענ תוכרעההו תומגמה רחא בקעמהו רבעמה תופוקת רבדב הדעוה ברקב תועדה
בקעמו רבעמ תופוקת ןיבל ,םינש שולשל תחא לש בקעמ תופוקת ןיב ,הבחר תערשמב
הדעוה הכלה ,רבד לש ופוסב .םינש רשע לש הנושאר הפוקת וליפאו ,םינש עבש לש
.םינש שמחל תחא ובצוי הניחבהו בקעמה תונחת יכ העבקו ,עצמאה ךרדב הז ןינעב

 
,תונוכנ הלא תוכרעהו תוחנה ןכיה דע ןוחבל היהי ןתינ ןויסינהו ןמזה םע ,ךכ וא ךכ
תארוה תניחבב ,הרקמ לכב ,ויהי הדעוה תוצלמהו ,הכלהכ ועבקנ בקעמה תונחת םאו
.םינש רפסמ רובעכ ,הכרד הרות תואיצמהש דע ,רבעמו העש

 
תוצלמה :'ה קרפ

 

 
תוצלמה

 

 

 
יללכ

 

 
םהיבגלש ,שרדנכ דומילל םירסמתמה הרותה ידמול רוביצ דצב יכ ,הרובס הדעוה
םהל ,ךשוממה יוויסנטניאה דומילל םימיאתמ םניאש םידימלת םנשי ,רדסהה ךשמי
.תרחא ךרד המיאתמ

 
תורגסמו תופולח חותפל שי ,תרחא ךרד המיאתמ םהל תובישיה ידימלתמ הלא רובע
לש ןתוישעמו דחא דצמ הסנרפה ץחלש החנה ךותמ ,םהייח חרוא תא תומלוהה תוריש
רוחבל תרחאה ךרדה תא םישפחמה הלאמ קלחל ומרגי ,ינש דצמ תורגסמהו תופולחה
.הב

 
ילולסמ רפסמ ריתוהל :הרירב ברו ימוחת בר ,ילולסמ בר תויהל ןורתפה לע ,ךכיפל
בר רפסמ רשפאלו ,תוריש לש םימוחת רפסמ עיצהל ,םיירשפא תוריש תיחדו תוריש
.רדסהה תרגסמב ("האיצי תודוקנ" ןכו) הרירבו הריחב תודוקנ לש רשפאה לככ

 

 

 
םיינרות םידומיל - 18 ליגמ הבישי ידימלת

 

 
תובישיב דומלל תאז םישקבמה תובישיה ידימלתל רשפאתי יכ ,הצילממ הדעוה
םיביוחמ הז ליגב םהידומיל תא םיקיספמה ויפל ללכה תוברל) תמיקה תנוכתמב
ישאר לש הלועפ ףותישו הרקבהו חוקיפה ינונגנמ קודיה ךות ,(רידס יאבצ תורישב
.ילארשי תדעו ח"וד לש אלמ םושיו ,תובישיה

 
ןוגיע :הכ דע ומשוי אלש םיקלחה תא םג לולכי ילארשי תדעו ח"וד לש אלמה םושיה
ןוגיעו ,ויקודקדו ויטרפ לכ לע ,"ותונמוא ותרות" רדסה לש תונקתבו תישאר הקיקחב
יאנת םויק לע חקפל ןוחטבה תכרעמ יפלכ תובישיה ישאר לש םתוביחתה שומימו
,ןוחטבה תכרעמל םהמ תוגירח לע חוודלו םהיתובישיב םידימלתה ידי לע רדסהה
.לארשי ץראב תובישיה דעו תועצמאב

 

 

 
םהידומיל תא וקיספהש תובישי ידימלת

 

 
ליגל םעיגה ינפל הבישיב םהידומיל תא קיספהל ושקביש ימ ,םויה תמיקה תנוכתמב
.אבצה תונוטלש תעיבק יפל רידס יאבצ תורישב ביוחי ,24

 

 

 
םהידומיל תא וקיספה אלש הבישי ידימלת

 

 
רדסה תרגסמב הבישיב דומלל וכישמי םהידומיל תא וקיספה אלש הבישי ידימלת
.ל"הצ ידי לע םיעובקה םיאנת םתואבו םויכ הגוהנה תנוכתמב "ותונמוא ותרות"

 

 

 

 

 

 
הערכה תנש - 23 ליגמ הבישי ידימלת

 

 
תחא הנשל םהידומיל תא קיספהל ולכוי תובישיה ידימלת :"הערכה תנש" גהנות
,םהידומיל תקספה לשב תואצות לכ אלל ,ןכמ רחאל דומלל ךישמהלו 23 ליגל םעיגהב
םייח חרואל םיינרות םידומיל לש םייח חרואמ רבעמל תולגתסה רשפאל ידכב תאזו
.הלאב אצויכו ,עוצקמ דומיל רשפאל ,רחא

 
תורישב וביוחי אל ,םהידומילב וכישמי אלו 24 ליג רחאל הערכהה תנש תא ומיסיש ימ
.ןלהל וטרופיש תופולחה םתושרל ודמעויו ,רידס

 

 

 
הרירב תובר תופולח - הבישי ידימלת

 

 
,ןכ תושעל ושרוי ,הערכה תנש רחאל תוברל ,דומלל ךישמהל ושקביש הבישי ידימלת
.םויהד "ותונמוא ותרות" רדסה יאנתל םאתהב

 
,םתריחבל ודמעויש תופולח םהל ועבקי ,דומלל ךישמהל אלש ושקביש הבישי ידימלת
:ןמקלדכ ,ךליאו 18 ליגמ םיפוצרו םיניקת םיינרות םידומיל ודמלש דבלבו

 
.רצוקמ יאבצ תוריש .א

 
.יחרזא תוריש .ב

 
.תימואל תופידע ירוזאב יחרזאה רמשמב תוריש לש לולסמ רשפאל הדעוה הצילממ ןכ

 
תורישב ביוחי ,הלא תופולחמ תחאב רחבש אלב וידומיל תא קיספיש הבישי דימלת
.םויכ גוהנה בצמל םאתהב אבצה יכרצ יפ לע יאבצ

 

 

 
רצוקמ יאבצ תוריש

 

 
רחאל םהידומיל תא וקיספהש תובישי ידימלת לש רצוקמ יאבצ תורישל תרגסמ לעפות
:ןמקלדכ ,וז הפולחב ורחבו ,24 ליג

 
דוקיפ תרגסמב םישדוח העברא לש יאבצ תוריש תובישיה ידימלת ותרשי 24 ליגב .א
,אבצה יכרצ יפל תורחא תורגסמב םג - תאז ושקביש ימלו ,תומוד תורגסמבו ףרועה
.ל"הצ ידי לע ועבקי תורישה ידעיו יטרפ ;אבצה תונוטלש ועבקיש תופוקתלו םיאנתב

 
תורישל ,ל"הצ לש םיאולימה ךרעמב םידימלתה וצבושי ,הז רצוקמ תוריש רחאל .ב
.אבצה יכרצ יפל אלמ

 

 

 
יחרזא תוריש

 

 
םהידומיל תא וקיספהש תובישי ידימלת לש יחרזא תורישל תינויסנ תרגסמ לעפות
:ןמקלדכ ,וז הפולחב ורחבו ,24 ליג רחאל

 
.יחרזא תורישב תובישיה ידימלת ובלתשי 24 ליגב .א

 

 

 
היהי אוהו ,תחא הנש לש ןושארה ינויסינה בלשב היהי יחרזאה תורישה ךרוא .ב
תורישב םיתרשמל ,תאז םע ;רידס יאבצ תורישב גוהנכ רכש טעמל ,רכש אלב תוריש
.םוי ידמ תורישה רחאלש תועשב םתסנרפל תיטרפ הדובע דובעל רתוי יחרזאה

 
ןתנת ,(הלעמו 24) ןניקסע םהב תיסחי םירגובמה םיאליגב יחרזא תוריש םיתרשמל .ג
לכב תורישה תועש תניחבמ לצופמ תוריש ןוגכ) תונווגמ תונוכתמב תרשל תורשפאה
םירהצה רחא תועשב תועש הנומש וא ברעב תועש עבראו רקובב תועש עברא ןוגכ ,םוי
.(הלאב אצויכו ,הלילהו

 
תפוקת רחאל קרו תינגרואה הליהקב תוריש לש תנוכתמב לעפוי יחרזאה תורישה .ד
תרשל ולכוי ,תאז ושקביש ימ ,תאז םע ;הליהקל ץוחמ םג תורישה תלעפה ןחבת ןויסנ
ץוחמ תוריש) יחרזאה תורישה תלעפה תליחת דעומב רבכ הלא תולבגמ יפ לע אלש םג
.(הליהקל

 
םייתכלממ םיפוג תועצמאב וקלחב ,ועבקיש תומישמ ןווגמל לעפוי יחרזאה תורישה .ה
חוקיפב תוליעפמ תותומע תועצמאב וקלחבו ,(תוימוקמ תויושרו ףרועה דוקיפ ןוגכ)
.("ימע תב" ןוגרא ןוגכ) יתכלממ

 
,ל"הצ לש םיאולימה ךרעמל יחרזאה תורישה ירגוב ופרוצי יחרזאה תורישה םותב .ו
.ויכרצ יפל ל"הצ ידי לע עבקי הז לולסמב תובישי ידימלתל יאבצ תורישמ רוטפה ליגו

 
תורישל םהל אורקל היהי ןתינ ,ל"הצ יכרצ יפ לע ,םיאולימ תורישב וביוחי אלש ימ .ז
.דיתעב תאז וביחי קשמה יכרצ םא ,יתנש יחרזא

 
רדסה לע ןתעפשהל רשאב ןה תעל תעמ ונחבי ויאנתו יחרזאה תורישה תוכלשה .ח
.םירבדה לש הבחרה היארב ןהו "ותונמוא ותרות"

 
רדסה תבחרה תא לוקשל היהי יוארה ןמ ,ךוראה חווטל היארב יכ הרובס הדעוה
.איהש הביס לכמ ,יאבצ תוריש םיתרשמ םניאש לארשי יחרזא ללכל יחרזאה תורישה

 

 

 
ינוחטב ךרוצ ירוזאב יחרזאה רמשמב תוריש

 

 
,תובישי ידימלת לש ינוחטב ךרוצ ירוזאב יחרזאה רמשמב תורישל תרגסמ לעפות
:ןמקלדכ

 
דרשמ תעיבק יפל) ינוחטב ךרוצ ירוזאב םיררוגתמה תובישי ידימלת ,21 ליגמ .א
24 ךשמב יחרזאה רמשמב תובדנתהב תרשל ולכוי (םינפ ןוחטבל דרשמהו ןוחטבה
.ינוחטב ךרוצ ירוזאב ררוגתהל וכישמיש דבלבו ,הנשב םימי

 
רטופי ליעל רומאכ יחרזאה רמשמב תוריש תונש רשע םילשהש הבישי דימלת .ב
הז לולסמב הבישי ידימלת ;יתחפשמ בצמ לכב ,הנש 31 ול תאלמב רידס תורישמ
תעשב אלא תורישל וארקי אל ןכמ רחאלו ,הרשכה יכרצל םיאולימ תורישל וארקי
.םורח

 
םרטב 24 ליג ינפל םתובדנתה תא וקיספי וא ינוחטבה ךרוצה רוזא תא ובזעיש ימ .ג
תונוטלש תעיבק יפל רידס יאבצ תורישב וביוחי ,ליעל רומאכ םתבוח תא ומילשה
םעיגה ירחא םתובדנתה תא וקיספי וא ינוחטבה ךרוצה רוזא תא ובזעיש ימ ;אבצה
יסחי ןפואב יחרזא תורישב וביוחי ,ליעל רומאכ םתבוח תא ומילשה םרטב 24 ליגל
ופרוצי ןכמ רחאלו ,יחרזאה רמשמב ותריש רבכש םינשה רפסמלו תורישה ףקיהל
.ל"הצ לש םיאולימה ךרעמל

 
.ויכרצ יפל ל"הצ ידי לע עבקי הז לולסמב תובישי ידימלתל יאבצ תורישמ רוטפה ליג .ד

 
וא תיאבצ תרגסמ תחת לעפוי ינוחטב ךרוצ ירוזאב יחרזאה רמשמב תורישה .ה
.אבצה תונוטלש לש םתפדעה יפל ,תיחרזאה תורישה תרגסמב

 

 

 

 
םייתד םילייחל תורגסמ

 

 
םידרח םילייח לש יאבצ תורישל תונגומה תורגסמה וססוביו ובחרוי ,ל"הצ תעצה יפ לע
.םירחאו

 
םיללכלו אבצה יכרצל ףופכב ןהיניב רבעמ םג ורשפאיו תושימג ויהי הלא תורגסמ
.אבצה תויושר ידי לע ועבקיש

 

 

 
תובישיה םלוע תגהנה

 

 
תיחדמ תונהל יאשר דמולש ימ קר יכ ידרחה רוביצה תדמע חכונל יכ הפצמ הדעוה
ותרות" רדסה לש הערל לוצינ דגנ ארוק לוקב ואצי הרותה םלוע ישאר ,וסויג
."ותונמוא

 

 

 
תובישי ידימלת ןינעב םינותנ תובלצה

 

 
תותד ינינעל דרשמה ,ימואל חוטיבל דסומה ,רצואה דרשמ ןיב םינותנ תובלצה ומיקתי
.תובישי ידימלת ןינעב סויג להנמ - ל"הצ ןיבל

 

 

 
םירדסהה ןומימ

 

 
תיאבצה הרשכהה תא םייקל תנמ לע ,ל"הצ לע יביצקת לטנ ליטי הדעוה תוצלמה םושי
ימי לש תפסותב םג יכ חינהל שיו (אלמ יאבצ תוריש הירחא ןיאש) תינושארה
רישיו ידימ יביצקת ןוכסח םייק ,ינש דצמ .תיביצקת תפסות ביחי הז לטנ .םיאולימ
.הפיקעה תילכלכה תלעותהמ דבל ,הבישיב םושר תויהל לדחש דימלת לכ יבגל

 
ןומימה .הנידמה ביצקת תרגסמב רצואה דרשמ ידי לע ונמומי םישדחה םירדסהה
תילכלכ תלעות ךכב היהת ךוראה חווטב) ונממ דרפנבו ןוחטבה ביצקתל ףסונב היהי
.(תרבטצמ

 
.לעופב יביצקת ןוכסח תגשהב הדעוה תוצלמה לש ןמושי הנתוי אל ,הרקמ לכב

 

 
םושי

 

 
.ול הצוחמ ןהו ל"הצב ןה ,תינוגראו תילהנמ תוכרעהו הקיקח ביחמ תוצלמהה םושי

 
לע םינומאה הירבח דחוימבו ,הדעוה תכרעהל ,המ ןמז ךראת יכ חינהל שי וז תוכרעה
.תוחפל הנשכ ,אד ןוגכ

 
תיטפשמה תרגסמה תא רוציל ידכ תאזו ,הקיקח ייוניש ךורעל ךרוצ היהי ,ליבקמב
,דחי ןלוכ ומשויי יכ תובישח האור הדעוה רשא ,תוצלמהה לש ןמושיל המיאתמה
.שממ לש הפוקת םה םג יאדו וכראי הקיקחה יכילה .ליבקמבו

 
ןידה תשגה רחאל ךומסב ,ידימ חרואב לחי הדעוה תוצלמה םושי יכ הצילממ הדעוה
,םייתנש דע הנש לש הפוקת ינפ לע סרפת היתוצלמה לש םושיה תפוקת יכו ,ןובשחו
טבש) 2002 תנש לש ןושארה ןועברה ןמ רחואי אל היהי תוצלמהה םושי רמג יכ וניהד
.(ב"סשתה

 
רחא בוקעי רשא ,היתוצלמה םושיל יוגיה תווצ םיקי ןוחטבה רש יכ ,הצילממ הדעוה
.ןהיתוכלשהו ןהיתואצות רחאו תוצלמהה םושי

 
תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעול תעל תעמ חוודי ןוחטבה רש יכ ,הדעוה הצילממ דוע
."ותונמוא ותרות" רדסהל תועגונה תויוחתפתהה לעו הדעוה תוצלמה םושי לע

 
הקיקח

 

 
םסויג תיחדל היואר תרגסמ רוציש קוח קקוחי יכ יוארה ןמ ,הלא לכ תא רשפאל ידכ
,ךכב םינינועמ םניאש ימ לש םתינפלו דומלל ךישמהל םישקבמה תובישיה ידימלת לש
.תורחא םיכרדל ,םיוסמ ליג רחאל

 
"םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלתל תוריש תויחד ןתיל ןוחטבה רש תא ךימסי קוחה
.ליעל תורומאה תוצלמהל םאתהבו םייקה רדסהל םאתהב

 
אבצה תודוקפבו קוחה יפל תונקתב ועבקי הדעוה ידי לע תוצלמומה תורישה תופולח
תורישל עגונ רבדהש לככ הנשמ תקיקחבו ,רצוקמה יאבצה תורישל עגונ רבדהש לככ
לע רומשל תנמ לע תאזו ,תימואל תופידע ירוזאב יחרזאה רמשמב תורישלו יחרזאה
.הלא םירדסה לש םתלעפה תושימג

 
ידימלתל סויגה תיחד ירדסה תרגסמב תומגמה תומדקתה רחא בקעמ רשפאל ידכ
רשאכ ,תחא לכ םינש שמח תונב תופוקת קוחה עבקי ,"םתונמוא םתרותש" תובישי
לע ןתנתש ופקות תכראה לע הטלחהב קוחה לש ופקות ךשמה הנתוי הפוקת לכ םותב
.תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעו ידי

 
.הדעוה ןובשחו ןידל תפסותב תפרוצמ הדעוה םעטמ החסונ רשא קוחה תעצה


םוכיס :'ו קרפ

רבד ףוס

 

 
יקלח לכב הכרבב לבקתי הדי לע שגומה הז ןובשחו ןיד יכ המצע תא הלשמ הדעוה ןיא
אלמ רוזמ אובי אל הדעוה תוצלמה םושי רחאל םג יכ ,הדעוה ירבח לכל רורב .רוביצה
.ותמקה זאמ "ותונמוא ותרות" רדסה תא םיוולתמה םיישקלו םיאולחתל

 
תובקעב יכ איה הדעוה תיפיצ .םימיוסמ םידעי לע תועיבצמ הדעוה לש היתוצלמה
"ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב תוריש תיחדב םיהושה רפסמ ןטקי היתוצלמה םושי
ינוניבה חווטב ,היתוצלמה םושי תובקעב יכ איה הדעוה תכרעה .יתועמשמ חרואב
יונישל םג רבד לש ופוסב ליבוהל םיושע רשא םייתרבח םייוניש םג ולוחי ,ךוראהו
דומלל םירתונה םיפרטצמה ףקיהבו תנוכתמב דחוימבו ,רדסהל תופרטצהה תנוכתמב
.יתועמשמ יאבצ תוריש ןכמ רחאל תישעמ םהמ ענומה ,ךורא ןמז קרפ תובישיב

 
המגמ ,תאז תמועל .שמח וא םייתנש ,הנש ךותב אל םגו ,ידימ חרואב גשוי אל ןויווישה
םושי לש תורבתסמה תואצותה רדגב הניה ןויווישב העיגפה םוצמצ לש תמיוסמ
טעומ היתוצלמה תווהמ ,ןמזהו םיאנתה תוביסנב יכ הרובס הדעוה .הדעוה תוצלמה
"ותונמוא ותרות" רדסהל עגונ לכב תושעל ןתינש בטימה תאו ,הבורמה תא קיזחמה
.לארשי תנידמב ינוציק יתרבח רבשל איבהל אלב

 
לכב ,ףיצרו יבקע לודיג - תורורבו תוקהבומ ןה תמיקה ותנוכתמב רדסהה לש ויתומגמ
טא טאו ,וז תוחתפתה רוצעל ידכ היהי היתוצלמה םושיב יכ הרובס הדעוה .םידדמה
ןוקירב הכופהה המגמה לש הרטמה וק וא םויסה תדוקנ ןיא .הכופה המגמל איבהל
תעגופה ,השדח ןוזיא תדוקנל רבד לש ופוסב איבי המגמה יוניש .ןהיבשוימ תובישיה
,תובישיה ידימלת לש תיתדה םתנומאב תאז םע תבשחתמה ,ןויווישה ןורקעב תוחפ
.לארשיב שדח יתרבח גראמ תרצויה וזכ םג - הדעוה תווקתלו ,תורחא תונבה תרצויה

 
תובקעב רצוותש ןוזיאה תדוקנ םאה ,ןכ תושעל תרמיתמ הדעוה ןיאו ,תוזחל ןתינ אל
.תילארשיה הרבחה יקלח לכ לע הליבק היהתו היואר היהת הדעוה תוצלמה םושי
לע אלא "תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה" לע העיבצמ הנניא הדעוה ,וז הניחבמ
."יוארה רדסהה םדק" ןיעמ

 
לש ותנובת תשרדנ "ותונמוא ותרות" רדסה עיגה וילא םייקה בצמב יכ ,לכה לע םכסומ
תפדעה התועמשמ ןמואה תנובת .םיחתנמ למזא לש תכתוחה ותונקספ אלו ןמוא טייח
רצקו רשי ביתנ ינפ לע ,ךוראו לקלקע אוה םא םג ,וב ךליל ןתינש ביתנ לש ותריצי
:םותס יובמ לא ליבומה

 
םעפ. . .קוניתו תקוניתו השאמ ץוח ,םדא ינחצנ אל ימימ ,היננח ןב עשוהי יבר רמא"
ךרד וזיאב ,ול יתרמאו ,םיכרד תשרפ לע בשוי קונית יתיארו ,ךרדב ךלהמ יתייה תחא
.הכוראו הרצקב יתכלהו ,הרצקו הכורא - וזו ,הכוראו הרצק - וז :יל רמא ?ריעל ךלנ
:ול יתרמא .ירוחאל יתרזחו ,ןיסדרפו תונג התוא ןיפיקמש יתאצמ ,ריעל יתעגהש ןוויכ
ושאר לע ויתקשנ !?"הכורא" ךל יתרמא אלו :יל רמא !? "הרצק" יל תרמא אלה ,ינב
דעו םכילודגמ ,םילודג םימכח םכלוכש לארשי םכירשא :ול יתרמאו
[113][113]".םינטק

 
ךרדה ביתנב תונושארה ךרדה ינבא תא הביצה הז ןובשחו ןידב יכ הרובס הדעוה
.הרצקהו הכוראה

 
"םלשנ אלו םת"
.קוספ ףוס רדגב הדעוה לש הז ןובשחו ןיד ןיא

 
הדעוה .תעל תעמ שדחמ ןויעו הניחב םניד התע הדעוה הצילממ םהילע םירדסהה
רפסמ ךותב ןחבת יכ ןידה ןמ וז המגמ .המגמ תריצי םתרטמש םידעצ לע הצילממ
טוקנל שי םאה ?יוארה בצקב איה התוחתפתה םאה ?המגמ ללכ הרצונ םנמאה :םינש
?םירחא םיעצמא לש םתטיקנ קיספהל שי םאה ?םיפסונ םידעצ

 
.הניחבו הרקב ,בקעמ וביחי הלא לכ

 
תדעו לא ןוחטבה דרשמו ל"הצ לש ,תעל תעמ ,תמלוה חוויד תנוכתמ עבקת ךכ םשל
לש ןמושימ תועבונה תויוחתפתהה לע דומעל תנמ לע ,תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה
.ןאולמב ומשויי יכ ,ןבומכ ,םה הנוחטבו התווקת רשא ,היתוצלמה

 
תמיוסמ הצלמה יכ וא ןוצר עיבשמ וניא םירבדה לש םתוחתפתה בצק יכ ררבתי םא
ךכ לע תודקפומה תויושרה לע הקזח ,היתורטמ תא הגישמ הנניאו חלצת אל הדעוה לש
.םימיאתמה םידעצב טוקנל ועדי יכ

 
.הז ןובשחו ןידל תיוולנה קוחה תעצה החסונ םג וז חורב

 
תלאשו ,ןיטולחל הנוש היהת ל"הצב יאבצה תורישה תנוכתמ ,םינש שמח דועבו ןכתי
- הזכ הרקמב .תקולחמב היונשו השק ,הפירח הכ היהת אל םסויגו תובישיה ידימלת
.רחא רדסה זא םיעוראהו ןמזה תוביסנ וביתכי יאדו

 
היתוצלמה תרגסמב הדיב הלע יכ איה הדעוה לש התווקת ,היהי ךכ אל םא ,םלואו
ותרות" רדסה תיגוסבו לארשיב הרותה דומיל תיגוסב ,יואר ןוזיאל תישארו חתפ רוציל
."ותונמוא

 
:'א תפסות
ןמפוש עשוהי ד"וע הדעוה רבח תדמע


 
אובמ

 

 
תא עיבהל שקבא ירבד חתפב רבכו ,םייניע ריאמו םישרמ ךמסמ אוה הדעוה ח"וד
העקשוהש המוצעה הדובעה לע הדעוה ריכזמלו הדעוה שאר בשויל הקומעה יתכרעה
םויה תוינידמה יעבוק תא שמשי רשא ,קימעמו ףיקמ ןובשחו ןיד רוציל תנמ לע
.תואבה םינשבו

 
ףרטצהל לוכי ינאו ,ילע םילבוקמ ןובשחו ןידב םיאבומה םירבדהמ םיבר יכ ףא
לע תוססובמ יתונקסמש םושמ ,דרפנב בותכל בייח ימצע האור ינא ,תוצלמהה ירקיעל
ךותו ,הדעוה ןובשחו ןידב יוטיב ידיל אבה הזמ םימיוסמ םינבומב הנושה חותינ
.םינוש םישגד

 

 

 
?יואר רדסה לע הדעוה הצילמה םאה

 

 
סויג אשונב יואר רדסה שבגל תנמ לע התנומ הדעוה ,הדעוה ןובשחו ןידב בתכנש יפכ
,הלאשה ןכ לע .הדעוה לש תוצלמהה ירקיעל ,רומאכ ,ףרטצמ ינא .ל"הצל תובישי ינב
הלאש וז .הדעוב בורה תעד ילעבל קר אל תינפומ ,יואר רדסה לע ונצלמה ןכא םאה
.ימצע יפלכ הנושארבו שארב ,המויס םעו הדעוה תדובע ידכ ךות ,יתינפהש

 
.תובישי ינב סויג אשונב יואר רדסה תגשהל דע הכורא ךרד תרבכ ןידע הרתונ ,יתעדל
םתרות" רדסהש םירובס הדעוה ירבח תצקמ יכ הדעוה ינויד ךותמ יתמשרתה
םהב םיכרעה תא םלוהה ,ןוכנ רדסה אוה הדעוה תוצלמה יפ לע גהנוי רשא "םתונמוא
ינויד ךלהמ לכב .ךכ רבדה ןיא ,יניעב ךא ,וז העד ,ןבומכ ,דבכמ ינא .םינימאמ םה
םינוידב ,תובישיב םירוקיבה ךלהמב ,ונינפב ועיפוהש םידעה תעימש תעב - הדעוה
תטויטב ןויעה תעבו ףסאנש ברה רמוחה תאירק ידכ ךות ,הדעוה ירבח ןיב םיימינפה
הדירטמה ,תרקנמה הלאשל תענכשמ הבושת יתעמש אל ,הדעוה לש ןובשחו ןידה
ימצעל השרמ ינא - רתיה ןיבו ,הנידמה יבשותמ םיבר םמצע תא םילאושש ,תקעוזהו
הקדצהה המ" :ןכוסמו ךורא יאבצ תורישל םיסיוגמה םינבל םירוהה תיברמ - חינהל
תנכסב םמצע דימעהלו םהייחמ תודחא םינש שידקהל םיבייח ונינבש ךכל תירסומה
םיבייח םניא ידרחה רוביצה ברקמ םהיתימע וליאו ,הנידמה לע הנגה םשל םייח
ךכ םאו ,יתעד תא החינהש הבושת הנתינ אל וז הלאשל ."?ךכב ורחבי םא אלא תרשל
רדסה אוה ונעצהש רדסהה יכ םירחא ענכשל תוסנל ,הדעוה רבחכ ,לכוא אל ,רבדה
.יואר

 
לש ,ןוצר רדעה לש האצות וניא יואר יניעב אוהש רדסה לע ץילמהל תלוכיה רסוח
- םינותנ ונייה וב ןמזה דס יכ ףא) םיבאשמו ןמז רדעה לש אל ףאו ץמאמ רדעה
רשפיא אל - הדעוה ירבחמ דחא לכ לע תולטומה תורחאה תוברה תולטמב בשחתהב
,המלבנ יואר רדסה שבגל תורשפאה .(ונינפב ולעש םיאשונהמ קלח לש הניחבה יוצימ
:דוסי ינותנ ינש ידי לע ,יתעדל

 
םושמ וב שיש ןורתפ לכ יכ ,םתעד תא ועיבה הדעוה ינפב ועיפוהש םישנאה תיברמ .1
תורשפא ןיא .המכסהו תורבדיה לש ירפ תויהל בייח ל"הצב תרשל תובישי ינב לש בויח
.הפוכ קוח אוה ןוחטב תוריש קוח ,םנמא .היפכב םלש רוביצ סייגל ,ורמא ךכ ,תישעמ
תבוח .רסאמ וניד ,תורישל האירק וצל תונעיהל ברסמהו ,אוה ןכ ומשכ ,הבוח תוריש
ךכ - ךא .הנש ידמ םיקירעו םידקפנ ,תוריש ינברס לש תובר תואמ לע תפכאנ תורישה
,םלש רוביצ לע תוריש תופכל ןתינ ןיא ךא ,דיחי לע תוריש תופכל ןתינ - הנעטה
.דכולמ יגולואידיא רוביצ דחוימב

 
לקשמ שי ,יכרעה רושימב הנעט איהשמ רתוי תישעמה המרב הנעט איהש ,וז הנעטל
ל"הצ .ל"הצ לש תיעמשמ-דחה הדמעה םג וזש ןוויכ ,עירכמל ךפוה הז לקשמ .בר
לע לקהל תנמ לע םילודג םיצמאמ תושעל ןכומו ,ידרחה רוביצה ינב סויגב ןיינועמ
תריפת ידכ דע ,וילולסמו וכרוא תניחבמ ןהו תורישה יאנת תניחבמ ןה ,םתוריש
,הז רוביצ לש תורישב ןינועמ אוה ןיא ךא .א"כא שאר לש ונושלכ ,"הדימ יפל הפילח"
םתורישב ,ונבה ךכ ,הכרב הארי אל ל"הצ .המכסהו תורבדיה לש הדלות אוה ןיא םא
.הפיכאו היפכ יעצמאב שומיש רחאל קר תורישל ועיגי רשא ידרחה רוביצה יריעצ לש
ליעי תוריש לש תורשפאה תא לכסת ידרחה רוביצה ישאר לש תצרחנ תודגנתה
.רוביצ ותוא לש יביטקפאו

 
איבת רשא תורבדיהל תויורשפא ,הדעוה תדובע ךלהמב ,ונחבנ ,ליעל רומאה רואל
תורבדיה :םינווגמ ויה תורבדיהה יצורע .יהשלכ הרוצב תוריש תבוח תלטהל המכסהל
רוביצ ישיא לש םתעפוה ;םמצע ןיבל ,ידרחה רוביצה ברקמ םקלחש ,הדעוה ירבח ןיב
,םיבושח םינבר םע הדעוה ירבחמ קלח לש תושיגפ ;הדעוה ינפב תובישיה םלוע יגיצנו
ירוקיב תעב תובישי ישאר םע תושיגפ ;קרב ינבב םהיתבב ,רוביצ ותואב העפשה ילעב
.תונוש תורוצב םיילמרופ יתלב תורבדיה יצורע ףאו ;תובישיב הדעוה

 
ינב לע - והשלכ גוסמ - תוריש תבוח תלטהל יהשלכ המכסה הבינה אל וז תורבדיה
המכסה התיה אל .הקיתשבש המכסה אלו תרהצומ המכסה הנמתסה אל .תובישיה
אל ,"םינמזה ןיב" תושפוחב יאבצ תורישל אל ,והשלכ ליגב םידמול לש רצוקמ תורישל
אל ףאו ,םידמ אלל תורישל אל ,םירוגמה םוקמ תברקב ףרועה דוקיפב תורישל
תורישב ביוחי דמול וניאש ימ יכ ,המכסה התיה .תיאבצ תרגסמב אלש ,יחרזא תורישל
רבד ,ללכה ןעמל תובדנתהב תורישל המכסה ,ןבומכ ,התיה .רחא תורישב וא ל"הצב
.םימישרמו םינווגמ תובדנתה ילעפמב ,דחוימב וב ןייטצמ ידרחה רוביצה ,עודיכ ,רשא
ושפנ הקשח דוע לכ ,הבישי ןב ויפל רדסה לכל תצרמנו הדיחא תודגנתה התיה ךא
.והשלכ יחרזא וא יאבצ תוריש תרשל ביוחי ,וידומילב דימתמ אוהו הרותב

 
יכרעה טביהל אלו המכסהה-יא תדבועל קר סחייתמ ינא ,ןוידה לש הז בלש ךרוצל
תוענמהל ,יתניחבמ תוחפל ,ואיבה ,ליעל (1) הקספב רומאה םע דחי ,וז הדבוע .הלש
תוחפל גישי רשא רדסה ,םישי רדסה רחא רותל ןויסינלו ,יואר רדסה לע ץילמהלמ
רשא יואר רדסה לע ץילמהל יתשקיב וליא .הדעוה יניע דגנל ויה רשא תורטמהמ קלח
תא ץמאל עיצהל ישוק יל היה אל ,םינושה םיימיטיגלה םיסרטניאל תואנ לקשמ ןתיי
כ"ח תושארב תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעו לש הנשמה תדעו ידי לע ץלמומה ןורתפה
הנשמה תדעו .ול המודה ןורתפ וא ,(ןובשחו ןידל 'ז חפסנ) 1986 תנשמ ןהכה םחנמ
תרויש תייחד ולבקיש תובישי ידימלת לש "תימדקא הדותע" ןיעמ םיקהל הצילמה
,םינייטצמ 200 לש העובק הסכמל טרפ ,הבישיה ידימלת ,וז הפוקת רחאל .םינש ששל
,הצלמהה יפ לע ,וז תרגסמ .םיאולימה תוחוכב וצבושיו הרצק תיאבצ הרשכהל וסייגתי
לש םילולסמ ועצוי םירחאל .יתנשה סויגה רוזחמ לש םיזוחא השולשל תלבגומ היהת
הנשמ תדעו תוצלמה .רדסהה תובישי םגד יפ לע ,הרות ידומיל םע יאבצ תוריש בוליש
לע ץילמהל םעט ןיא .םויה ןמשייל ישממ יוכיס ןיא יכ הארנו ,ומשוי אל םלועמ וז
יוכיס םהל שי רשא תונורתפ עיצהל יניעב ףידע .תואצות ביני אל רשא יואר ןורתפ
.םויה םייקה בצמה לש ,קפסמ יתלב םא םג ,יקלח יוניש ללוחל

 
רוחבל ידכ .ןורתפ הנועטה היעבה איה המ הליחת ררבל ונילע ,תונורתפ עיצהל תנמ לע
אשונל .רושיג ןועטה טקילפנוקה תא רתאל שי ,הדעוה ןובשחו ןיד ןושלכ ,רשגמ ןורתפ
.התע סחייתא הז

 

 

 
"ותונמוא ותרות" רדסהל תוביסה

 

 
ונל ןיינע יכ הלוע ,הדעוה תובישיב ועמשוהש םירבדהמו ונינפב וגצוהש םינותנהמ
ברקמ םיריעצה לכ טעמכ רדסהל םיפרטצמ .לודג רוביצל תוריש תייחד לש רדסהב
תויהל היריעצמ הפצמ תידרחה הרבחה [114][114].סויג ליגל םיעיגמה ידרחה רוביצה
אוה רידס תורישל סייגתמה ידרחה ריעצה .הבישיב םהידומילב ךישמהלו "הרות ינב"
םה .םהידומילב םינייטצמה קר םניא תוריש תייחד םילבקמה הבישיה ידימלת .גירחה
תידרחה הרבחה .הרותב םילודג תויהל לאיצנטופה םהב רתוא רשא הלא קר םניא
דחא לכ אל .תובישיה תחאב םוקמ ול אצמיי אלש ,סויג-בייח ריעצ ןיאש ,ךכ היונב
הבישיב ומוקמ תא אצמי אלש ימ ךא .הב ראשיהל וא תיתרקוי הבישיל לבקתהל לוכי
ידרחה רוביצה ברקמ םילייח ןיאש תרמוא תאז ןיא .תרחא הבישיל לבקתי ,תחא
דימתהל אלו סייגתהל ורחב רשא םירחא שי ,ידרחה ל"חנה ילייחל ףסונב .ל"הצב
םיקסוע ונא ,יתימא ןפואב .תידרחה הרבחב טועימה םה ךא .הבישיב םהידומילב
.הז רוביצ ךותב הבכש לש קר אלו ,ל"הצל ידרחה רוביצה יריעצ לש סויגה תלאשב

 

 
םידיסח וב שי .חרזמה תודעו םיזנכשא וב שי .יתילונומ וניאש רוביצב רבודמ
תוצובקה לוכל ןיא ."הבושת ילעב" שיו תידרח הביבסב ולדגש הלא וב שי .םיאטילו
ךא .לבוקמה דומילה תונש רפסמ תוברל ,הבישיב דומילה יבגל ההז תרוסמ הלאה
הבישיב םידומילה ךשמה לש תפתושמ המרונ החתפתה ,ונימי לש לארשי תנידמב
,"םיתבה ילעב" רפסמב םוצמצו הבחר "םידמול תרבח" תריצי ידכ דע ,םינש ךרואל
.םתסנרפל םידבועה הלא

 
ןכא םקלח .םהלש םידומילה ילגרהב םג הזל הז םימוד דימת םניא הבישיה ידימלת
"ישילש רדס"ל םירזוחו ,םויה תועש תיברמ ךשמב םידמול ,הרותב םלוכ לכ םיעוקש
[115][115]."דימתמה" יומיד לע םינוע םלוכ אל ךא .הלילב

 
ןוילעה טפשמה תיב תטלחהב ישחומ יוטיב ידיל אבה ,םייקה רדסההמ תחנה רסוח
יפל .תורישה תייחד ילבקמ לש םרפסמב לודיגה םע רימחמו ךלוה ,ןייטשניבור תשרפב
הדעוה תוצלמה םושיימ האצותכש ןכתי .ולדגיו וכלי םירפסמה ,םימייקה םינמיסה לכ
סויג רוזחמ לכ ךותמ תורישה תייחד ילבקמ זוחא יכ הארנ ךא ,ללוכה רפסמה תחפי
ליג דע) םיידרחה םיריעצה רועש ,תויפרגומד תויזחת יפל .הנשל הנשמ תולעל ךישמי
2025 תנשבו ,בוריקב 13% - ל 2010 תנשב עיגי םיניטקה תייסולכוא ללכ ךותמ (17
לע [116][116].(1995 תנשב הייסולכואב םרועישמ השולש יפ טעמכ) 22% - מ רתויל
םינותנהמ דומלל ןתינ "ותונמוא ותרות" רדסהל םיפרטצמה רועישב היופצה היילעה
אל םא ,רושעמ רתוי טעמ ךות .הדעוה ןובשחו ןידב ואבוה רשאו ,ל"הצב ולבקתהש
ותרות" רדסהל ופרטצי ,ידרח רוביצה לש תוגהנתהה יסופדב וא רדסהב יוניש לוחי
.םירבג לש סויג רוזחמ לכמ 15% - כ "ותונמוא

 
האישנב ןויוושה ךרעו הרות דומיל לש ךרעה הז לומ הז ודמעוה ,הדעוה ןובשחו ןידב
תובישיב דומילה רואיתל שדקומ הדעוה ןובשחו ןידמ לודג קלח .תורישה לטנב
ףתוש ינא .ןיטולחל ילע םילבוקמ םירבדה .לארשי םעל הרות דומיל לש ותובישחלו
:וזמ הרתי .הנושאר הגרדממ תימואלו תיתד תובישח לעב ךרעכ דומילה ךרעב הרכהל
ןוילע ךרע דומילב םיאורה הלא לש םהיכרע דוביכ תבייחמ תדה שפוחב הרכהה
[117][117].וז הפקשהל םלוה יוטיב ונתי רשא םירדסה תעיבקו

 
אל ףאו ,הדיחיה הביסה הניא הרותה דומיל ךרעב תוקבדה יכ יתענכוש ,תאז םע
לע ודמע רבכ םיבר ."ותונמוא ותרות" רדסה לש ומויקל ,תירקיעה הביסה
[118][118].ךכ

 
תווצמהו הרותה ירמוש רוביצ ברקב יכ ,ןובשחו ןידב הדעוה הדמע ךכ לעו ,ונעדי
תנידמב םויה תמייקה וזל המוד העפות התיה אל ,םינורחאה תורודב לארשי תוצופתב
הניאו תובישיב הרות דומילב הדימתמ המלש היסולכוא יכ גוהנ היה אל .לארשי
םייקה ףקיהב ,תוצופתב תוידרח תוליהקב םויה גוהנ וניא ףא רבדה .התסנרפל תדבוע
.םידימלת םיפלא תעבראכ םידמול הב ,המישרמה רימ תבישיב ונרקיב .לארשיב
ינפל תובישיה םלוע לש לגדה תוניפסמ ,הפוריא חרזמבש רימ הרייעב רימ תבישיב
הפוריא ברעממ ,הקירמא ןופצמ עברכ םהמ ,םידימלת תואמ עבראכ ודמל ,האושה
[119][119].הקירפא םורדמו

 

 
עיצהל ןתינ היה ,הרותה דומיל התיה "ותונמוא ותרות" רדסהל תירקיעה הביסה וליא
ולו ,הנעטה תא לבקל ינא ןכומ .יאבצ תוריש םע הרות דומיל םיבלשמה תונורתפ
תופיצרב תישממ העיגפ עגופ היה ,18 ליגב םינש שולשל ל"הצל סויג יכ ,ןוידה ךרוצל
תמייק רשאכ .הרות ילודג לש רוד תדמעהבו ההובג דומיל תמר לש החטבהב ,דומילה
תטלחומ היחדו דחא סרטניא לש טלחומ םויק וניא ןורתפה ,םיסרטניא ןיב תושגנתה
לש יקלח רותיו ךות ,םיסרטניאה ינש תא םייקל איה המגמה .רחאה סרטניאה לש
תוריש לש תופוקת בולישו תודחא םינשל תורישה תייחד ,רצוקמ הבוח תוריש .םהינש
.םיירשפא תונורתפ הלא לכ - םידומילה תרגפ תפוקתב תוריש ,דומיל תופוקת םע יאבצ
ךכ לע העיבצמ ידרחה רוביצה יגיצנ ידי לע הלא תונורתפ לש תטלחומה הלילשה ךא
.רקיעה םהו ,תורישה תא םיענומה םירחא םימעט שיש

 
דאמ לבוקמ ההובג המרב הרות דומיל םע תוריש לש בוליש יכ הז רשקהב ריכזא
םה םיגשיהה ."יתד-ינויצ" וא "ימואל-יתד" ותונכל ןתינש רוביצה ברקב ,לארשיב
.ידרחה רוביצה לע לבוקמ וניא הז לדומ יכ קדצב רמאנ הדעוה ןובשחו ןידב .םיחכומ
ישארל תוחפ הרקי הרותהש םושמ ,יתעדל ,הז ןיא ?רבדה ךכ עודמ ,איה הלאשה
יכ ףא .דומילה תמר לשב הז ןיא .ידרחה רוביצל רשאמ םהידימלתלו רדסהה תובישי
תדימ תויהל הלוכי תויצקידניאה תחא ,הבישיב םידומילה תמר יבגל םכסומ דדומ ןיא
,םידימלת לש בר רפסמ םידמול ,םינורחאה םינשב .תוניידל רשוכ ינחבמב החלצהה
םתחלצהו ,תוניידל תורישכמה תובישיב ,אלמ-טעמכ וא אלמ יאבצ תוריש ירגוב
- םינבר ונשגפ ןויצ תרשבמב הבישיב ונרוקיבב .המישרמ תוניידל רשוכה תוניחבב
הלא םינבר םיאולימב הנש ידמ םיתרשמו אלמ תוריש ותרישש - םימ"רו הבישי ישאר
דומיל לש םייחל םהידימלת תאו םהינב תא םיכנחמו הרותל םהייח תא םישידקמ
.תוכז םגו הבוח וב םיאור םהש ,יאבצה תורישה לע רתוול ילב ,הרות

 
לש ןוילעה ךרעה דצל יכ ושיגדה הדעוה ינפב ועיפוהש ידרחה רוביצה ברקמ םיבר
תודהיה" יכ ,רובס טורניו ר"ד .ל"הצב תורישב הבר תובישח םיאור םה ,הרות דומיל
ויה ."ידוהיה םויקה לע וניגהב הומכ ןיאמ השודק ותרטמש אבצ ל"הצב האור תידרחה
םישידקמ םניאש הלא קר לעופב םימייקמש הווצמ ,"הווצמ" ל"הצב תורישה תא וניכש
הרות דומיל - דבלב הלא םיכרע ינש הז לומ הז ודמע וליא .הרות דומילל םהייח תא
תא םייקל ןתינ דציכ תועצהב םיאב ויה הרותה םלוע ישארש ינחוטב - יאבצ תורישו
:אברדא .[120][120]"הנצימחת לא - ךדיל האבה הווצמ" תניחב ,תחאכ תווצמה יתש
,וינומהב ,רוביצ ותואל רשפאל ל"הצמ םישרוד ויה ףא אלא םיעיצמ ויהש קר אל
.הרותה דומילב ךישמהל תורשפאבו וייח חרואב ועגפי אל רשא םיאנתב ל"הצב תרשל
ןיינועמ ל"הצ םא קפס הלעוה רבעב םא .תובושק םיינזוא לע תלפונ התיה וז השירד
התע ירה ,[121][121]ליעי היהי םתוריש םאו ידרחה רוביצה ינב לש םתורישב
יכו ,ןוחטב תורישל רשכה ריעצ לכ לש ותורישב םינינועמ םהש ל"הצ יגיצנ םירמוא
ןהו תורישה יאנת תניחבמ ןה ,תושורדה תומאתהה תא תושעל ךורעו ןוכנ ל"הצ
רוביצהמ םיריעצ לש םתוריש תא רשפאל תנמ לע ,ולוציפו תורישה ךרוא תניחבמ
.ידרחה

 
דומיל םע יאבצ תוריש בלשמה רדסה לכל המכסה וא העצה וא השירד האב אל םא
תועובש ינש בלשל ,יקציבוטס ד"וע הדעוה תרבח לש התעצהל תונעיה אל וליפא ,הרות
שפחל שיש ,ךכמ רבדה עבונ ירה ,הבישיב דומיל לש הנש לכ ךותב םיאולימ תוריש לש
,הרותה דומיל לש ךרעב ,רקיעב אלו ,קר אל אבצב תרשלמ תוענמיהל םימעטה תא
.םירחא םייגולואידיאו םייתרבח םיקומינב אלא

 
הנפוהש בתכמב אוצמל ןתינ ליעלש םירבדל ,תיטנתוא יתעדל ךא ,תילאטודקנא תודע
דימלת אוה בתכמה בתוכ .ןובשחו ןידה תריסמ ינפל םירופס םימי הדעוה ר"ויל
ביתכ תויועט ינוקיתב) םנושלכ בתכמה ךותמ םיעטק איבא .[122][122]הבישי
:(קוסיפו

 
.עודי רבד הז .הרותה דומילל םהיתונש בטימ תא םישידקמ תובישיה ירוחב"
םע ,םיוסמ בלשבו ,קיטסלפמ םייושע אל ונחנאש אוה עודי ךכ לכ אלש המ לבא
ךכו .טלחהב יעבט רבד והז .הגרדהב דומילל היצביטומהו קשחה םידרוי ,םינשה
םלועב הדמתהב םינש הנומש ודמלש רחאל ,22 - 21 יאליגב םירוחב םידמוע
. . .םידמול רשאמ םידמול אל רתוי םהש בצמב ,תובישיה

 
ונחנא דומלל .םילוכי ונניא דובעל .ירשפא יתלב [בצמב] ונמצע תא םיאצומ ונא ךכו
טושפ .הסנרפ אלבו הקוסעת אלב םיאצמנ ונאו .םעפ ומכ אל חטב ,םידמול אל רבכ
. . .הישע יא לש בצמ

 
תוערל וכלהו הרות לוע םהילעמ וקרפ ריעצ ליגבש "םיקינבבש" לע ו"ח הפ רבודמ אל
ליגב לבא הדמתהב דומילב וניתונש בטימ תא ונעקשהש ונילע רבודמ .םירז תודשב
ונאש תודיחיה תועשהו סוסה ונל רמגנ ,םירמוא ךיא ,תופלוחה םינשה םע םדקתמ
ךרואל אלש חטבו ונייחל ןכות קפסל תולוכי אל רבכ םויה ךלהמב הרות םהב םידמול
. . .םינש

 
הזש ,םינש שולשל אבצל תכלל וא שי .תויורשפא הברה ונל ןתונ אל אבצה הז בצמב
וא ,דואמ בוט ךל תועודי ןהש ינמודמכו ,ילאוטקא אל ןאכ ןטרפא אלש תוביס הברהמ
קר לוכי אוהו יואר אל השעמ והזש רורבש ,21 ליפורפ איצוהלו עגושמ התוא קחשל
. . .דיתעב לקלקל

 
שיטפה ןיב םיעוקת ירשפא יתלב בצמב םיאצמנ םיקוורהו םיריעצה םירוחבה ונא
לוק עמשיש ימ ןיאו ,תישפוח הריחב אלב ונייחב םולכ תושעל תורשפא אלב ןדסל
. . .רבדל ימ םע ןיא יכ ,הקעצ

 
אל וא םורתל 22 - 21 ליגב תונמדזה ונל ונת .26 ליג דע שביתהל ונל ונתת לא אנא
תא ונל ונת .ונחרוכ לעב עורג בצמ ונילע ופכת לא .ונכרדל תכללו ונתמורת תא םורתל
".הריחבה

 

 
ןיא ,הרואכל .חטשהמ האבה תיתימא הקוצמ ,יתעדל ,אטבמה ,בתכמה ןושל ןאכ דע
רתונ .ל"הצב תורישל וסייגתיו הבישיה תא ובזעי ותומכ םירחאו בתוכהש העינמ לכ
- היצפוא וניא ל"הצב אלמה תורישה ןללגבש תוביס ןתוא ןה המ ,ןכ םא ,ןוחבל ונל
.תתל ןתינש תונורתפה המ ,תוביס ןתוא חכונלו - ןטרפל אלש רחב בתוכה רשא תוביס

 
רומישב םילגודהש העש ,ןעילבהל הייטנ תמייק יכ ףא ,דוס רדגב ןניא תוביס ןתוא
רוביצה ברקמ םירחאו תובישיה ישאר יפמ .םתדמע תא םיריבסמ תמייקה הטישה
לע טעמ קרו ,הרותה דומיל תובישח לע תובר ונעמש הדעוה ירבח ושגפנ םתא ידרחה
הדעוה רבח בתכש יפכ ,ךא .ל"הצב תורישה ןיבל ידרחה םייחה חרוא ןיב תושגנתהה
רודחל הסננ ןכ םא אלא ,תידרחה הדמעה תא ןיבהל רשפא יא" ,טורניו ר"ד ד"וע
תא עומשל ,היסהרפב םירמאנה םירבדה לש דוגרפה ירוחאמ ץיצהל ,הקמוע אולמל
לש דחוימה ויפוא תנבה ידכ דע ןיעה ןמ תומלעומה תוביסה תא ,םירתסנה תולוקה
".הז ןינעל עגונ רבדהש לככ ויתוביסו ידרחה חישה

 
ןיב רשקה לעו ,תידרחה הרבחה לש הינייפאמ תא טורטורפב חתנלמ העיריה רצקת
רומיש יבגל ידרחה רוביצה תדמע יכ ,ןבומ .אבצב תורישל הסחי ןיבל הלא םינייפאמ
תודסומ תדמשה רחאל ,הנידמה לש הימי תליחתב .תיתימאו הנכ איה תובישיה םלוע
לע םויא הווהמ יאבצה תורישהש ששחה היה ,הפוריאב האושב הרות ידמולו הרות
[123][123].דחוימב ישחומ תובישיה םלוע ידירש

 

 

 
תובישיה ידימלת תיברמ םא יכ יתימא ששח ןיאו ,דמוע ונוכמ לע תובישיה םלוע ,םויה
ד"וע בתכש יפכ .לארשימ הרות ,הלילח ,חכשית ,רצוקמ וליפאו ,יאבצ תורישב וביוחי
תובישיה םלוע לש אלפומה שודיחה חכונ הנימאמ תידרחה תודהיה" ,טורניו ר"ד
אל ושא ,םתיי אל םלועל תומוחה תרימשל ינויחה ןיערגה יכ ,םינשבכה רפא רחאל
".תומת אל ותעלותו הבכת

 
,ירוביצה וחוכבו ורפסמב לדג ידרחה רוביצהו ,תובישיה םלוע לע םויא ןיא םא םג ךא
אלו הייח תוחרואב אל ,תבלתשמ הניאש הרבחב רבודמ ןיידע ,יטילופה וחוכ תוברל
תינוליחה ,תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה םימרזה םע ,המלוע תסיפתב
תעש לש השוחתו תורגתסה ,תורצבתה תאז הניכ טורניו ר"ד .דחאכ תימואל-תיתדהו
לעו "ידרחה רוביצה לש תטלובה תיתוברתה ותונוש" לע רביד ריפס ןועדג ר"ד .םוריח
.יוצמה ידרחה ריעצל םורגי ל"הצב תורישה רשא יתוברתה םלהה

 
תוידוחייה לע אלא תובישיה םלוע לש ומויק ךשמה לע אל ,םויאכ ספתנ ל"הצ יכ הארנ
תועפשה .ץוחבמ תוקיזמ תועפשה ינפמ המצע תא רומשל הסנמה ,תידרחה הרבחה לש
ילכ תויהל הלוכי היזיולטה .םיבר םייח ימוחתב תידרחה הרבחה לע תומייאמ הז גוסמ
.(םיעונצ יתלב תוארמל תופשחיהל ששחה לשב קר אלו) תויוצר-יתלב תועפשהל איבמה
ןמוט ,[124][124]"ילטוט דסומ"כ ,ל"הצ .תינוליחה תונותיעהו טנרטניאה םג ךכ
לש טביהב קר אלו ,ידרחה םייחה חרואל תוטעמ אל תונכס ,וז הסיפת יפל ,ובוחב
קחרתמ סייגתמה ריעצה .[125][125]תווצמה לש תינדפק הרימשל םיאנתה םויק
אוה סויגה ליג .וידקפמ תוארוהל תייצל וילע וב םלועל סנכנו ,וינברו וירוה תעפשהמ
םלועל הפישחה ינפמ ששחה ןבומו ,רגובל ךפוהה ריעצה לש ותוישיא בוציעל יטירק ליג
.ידרחה רענה יח וב םלועהמ תטלוב הכ הרוצב הנושה ,שדח

 
ולוכ ידרחה רוביצה תא ריתכהל ןתינ אל .יגולואידיאה טביהה תא םג ףיסוהל שי ךכל
לש וזמ תידוהיה היפרגוירוטסיהה לש הנוש הסיפת הז רוביצל ךא ."ינויצ יטנא"כ
לארשי תנידמ .רוביצה תיברמ לשמ םינוש וילמס .לארשיב ידוהיה רוביצה תיברמ
םוי ,ולש תסנכה יתבבו ידרחה בוחרב ."ונתלואג תחימצ תישאר"כ תספתנ הניא
,תונוש תועד וב שי ,דחא רועמ יושע וניא ידרחה רוביצהש ןבומ .גח וניא תואמצעה
רוביצה תוגיהנמ לש היגולואידיא לע רבדל ןתינ יכ המוד ךא .תוללכהל םוקמ ןיאו
לש תויגולואידיאהמ תטלוב הרוצב הנושה ,(עודיכ ,תינגומוה הניא איה ףאש) ידרחה
.[126][126]וינווג לכ לע ,לארשיב ידוהיה רוביצה רתי

 
וניא םויה ופקיהבו ותרוצב "ותונמוא ותרות" רדסה ,רבד לש ורקיעב יכ ,אופא הארנ
התרוצב ,הבישיב םידומילה תעפותש אלא ,הבישיב םידומילה תעפות לש אצוי לעופ
,ןבומכ ,תרמוא תאז ןיא ."ותונמוא ותרות" רדסה לש אצוי לעופ איה ,םויה הפקיהבו
םידמול ויה םיבר .ל"הצל סויגה תייחד לשב קר הבישיב םידמול םיידרח םיריעצ יכ
תייחדו סויגה תבוח אלולש ,אוה רורב ךא .הנידמב ללכ הבוח סויג היה אל םא םג
תיברמו ,יתועמשמ ןפואב ןטק היה םידמולה רפסמ ,הבישי ידימלתל קר תנתינה סויגה
תוידרח תוליהקב לבוקמכ ,רתוי הברה ריעצ ליגב הבישיה תא םיבזוע ויה םידמולה
.תוצופתב

 
תונושה תועצההו ,הדעוה ינפב עיפוהש ימ לכ טעמכ לש הדובעה תחנה התיה וז
לש לבגומ רפסמל טרפ) תוריש תבוח תלטהו ,אסיג דחמ רוטפה ליג תדרוה - תודגונמהו
הבישיב םידומילה ןיב רשקה קותינ .וז החנה לע תוססובמ - אסיג ךדיאמ (םינייטצמ
,ידרחה רוביצב תילכלכה הקוצמה לע לקהל ידכ וב שי יאבצה תורישה תייחד ןיבל
בקע רצונש ימואלה רצותל קזנה תא תיחפהלו עוצקמ דומלל םיידרח םיריעצל רשפאל
לידבהל) ידרחה רוביצה ישאר יכ ,הדבועה תא ןיבהל ןתינ םג ךכ .םייקה בצמה
רוטפה ליג תדרוה תא םישרוד םניא (םידדובכ ,הווהבו רבעב ,הבישי ידימלתמ
תעייסמ תמייקה הטישה .תורישמ רוטפה אלו תורישה תייחד תטישב םילגודו
ךכל תמרות איה ןכש ,ידרחה רוביצה לש דחוימה ויפוא לע רומשל םיצמאמל
.תובר םינש תיתבישיה תרגסמב םיכישממ ,םלוככ םבור ,םיריעצהש
תוינידמל סיסבכ םיכרע לע

 
תעדל .ונינפב וגצוהש תונושה תויכרעה תודמעה לע בחרנ ןויד הדעוה ןובשחו ןידב
תודמע ןיב עירכהל הדעוה לש התלוכימ וא הדיקפתמ הז ןיא ,הדעוה ירבח תיברמ
תמאה ןכיה הערכהל איה "םיכרע ןיב הערכה" חנומב הנווכה םא .תונוש תויכרע
ךא .תירוביצ הדעול הרוסמ הניא וז הערכהש ךכל םיכסהל לכוא ,הפורצה תירסומה
לש תיכרע הדמע לע תססובמ תוינידמ לכו ,תוינידמ לע ץילמהל תנמ לע התנומ הדעוה
תמכסומה תיכרע הדמע תאטבמ איה ,םיתעל .תיכרע הרימא שי הקיקח לכב .היבצעמ
םג שי ךא .חצר לע רוסאל שי םאה ,הלאשב יכרע-ירוביצ חוכיו ןיא .ולוכ רוביצה לע
."דסח תתמה" םיתעל היורקה הלאשב ,לשמל ,םיעד תודיחא ןיא .תושק תוערכה
ינפוס הלוח לש וייח תכראהל םורגל אלש ןתינ םהב םיאנתה רבדב קקוחמ לש הערכה
.תיכרע הערכה איה

 
אשונב היוצרה תוינידמה לע קקוחמלו הלשממל ץילמהל הנומת רשא תירוביצ הדעו
םג אלא ,תונושה תויכרעה תודמעה תא גיצהל קר אל תבייח "דובכב תומל תוכזה"
לש תוצלמההו תועדה תא ,המכסה ןיא םאו) תיכרעה הלאשב התצלמהו התעד עיבהל
םניא רשא רוביצב םיקלח שיו ויה יכ ףא ,הימגיב לע רסא ילארשיה קקוחמה .(הירבח
רתומ .אשונב עירכה קקוחמה .םהיתוליהקב תלבוקמהו הגוהנה העפותב לוספ םיאור
תערכה יפ לע לועפל וילע ,ותוגהנתהב ךא ,תיכרעה ותדמעב קובדלו ךישמהל טועימל
.הרות ןיד יפל וכרעיי לארשיב םידוהי לש םישוריגו םיאושינ יכ עבק קקוחמה .בורה
תידוהי הנידמ ונתויה תייגוס לש הביל בלל תועגונה תויכרע תוקולחמ ררועמ אשונה
רתוי הנוכנ ותערכה יכ תרמוא תאז ןיא .עירכהלמ ענמנ אל קקוחמה .תיטרקומדו
הערכהה ךא .תמייקה הקיקחה תא םיללושה הלא לש םהיתודמעמ תיכרע הניחבמ
.םיכרעה ןיב רחא ןוזיא לע טילחיו קקוחמה אובי רשא דע הניעב תדמוע

 
ילב ל"הצל תובישי ינב סויג אשונב יוארה רדסהה תלאש תא ןוחבל אופא ןתינ אל
םתמורת יכ ידרחה רוביצה יגיצנמ קלח ונינפב ונעט ,לשמל ,ךכ .תיכרע הדמע עיבהל
הלא .ל"הצ ילייח לש םתמורתמ תלפונ הניא ימואלה ןוחטבל הבישיה ידימלת לש
הדמע תלבק .קשנב הזיחאה ידי לע הלאו ,הרותה דומיל ידי לע לארשי םע לע םינגמ
ודימתה רשא הבישי ידימלתל יאבצ תורישמ רוטפ ןתמ תבייחמ התיה וז תיכרע
םהל קינעהל ףא ילואו ,אבצב תורישה תפוקתל הוושה הפוקת ךשמב םהידומילב
ףאו ,קקוחמה ידי לע הלבקתה אל וז השיג .םיררחושמ םילייחל תונתינה תובטה
.תאז העיצמ הניא הדעוה

 
דוביכ לש ךרעהו ןויוושה ךרע ,יתנבהל ,םה קרפה לע םידמועה םייזכרמה םיכרעה
,ןבומכ ,שי .הייח תוחרוא לעו התנומא לע רומשל תיגולואידיאו תיתד הצובק לש הנוצר
שבוגיש רדסההש ךכל ףואשל שי .ןובשחב םאיבהל שיש םירחא םיסרטניאו םיכרע םג
עויסב ךרוצה תאו ידרחה רוביצב תררושה תילכלכה הקוצמה תא תיחפהל עייסי
ךותב םייקה בוטיקה תא תיחפיו ימואלה רצותה תלדגהל איבי ,ךכ בקע יתלשממ
ידוהיה רוביצה ןיבל ידרחה רוביצה ןיב בוטיקה - טרפבו ,לארשיב רוביצה
[127][127].ידרח-אלה

 
תשרפב היוצמ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןויוושה ןורקיע לש תיסאלקה הרדגהה
:יקסבונורוב

 
לכ לש טפשמה רשאו הילפהה עבטמ לש ינשה דצה אלא וניא רשא ,ןויוושה ןורקע"
שי יכ ,ותועמשמ ,ושיחמהל ,תוניגהו קדצ לש םימעטמ ,ףאוש תיטרקומד הנידמ
םהיניב םימייק אל רשא ,םדא ינב לא הווש סחי ,הנודנה הרטמה ךרוצל ,סחייתהל
סחי םהילא םיסחייתמ ןיא םא .הרטמ התואל םייטנוולר םהש ,שממ לש םילדבה
םינוש םישנא ןיב םילדבהה וא לדבהה םא ,תאז תמועל .הילפה ונינפל זא יכ ,הווש
,םהילא םיסחייתמ םא ,תרתומ הנחבה וז היהת יזא ,הנודנה הרטמל םייטנוולר םניה
[128][128].תאז םיקידצמ םהה םילדבההש דבלבו ,הנוש סחי ,הרטמ התוא ךרוצל

 
,ידרח-אלה ידוהיה רוביצה ןיבל ידרחה רוביצה ןיב לדבה שי םאה ,איה אופא הלאשה
רוביצל הנושה תוסחייתהה יזא ,לדבה ןיא םא .יאבצה תורישה ןיינעל יטנוולר אוהש
.ןויוושב העיגפ איה הז

 

 
םישגנתמה םירחא םיסרטניא ןיבל וניב ןזאל שיו ,טלחומ ךרע וניא ןויוושה ןורקע םג
סרטניא ןיבל ןויוושה ןורקיע ןיב ןוזיאב ןיינע ונל ןיא םהב ,םירחא םירקמ שי .ותא
סחי גוהנל ןתינ ,הנודנה הרטמל תיטנוולר איהש תוצובק יתש ןיב תונוש שי םא .רחא
תתל שי .תונוש התואמ ןירשימב עובנל ךירצ הז סחי םלואו .תוצובקה יתש יבגל הנוש
ינושהש ךכ ,ןויוושה ךרעל םיאתמ לקשמו ,תוצובקה ןיב םילדבהל םיאתמ לקשמ
.[129][129]תוצובקה ןיב יטנוולרה ינושהמ בייחתמהמ גורחי אל סחיב

 
שי .הנידמב ידוהיה רוביצה ראש ןיבל ידרחה רוביצה ןיב םייתועמשמ םילדבה שי
.היתודסומו הנידמה םע תוהדזהה תדימב ,היגולואידיאב ,םייחה תוחרואב ינוש
רושימב ןה םייטנוולר םה .יאבצה תורישה ןיינעל םג םייטנוולר םה הלא םילדבה
,םינוש תוריש ילולסמ ,םינוש תוריש יאנת םיקידצמ םה .ישעמה רושימב ןהו ינורקעה
תיתבישיה תרגסמה לע רומשל תנמ לע ,רוביצה ןמ קלחל תוחפל ,תוריש תייחד ףאו
וב ,םייקה בצמה תא םיקידצמ םניא םה ךא [130][130].תונושארה תורגבה תונשב
קר ,השעמלו ,רוביצ ותוא לש םיריעצה ללכל ילנויצפוא תויהל ךפה יאבצה תורישה
.אבצב יתועמשמ תוריש תרשמ ונממ ןטק קלח

 
לכ טעמכ .דחא םויב שחרתהל לוכי וניא הז יוניש .םייקה בצמה תא תונשל ,יתעדל ,שי
,שורדל ןיא יכ רבס תובישיה ינב לע תוריש תבוח תלחהל ןעטו הדעוה ינפב עיפוהש ימ
בוט .[131][131]םיסייגתמה ללכ םע הווש סיסב לע אלמ רידס תוריש ,התע תוחפל
תונוכנו תושימג לש הדימ התואב תנייפאתמ התיה ידרחה רוביצה תדמע וליא ,היה
לש רידסה תורישה תבוח תייחד לולכל לוכי היה הזכ ןורתפ .םירשגמ תונורתפ ץמאל
רוטפ וא תוריש תייחד ךשמהו ,םהייחל םירשעה תונש תליחתל תובישיה ינב ללכ
התיה אל ,םירבדה תישארב יתנייצש יפכ .םינייטצמ םידימלת לש ןטק רפסמל תורישמ
רשא תונורתפ עיצהל ונילע .יאבצ תוריש תבוח ללוכה םייניב רדסה לוקשל תונוכנ לכ
לע סויג תופכל ןיאש ,הל ףתוש ל"הצ םגש ,הדמעה רואל .וז הדבוע ןובשחב ואיבי
עיצהל ,ןושאר בלשב תוחפל ,םוקמ שי יכ הארנ ,תורבדיהו המכסה אלל םלש רוביצ
,ןתינש לככ ,ןויוושה רסוח תא םצמצל הרטמב ,היפכב תוריש םיללוכ םניאש תונורתפ
ןמ קלחל הנעמ תתל םיכרד לע עיבצהל תוסנל אלא ,ןכ לע ,ונל ןיא .הלא םיכרדב
םירדסה תגהנהל עקרקה תא ורישכיש הרטמב ,םייקה בצמה לשב ורצונש תויעבה
.דיתעב רתוי םייואר

 
,סונמ היהי אל ,ןויוושה רסוח םוצמצל ואיבי אל םימכסומה תונורתפה יכ ררבתי םא
.םימכסומ םניא םא םג ,םירחא תונורתפ ץומיאמ ,יתעדל

 
ןורתפל םיווק

 

 
יואר םג אוהש ונינפבש היגוסל ןורתפ לע ץילמהל ישוק הדעול שי ,יתבתכש יפכ
.תישעמ הניחבמ םישי םגו תיכרע הניחבמ

 
םתונמוא םתרותש תובישיה ינב רפסמב תדמתמ הלדגהל איבי םייקה בצמה ךשמה
הרבחה לש םילכלכה םיישקהו ינועה תחצנהל ,יאבצ תורישמ רוטפ םילבקמה
ינבל םייסיסב םויק יאנת ןתמל תגאודה הנידמה לע יביצקתה לטנה תלדגהל ,תידרחה
יקלח ןיבל ידרחה רוביצה ןיב רוכינה ךשמהלו ,םהיתוחפשמ ינבלו תובישיה
.םירחאה היסולכואה

 
םיהוש םיריעצ לש םיבר םיפלא וב ,םייקה בצמה תא תונשל איה הדעוה לש המגמה
ךרדהש ,ןורקיעה לע רתוול ילב ךא ,ל"הצל םסויג תייחד לבקל תנמ לע רקיעב תובישיב
לש םדקומ יאנת ךרד תרבוע הסנרפו הדובע ,תיעוצקמ הרשכה לש "םיליגר" םייחל
אל וליפאו אלמ יאבצ תוריש חרכהב היהי אל הז תוריש ,תאזה תעל ,םנמא .תוריש
ותרות" לש דמעמה יבזועל תוריש תבוח היהת ךא .יתועמשמ ןמז קרפל רידס תוריש
.רתויב תיתועמשמ הרוצב ליגרה תורישהמ רצקה תוריש הז היהי םא םג ,"ותונמוא
- םינש ינפ לע תוריש אלא ,"הבוח ידי תאצל" תנמ לע ,ימעפ-דח היהי אל הז תוריש
.ךכל המוד תוריש וא יתנש םיאולימ תוריש

 
תא בוזעל םויה םג לוכי הבישי דימלת לכ .םייקה בצמה הז ירה - לאושה לאשי ךא
המ .הדובעל כ"חא תאצלו ,רצוקמ תוריש בורל אוהש ,תורישל סייגתהל ,הבישיה
אוה שודיחה .ילאוטפצנוק שודיח וניא ,ןכא ,שודיחה ?הדעוה תוצלמהב אופא שודיחה
בוזעל םינשה ךרואל הרות דומילל םימיאתמ םניאש הלאל תנתינה תורשפאהש ,ךכב
הכורכ היהתשו ,ותניחבמ שומימ תב היצפוא היהת "ותונמוא ותרות" דמעמ תא
.םינש ךרואל תורישב

 
בייחל ידכ הב ןיא ,ליעל הגצוה רשא טבמה תדוקנ .תוצלמהה יטרפ יבגל ביחרא אל
םיינש יבגל תורצק תורעהב קפתסא .הדעוה ןובשחו ןידב ואבוהש ולאמ תונוש תוצלמה
.הז ךמסמב רומאהמ תועבונה ,הדעוה לש תוצלמהה יביכרממ

 

 

 
"הערכה תנש"

 

 
ידומילל רסמתהל םתלוכי תא וצימש םישיגרמה םידימלת םתואל ישוק םייק ,םויכ
םרובע אוה ,ל"הצלו סויגה תכשלל הבישיהמ ,דחה רבעמה .הבישיה תא בוזעל הרות
הרצי תידרחה הרבחה .רבעמה תא ךכרל תרשפאמ "הערכהה תנש" .עיתרמ רבעמ
ללכ תרשמ וניא ,הבישי ןב אוהש ימ .ינש דצמ ל"הצו דחא דצמ הבישיה :הימוטוכיד
תינפה ןיעמ איה הבישיה תביזע ,ךכמ האצותכ .הבישי ןב וניא ל"הצב תרשמה .ל"הצב
[132][132].הרזח ךרד אלל - השעמל ,רחא םלועל תידיימ הסינכו דחא םלועל ףרוע
תא תרתוס הערכהה תנש תגהנה ,הרואכל .רידא אוה ןכ תושעל אלש יתרבחה ץחלה
עוקש וניא רבכ ,הבישיה תא בזועש ימ ."ותונמוא ותרות" רדסה ירוחאמ לנויצרה
דומילל תורסמתהה יכ וניארשמ ךא .אבצל סייגתיש העינמ ןיאו ,הלילו םמוי הרותב
תנש רבדב הצלמהה תא ןיבהל ןתינ ירה ,רדסהל תירקיעה הביסה הניא הרותה
.הערכהה

 
רסמ ותביזעב ןיא ."םירשגה תא ףורשל" ילבמ הבישיה תא בוזעל לוכי הבישיה דימלת
בושל שיאה לוכי ,ןכ ינפל וא ,ןמזה קספ םותב .ןמז קספ לש אלא ,ףרוע תיינפה לש
.רוטפה ליג דע תוריש תויחד לבקלו ,םייקה רדסהה יפ לע וידומילב ךישמהלו הבישיל
םירשעה תונש עצמאב הלא דחוימב ,תובישיה ינבמ דאמ םיברש ,החנהה הנוכנ םא ךא
םידומילל ובושי םיטעמ קר ירה ,תורישה תיחד לשב הבישיב םיאצמנ ,ךליאו םהייחל
ןיעמ היהת ,ינוציח םרוג ידי לע תעבקנה םידמול לש הסכמ םוקמב .הבישיב םיאלמ
םיצור םהו ,הבישיה םלוע אוה םמלוע לכש הלא קרש ךכל איבת רשא תימצע-הריחב
ליגל רבעמ "ותונמוא ותרות" דמעמב וראשיי ,םידומילל קר רסמתהל םילגוסמו
."הערכה תנש"ל האיצי רשפאמה

ליג עובקל ןיאש ךכל תעדומ הדעוה התיה ,"הערכה תנש" רשפאתת וב ליגה תעיבקב
םיידרח םיריעצ םא ,ןויוושה רסוח תשוחת תא ריבגי רבדהש םושמ ןה ,ידמ ריעצ
אלש ץחלה ריעצ ליגבש םושמ ןהו ,אבצב םיתרשמ םהיתימע רשאכ םתסנרפל ודבעי
לככש םושמ ,ידמ רגובמ ליג עובקל ןיא ךא .רתוי לודג תיתבישיה תרגסמהמ תאצל
טילחי םא ,יביטקפא תורישל וסייגל רתוי השק ,םידלי רתוי ול שיו רתוי רגובמ שיאהש
.הבישיל בושל אלש

 

 
דימלת לש ותוכזב עוגפל ילבמ ,23 ליגב רבכ הערכה תנשל האיצי רשפאל ץלמוה ןכ לע
חינהל שיו ,דימלתה עדוי רבכ 23 ליגב .רתוי רגובמ ליגב םג הערכהה תנש תא ליחתהל
.הרותה ידומילל רסמתהל לאיצנטופ וב שי םא ,ולש הבישיה ישאר םג

 
םאה ,ןכ םאו ,יתובדנתה סיסב לע יעוצקמ אבצ םייקל ןתינ םאה ,איה הלודגה הלאשה
ל"הצ תדמע .וז הדעו לש קוסיעה םוחתמ תגרוח וז הלאש .תיתרבח הניחבמ יוצר רבדה
תא רצקל םוקמ היהי ,תאז רשפאת םדאה חוכ תבצמ םא .ךכל הרשכ העשה ןיאש איה
םייקה ןויוושה יא תא תיחפהל תנמ לע ,םיאולימה לטנ לע לקהלו רידסה תורישה
םויה רוציל םוקמ ןיא .ימואלה קשמל עייסלו םיתרשמה םילייחה לע לקהל ,םויה
לקהל תורשפאה תא בכעיש רבד ,אלמ תוריש ותרשי אלש םישנא לש תושדח תוירוגטק
.ל"הצ תושרל דמועה םדאה חוכ תוכיאב עגפיו ןויוושה רסוח תא ריבגי ,תורישה לטנב

 
יתפוקת חווידו רדסהה תוינמז

 

 
הז היהיש ,יתפקשהל ,רוסא ,תיכרע הניחבמ יואר רדסה לע ונצלמה אל יתעדלש ןוויכ
,ומושייל תשרדנה הקיקחה תוברל ,עצומה רדסהב תוארל בושח ,ןכל .עובק רדסה
תונוש תועד הדעוה ירבח ןיב ויה ,הדעוה ןובשחו ןידב ןיוצש יפכ .העש תארוה םושמ
.הפוקתה ךרוא יבגל

 

 
אל ןמז רחאל רבכש יל הארנ ךא ,תוכורא םינש םנמא םישרוד םייתרבח םיכילהת
ואיבה ןכא םיעצומה תונורתפה םא ךירעהלו תומגמ לע עיבצהל היהי ןתינ ,ךורא
םג .(רחא תורישל וא) יאבצ תורישל םיסייגתמה הבישיה ידימלת לש םרפסמ תלדגהל
ןפואב - ופקות ךראוי םא - רדסהה תא ןוחבל שי ,הנושארה הניחבה תפוקת רחאל
חוודת ןוחטבה תכרעמש ךכל תובישח שי ,קוחה לש ופקות תפוקת ךותב םג .רידת
לע ,תורישה תייחד ילבקמ רפסמ לע יתפוקת ןפואב תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעוול
ךותמ ,םינושה תורישה ילולסמל םיפרטצמה רפסמ לעו "הערכה תנש"ל םיאצויה רפסמ
."ותונמוא ותרות" לש דמעמה יבזוע

 
ינב סויג אשונב יואר רדסה שבגל ,התמישמב החילצה הדעוה יכ רמול לכוא אל יכ ףא
ןחביי ןמושיו הדעוה תוצלמה וצמואי םא יכ ,תווקל אלא לכוא אל ,ל"הצל תובישי
הרשכוה יכו ,וגשוה ונמצעל ונבצהש תורטמהמ קלח יכ חכווינ ,םינש רפסמ רובעכ
.רתוי ינויוושו יואר רדסהל עקרקה

 

 
:'ב תפסות
יקציבוטס לחר ד"וע הדעוה תרבח תדמע


 
יתמכסה ןהל הנותנ ,םייקה בצמה רואל ,ללככש ,הדעוה לש היתוצלמהל תפרטצמ יננה
םג ילע תלבוקמ .ןתינש לככ המכסהבו תוריהזב ,הגרדהב ןמשייל שי יכ השגדה ךות
לש ןשוביגל האיבהש הבישחה ךרדל רשאב ,ןמפוש עשוהי ד"וע ,ירבח לש ותדמע
.ולא תוצלמה

 

 
,ינובאדל ,ןיא ןהל הבושתש םירוהרהו תולאש רפסמ תולעהל ינוצרב ,תאז םע דחי
.הדעוה תונקסמב

 
םידמול רשא תובישי ינב לש תיתומכה היעבה ןורתפל השעמל תונווכמ הדעוה תוצלמה
ונלבק אל םלואו .היעבה רקיע וז יכ הנקסמל תפרטצמ יננהו תובישיב "םחרוכ לעב"
םמצע םידמולה לכ תא השעמל רוטפל יוארה ןמ םאה תינורקעה הלאשל הבושת
.םידומילהמ ערוג אלש , םיאולימ תוריש וא רתויב רצוקמ תוריש תבוחמ ולו תובישיב

לש לדגו ךלוהה יובירב תאטבתמ תמייקה היעבה ,הדעוה ןובשחו ןידב רומאכ
םידמולה תומכ ,ןובשחו ןידב רבסוהו רבתסהש יפכ .רדסהה יפנכ תחת "םיסוחה"
הדבועה עקר לע הארנה לככ םרגנ הז לודיג .םייעבט אל םידממל החפתו הלדג הבישיב
לש םידחוימה היכרצל המיאתמה תיאבצ תרגסמ רדעהו הזמ םלוה ךוניח רדעהבש
תירשפא הביטנרטלא אבצה הוויה אל ,הזמ (הלשמ רוגס םייח חרוא הלש) וז הליהק
אצויש ימו ליאוה) דובעל טרפל םצעב רשפאמ אל רדסהה ,דועו תאז .וז היסולכואל
םיבר וב ידרוסבא בצמל איבה רדסהה םצע יכ אצמנ .(רומאכ סייגתהל - וילע הדובעל
ימ ןיאש העש ,תובר םינש ךשמב הדימלה ילכיה תא םמצעל םירחוב - ידמ םיבר -
םירחוב ,הארנה לככ ,ליגר ןפואבש דועב) אבצל סיגתמ שממש ימ ןיאו דבוע שממש
םלוע ןוויכל דומילה תודסומ תא בוזעל ,25 ליג תוביבסב ,הבישי ירוחב לש םבור
.(הדעוה ינפב ןליא רחש רמ ירבד לשמל האר) שעמה

 
ןפואבש ךכ רומאה בצמה תא תונשל תוסנל תואב ןובשחו ןידב תוטרופמה תוצלמהה
וא ףסונב ,קלח ,הדובע תליחתל 25 - 23 ליגמ לחה אצי תובישיה ינבמ קלח יעבט
וא םיאולימ וא רצוקמ ,אלמ תורש) םהל תומיאתמה תורגסמב אבצל סייגתי ,דרפנב
ולעפי םא - ךכ .הבישיה תרגסמב דומלל ראשיי קלחו (ולבקתיו הדימב ויתופולחל
וליצב םיסוחהו רדסההמ "םינהנה" םידמולה רפסמ הגרדהב ןטקי - הווקמכ תוצלמהה
.ללכב הרבחב השעמל הכלה בלתשהל ולחיו

 
.רומאכ תפרטצמ יננה ךכלו - םייקה םירבדה בצמב ימעטל הנוכנו הכורב הניה הנווכה
םיכישממ וא םידמולה הלא ;םמצע םידמולב תועגונ ןניא ,ירעצל ,הדעוה תוצלמה ,םרב
וכזי וטקפ הדו ,ללכב דעו 18 ליגמ סויגה תייחד רדסה תחת וסחי הבישיב דומלל
תינורקעה היעבה הניעב יתעדל תדמוע ,םהיבגלו ,ללכ וסייוגי אלו תורישהמ רוטפב
םסייגל ןתינ אמש וא (ויתופולחמ וא) יאבצה תורישהמ ללכב םתוא רוטפל ןוכנ םאה
.הרותה ידומלב עגפי אלש ןפואב יקלח ןפואב

 
,"תוכיא השוע תומכה" ,קרב טפושה ןוילעה טפשמה תיב אישנ דובכ לש וירבדכ ,ןכא
,ימעטל לבא רומאכ תומכה תנטקה ןמזה אובב ורשפאיש םילכ רוציל דואמ בושחו
יא וא םסויג תלאשב ינורקעה ןוידהמ ונתוא רטופ ונניא תומכה תא ןיטקהל ןויסנה
.הבישיב םידמולה לש םסויג

 
הנמנה םלש רוביצ לע תופכל רשפא יאש הדבועה תא דוסי תחנהכ תלבקמ יננה ,שגדויו
סיסב לע סייגתהל תודגנתהה תנעשנ דוע לכ תאז ךא ל"הצל סייגתהל תידרחה הדעה לע
ינב לש שדוקה ידומלב עגפי ל"הצב תורישש הנעטה :רמולכ .ולשמ ןויגה ול שיש םיוסמ
תוחדל לוכי ךניא - הב המולגה הפקשהל םיכסמ ךניא םא םגש - הנעט איה תובישיה
הבושח הנחבא וזו - ךמסנה ןויגה ;וז הפקשהב םיקיזחמה יניעב הב ןומטה ןויגהה תא
לע תססובמה תדחוימ הליהקל תוכיתשה לש םימעט לע - ונתניחבמ תושעל שיש
לככ ,םלואו ;הנידמה םוק ינפל הברהו תובר םינש הזמ תירוטסיהו תשרשומ תשרומ
,הנשב םייעובש לש םיאולימ תורישש הנעטב יובח ןויגה לכ יתאצמ אל ,רבדב יתכפהש
,תואבכ לש תורחא תורגסמב לשמל תומוד תורגסמב וא ,ףרועה דוקיפ תרגסמב
ןיב") םידומילמ השפוח תעבו תובישיה ינבל םימאתומה םיאנתב
,ב"ויכו הרטשמ
דובכה לכ םע ,לבקל יל השק .הרותה דומילב עוגפל ידכ וב שי - (לשמל ,"םינמזה
.הב ןומטה לאנויצרה תא ףא הניבמ ינניאש תינורקע תודגנתה ,יוארה

 
אשונב המכסהל עיגהל הנכומ תידרחה הליהקהו ,וזה העשה ןוצר תעשש ונל רמאנ
אצמנב ןיא - החוכמ תקעוזהו הלועה הלאשל הנעמ ,ירעצל ,םלואו ךכ לע תכרבמ יננהו
.בישהל

 
םירצוקמ םיאולימב ותרשי תובישיב םידמולה םימכח ידימלת םגש ןורקעה לע הדימע
תורגסמב ,הנשב םייעובשכ ('וכו תואבכ הרטשמ ומכ תורחא תוירוביצ תורגסמב וא)
אלא ןורקעה םצע לע הדימע ךותמ קר אל יתעדל הבושח ,םינמזה ןיבו םהל תומיאתמה
:ןלהל הנמא ןתוא תויתוהמ תוביסמ םג

 
םיירוביצ םיכרצ םימייק ןכא ונעמשש המ יפ לע ,תישאר - תיתימא המורת (א)
ךרוצ ןיאו א"כל םיעוושמה (יחרזא רמשמ ,תואבכ ,הרטשמ ,ףרועה דוקיפב) םייתימא
אלש עודמ יזא ,תווצמל וכנוח תובישיה ינבו ליאוה .הכורא וא תכבוסמ הרשכהב
?םידומלב העיגפ אללו םהל םידחוימ םיאנתב םיאולימ תורישב תאז ושממי

 
שדוקה ידומיל תא ןותנ בצמכ ונלביק םא םג - ירוביצה לטנב האישנב ףותיש (ב)
והשלכ ימואל לטנב האישנב ףותש לע רעצמל דומעל שי ,אלמ סויג םיחודכ תובישיב
ףותש .םמצע םידומלב עגופ וניא תומיאתמ תורגסמב הנשב םייעובש לש תורש רשאכ
הזב) רוביצה רתי לע הלקהו רוביצה יכרצב העקשהל םלוה ךוניח ועמשמ לטנב
.(הדעוה ינפב ועיפוהש םיד"גמה םורופ תדמע ילע תלבוקמ

 
ןורקע לע הדימע ;ימעטל רתויב הבושח הדוקנ וזו - ידרחה םלועה דצמ היצמיטיגל (ג)
םינומטה םידעיה תגשהו הדעוה לש תוצלמהה םושיי םצע ךרוצל בושח ךרע וניה הז
יושע הבישיב םידמולש תובישי ינב לש הזכ םיאולימ תורש ,תורחא םילימב .ןהב
םושיי ךרוצלש קלוח ןיא .הווקמה "תומכה תנטקה" תגשהל ךרדב בושח ךבדנ תויהל
םלועה לש היצמיטיגל
הנושארבו שארב לבקל שי ןובשחו ןידב תולולכה תוצלמהה
ינב םא קפס ,אבצב םימיאתמ םיצורע וחתפי םא םג ןכש ,ל"הצב תורשל ידרחה
"רשכה" לבקי אל אבצה
דוע לכ אבצל םיפוטפטב ולו ואובי דומלל וקיספיש תובישיה
תידרחה הדעה ישאר םעטמ "ארוק לוק" אצייש חטבוה םנמא .ידרחה םלועה ישאר לש
סייגתי - וידומיל קיספמש ימ לכשהרטמב הערל רדסהה לוצינ יא תא שיגדי רשא
הנומט תיתימאה היצמיטיגלה .יד ןיא ,יתעדל ךכב ךא ,ךכ לע תכרבמ יננהו ,ל"הצל
ל"הצל וסייגתי ,תובישיב םידמולה הלא ,ירק ,תידרחה הרבחה לש תילעה םגש ךכב
אלש הלא - רתיל םג תוא ןתני ךכב קר ,םקלח תא ומרתיו הבוצקו הרצק הפוקתל ולו
,םהירוחבב םיבוטה םגש ,םידמול םניאש ולא ואריש העש ירהש .סייגתהל - םידמול
יפולח וא ל"הצב תוריש ךרד הרבחה ןעמל םמצעמו םנמזמ םינתונ ,םידמולה ולא ונייה
תשקבמ ינא ותוא ,ףסכנ "רשכה" ותוא וזוע אולמב יוטיב ידיל אובי ,רצוקמ תורש ולו
.גישהל

 

 
יתרבחה בוטיקה תנטקה םושמ הווהת והשלכ ימואל לטנב תיתימא האישנ קר ,ימעטל
רכינ קלח תונווכמ הילא תיתרבחה תובלתשהה לע ףסונב םינוליחהו םייתדה ןיב
הלבגה לכ ןיאש הדבועה רואל ,ןוכנה ןוזיאה תא לעופב הווהמ רבדה .הדעוה תוצלמהמ
.תובישיב םידמולל תיתומכ הסכמ וא

 
לועב םינותנ םתויהב םהידומילמ השפוחל םיקוקז הבישיה ירוחבש ינא הרע ,שיגדאו
השפוח םג םהל רשפאל ןתינ :םלואו םהילע השקי םיאולימה לטנו הנשה לכ םידומל
םיטנדוטסו אבצב םיאדותע םג ,תינש .ןירועישלו תועובש השולשמ רתוי הכורא
קקזי אל ומצע ל"הצו ןכתי יכ ךכל הרע יננה ,דועו תאז .לפוכמו לופכ לועב םיאשונ
הבושח לבא (תדחוימ הרשכה תפוקת שורדי תוחפל וא) הז רצוקמ תורישל דימת
.ליעל תויונמה תוביסהמ םיאולימה ךרעמ לע הלא לש םתונמיהו תונוכנה םצע ,יתעדל

 
וב שי הרותה ידומיל םצעבש ידרחה םלועה לש תגצומה הדמעהמ םג תמלעתמ ינא ןיא
ףותישש יל הארנ תאז לכבו ;וז הדמע תדבכמ יננהו ולוכ ידוהיה רוביצל תוריש םושמ
.הזככ רוביצה לכ לע לבוקמה תוריש אוה רוביצה תורשב יואר

 
יתסנכנ אל - הדעוה ירבח בור וגהנ הארנה לככ ךכו - ינא םג :תישיא המינב ףיסוא
תופקשה ,ימצע יל ירהו ,המצעלשכ תיתיעב הניהש ,תיכרע הערכהל הדעוב ידיקפתב
דעונש "רבעמ רוד"ב וננה תומשרתהה יפ לע .יאבצה תורישה רבדב תוקצומ תויכרע
- םידומלהמ םישרופש תובישיה ינב לש םתובלתשה ןוויכל םייתגרדה םייוניש רוציל
יתעתפוהו השעמל הכלה רצונש בצמה לע אופיא יתלכתסה .אבצהו הרבחה ןווכל
.ויתרכה אל ותואו ינפב הלגנש תובישיה םלועמ אקווד

 

 

 

 
לצא תוחפל ,הרטמב תוקבדהמו תובישיה ינב םייח הב תועינצהמ רתיה ןיב יתעתפוה
םניאשו תוניצרב םידמולה תובישי ינבב "הרצ אל יניע" ןכ לעו ,יתשגפ ותוא םהמ קלח
ןותנכ לבקל ישפנב תאצומ ינניא ,ןכ יפ לע ףא .סויג תייחד םילבקמו אבצב םיתרשמ
םהידומילב תעגופ הנניאו המיאתמש ,אבצה ךותב ,תמרות תרגסמ אצמת םא םגש
םינוש תוריש יגוס שי ומצע אבצב .ףסה לע החדנ ןויערכ אבצה ןויער ןיידע ,םיינרותה
וא וז ךרדב םורתל ךירצ דחא לכ - תוסייט םישנל דעו םינייטצמ םיאטרופסמ לחה
.תרחא

 
תא עיצהל בושח יכ יתרבס - ןובשחו ןידב תולולכה תוצלמהל ףסונב ,ןכ לע רשא
,הנשב םייעובש ,רעצמל ,םורתל - דומלל םיכישממש תובישי ינב לע םגש ןורקיעה
רמשמה ,הרטשמה ףא וא אבצה יכרעמב ירשפא בוליש ךות ,םהל תומיאתמה תורגסמב
ליגמ ,תובישיה ידימלת ,אבצה יאצוי לכ לע הז ןורקע ליחהל ןתינ ,ימעטל .'וכו יחרזא
ליגב 23 ליגמ קר תאז ליחהל תוחפל היה ןתינ ,ידימ ינוציק יוניש עונמל ידכ םלואו 18
ןכתיי ,רומאכ) רוביצל םורתל אוה לגוסמו םידומילב וכרד תא עדוי הבישיה ןב וב
ןיב" - תובוצק תופוקתל קלחל ןתינ התוא םגש תמדקומ הרשכה תפוקתב ךרוצ היהיו
ןב ובש) לשמל 31 ליג דע - בוצק םינש רפסמל תאז בוצקל םג היהי ןתינ .("םינמזה
ףותש לש ןורקיעה רכויש דבלבו (תושפנ 5 -כ תב החפשמ לעב וניה עצוממ הבישי
.תובישיב םידמולל עגונב םג (ויתופולח וא) אבצ תורשב

 
לע תופכל םעט ןיאש ךכל תעדומ יננה .דבלב העצה הרתונ וז העצה ירעצל ,םלואו
םלועה יפ לע בויחב ונינענ אלש רתויב הרצמ יננהו רומאכ רצוקמ תורש םג הזכ רוביצ
תומכ יפ לע קר תובישיה תא ןממי תותדה דרשמש עיצהל םג היה ןתינ ;ידרחה
.הז ןוויכל דודיע רוציל ידכב ,םיאולימב םיתרשמה (הנידמה יחרזא) םידמולה

 
,ךכל תבשק ןזוא אצמת אמש ,ןורקיעה לע דומעל יל היה בושח הז עקר לע ,ןפוא לכב
.דיתעב תוחפל

 
:'ג תפסות
טורניו בקעי ר"ד ד"וע הדעוה רבח תדמע


 
רבד חתפ .א

 
םלועמ התכז אל ל"הצל תובישיה ירוחב סויג ןיינעב תידרחה הדמעה יכ ,רמואו חתפא
שורדלמ וענמנ הרותה ילודג .ןויבח רירפשב תרתתסמ איה ,הקמועב .אלמ ףושיחל
םישרוד ןיאש הבכרמ השעמב רבודמה לשמ ,ארימג דע קימעמ ןפואב ,היסהרפב ןיינעב
היורכ ןזוא לעב לכו ,ןוחרק הצק אלא ויה אל תורהצומה תודמעה .םיבר תב רעשב וב
םיטועימ ןייפאמה יטוניפשה ןושלה לפכ תא ריכזמ הזה חישה .דימ רבדב חכונ בטיה
םא אלא ,תידרחה הדמעה תא ןיבהל היהי רשפא יא.םמצעל םהיתותימא תא םירמושה
יוצמש המ תא תולגל ,דוגרפה ירוחאמ ץיצהל ,הקמוע אולמל רודחל הסננ ןכ
.ןיעה ןמ תומלענה תוביסה תאו םירתסנה תולוקה תא עומשל ,איסכתיאב

 
ןיב ץבורה רומח" תניחבב אלא אוה ןיא ,תידרחה הדמעה לש ךמסומ ןשרפ ונניא מ"חה
ךותב תחאה ולגר תויה ןיגבו ,םירדע לוק עומשל הכוזו הכז רשא ,"םייתפשמה
תוקשהלו אכהמ תולדל ילוא לוכי ,המא םישימחל ץוחמ תחאה ולגרו המא םישימח
.דבלב בתוכה לש ותוירחא לע ורמאי ,ורמאיש םירבד .םתה

 
תוצלאמ ןהש דע ,ןתוטשפב ךכ לכ תובקונה ,אסיג ךדיאה לש ותדמע רבדב תולאש שי
אכהד הלאשה .תדגונה הדמעה לש המוקמל עיגהל חילצה אל יכ קיסהל תעד רב לכ
תוערה תועשל םוטא ידרחה רוביצה יכ תמאב בשוח והשימ םאה .םוהת דע תבקונ
?בויאה תרושב תא הלוכש םא תרשבתמ ןהבש ,וז רחא וזב םלועל תואבו תושגרתמה
?לארשי ללכ לע הנגהל ךרע קינעמ ונניא הזה רוביצה יכ ,תעדה לע הלעמ והשימ םאה
םתאו המחלמל ואובי םכיחאה" ;םדא לכ לש ובבל תוריקב םיתורח םירבדה אלהו
(א ,נ םיחספ) האלפומה םתדגאב ונודמיל ל"זח אלהו ,('ו ,'בל רבדמב) !?"הפ ובשת
: לארשי ללכ תנגהל םשפנ ירסומ לש הנוילעה םתלעמ יהמ
!?תיזח יאמ הובא היל רמא ,רדה יכ .דיגנתיאו שלח יול ןב עשוהי 'רד הירב ףסוי 'ר"
םירמוא ויהש יתעמשו הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע יתיאר ךופה םלוע ,היל רמא
לוכי םדא ןיא תוכלמ יגורה םירמוא ויהש יתעמשו ,ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא
הבש וחורשכל .וחור החרפו ,הלח יול ןב עשוהי 'ר לש ונב ףסוי 'ר) םתציחמב דומעל
ןידה אמלעב םינוילעה .יתיאר ךופה םלוע ,ול בישה ?תיאר המ ,ויבא ותוא לאש וילא
,םירמוא ויהש יתעמשו .םש םינוילע םה ,ןאכ םינותחתהו ,תמאה םלועב םינותחת םה
יגורה ,םירמוא ויהש יתעמשו .ודיב ודומלתו - תמאה םלועל - ןאכל אבש ימ ירשא
ןאמ (םינוילעבש םינוילע םה םינורחאה ולא .םתציחמב דומעל לוכי םדא ןיא תוכלמ
".דול יגורה אלא !?אל ותו תוכלמ יגורה םושמ ,וירבחו אביקע 'ר אמיליא ?והנינ
;םתציחמב דומעל לוכי וניא שיאש תוכלמ יגורה םתוא םה ימ לאושו דומלתה ךישממ)
איה םינוילעבש םינוילעב םתואצמיהש תעדה לע הלעיה ,וירבחו אביקע 'רל הנווכה םא
,םיחא ינש םתוא ,דול יגורהל איה הנווכהש אלא !?תוכלמ יגורה םתויה םושמ קר
,לארשי ללכ לע םשפנ ורסמ ,(ב,חי) תינעת תכסמב רפוסמה יפ לע רשא ,סופפו סונילול
.(רבדב די םהל התיה אלש ףא לע ,ךלמ תב וגרה יכ םתודוהב

 
םירדח ירדחב ,יולגב וא רתסב הרמא אל םלועמ תידרחה תודהיה יכ ,שגדויו רעוי דוע
םזינמוה ,תד" ורמאמב) ,'ץיבוביל והיעשי 'פורפ רמאש המ תא ,שרדמה יתבב וא
רבדב ,(190 ,ב"משת ,םילשורי ןומדקא ,םיכרעו הירוטסיה הנומא ,"המואה לוציפו
:האבצל סייגתהל םישנא חירכהל הנידמ לש התוכז םצע
ירמוש רוביצלו תודהיל האנשה לג - ידוהיה םעב ךלוהו ברקתמה גוליפה לש וינמיסמ"
איה תילאנויצאר איהשמ רתויש האנש ,ינוליחה רוביצה ברקב האוגו ךלוהה ,הרותה
,הזמ ינוליח-ינמואל ךוניח ךנחתנש רעונב תחוור איה .רתויב הקומע .א.ז ,תילאנויצומא
ףיסוהל תיתדה תודהיה לש התונשקע .הזמ - םיאמדקאהו היצנגלטניאה ברקבו
תילארשיה המואה בוציעל העירפמ איה רשאב ,םיינוליחה תא זיגרמ םייקתהל
תרכזה לש יגולוכיספה םרוגה - ןיעדויב-אלש - םיתיעל ףסותמ ךכ לע ;תידוהי-אלה
,תונותיעבו תסנכב ,םייבמופ םיחוכיווב ,רוביצב יוטיבל אב האנשל ךפוהה זגורה .ןווע
םייוטיבה דחא .לארשיב טפשמ יתב לש ןיד יקספ לש םיקומינו םיחוסינב וליפאו
,םדאה תויוכזו ,םזינמוהה ,רסומה ,המדיקה םשב ןועיטה אוה הז חוכיוב םילוספה
עדומ אלה וא עדומה רקשה .תדבעשמהו תירברבה תיאכראה הכלהה ילגרב םיסמרנה
לעמ םימשומה םיכרעכ הנידמבו המואב םילגודה יפמ אב ןועיטהשכ טלוב הז ןועיטבש
ותוכזב הרכההו ןוילע ךרעכ ישונאה טרפה תייאר אלא םזינמוה ןיאו רסומ ןיא .םדאל
.ותלוז לש תויוכז ןתואב עגופ אוה ןיאש הדימב ,וישעמלו וייחל ,ומצעל ןודא תויהל
אבצל סייגתהל םדא לע ףוכל הנידמה וא המואה תישונא לע תושי לש התוכזל ןעוטה
תורמרמתהשכ ...םזינמוההו רסומה םשב ןועטל זעמ אוה דציכ - וז תושי ןעמל גרהילו
תא םתיילו םדא לש ותשיא תא ןמלאל הנידמה וא המואה לש ןתוכזב הרכה הוולמ וז
םא אלא טסינמוה וא ירסומ תויהל לוכי םדא ןיא תינידמ תיתרבחה תואיצמב !וידלי
,טסינמוה וניאו ירסומ וניא טוירטפו ימואל .טילופומסוקו טסיפיצפ טסיכרנא אוה
ינפמ ויתויוכז תא לטבמו תטשפומ תוכמסל ישחומה םדאה תא דבעשמ אוה רשאב
יתדהש אלא ,תדל םדאה תא דבעשמה םדאל המוד אוה הזב .וז תוכמס לש הנוצר
,הרותה יפלכ ותבוח תרכה ידי לע םדאה לש ויתויוכז תאו ותוריח תא םצמצמו ליבגמ
."ןוטלשו תונוביר לש םייטסישאפה םיכרעה ידי לע טוירטפה וליאו

ללכל הנכס םייקתהב יכ ,עבוקה יללכה ןורקעה דגנ האצי אל םעפ ףא תידרחה תודהיה
לע רבוע וזכ הנגהמ ענמנש ימ ,הברדא .רוביצה לע הנגה םדא לע תופכל ןתינ לארשי
.תושפנה יניד לש םירומחה םירוסיאה

 
.היעבה תא ורתפי ךכבו ,יליפט רוביצ אוה ידרחה רוביצה יכ ודיגי רשא שי

 
עודיה סואג ןומעפ יפל .דאמ תיטמלבורפ הטיפש איה םירוביצ לש תיכרע הטיפש
תטיפש םאו .םירוביצ ןיב הווש הרוצב תוקלחתמ תורעוכמה תונוכתהו תופיה תונוכתה
ירה ,טלחומ חונעפל תנתינ הנניאש תוידיחי התוא לשב תיגארט המישמ איה דיחיה
לכו ,דחא דצב יוצמ הפיהו בוטה לכ םאה .המכו המכ יפ השק םירוביצה תטיפשש
תופוכת םיתיעל ונמלוע ללחב תרסנמה ,וז הבושת ?רחא דצב יוצמ רעוכמהו יליפטה
,הבהאל ומכ ,האנישל .היולג וא השובכ האניש לש הדלות תמייוסמ הדימב איה ,ךכ לכ
הילאמ תבייחתמה החנהה .םיינטשפ םיצורית הברה הל שי םג הל שי ךא ,תוביס ןיא
לדתשנ וז תונוש לעו ,רעפה תא הדילומה םירוביצה ןיב תונוש יהשוזיא הנשיש ,איה
.ןלהל דומעל

 
עירכמה םבור ייח .תוחונ לש תומלועל םיטלמנה םישנאב רבודמ אל יכ ,רוכזל שי
םיענכושמ םה ,אברדא ,םכרד תקדיצב קפס םהל ןיא .תילכלכ הניחבמ םיערו םישק
יכ ,רוכזל שי דוע .ידוהיה םויקה לש דסומה דוסיה םה יכ םדואמו םשפנ ,םבבל לכב
הכלה יקנעב רבודמה .םייטילופ םישנא ויה אל הז ןיינעב הדמע ועיבהש לארשי ילודג
ברה םילשורי לש הבר ,ןיבי'צמ ברה ,רצלמ ז"ארגה ,קסירבמ ברה ,"שיא ןוזח"ה ומכ
תונוש תויוסחייתהו תונוש תועד ילעב ,םידיסחו םידגנתמ .םיר"ומדאה ילודגו ,קנרפ
המ .הקמעה יהשוזיא בייחמ הז לכ .רורב הכלה קספל דחי ורבח לארשי תנידמל
ט"נ רב ט"נ ,זמור זמר תניחבב היהי אוה ךא ,וז הבוח ידי אצי אל ןבומכ ,ןלהל רמאיש
.רקיעה ןמ וב שי תאז לכבש

 
שי .ןהיתודלות תא קודבל ילבמ חצפתהל תונתינ ןניאש תויעב ןנשי .היגולאנגב חתפנ
םהיריעש ןיידעו ,םקלח וא םלוכ ,םלועה ןמ ורבע הזב הז ושגנתהש םיסותימו
ןיב תושגנתהה תא חצפמ אלש ימ .הזב הז שתכתהל םיכישממ םהידירשו םידקרמ
ןמ רבע םקלח וא םהש ירחא שחרתמה הזחמה תא ןיבמ אל ,םיידוסיה םיסותימה
.חתפנ ךכבו ,הלאכ םיסותימב ץוענ היעבה תנבהמ קלח .םלועה

 

 
היגולאנג .ב

ירוטסיהה עקרה תא ןיבהל ילב ,ל"הצל תובישיה ירוחב סויג תייעב תא חתנל רשפא יא
הלכשהה ,היצפיסנמאה חכונ תידרחה תודהיה המצע תא האצמ ובש ,רתוי בחרה
היוצמ הכלהה התיה םייניבה ימי תפוקתב וליפאו היצפיסנמאה ינפל םג .תונויצהו
קחצי 'ר לצא דוע םיאצומ ונא לשמל ךכ .תויתוברת תופקתה ינפמ הננגמב םעפל םעפמ
קבאמל האבה תוסחייתהה תא ,(םיעבראו השיש רעש) "קחצי תדקע" ורפסב המארע
:הכלהה ןיבל היפוסוליפה ןיב הינומגהה לע
םירסחה םידימלתל םייותיפ ירבד וניכיו םיבצינ ואצי ,תאזה המכחה ישנא הנהכ יכ"
המכח דומלל ואוב ,אברו ייבא לצא הטיחשו הקידב דומלל םכל המ ;םיקר םידליהו
"וידימלתו וטסירא לצא הראופמ

ןיב קבאמ םלועל היה קבאמה .יתד םלוע ףיקמה םלועה היה היצפיסנמאל דע ,םלואו
תשרפ התיה היצפיסנמאה .תויגולואית תולאשב וטבחתה םיטעומ הילע ינב קרו יתד
רבד םוש םויה דעו זאמו ,הכלהה תודהי תא ףיקהש םלועה תא התניש איה .םיכרד
.היהשכ דוע ונניא

 
לש םימלש םירוביחב ףקוהש המ לש והצק ספא הצק לע דומעל יתעדב ןיא
.רבד ןיבהל ןתינ אל וידעלבש עקרכ קר םירבדה תא איבא .תועד יגוהו םינוירוטסיה
תלטומ תויהל הלוכי התיה אל תידוהיה תוהזה .םירורב םירבד ויה ,היצפיסנמאל דע
רשאכ ,המשא לש העדות לע התוא ססיב רשא סותא לש וזכרמב הדמע תולגה .קפסב
.תולגה ירוסיבש דובכה תא שריפו רסומהו תדה תועיבת לש ןפקת תא םיצעה הז סותא
(ט"נשת םילשורי ,"תידוהי תוהזו רסומ ,המצוע ,קובי לחנב קבאמ" ,זול דוהא)
,סוחי ילעב םירמומל טרפ .תוענמנה ןמ התיה ,אוהשלכ רחא םלוע לא ,הצוחה הצירפה
הזוניפש לש וז ומכ תועפות .תיספא התיה תועינה ,החותפ תלד םוש התיה אל ,לזמ וא
.תויאדיחי טעמכ ןפוד תואצוי ויה דנלוהב

 
עירכמ ירסומ ךרע סחייש םודקה ינוויה סותאל ןיטולחל דגונמה ,הזה סותאה יפ לע
לע .היווהה לכל יתועמשמ רשפ היה ,המשאל ירסומ ךרע תחת ,דובכלו השובל
L Strauss, Progress or Return? The) - :האר וללה םינושה םיסותאה
Rebirth of Classical Political Rationalism: Essays and Lectures of Leo
(Strauss, Chicago (1989, 249 -250
ידוהיה םעה לש ורבד ילעב .תולגב המואה ירוסיב םעט ןתונ תניחבב היה הזה סותאה
.ויאטח לע ומע תא שינעה רשא לאה לש ומעז הטמ קר ויה הלא .םלועה תומוא ויה אל
רחבנש ימ קר .דוחיה תעדות ומיע תרבוג התיה ךלוהו רבוג תולגה ישוק היהש לככ
יבורקב" תניחבב ,שנועבו המשאב ,תוירחאב אליממ אשונ םלועב רואה דיפל תא תאשל
."שדקא

 
םיכרד יתש שי ,ותעדל .יגולתפ דוסי וב הארו הזה סותאב ןיחבה גניסל רודואית
היתוביס תא סחייל ,איה תחאה ךרדה ;ויתולבס תא עמשמל םדא לוכי ןהבש תוירקיע
אל ךרד איה וז ךרד .ומצע לע םדאה לש המשאה תליטנ ,איה הינשה ךרדה .תלוזל
T. Lessing, Der J'dische)) .ארונ ימצע סרהלו שפנ תלחמל חוטב םשרמ והז .ךרד
,E. Simon ןומיס טסנרא לש ותבושת הארו (Selbsthasse, (Berlin 1930, 12-15
.( (The Jews as Gods Witnesses, Judaism 15(1966) 313

 
תוירבה תא חירכמו םירבדה תא טשפמ ביבסמ ללוכה ךשוחה היה ,היצפיסנמאה דע
,הקדצהו תועבקיה לש דימתמ ךילהת ידי לע םהלש םמוקמב םתועמשמ תא אצמל
וילא עיגמ דיחיהש םוקמ ותואב ,הלודגה הכשחה ךותב היוצמ תילאירה הלואגהשכ
.המינפ ובילבו וחורב ,רומאל ,וב תטלש םדא די ןיאו

 
ךרדב תירשפא התיה אל תיטרקנוקה הלואגהש לככו ,וכשמתהו וכלה םירוסיהש לככ
,ץקה תקיחדו תויחישמה ,תואתבשה ירבשמש רחאל דוחיבו ,סנה ךרד לע אלא ,עבטה
,ידוהיה ללכה תא וקסיר ,שארמ תבתכומ תילטפה האצותהשכ ,רהב ליפעהל תונויסנה
,הטשפהו הנחרה לש ךילהת ורבעש םיחנומל ,הלואגו לארשי ץרא ומכ םיחנומ וכפה
,הלעמ לש לארשי ץרא התיה לארשי ץרא .םילאוטקא תוזוחמל םקותיע תא ורשפיאש
דיחיה תלואג תא הדימעה ,רקיעב ,תודיסחה תעונת .דיחיה תלואגב השגדוה הלואגהו
.אכבה קמע ךותב יורש אוהשכ םג זכרמב

 
."רוא יהיו" שדחמ וב רמאנ היה לשמ ,הרוא םוי תויהל הזחנש םוי אב ,הנהו
ןפואב תוחפלו ,ילמרופ ןפואב תוחפל ,בנשאה תא ,ידוהיה ינפב החתפ היצפיסנמאה
תוסיפת לש ןתיילעו תותדה לש הטילשה תריבש םע דחי לעופב השממתה איה .רהצומ
.םימוחתה לכב תומליד וצצ ,הנושארה םעפב ,ןאכ .תוילסרבינוא תונומאו
,ררחשמהו שדחה סנאסנרה ךות לא סנכיהל הרעתמה ידוהיה ןמ השרד היצפיסנמאה
הטרחנ ,שדחה ןדיעה לא ולש הסינכה סיטרכ לע .ותוידוחי תא וילעמ לישמ אוהשכ
לופ ןא'זמ תאז אטבל ביטיהש ימ היה אל .התמדוק תא חרכהב הקחמש השדח תוהז
ןיא ":ורמואב (33-35 ,1988 ,םילעופה תיירפס ,תידוהיה הלאשב םירוהרה) רטראס
ידכ םדאה תא וב דימשהל הצור ןורחאה הז .ימשיטנאה ןיבל טרקומדה ןיב לדבה לכ
דימשהל הצור ןושארה וליאו .עגמב רוסאה ,היראפה ,ידוהיה אלא ונממ רמתשי אלש
לש ילסרבינואהו טשפומה אשונה ,םדאה תא קר ונממ ליצהל ידכ ידוהיה תא וב
".חרזאהו םדאה תויוכז


 
הכלהה לע שממ לש ימויק םויא םייאמ היה אל ומצעלשכל היצפיסנמאה רבשמ
החתפ איה .הטועימב תואיצמו הבורב תואמסיס אלא התיה אל היצפיסנמאה .תידוהיה
תואצוי תוידוחי תולוגס וא ןוממ ילעב קר אובל םילוכי ויה וירעשבש ,דואמ רצ חתפ
הכלהה לע היה ,הנושארל .םוריחה תשוחת תא ררועל ידכ ךכב יד היה םלוא .ןפוד
,הלכשהה תעונת לש "םינקתמ"ה ינפב הדמע איה ,הנושארל .תיבמ רבשמב קבאהל
.היגוסל המרופרהו ,לארשי תמכח

 
םיבר ואר ,ותועצמאב .תידמעמה הכפהמה לש םולחה תיילע םע רבגתה רבשמה
שטשטתש תידמעמ לע הרבח םיקהל היה םולחה .םידוהיה תייעבל ןורתפה תא םיבוטו
םג ויהי םילעופה ובש ארונהו לודגה םויה אבב הנמלעת רשא ,תומודמה תויונושה תא
תחא הפוח תחת ויחי םלוכו ,םיממעו םימע םימואל וסרקי זא וא .רוצייה יעצמא ילעב
.םידחא םירבדו תחא הפש ול רשא ,דמעמ לש

 
ויה תוכפהמה לש ןהיללוחמ ןיב .תיבה לש תודוסיה תא עזעזל ידכ ךכב היה אל ןיידעו
הקוחר העושיה .הכפהמה ילגלג תא ומדב ןמשל שרדנ ידוהיהו ,םיקהבומ םיימשיטנא
.רומג שואי ךותמ דלונש םולח ואטיב םה ,ןורתפ ואטיב םירבדהשמ רתויו ,אובל התיה
ינפמ םהיניע תא םיריתסמ ויה םישנא .רחא חישמב דחא חישמ לש הרמה וז התיה
היה אלש ,רטראס לצא וליפא ,םידוהיה לצא קר אל .הכפהמה יליבומ ברקב תואיצמה
תא אצמנ תוקוחר םיתיעל" היפל ,תוימס ידכ דע תיביאנ הסיפת החתפתה ,תירב ןב
הרבחה בצמ לע ףיקשמ םילעופה דמעמש" םושמ ,תאזו "םילעופה ברקב ימשיטנאה
האור אוה .םיימשיטנאה לש םהיתוטישב שמתשמ וניאש אלא ,יטתניס חרואב
ןה הלא - םילעופה ,םירכיאה ,תונגרובה .םיילכלכה םהידוקפת יחנומב םילולכמ
דמעמל םיכייש םיימשיטנאה לש םתיברמ ...ןיינועמ אוה ןהב תויטתניסה תויושממה
.רתוי ההובג וא ידוהיה לש וזל הווש םהייח תמרש םישנא ברקב םייוצמ םהו ינוניבה
(21 'מע ,םש) ".תוינרצי אלה תובכשה ברקב ,רמולכ

 
ףורגל חילצה רבד לש ופוסבו ,תיבה תא ליפהל םייאש המ ,תודוסיה תא עזעיזש המ
התרצ תויהל הכפה וז .תימואלה היחתה תעונת התיה ,לארשי תיב ינומה תא וירחא
יכ ,תורשפ תלוטנו תיתיזח התיה תושגנתהה תאזה הדוקנב .הכלהה לש התביוא
אל ןאכ .ןשע תורמתו שאו םדב ףופא ידוהיה םעה תויהב תימויק הלאש התיה הלאשה
!?ונרצל וא התא ונלה ,דבלב תחאו ,תחא הלאשה התיה ןאכ .רתוול היה ןתינ

 
.תיטירקה תושגנתהה תא ידיימ ןפואב הטילבה אל ,הכרד תליחתב ,תינידמה תונויצה
ביבא-לת ,דבוע םע) תינרדומ תידוהי תוברת תארקל ורפסב ,דיבש רזעילא 'פורפ
תונויצה לש םינושארה הירשבמש םושמ אקווד יכ ,ךכ לע דמע ,(133-138 'ע ,1986
הבכש ךותמ ואב ,יקסניטוב'זו םולבניליל ,רקסניפ ,ואדרונ ,לצרה ומכ ,תינידמה
אל תידוהיה תוברתה תייעב .ינידמה ןורתפה תא הזכרמב ואר םה ,ללובתהל הלחהש
תינויצה תורדתסהה יכ ,לצרה זירכה ,תינחורה תונויצל דוגינב .םהינייעמ שארב הדמע
תעיבקב ברעתהל ןיינע הל היהיש ילבמ ,תוירמוח תויצרא תורטמ ןעמל קר הדסונ
לכו םיינידמה םיסרטניאב קר קוסעי ינידמה ןוגראה .התוהמו תודהיה לש םינכתה
ונושלב 'ץיבוביל 'פורפ ךכ לע רמאי ,םימיל .(140 ,םש ,דיבש) ונממ עקפומ ראשה
ויה ןיידע ,םש ורצענ םירבד וליא .רז ןוטלשב הסיאמ :העמשמ תונויצה יכ ,הדחה
.תיהקומ התיה רבשמה תמצוע ךא ,תובר תויעב תוררועתמ

 
םדא ןיא .תמצמוצמ תירמוח הרטמב קפתסהל הלוכי התיה אל תונויצה ,אקע אד
.ותוא הכילומה תיתוברת תרגסמו ינחור יוויצ ול ןיא םא "ךל ךל" תשרפ םייקמ
הלוכי התיה אל ,ידוהיה םעה לש וייח תואיצמב תללוכ הכפהמל הרתחש ,תונויצה
סנכהל ךרוצ האר אל לצרה .תיתוברתהו תינחורה תועמשמל רשפ ןתממ ענמיהל
םורגת שדחה תא םיקתש הכפהמה םצע יכ ,התיה ותחנהש םושמ ,תוברתה תייעבל
רשא ,הזה שדחה רבועה .םירואנה םיטנמלאה לכ וכסמיי השדחה היווהה ךותלש ךכל
תא טולקלמ ודעב ענמי ןכ םא המ ,והשלכ "יטנג םגפ"מ יקנ היהי ,ןיאה ןמ םוקי
חכמ ןכרד תא תוסלפמ ירה ,תונורחאה וליא .תויטסינמוהה - תוילסרבינואה תותימאה
הטילקה ,הלאכ רדעהב .םתטילק תא םדאה ןמ םיענומ םירוועמ םימרוג קרו ,ןמצע
.תחטבומ

 
.ללוחתתש הלודגה תושגנתהל תודוסיה םיחנומ ויה רבכ ,וז היומס החנהב וליפא
תינידמ תוריחב הקפתסה אל םלועמ תונויצה .תויומס תוחנהב ךרוצ היה אל ,םלואו
,השדח תוהזו השדח תוברת רוציל ןוצרה תא ואטיב םייזכרמה הימרזו ,דבלב
.םישדחה תונולחה תחיתפל יאנתכ היסכודותרואה תא קוחמל ךרוצה דמע וזכרמבש

 
לש היתומישממ תחא תא האר ,תיטסילאיצוסה תונויצה תובאמ דחא ,רנרב םייח ףסוי
,תולפתה היתונומא ,םיטושה הידיסח ,הינבר לע ,תדסוממה תדה שורישב תונויצה
וליפא .ולש יטנתואה ינאה ןמ םדאה תא חיסהל ידכ השוע איהש תויצלופינמה ראשו
ךכ ,הלש תונויערהו תורופאטמה תא קיתעהל וא ,תיתדה תרוסמה תא "שרפל" ןויערה
ןמ העורגה "תויתד ןיעמ"כ ויניעב הארנ ,ןוליח ידי לע "רויג" לש ךילהת רובעת איהש
,איהש תומכ הנלטי ,תדב הצורה ,ותטישל .תיטנתוא תועיבצ תוחפל איהש ,המצע תדה
תויתדהמ ,ועמשמכ וטושפ ,דלס אוה .הנממ תועורגה תופסונ תובכשב התוא ףוטעי לאו
לבסה לע המודמ ביטאילפ ,ינחור יוציפ אלא התיה אל תדה .תיסכודותרואה תידרחה
תדה .אוהש יפכ ,ידוהיה םויקה תשיפת תא עונמל דעוימה ,ידוהיה םעה לע רבעש
המרגו ידוהיה םעה לש יתימאה ובצמ תא תוארלמ םייניעה תא האמיסש וז התיה
.יוזה םלוע לא טבמה קותיעל

 
םא םג ,המורע תמא אלא ,תרחא הילשא לש גוס היהי אל תדה לש המוקמב אוביש המ
וב ןיאש עגמ ידי לע קר .הדפית שואיבו םירוסיב לארשי ץרא .ימוהת שואיב הכורכ וז
בורצה ישיאה ןפה תא אוצמל ןתינ רנרב יבתכב .השקה תואיצמה םע ףויז לש לדב
,ןכ לע .שריפו הנש תניחבב תויהל חילצה אלו הנש אוה .תיווז לכמו הניפ לכמ הלועה
אל םג רנרב .ותניחבמ - הרזה םשיאב ותוא לכאל ומייאו וכותב ורתונש תויראשב טעב
תא הווהמה רבד ,התמדא לא רשקתהל ,הצרא תולעל ןורתפה דבלמ תונורתפ עיצה
תא רנרב הנש וליא .שואיה ךותמ םוקי ראשהו ,תודהיה לש דוסיהו זולה ,סיסבה
יהשלכ תמא לא עיגמ םדא ןיא יכ רמוא היה ,תויטסילאיצנטסיסקאוכיספה תונשמה
.ותרהטב שואיהו הימורעמב תמאה לש ימויקה רבשמה תא הווח אל םא

 
הדובעה תעונת המצעל הצמיא םוי לש ופוסב יכ ,דיבש 'פורפ ןייצמש יפכ ,אוה ןוכנ
לא ,תירבעה לא תרזוח איהשכ ,םייתד תודוסי לש תנלחמו השדח תונשרפ תירבעה
.יתד-א ןעטמ יאשונכ ,לארשי יגח לאו םיאיבנה רסומ לא ,תירבעה תורפסה לא ,ך"נתה
תד לע רביד ףאו הדובעה תעונת תא תרחא ןיעב האר ןודרוג .ד.אש םג אוה ןוכנ
ידי לע ,תיסאלקה תודהיה תא ,לוכיבכ ,ךישמהל הסינ ןודרוג .ד.אש אוה ןוכנ .הדובעה
תויזויגילר לש דמימ היהש ןוכנו ,החותיפ ךשמהו םידומלתה לש המיתחה תרסה
,ןייד-גרבסרטש הרש םג הארו ,236-254 ,םש ,דיבש לשמל האר הז ןיינעל) .ותרותב
םלוא .(1995 ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,םייח-רב לליה תיירפס ,תושונאו המוא דיחי
.היתודסומו תדסוממה תיסכודותרואה תדב הטיעבהמ עורגל ידכ היה אל ךכב םג

 
,רנרב ןיבל וניב םיסנאוינ ויהו ,רנרב ומכ תופירחב אטבתה אל יקסב'צידרב יכ םא
וליאו ,ובבל תוניפ לכמ התוא שריג רנרבש אלא .תדסוממה תדב וטעב וידחי םהינש
.רובעל וילעש רבעמה ןיגב רבוע אוהש םירוסיה תאו ערקה תא שיגדה יקסב'צידרב
אוה .תועיבצ וא תבזוכ היווח תיתדה הנומאב האר אל ,רנרבל דוגינב ,יקסב'צידרב
יבאכ יקסב'צידרב תא םיראתמה שי .הפולח הל עיצהל שיש תיטנתוא העפות הב האר
תיסאלקה הטטיצה תא םיריכזמה ותרותב םיביטומ שי ,ןכאו .תידוהיה תוינאשטינה
:(12 ,ו"לשת ביבא לתו םילשורי ,הרטסותרז רמא הכ) השטינ לש
םכילא םירבדמה לכל ונימאת לאו ץראל םינומא ורמיש ,יחא ,םכעיבשמ יכונא הנה"
םילבונ ,המה םייחה יזוב .תעדמ אלש וא תעדמ ,המה לער יחסונ .תוימימש תווקת לע
אטחה .וזוגיו ,אופיא ,םהל וחינה :םהמ הפייע ץראה רשא ,םמצע םה םילערומו
םיאטוחה םג ותמ תאזבו םיהולאה תמ הנה ךא ,םיאטחה לודג םינפל היה םיהולאל
לש ויברק תא רתוי ריקוהלו ,ץראל אוטחל אוה אלה רתויב םויאה רבדה תעכ .םהה
".ץראה לש המעט תא רשאמ ,םותס לכמ םותסה

 
םימשב תוילע ונל ונינב יכ" :יקסב'צידרב לש האבה הטטיצל וז הטטיצ הוושמה ,ןכאו
חורה תלשממ תא רגמל רמואו הדימה לע רתי ונא םיינחור םישנא יכ ,ידמ רתוי
םיעדויה םדא ינבל ונתוא תושעל ,זועה תאו חכה תא ונל בישהל ,רמוחה תא ךילמהלו
ימ יבגל ןידה אוה .ןוימדה תא דימ האור ,"תד ירמוש םייוול קר אל םהו םייחה תא
,(ה"פרת ,ןילרב) "םייחה תעיקש" ורפסב רקיעבו ,ןיק'צלק בקעי לש ויבתכב ןייעיש
לע בטיה רהבה הרהבוה ,וז האוושה .קהבומ ןפואב םיינאשטינה תודוסיה תא אצמי
תליחתב תירבעה תורפסה לע םייחה תייפוסוליפ לש התעפשה) ליווצרוק 'ב 'פורפ ידי
לעו (ך"שת ,ביבא-לתו םילשורי ?הכפהמ וא ךשמה ,השדחה ונתורפס ,םירשעה האמה
תויבקע התיה אל יכ ,רמאי הנומתה תומלש ןעמל ךא .(167-174 'ע ,םש) זול דוהא ידי
הטסו תיתוברתה הריציה ןמ קלחכ תדה תא האר ומצע יקסב'צידרב יכו ,הזה אשונב
לימא לש ותסיפת תא יקסב'צידרב ומצעל ץמיא הז ןיינעב .השטינ לש ותסיפתמ
,תישונא-ןיבה אתורבחה ידי לע רצונה ילמס יומיד אוה םיהולא היפל ,םייהקריד
םהיניעב תספתנה תושיל תיתוגזמתה היווחב םיסנתמ םתוצבקתהב םידיחיה רשאכ
'ע ,םש) דיבש לש ותרדגהכ ,יקסב'צידרב יפל ,םיהולא .הידיחי לכ ךסמ הנושה תושיכ
שיש תינגרוא הרבח לש קקוחמה ןוצרה תא ליכמה יצוביק וגא-רפוס ןיעמ אוה ,(170
ינאה תומלגתה אוה םיהולא םא .התוא םיביכרמה םידיחיל רבעמו לעמ םויק הל
לש שפנה םד איה הילמסו היכרע ,היתונויערב ,תדסוממה תדה ירה ,םעה לש יצוביקה
.תימואלה תוברתה

 
תרוקיבה .תדה לא היסרבא לש סחי ,רנרבל ומכ ,יקסב'צידרבל היה אל ,ןכ לע רשא
תמרוגה ,תטלחומה תויטנדנצסנרטה תא השדיקש שודיקה היה היפלכ חיטה אוהש
,םייחה תמריזו תוינפוגה תוקושתה ןיב בושיל תנתינ הניאש הימוטוכידל ,ףוגה יוכידל
יוניש .םיכרע יונישל יקסב'צידרב לש ותאירק ןאכמ .רוהטה ימימשה םלועה ןיבל
,רורב דחא רבד ךא .ללכב םייחה לא יתדה סחיל תודגנתה םושמ וב היה אל הז םיכרע
ןותנ היה אוה יכ קפס ןיאו ,תידסמימה היסכודותרואה דגנ ץצוח אצי יקסב'צידרב םג
,בכעמ םרוג תידוהיה היסכודותרואב האר אוה םג יכו ,הקזח תינאשטינ העפשהל
.ותייווה תא עזעזל שיו ונמז רבעש ,ענומו עירפמ

 
רחא סנאוינב היה רבודמה ,היסכודותרואה לא תינחורה תונויצה לש הסחי תניחבמ
תרוקיב לש ךילהתב היתווצמו היתונומא ,תדה תא ריבעה םעה דחא .היחדו לוטיב לש
תושעל הסינש המ ,השעמל .וב לזלזל ןיאש ,םינכת לש ןסחמ תדב האר אוה .תיעדמ
תווצמו םיגהנמ ,תונומא ןיב לידבהל ול רשפיא הז רבד .הנובת תדל התוא ךופהל היה
תויועמשמ םהב שיש הלא ןיבלו ,תלעות םהב שי ןיידעש הלא ןיבל ,םנמז רבעש
תיתוברת תיתשת ךותב הבלתשהש תכרעמכ ולצא הספתנ תדה .תויכרע - תויחצינ
קלח םיווהמה ,םייתעדות םינכת םנשיש היה רובס אוה .רתוי הברה הבחר תימואל
ןיעמ םיכרצ ןיב השעש הנושמ תבורעת ידי לע .ימואלה ןמו ימצעה ןמ דרפנ יתלב
םקרימה ךותב םייוהיזו ,םיכרע לש המרל םתאלעהו םויקה ץפח לש םייטסיניוראד
לע .השדחה תוברתה יסיסב תא השעמל רצי ,ונממ קלח איה תדהש בחרה יתוברתה
,"םולש ירבד" ,"השמ" ,"חורה תייחת" וירמאמב יוטיבל האבש םעה דחא לש ותסיפת
םילשורי ,ריבד ,םעה דחא יבתכ לכ) "דיתעו רבע" ,"ימואלה רסומה" ,"לכשה ןוטלש"
םא ,עגרכ וניניינעמ הז ןיא .(182-212 'ע ,םש) דיבש 'פורפ הבחרהב דמע ,(א"כשת
'ץיבובילו ליווצרוק וב וחיטהש תינלטקה תרוקיבה םא ,יתטיש ףוסוליפ היה םעה דחא
תונויצה יגוהמ היסכודותרואה לא רתוי בורק אוה היה ,הרואכל .ואל םא איה הנוכנ
עדומ-תתה רבדב גנוי לש ותסיפת תא ץמיא םצעב אוה .ונדמע םהילעש םימדוקה
תמא ןיבל תירוטסה תמא ןיב העודיה הנחבהה רבדב ולש חותינהו ,יביטקלוקה
תדה . Answer to Jobגנוי לש ורפסב ,הברהב הקימעמ הרוצב יוצמ ,תיגולואיכרא
.ושרשל רוסא רשאו ,שורישל ןתינ וניאש יביטקלוק עדומ-תת ותואמ קלח ולצא התיה
םלצ סינכה אוה ךא ,טעב אל םנמא אוה .היסכודותרואל ונממ ןכוסמ היה אל ךא
.תינובת תרוקיב לש ךילהת םתרבעה ידי לע שדוקה יבתכ תא השעמל חתפ אוה .לכיהל
המאתה ,ןוקיתו יוניש תבייחמ ירה איהו ,הנוילעה המרונה איה הנובתה ,רחא ןושל
האר אוה םג ,רבד ףוס .תושדח תורומזו םישדח םיפנע תריצי ,תוחתפתהו
.ינחור ןוסא האופקה היסכודותרואב

 
םימכח ובשי ובש זכרמכ ינחורה זכרמה תא ומצעל ראת םעה דחא יכ ,אוה ןינעמ
אוה .ךכל םינפתמו הלוכ המואה ידי לע םיכמתנ םהשכ ,תימואלה תוברתה תא וחתפיו
.תידוהי תוברת יכרבא לש דמעמ רוציל הצר

 
לא הסחייתה אל איה .ןשיה אוטאט לש הקומע העדותב ,ןכ םא ,הרודח התיה תונויצה
יכ ,םתדחכהב התיה הצפח איה .תקתונמ תיגולופורתנא תוסחייתהב ויגיצנ לאו ןשיה
רוציל ילב ,ןויצ תביש תא םישגהל היה רשפא יא ,התניחבמ .לושכמל הדמע םתוברת
המחלמ התיה אל תדב המחלמהש אוה ןוכנ .השדח שפנו השדח חור לעב ,שדח םע
לש תיטירק הסמ ילוטנ םייתד םיטועימ לש בצמ לובסל הנכומ התיה איהו ,המשל
ךרוצ היהו ,יסכודותרוא היה ידוהיה םעה לש ולוככ ובור ,םימיה םתואב ךא .העפשה
הנס השמ קדצ אל ,ןכל .שדחה תיבה ינבלכ ורפאב שמתשהל תנמ לע םייקה תא ףורשל
:ועבוקב
קר איה - תדה לש המרופר ןעמל אל ,תדה דגנ אל ,המחלמ הדועמ הלהינ אל תונויצה"
לש יפוא םהיתוצופתב םידוהיה יצוביקל ריזחמה ןכות ,תודהיה לש שדח ןכות הרצי
לש ותוכייש יבגל עירכמ הנומאה לא ידוהיה דיחיה לש וסחי היה ורבע םימיב .םואל
םג וירוחאמ ריאשהל היה בייח ,השמ תרותמ רענתהש ימ :ידוהיה ללכה לא דיחי ותוא
,תידוהיה תדה םע ותוא םירשוקש םיינחורה םירשקה תא קתינש ימ ;לארשי תיב תא
רוביצה םעו תידוהיה הרבחה םע וירשק תא םג תחא הנועבו תעב קתנל בייח היה
לש הלעפמ .תודהיה תא בוזעל סונא היה - וליבשב םוקמ דוע היה אל ובש ,ידוהיה
םתואל רשפאל אלא ,םינימאמ יתלבה םידוהיה רפסמ תא לידגהל אב וניא תונויצה
םידוהי ,םויה .תודהיה ימוחתב ראשיהל םיטסיאיתאו םהיתועדב םיישפוח םידוהי
ןמ קתניהל םיסונא םניאש דבלב וז אל ,תדב םינימאמ םניאו תווצמ ירמוש םניאש
לוק םהל שיו ,יצוביקה הנוצרל ןוויכ םינתונו תודהיה שארב םידמוע םה אלא ,תודהיה
תוכייתשה לש שדח הדימ הנק הרצי תונויצה ןכש .רתויב םיינויחה היניינעב עירכמ
םינימאמל תודהיה תא לצפמו קלחמה ,ןשיה יתדה ןוירטירקה תא :תודהיל
םיסקודותרואה תא דחאמו דכלמה ,ימואל ,שדח ןוירטירקב הפילחה ,םינימאמ-אלו
תא הווהמה ,תחא תויצוביקל םלועה תופקשהו תודמעמה לכ תא ,םתדב םיישפוחהו
."ידוהיה םעה

 
(42 ,ביבא-לת ,דבוע םע ,29-39 ,םיבתכ ,הנס השמ)

 

 
היסכודותרואב האר ,תונויצל השודק לש דמימ קינעהל הסינ רשא ,גלפ ותוא וליפא
חקינ .ידוהיה םעה ללכב חורה ןוטלשל עגונ רבדהש לככ ,שרושה ןמ ורקועל שיש רבד
ונא ןיא) תונויצבש השודקה דמימ םע יוהיזל והומכ ןיאש ,רבוב ןיטרמ תא אמגודל
לע ,שדוקה ךותב תוביתנ ללסו ומצעל םוקמ דחיי רשא ,ל"צז קוק י"ארגה לע םירבדמ
הנכותב תיזויגילר הרות רצי רבוב ןיטרמ .(שדקתי שדחהו שדחתי ןשיהש תנמ
םע ,היפוטואב תוביתנ ,רבוב 'מ ךותב אתורבחה לע) "תותורבחה" תרות לכ .התוהמבו
ל-אה תסיפת לכ ,"זל - ינא" תמועל "התא - ינאה" תרות לכ ,(159-222 ביבא-לת דבוע
החוכ יכ שרופמב עבק ףא רבוב ןיטרמ .הקומע תויתד תואטבמ ,"טלחומה התא"כ
יפל .ונימיב תינויצה היחתה תעונתב תמלגתמה תויתד םע ההוזמ תודהיה לש רצויה
:םיפיעס השולשל תטרפתמה תונויצה לש הדועי תא בצעמו הרפמ ,הז רצוי חכ ,ותרדגה
חורה דוחיא ;רמואכ הזו :ולוכ םדאה לכ לש ותבושת ,יהולאה לוקל םדאה הנעמ"
תוריח ,םירבדה לכל הקיזה שודיק ,םלועה השעמ ךוכיזו שממב חורה םויק ,םלועהו
,אריפש 'א םג 'ר ,123 ,1919 ,דועיו הדועת ךותב "תורח" ,רבוב 'מ) "םיהולאב
.(289 ,םש ,היפוטואב תוביתנ ךותב ,םלוע ןוקיתו תווהתמ תותורבח

 
תדובע האר היסכודותרואבו תדסוממה תדב .תד ןיבל תויתד ןיב ןיחבה רבוב ןיטרמ
תד ןיבל תויתד ןיב הנחבאה .הל קינעהל ןכומ היהש דמעמה לכ הז ,הלענ םילילא
.(79 - 70 ,דועיו הדועת ,תידוהי תויתד לשמל 'ר) ויבתכ בורב היוצמ

 
לש תויביטקייבואה דוסי אוה ,םהילע תדמוע לארשי תדש תודוסיה ידוסימ דחא
יולג הכלהה שיא ,ורפסב קי'צייבולוס ד"ירגהמ תאז אטבל ביטיהש ימ היה אל .הכלהה
.(ט"משת םילשורי ,תינויצה תורדתסהה) ,רתסנו

 
,תיפרומא - תיביטקייבוסה תויזויגילרה ןיב ,תדה שיא ןיבל הכלהה שיא ןיב הנחבהה
,םיעובקה םירוסיאהו םיכותחה םייוויצה ,םירועישהו תודימה לעב הכלהה שיא ןיבל
תא םקממ ןושארה דועב .קי'צייבולוס ד"ירגה לש ילנימסה ורוביח זכרמב תדמוע
תא דירומ הכלהה שיא ירה ,רתסנל הלגנה לכ תא ךופהל הסנמו םימש ימשב ויהולא
לש רתויב תוידוסיה תואמסיסהמ תחא איה "איה םימשב אל" .יפוסה ךות לא ףוסניאה
הריציל תימימש תופידע ןיא .תישארב השעמב ה"בקל ףתוש השענ םדאה .הכלהה
לש ישונאה ומלועל המצמוצ ,הצרא הכלשוהש תיקולא תמא הלוכ איהש ,תיתכליהה
רבדב ,לוכיבכ ,טבחתמ ה"בקהש דעו ,"יינב ינוחצינ" רמוא ה"בקהש ךכ ידכ דע ,םדאה
ןידה אמלעב הכלהה ימכח לש תונושה תועדה יפ לע ,הכלהה לש הנוכנה התונשרפ
.(ב ,גי ,ןיבוריע ;ב ,ג ,תוכרב ;ב ,ו ,ןיטיג)

 
ףא אוהש אלא ,הבשחמ לש התוחנ המר תויתדב האור אוהש דבלב וז אל ,הכלהה שיא
םייוויצ ,םיגייסו םירדג הל ןיאש ,תידירביה תויתד .שממ לש הנכס הב האור
םש יוצמש המ לכ .המינפ ישונאה ךותב יוצמה לש תופקתשה לכה ךסב איה ,םירוסיאו
.קהבומ ןקיטסימו רויפיפא היה 12 -ה סויפ .תאזה תידירביהה תויתדב םלגתהל לוכי
ויקולא תא בצוחה םדאה .םיצאנה לש העווזה ישעמ תא דוהאל ונממ ענמ אל הז רבד
התעמש אלא ,ומצע ותוא םילפכשמה ,הבצמו לספ אלא רוציל לכוי אל אוה וכותמ
הכופה איה רבוב לש ותדמע .םודנמירט םוירטסימב רבודמה יכ הילשאה םוקת ךליאו
חיש-ודה תא רצויש הז אוה םדאה .הלענ םילילא תדובע אוה יתד דסמימ לכ .קוידב
.טלחומה התאה םע

 
תא לטבלו ונממ רטפיהל שיש ,רגפמ םרוגכ הספתנ תידוהיה היסכודותרואה :רחא ןושל
התלגתהש תורואנל דגונמה ,ךושח חככ הספתנ איה .לארשי תיב ינומהב ותטילש
סותימה היה הז .שדחה ןדיעה לש םילודגה תונויערה תא וכותב חירזהל הלחהו םלועב
תינחורה הרדשה לש תטלחומ הריבש אלא ,תינידמ תואמצע קר אל .תמאב ינויצה
.הכלהה תודהיו היסכודותרואה :ירק ,תמייקה

 
ורפסב) רלייו ןושרג ומכ דמולמ ,הערכוה תוברתה תמחלמש ירחא ,הלא ונימיב םג
.רתוי דוע תנצקומ הדמע עיבמ (1976 ביבא לת ,דבוע םע ,"תידוהי היטרקואית"
הארנ אוהש יפכ האצות הביס לש רשקה לכ תא תיתרוסמה הכלהה הללש ,ותנעטל
תא 257 דומעב טטצמ אוה לשמל ךכ .הנובת שיא לכ ידי לע ספתנ אוהש יפכו ,ןיעל
יוליג ,הרז הדובע :וב ויהש םירבד 'ג ינפמ ?ברח המ ינפמ ןושאר שדקמ" :ל"זח ירבד
המשאה לע לכה תא הדימעמ וז הרימא ,ותטישל .(ב ,ט אמוי) "םימד תוכיפשו תוירע
ץוענה רבדכ ןברחה תביסמ ןיטולחל תמלעתמ איה .ויקולאל םדא ןיב סחיה לעו
סיסב לכ תרסח ותסיפתש חיכוהל םוקמה הז אלו) רלייו יפל .שבוכה לש ותמצועב
תדמוע היסכודותרואה (תורוקמה לש טלחומ הנבה רסוח לע תססובמו ,יתימא ינויע
.תילאוטקלטניא תוחתפתה לכל לושכמכ

 

 

 
תידרחה היפוסוירוטסיהה .ג

 
הז אלו ,םייחטשו םיינטשפ םקלח םינוכנ םקלח ,םיבר םירבד ובתכנ הז ןיינעב םג
אקוד רחבא .םיבר םינווג ויה תידרחה היפוסוירוטסיהל .ןובשח םמיע אובל ןמזה
היטפמיסב סחייתהש ,םינורחאה תורודב לארשי ינואג ילודגמ דחא לש ,ןותמ ןווגב
ךשמ" ורפסב ,קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ 'ר ןואגל יתנווכ .ןויצ תביח לש ןויערל
:יתוקוחב תשרפ לע ,"המכח
יכ ,הזו .ןיבהל לכויש המ תצק ,הנוילעה החגשהה יכרדב תצק ןנובתנש אוה ןינעה"
,דואמ דואמ תובר םינש ,תוצראב ודדונתי לארשי רשא הנוילעה המכחה הרזג רשאכ
םינפוא הבשח ,אילג אל אמופל אביל רשא ,תיקולאה הרטמה הקקח רשא ןמז דע
המואה לודג הז לע הריעהו .םימעב וללובתי אלו יוגל ומייקתי לארשי רשא תולובחתו
תולוצמב עבטת אלו םיה ילג ןואשב םייקתת המואה רשא ,םיגייסו םירדג הזב תושעל
אוה המואה ישאר דמלמו ךרד הרומה ןושארה הנהו .ריבכו ץימא חורב ףטושה רעסה
םא רשא בשח ,םימיה תירחאב ונתוא הרקי רשא תא האר רשא ,בקעי ןקזה וניבא
דחא ולטבתיו וללובתי אלה ,םינפלמ םירצמכ ץימאו קזח יוגב שיא םיעבש היהי
.םתומשבו םהידגבב םש םינייוצמ ויהי וינב רשא ,הצעו הלובחת בשח ,הבבר תובברב
אלה ,םש רובק ,לארשי יטבש לכ יבא ,בקעי היה םאו .ומצע ינפב יוגל לארשי ויה ,ןכלו
,םתדלומ ץראל התוא םיבישחמו םיירצמב םיעקתשמ ויהו ןענכ ץראמ םישאייתמ ויה
.םירצמ םעמ דחא קלח קר םהרבא ערז היהי אל יכ ,םהילע יקולאה דועייה לטב היהו
יעבט רושיק וינב שפנב עבקנ הזבו ...ןענכ ץראב ותוא רובקל זוע לכב הוויצ ,ןכל
'לארשי ינב ינפמ וצוקיו' ,ןכלו ...םירגכ םמצע בושחלו םהיתובא ץרא לא קקותשהל
ךבסנ וניא ץוקהש ומכש (א ,'אי הטוס) 'םיצוקכ םהיניעב םיבשחנ ויהש' (בי ,'א תומש)
םמצע תא ומיד אלש לארשי םיבשחנ ויה ןכ ,תונליאו םיעטנ ראשב םישרוש השועו
."ץוקכ ירצמה יניעב ויה יכ דע ,םתשגרהבו םהיתונוכתב םידרפנ ויהו םירצמל


 
הזכ ותויה תניחבמ קר אל ,"ץוק" תניחבב היהי ידוהיה םעהש איה לרוג תריזג ,עמשמ
לדבנ תויהל הנוילע הריזגב וילע רזגנש ימ תניחבב אלא ,ימשיטנאה ןנובתמה לש ויניעב
עובט עבט אלא םניא רוכינהו תופידרה ,םירוסייה ,רחא ןושל .ותביבסב ללובתמ אלו
לככ .עבט קוח דמעמכ ודמעמש ירוטסיה קוחמ קלח םיווהמ םה .יונישל ןתינ וניאש
לש העדותה תרדחה שרדתש לככו תוחילשה תבוח רבגתש לככ ,דוחיה הלעתיש
ןכ ,ןויבח רירפשב רתסנה לאה לש תילסרבינואה ותולגתה איהש ,העושיל היפיצה
.לודיבה תריזגו םירוסיה םה אלה ,היפיצהו הבוחה ,העדותה יררועמ ורבגי

 
:רמאנ םירבדה ךשמהב .ןאכ תרצענ אל תאזה תיפוסוירוטסיהה הסיפתה

 
יכ לבת יבשוי לכ ונימאה אל רשא ,םינשה תוברב ,םיוגב לארשי תויה תעמ הנהו"
םימיה תורוק עדויה ,ליכשמ םדא תובשחמ רעשי אל רשא אלפנ ןפואב ומיקתי
ךרד הנה ...םינוא לדחו חכ הפרהו טעמה םע לע םינש יפלאב ופטש רשא ,תולוצמהו
ץופיו ,הרעס חור םוקי הז רחא .םייתאמ וא האמל בורק םינש ךשמ וחוני יכ החגשהה
וחרבי וצורי םידודב םירזפנ יכ דע ,לומחי אל ףוטשי סורהי הלבי הלכו ,וילג ןומה
חכשי יכ דע ,ליח ושעי םתמכח ;םתרות לדגוי ,יוגל ויהי ודחאתי םשו ,קוחר םוקמל
תוינחורה 'ד תעושיל הפצי לב ,ותבצחמ םוקמ הז יכ בושחי ,הירכנ ץראב רג ותויה
ידוהי' שערב ןאוס לוקב ותוא ריכזי ,קזח רתוי דוע הרעס חור אובי םש דעוימה ןמזב
"'.תעדי אל רשא ץרא לא ךל ךל שיאל ךמש ימ התא


 
וא ,"תולבלובמ תודבוע לש לג" דליפרטס'צ דרול ירבדכ הנניא ןכ-םא הירוטסיהה
לש רובצמ םע ובבוגש ךרע תורסח תוטוז תוישעמ לש ףסוא" יוטסלט בל ירבדכ
דמללו תיקולא תויקוחב העובט הירוטסיהה ."תומש לש ףסואו םיצוחנ יתלב םירפסמ
ידוהיה םעה .וביבס בבוס אלא וניא ידכב אלש לרוג אוה ידוהיה םעה לש לרוגה .האצי
ךכ רחאו ,הנש םייתאמ דע םישימחו האמ תב היסימרל ןוכנ רתוי וא ,החונמל הכוז
רזוחו רחא םוקמב המוקמ תא אצמת הטילפה תיראשש דע הלכיו דימשי ,תרוכה הלעי
.הלילח

 

 

 
קר .המואה םויק ,תחאה .תוביס יתש הל שי .תירקמ הנניא וזה תירוטסיהה העפותה
הינשהו ,ללובתהלמ ותוא תענומו ודוחיי תבוח תא ידוהיה םעל הריכזמ םירוסיה ךרד
:ךכ ,םש ,קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ 'ר ןואגה ידי לע תרדגומ
ותרות לדגיו חירפי ,םימעב לארשי חוני רשאכ יכ. . .ותרהטו יתימאה תדה םויקל"
שדחי ןורחאה רשא םדאה ץפח הככ יכ ,םהיתובא דגנ ורדגתי ,ליח ושעי וינבו ,ולופלפו
תבצחמ ןרוקמ רשא ,תוישונאה תומכוחב הזו .ןשיה רודמ םלענ היהש המ ץמוא ףיסוי
לכב תואור ונניע רשאכ ,ץמוא ופיסוי םינורחאה ורדגתי הזב ןויסינהו ,ישונאה לכשה
היה םא אלה .בצוח ץרא לע אל ורוקמו םימשה ןמ ןתינה יקולאה תדה ןכ אל .רוד
תיב - ורוד יפל דחא לכ המואה ןוקיתב רדגתהל םהל היה אלה ,םינפלמ לארשי ץראב
תיב ףא תודימ ג"יב שרדנש המו .םדוקה ןיד תיב ירבד תא לטבל לוכי היה לודגה ןיד
העפוה דימת היה הז דבלמו ... .םהיניעב רשיה ןפוא תוארהל לוכי היה ןטק ןיד
,םיאיבנ ינבו םיאיבנ ויהו ,חורה םהילע הרשש ,ןושאר שדקמ דבלמ ,תינחור תיקולא
ידוסי תוכלהב ם"במרה בתכ רשאכ ,הזל םירשכומה הרהטהו המכח ילעב תפיסאו
היהו שדוקה חור םיבאוש םשש ורמא ינש שדקמב ףא .םימותו םירוא היהו ,הרותה
המואה לש הגהנההמו .םינפלמ רודה ועדי אל רשא ,ףפוח דימת יקולא רוא יולג
התיה העשהש ,העש תארוהל ןודל םהל רוסמ טפשמה היה רשאכ םיינמזה םיניינעב
ןיא הז םעטמש הרותה דומילב הפיסאהו ץוביקה טעמתנש הלוגב ןכ אל .ךכל הכירצ
ןיב תקספמ לזרב לש הציחמו איבנו הזוח םוש ןיאו ...רבד שדחל ןיד תיב םושל תושר
ויהי ,הירכנ ץראל וסנכי רשאכש ,המואה לש הכרד היה ךכ .םימשבש םהיבאל לארשי
םהב ררועתי ךכ רחאו .שוריגהו תוריזגהו תורצה ןמ ולדלדתנ רשאכ ,הרות ינב םניא
,הרות וציברי ודמלי ,םשדק תבצחמ ובצוח רוקמל םבישהל םב ףאושה יקולא חור
המ ףיסוהל רודה דיב ןיא אלה ,ואישו ומור לע הרותה ןרק דומעי יכ דע ,תואלפנ ושעי
בזוכ ןויערב רקבי !?שדחלו רדגתהל יושעה םדאה ץפח השעי המ םתובא דגנ רדגתהל
םיב ודדונתהב ותמועל היה המ חוכשב תושדח רעשי ,ונתובא וליחנה רשא תא
חכשי ללכב ילארשיהו ,ונתובא ולחנ רקש רמול בושי טעמ דוע .המ יהיו ,תואלתה
אתלקלקמ ףילי ,ול אל תונושל דומלל ,ותד ידומיל בוזעי ,ןנער חרזאל בשחיו ותבצחמ
םתישע םהבש םילקלוקמכו ,םילשורי איה ןילרב יכ בושחי ,אנקתמ ףילי אלו
קוחרמ יוגל והחיני ועזגמ ותוא רוקעי ,רעסו העוס חור אובי זא .םתישע אל םינקותמכ
ףולחי שובלכ םירז תונשלו ונשדק תפש ונושל ,רג אוה יכ עדי ,ונושל דמל אל רשא
,טעמ חוני םשו הלופלפו הקמוע ותרות חכשי ולוטלטבו ...לארשי עזג אוה ותבצחמו
."...'ד תרותב ליח ושעי וירוחבו ,ץמוא ופיסוי וינבו שדוק שגרב ררועתי


 
קומע יגולואית שרושל תעגונ איה .המואה לש המויקל קר תדעוימ הנניא לרוגה תריזג
תויהב לכה הז ךא .ךלוהו לדג רוא לש הראהל הדוסימ הנודנ הכלהה .הכלהה תסיפתב
איהשכו ,הילע הוויצ ארובהש םלועה תוכילהב תגהונ איהשכ התמדא לע העוטנ המואה
םעהש ירה ,םייקתמ וניא וללה םיאנתה ןמ דחא רשאכ .ףפוח יקולא רואל הכוז
הצרי םדאהש איה הריזג הנהו .ומע דחי תולגל האצי הכלההו תולגב יוצמ ידוהיה
,תולגה לש הריזגה תחכשמ עבונ הז רבד ךא .םבירחהלו תומלוע אורבל ,תונשל ,חתפל
תולגה תוקוצמ תא וירחא ררוגו לגלגה בבוס ,ןכל .הלודגה הראהה תא העביק רשא
.ובצמ תרכהל םעה תא הבישמה

 
דחא יבתכ לכ) ,"המחנ יצח"ב םעה דחא לש וירבד ןיבל וזה הטטיצה ןיב האוושהה
:הרועפה םוהתה קמוע לע דמלת (א"ע -ע ,םעה

 
הפרחה התיה אל 'ונתרחב התא' לש וטשפב םינימאמ וניתובא ויהשכ ,ורבעש תורודב"
דע ולעפתה אלו םכרע תא ועדי םה .המינפ םשפנ רהוט לע ללכ תלעופ תומואה םופרחש
תבשחנ םימיכסמה תרבח לכ תויהב ,םהל ץוחמ רשא 'תיללכה המכסה'ה ןמ המ
לכו סחי לכ ילב ימצע יוניש םהמ תונושו םהל תורז תוירב לש דחוימ ןימל םהיניעב
תוירסומה תוערגמה לכ בל- תחונמב עומשל לוכי ידוהיה היה זא .ןניבו םניב ןוימד
וא השוב םוש ושפנב שיגרהל ילבמ ,םימעה תמכסה וילע הלפטש םיישעמה םיאטחהו
בשיל ול ונתי קר ול ?וכרע לעו וילע םירכנה תבשחמלו ול המ יכ .תימינפ תולפיש
המכסההו הברהב בחרתנ ונמלוע ,התע .ןכ רבדה ןיא הזה רודב לבא .הוולשב
".םייחה יפנע לכב הקזחב ונילע תלעופ תיפוריאה


 

 
תובוגתה עברא תא ,ןביגה לשמ תועצמאב םיגדמה ,ןילרב והיעשי לש היגולופיטה
ןיבש דוגינה תא דדחת ,תירכונה הרבחב ובצמ יפלכ ינרדומה ידוהיה לש תויסופיטה
הרביד םינביג העברא דגנכ ,ותטישל .תינויצה הסיפתה ןיבל תידרחה הסיפתה
:ןורחאה ןמזה לש תידוהיה הירוטסהה

 
וז הנוכת .עשר אוה ותונביגל זמורה לכ יכ ןעוטו ולש תנביגל שחכתמה ידוהי .א
.ללובתמה תא תניפאמ

 
תא תניפאמ וז הנוכת .הלוגסו דוחי הל סחיימו ,הב האג ,ותונביגב ריכמה ידוהי .ב
.היסכודותרואה

 
.הנממ תומלעתהל םורגת וז הרתסהש ןימאמו ותונביג תא ריתסהל ץמאתמה ידוהי .ג
.תימצע האנש ידכ דע תילילשה תומדה תא ומינפהש הלא תא תניפאמ וז העפות

 
תוברל ,לכה תושעל ןכומ תאז םע דחי ךא ,תנביג ול שי יכ אלמ הפב הדומה ידוהי .ד
תד תרמהב רבודמה םא ןיב ,היצזילמרונל ףאושה ידוהיה והז .ותונביג תרסהל ,חותינ
.תינויצה הסיפתה ץומיאב רבודמה םא ןיבו

 
I. Berlin, Jewish Slavery and Emanicipation, in Bentwitch :ואר הז ןינעל
ed) Hebrew University Garland, London 1952, 31-34.)

 
לש ולרוג רבדב ,הדוקנו הדוקנ לכב וזמ וז תונושה תוסיפת יתש ,וז לומ וז ,ובצינ ךכ
.ידוהיה םעה

לרוגכ ידוהיה םעה לש ולרוג דמוע הזכרמבש םינש יפלא תב הסיפת איה ,תחאה
,התרותב אלא המוא ונתמוא ןיא יכ ג"סר לש וירבדב יוטיבל האבה ,ותוילוגסב עובטה
וילע ףולחי םעפ ידמו הלחנה לאו החונמה לא עיגי אל ידוהיה םעהש אוה עבט קוח יכ
,אוהש רוא דיפל אשונ ידוהיה םעה יכ ,הנש םייתאמ וא םישימחו האמל תחא רעסה
.תיתכלה תוחתפתה לע ןואפיק םג תרזוג תולגה יכו ,ותוא רמשל יוארו לוכי ,אוה קרו


 
.תנביגה תרסהב םג אלא ,תונוביר קר אל התצרש תינרדומה הסיפתה איה ,הינשה

 
תרטוטח אלא היה אל ,םישדוקה שדוקל הנושארה הסיפתב םילגודה יניעב בשחנש המ
הלענה ביטלרפוסה היהש ,"םכח-דימלת" חנומה .הינשה הסיפתה ילעב יניעב הסואמ
שרפתה "המשגה" חנומה .ירירוואו שושת ,שולת שיא לש למס תויהל ךפה ,רתויב
.םייחה םרזמו תואיצמהמ קתונו םיגשומ לע יחש םלועה ץופינכ

יביטמיטלואה טלקמה תא לארשי תנידמב האור תינויצה הסיפתה דועב :ןורחא ןורחא
החוטב איה ןיא .הליפתכו הלאשמכ המויק ךשמה תא תידרחה תודהיה האור ,חוטבה
רביד וילעש רעסה ללוחתי בושי אל ,הנש האמ וא םישימח דועב יכ ,ןפואו םינפ םושב
.קסניבדמ ןואגה
האורש ימ .תויופידעה ירדס יבגל הנוש הסיפת חרכהב הלוע ,תאזה תונושה םצעמ
תילארשי תוברת תמייקה תוברתב האורש ימ ,יביטמיטלואה טלקמה תא הנידמב
םוש לע ןיבהל לכוי אל ,תונש יפלא לש הכושחהו היוזבה תוברתה לע ךורע ןיאל הלועה
תוברעה" יכ ,ה'צורק ומכ רובס אוה .םירקיעה רקיע הנניא תדלומה לע תיזיפ הנגה המ
תובשחתהלו דובכה סחיל וכזי םדא ינב לשםדובכו םתוריחש ךכל הדיחיה תישעמה
."םנעמל םחליהל םדא ינב לש םתונוכנ איה םתוא םימלוהה

 
המצועב בשנת חורהש לככ יזא ,דיפלה תא תאשל אוה רוזגה אוה לרוגה םא ,םלואו
תמצעתמו תרבגתמ ,הלוע הנכסהש לככ ,תובכיהל םייאת שאהש לככ ,רתוי הלודג
.אהי רשא אהי שאה תא חיפהל דיפלה יאשונ לש הבוחה

 
הבוחה יולימ ,אלא ,דבלב הנוילע תינחור תונווכתה רדגב ,וז הניחבמ ,ןניא תובישיה
.תומדא ילע תיקולאה שאה דיפל תא תאשלו ךישמהל ,הנממ הלעמל ןיאש תירוטסיהה
ןכו הלעת ןכ .ך.ש.ח שרושהמ רזגנה יוניכ לכב הונכיו ,היסכודותרואה לא וזוביש לככו
.רואה ןומט םש יכ הרכהה ץורפת

 
ןמ תוחפל ,הנידמה לש המויק תא תללוש הנניא ,אתרק ירוטנכ אלש ,תידרחה תודהיה
הנס השמ .ידוהיה םעה לש ובורו ורקיע הב בשוישמו הדבועל הנידמה הכפה ובש םויה
,"םיכרד תשרפ לע תידוהיה היסכודותרואה" ורמאמב ,1934 תנשב דוע ךכב ןיחבה
אהת אל לארשי תנידמ יכ םוי םוי ללפתמ ידרחה ידוהיה ,הברדא .45 - 44 ,םש
אוה ידוהיה םעה לש ומויק .םינבלצה תנידמ לרוג אהי אל הלרוג יכו תפלוח העפות
המ הרקי הלילח םא השונא הכמ לבקי ידוהיה םעה יכ קפס ןיאו ,שודק לכמ שודק
.םייתפש לד לע ותולעהל רוסאש

 
םיכרעה תלילשמ תעבונ איה ןיאו הנידמה תלילשמ תעבונ הניא תידרחה הסיפתה ןכל
רואה דיפל ,םלוא .חנומ םמוקמב םדובכ ,הלא .םייללכה םיילסרבינואה םייתוברתה
םיכרעה לכלש העשב הב .דבלב ויאשונ אלא ול ןיאו דומלגו דדוב םותי אוה יקולאה
ויאשונ אלל הנש םיפלא תשולש ןב ידוהיה לרוגהש ירה ,גאוד שיו לאוג שי םירחאה
.הווצמ תמ תניחבב אוה םיטעמה

 
קלחב ךרוצ היה יכ רורב ,ןידו תד ייח יח ןויצב בשויה ידוהיה םעה לכ היה וליא
טעמ תידרחה היסכודותרואה תויהב ךא .ותדלומו ומע לע ןגיו הרותה ילכיהמ קתנתיש
חוכיוה ישרוש ןיב רשקה תא ןיבמ וניאש ימ ,ןכל .םייקה רומישמ סונמ ןיא ,טעמה ןמ
.רבד יצחו רבד ןיבמ וניא ,םויהד היעבה ןיבל ,הנש האמכ להנתמה

 

 
םוריח תסיפת .ד
המלענ הז ןיינעב םיבתוכהמ םלואו .םיבוטו םיבר רבכ ובתכ "םידמולה תרבח" לע
תופידע תקנעומ ,אהת רשא אהת ,םורח תעשב היוצמה הרבח לכב .דוסי תדבוע
םילח םירבדה .אלמ םושיימ ינמז ןפואב םיעשומ םירחא םיכרעו םימייוסמ םיכרעל
.הזב אצויכו העונתה שפוח ,יוטיבה שפוח ,תוריח ומכ ,ןושאר רדסמ םיכרע לע םג

 
הרבחש תעדוי איה םג .םוריח תפוקתב המלוע תסיפת תניחבמ היח תידרחה תודהיה
לש המלוע תסיפת ,וזמ הריתי .דבלב םידמולמ תבכרומ איהשכ םייקתהל הלוכי הנניא
ד"ירגה לש ונושלב שמתשהל םא .תוליהק יתשב רבח לארשיב דיחי לכ יכ איה הכלהה
רבח תויהל דעונ דיחיהש ירה ,"דדובה הנומאה שיא" עודיה ורוביחב ,ל"צז קי'ציבולוס
תוריתסה תחא ,ןאכמ) הרותהו הליפתה תליהקב םגו ,תיעבטה תיחרזאה הליהקב םג
הז רבד .(ליעל ונרכזה התוא השיפת - "השודקה לע" ורפסב ,ןד .י 'פורפ לש ותשיפתל
האירבה תידוהיה היווהה לש חוסינ אוה ,קי'ציבולוס ד"ירגה לש שודיח ונניא
תושרד לשמל האר ,הז ןינעל) .תובוטה תועשב םלועמו זאמ התיהש יפכ האולימב
תבהאל דימת הפיטה איהו תיטקסא התיה אל םלועמ תודהיה ('אי השרד ,ן"רה
.תונברה תאנשלו הכאלמה
תומוחה תרמושכ המצע תא השח תידרחה תודהיה ,הלכשהה תפוקת זאמ ,םלואו
ןדיעב ףירחה דוע רבשמה ."המדיק" לכ לש ןושארה יוויצל בשחנ ןהלש עוקעיקהש
רבע לכמ םירבעומ היכרעש ,הטושפ תורגתסה תרשפאמ הניאש תרשקותמה הרבחה
."הרותה ןמ רוסא שדח" יכ רפוס םתחה לש תירופאטמה העיבקה ןאכמ .רבע לכל
ןמ ןוחבאב ,םלסיאבו תודהיב יכ בתכ "השודקה לע" ורפסב ןד ףסוי 'פורפ רשאכ
,ךדיאמ האמוטו אטח לומ ,דחמ השודק לש םלוע אלא לוח לש םלוע ןיא ,תורצנה
וא ועבוקב ,בונינמחר תא החודה ידרחה רוביצה לש תוגהנתהב עייתסה אוה רשאכו
אל תוינויעה ויתויועט לע .לכו לכמ הגש אוה ,ךדיאמ בונינמחר וא ,דחמ השודקו הכלה
.תואבה םילימה רמאהל תובייח תידרחה הרבחה ןויפא לע ךא .דומעל םוקמה הז
הרפואל ,בונינמחר לש הקיסומל תינורקע תודגנתה םוש ,הכלהלו תידרחה הרבחל ןיא
,(29 סופוא) "םיתמה יא" תינופמיסה המאופל ,"עלסה" תינופמיסה היזטנפל ,"וקלא"
לכיהל ךייש ומצע בונינמחר .תילאקווה הקיזומבו רתנספל הקיזומב ויתוריצי ראשל וא
ודגנתהש ,וגוסמ תונוילעה תומשנה תויוצמ ובש ,םלועה תומוא ידיסח לש שדוקה
.תיצאנה הינמרגב עיפוהל ובריסו ,יולגב םזיצאנל

 
םילולכמכ םיעיפומ םייתוברת םירשקה .קתונמב עיפומ וניא "בונינמחר" ,םלואו
והשמ הכלהה לש םלועה תסיפתב םיאור וללה םירשקהה רשאכ .תושבוגמ תוביטחכו
ךכ לכ הזע המצועב םיבשנמ וללה םירשקהה רשאכו ,רגפמ םלוע ,ףלחש םלועל ךיישש
ןיא ."בקעיל איה הרצ תע"ש ירה ,הצריפ לכמ ,הלוע ץרפה רשאכו חתפ לכמ םיעקובו
.ןד ףסוי 'פורפ לש ויתונקסמ תא לכו לכמ רותסל ידכ קמעתהל וא דודנ קיחרהל ךרוצ
תורפס לע רבדל אלש ,ך"נתה ומכ םיינונק םיבתכש תעדל היה ךירצ והומכ ימ
לשבו הלכשהה תעפשה דחפמ דצב ומשוה ,ב"ויכו םיכובנ הרומ ומכ היפוסוליפה
םיקלח אלא ,םוריחה תאפמ היוחדה הניפב יוצמ בונינמחר קר אל .םוריחה תשוחת
.השודקה לש הביל בל ךותמ

 
דחאו דחא לכ לע הווצמה הנוילעה הבוחה ןאכמ ,תורגתסהה ןאכמ ,תורצבתהה ןאכמ
.ורתונש תודמעה לע רומשל

 
םלוכ םא היהי המו" :ידרחה רוביצה יפלכ תגצומה תומכה תלאשל הבושתה ןאכמ
.שדח בצמ אוה הזכ בצמ :הטושפ איה ךכל הבושתה ."?תובישיב ודמלי

 

 
הרותה דומיל ךרע .ה

 
ד"ירגה .תידוהיה תדל דואמ םיידוחי םה הרותה לש הדמעמו הרותה דומיל לש ךרעה
לש הנוילעה תינוטלפאה האידיאכ התוא רידגמ ,"הכלהה שיא" ורפסב ,קי'ציבולוס
ונינש ךכ .תירוטסיה-הרפ םגו תירוטסיה-לע םג איה הרותה .תואיצמה לולכמ
:(א ,א) הבר תישארבב

 
וניא ,ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ :םלועבש גהונב .ה"בקה לש ותונמוא ילכ יתייה ינא"
אלא ומצע תעדמ התוא הנוב וניא ןמואהו .ןמוא תעדמ אלא ומצע תעדמ התוא הנוב
- ןישפשיפ השוע אוה ךאיה ,םירדח השוע אוה ךאיה תעדל ,ול שי תואסקנפו תוארתפיד
."םלועה תא ארובו הרותב טיבמ ה"בקה היה ךכ


 
:םלועל המדק ףא הרותה

 
שיו וארבנש םהמ שי .םלועה תאירבל ומדק םירבד השיש - םיהולא ארב תישארב"
תיבו לארשיו תובאה ...וארבנ דובכה אסיכו ,הרותה .תוארביהל הבשחמב ולעש םהמ
.('ד ,'א ר"רב) "תוארבהל הבשחמב ולע חישמ לש ומשו שדקמה

 
ארבנ םדאה .הרותה לש הדמעמ תא "םייחה שפנ" ורפסב ןי'זולוומ ח"רגה רידגמ ךכו
ןובר יבר" לע טלשוה רשא תוחוכ לעב אוה םדאהש אוה םלצב האירבה שוריפ .םלצב
יטרפ לכ יפ לע םתוא גיהנמו רבדמה אוה אהיש ודיב םרסמו רפסמ ןיא תומלועו תוחוכ
שפנ) "ו"ח ךפיהל וא בוטל ןה ,ויתוגהנה ירדס לכו ,ויתובשחמו וירובדו ,וישעמ תועונת
.('ג קרפ 'א רעש ,םייחה

 
ובילב רמאי לא לארשי שיא לכ ,םדאה תרות תאזו" .ריבכ דילומו ללוחמ אוה םדאה
עדיו ןיבי םנמא .םלועב ןיינע םוש םילפשה ישעמב לועפל יחוכ המו ינא המ יכ ו"ח
ודיבאתא אל ,עגרו תע לכ ויתובשחמו וירובידו וישעמ יטרפ לכש ,ובל תובשחמב עבקיו
התלועפ לועפל ,השרוש יפכ הלוע תחא לכש ומרו ולדג דואמו וישעמ ובר המו ,ו"ח
.('ד קרפ ,םש) ."םינוילעה תורואה תוחצחצלו תומלועב ,םימורמ יהבגב

 
.םירימטבש םירימטה תומלועב טלושה ארוב ותויה תניחבמ םיקולא םלצ אוה םדאה
.הרותה קסעב קוסעל איה הנוילעה ותבוחו

 
ונחנאשכ קר אוה .ןוכנ לע םלוכ תומלועה לש םמויקו םרואו םתויח רקיע תאזלו"
...(ג"ע ,ירחא 'פ ,רהוז) דח לארשיו אתירואו אוה ךירב אשדוק יכ ,יוארכ הב םיקסוע
.(אי קרפ ,'ד רעש ,םש) "תישאר תארקנש הרותה ליבשב ,'תישארב' ורמא ןכלו

 
:תירבעב ומוגרת והז רשא רהוזה תמדקה תא טטצמ ןי'זולוומ ח"רגה

 
בישקמ ה"בקה יכ הלילו םוי למעל םדאל ול שי המכ ,ךיפב ירבד םישאו חתפ ש"ר"
הרותב קסועה ותוא י"ע הרותב תשדחתמש הלמ לכבו הרותב םיקסועה לש תולוקל
הלוע אוהה רבדה םדאה יפמ שדחתמ ת"דש העש התואבש ונדמל ,דחא עיקר השוע
תורטע םיעבשב ורטעמו ותוא קשנמו אוהה רבדה חקול ה"בקהו ,ה"בקה ינפל דתעתמו
סטו ףע םשמו 'וכו שאר לע בשויו הלוע שדחתנש המכחה רבדו תוקקחמו תוחתפמ
ןאכ שדחתנש םותסה המכח רבד ותואו ,'וכו ןימוי קיתעל הלועו תומלוע ףלא םיעבשב
סנכנו םהמע דרויו הלועו ,ןימוי קיתע לש םירבדה ולאב רבחתמ אוה הלוע אוהשכ
םיאלמ םיאבו םיטטושמו םשמ םיאצויו 'וכו התאר אל ןיע רשא םינופצ תומלוע י"חב
יוצרו רובדה ותואב חירמ ןימוי קיתע העשה התואב ,ןימוי קיתע ינפל םידעונו םימלשו
רובדהו ,םירוטע ףלא םיעבשו תואמ שלש ותוא רטעמו רובדה ותואל חקול ,לכמ וינפל
םישענ המכח לש רובדו רובד לכ ןכו ,דחא עיקר השענו דרויו הלועו טטושמ אוהה
'וכו םישדחה םימשה ותוא ארוק אוהו .ןימוי קיתע ינפל םלש םויקב םידמוע םיעיקר
ה"בקה ינפל םידמוע םישדחתמה ת"ד ראש לכו הנוילעה המכחה תודוס לש תומותס
השדח ץרא לכה השענו שדחתנו 'וכו םירטעתמו םידרויו םייחה תוצרא םישענו םילועו
ינא רשא 'וכו םישדחה םימשה רשאכ יכ בותכ ז"עו ,הרותב שדחתנש רבד ותואמ
לש תודוסהו םישודחה ולאו .דימת השועש השוע אלא בותכ אל יתישע 'וכו השוע
לצבו והמ א"ר רמא ,ץרא דסלו םימש עטנל 'וכו ךיפב ירבד םישאו בותכ ז"עו הרותה
רבדה לע הפוח אוה ה"בקה ינפל רטעתמו הלוע הז רובדש התעו 'וכו ל"א ךיתיסכ ידי
השדח ץראו םישדח םימש אוהה רובדהמ השענש דע 'וכו אוהה םדא לע הסכמו אוהה
ימע אלא ימע ארקת לא 'וכו התא ימע ןויצל רמאלו 'וכו התא ימע ןויצל רמאלו 'וכו
םילמעה םה ירשא ,ןכ התא ףא 'וכו ירבדב ץראו םימש יתישע ינא המ ,ימע ףתש תויהל
."הרותב


 
קנעל םג הנפומ ארוקה .דוסי תולכשומ םה הלא ךא ן'יזולוומ ח"רגה תא טטצל ונרחב
דוחיה רעשב וירבד לשמל 'ר הרותה דומילל ההזה וסחי לע) ,אינתה לעב תודיסחה
םיאצומ ונא ,אינתה רפס לש ויקלח לכב ,השעמל .('איו 'י קרפ ,'ה -'א קרפ ,הנומאהו
רואכו ןוילעה לכשב םדאה תקישנכ ,לכשומב ליכשמה תוקבדכ הרותה לש הדמעמ תא
.םלועה תא דימעמה יקולאה

 
תמאה ,לעממ הולא קלח איה .רסומ הנניא איה ,הנובת הנניא איה ,עדמ הניא הרותה
בירקהל םינכומ ,םיטושפה םישנאה ומכ ,םידמולה םיכרבאה .הצרא הכלשוהש
ןטקה ריזנה לש וירבד תא םיריכזמה םיאנתבו דורמ ינועב םבורב םייח םה .הברה
,ביבא לת םע רוא תואצוה ,זוע םהרבא םוגרת) "ואלילג ייח" טכרב טלותרב לש הזחמב
תוקיבד אוה הרותה דומילש םינימאמ םהש םושמ ,תאז לכו .(86 - 85 ,1982
ןבא תא רצויה אוהש ,המצע הניכשב ,לוכיבכ ,עגמ הווהמ אוהש ,לכשומב ליכשמה
תודהיה יהוז .תורחא תותדב וזכ הסיפת ןיא .תומלועה לשו םלועה לש היתשה
.התיצמתב

 

 
הניתנ רדעהב הליטנ רבדב ןועיטל הבושתה .ו

 
תרשל םכברסב הנידמה ןמ םילטונ םתא דציכ" :תידרחה תודהיה יפלכ םינעוטה שי
תסיפת לש טבמ תדוקנמ תימיטיגל איה םא קפס .תובושת הברה וז הלאשל ."?הרובע
תובושת ןה ,הז ןיינעב םג תידרחה תודהיה לש היתובושת ,םלואו .תילארביל םלוע
.ןיעה ןמ תויומס לודגה ןקלחבש
.םימדוקה םיקרפב וילע ונרבידש המ לא רוזחל שי ,וזה הבושתה תא ןיבהל ידכ
יכ .ןושארה ינויצה דלונש ינפל םינש יפלא ןאכ התיה איה יכ תנעוט תידרחה תודהיה
הנועטה הלגעה התיה איה הבש הפוקתב ידוהיה ףצרה לע הרמשו ןאכ היח איה
רבדב ןוירוג ןבל שיא ןוזחה לשמ יכ ,בושחל םיבר םיעוטש יפכ ,הנווכה ןיאו .הדיחיה
תמועל םיכרעב האלמ הלגעל סחיתמ ,הקירה הלגעה ינפ לע הנועטה הלגעה תומידק
הנועטה הלגעל איה הנווכה .הנווכה תאובב אלו הנווכה וז אל .םיכרע תלוטנ הלגע
טנמירפסקא אלא ןניאש תונויצ תונש האמ תמועל ,םינש יפלא לש תירוטסיה תוירחאב
.םיירוטסה םיחנומב

 
דחא ינויצ אב היה אלו .םלוע דע ןאכ היהתו םלועמו זאמ ןאכ התיה תידרחה תודהיה
ילבמ ,הילושכמו היאנת לכב ךרדב תכלהמ הנועט הלגע התוא התיה אלמלא םלועל
וא הרבח ,ףוג םושל תוכז םוש ןיא ,ןכ לע רשא .הז ןליא האנ המ רמאתו הנפתש
.הזה םייחה חרוא תא הפיקע וא הרישי הרוצב לולשל ,הנידמ

 
ראשנ ןועיטה .אלמה ןועיטה תרתסה אוהו ,וב ונחתפש המב לגעמה תא רוגסנ
ןנשי .בורה לש שפנה רופיצב תורגתהל הצור ידרחה ידוהיה ןיאש םושמ איסכתאב
ןינועמ אוה ןיאו ,ינויצה סותימה תא ףוקתל ןינועמ אוה ןיא .ןהל הפי אענצהש תותימא
לכבו תע לכב לארשי תנידמ לש המויק תא חיטבי רשא הז אוה ימ הלאשה תא תולעהל
.הלילח ןברוח לש הרקמב הימכחו הנבי לע ורמשי אל םא תודהיל הרקי המו ,יאנת
תנידמ לש המויקב םלוע תחמש חמש ידרח ידוהי לכ ,ושפנ יקמעמבו םיפוסה לכ ףוסב
,םהירחאו םיחוכיוה לכ ינפל .םיינחורה םיריחמה ןמ עבונה באכה לכ ףא לע ,לארשי
םושמ אקווד ילוא .ורשבו ומצע ,ולש ויחא תא ינוליחה רוביצב האור ידרחה רוביצה
תיתחפשמה תרגסמה ךותב אלא תואי ןניאש תורימאו םירבד ומצעל ריתמ אוה ךכ
,חיגשמ לכמ הלעמל איהש ,תמאה תדוקנב וביל יככותבש ןימאמ ידרחה רוביצה .דבלב
,דועי תופתוש ףאו לרוג תופתוש םירוביצה ינשל שיש ,ךכב ריכמ ינוליחה רוביצה ףא
לכל הרוא תא חירזת תמאהו אובי םוי יכו ,ךרדבש רובשה חישהמ תועפשומ ןניאש
.הזמו הזמ הישקבמו הישפחמ

 

 

 

 
עונת עונ ןכ יפ לע ףאו :מ"חה לש םויס תרעה .ז

 
,אוה ךכ םא יכ ,בושחל לולע ארוקה .םידגונמהו םינושה םיסותימה לע ליעל ונרביד
.ןיא ןורתפ יכו ןינמ ןורתפ

 
.שארמ ןולשכל ןודנ - טשפומה רושימב טלחומ ןורתפ אוצמל הסניש ימ ,ןכאו

 
לש תורתוס םלוע תופקשה ןיב ,תודגונ תותימא ןיב רשגל םילוכיה הדעוו ןיאו םדא ןיא
ןניא תותימא .ןולשכל ןודנ ,תרחא וא וז תמא חכב עירכהל הסניש ימ .םינוש םירוביצ
.תותמומ ןניאו ,תותמ ןניא תוערכומ

 
םייקתהל וכישמי םיסותימהש העידיה ךותמ ,יטמגרפה ןוויכה ןמ אובל בייח ןורתפה
.םהלש םמלועב

 
תינוליח תידוהי תוברת יכ הארי אחיקפ אניעב ןנובתמה .הלש תא התשע הירוטסהה
ילעב לכו ,ןודרוג .ד .א ,ןיק'צלק ,יקסב'צידרב ,םעה דחא .המק אל תירילוקיטרפ
אוהש ,"ירבעה טפשמה" וליפא ,לשמל ךכ .רתונ אל המואמ ,תובוחרל וכפה סומלופה
יחינממו ויגוהמ היה םעה דחא לש וידיסחמ "ריעצ בר"ש ,רוהט יליכשמ חנומ
רומשל חכב הסנמ היסכודותרואהמ קלחש אוה לרוגה קוחצו ,הצוחה טעבנ ,ויתודוסי
םגו ,חוכיוב היונש ידוהיה םירפסה ןוראל השיגה םצע ,לשמל ךכ .סומרה ודובכ לע
ןיב ללכ ךרדב רכמנ ידוהיה םירפסה ןורא יכ ,תישעמ תועמשמ ןיא הזה חוכיול
ןויצ לש שוריפה אהי ,ןויצ יכרד ךא ,המק לארשי תנידמ .ךרוצ םהב ןיאש תונובזע
.ללובתמו ךלוה תוצופתב ידוהיה םעהמ 70% .דעומ יאב ילבמ תוליבא ,אהי רשא
.דוחיה ריש תמ חותינה םע דחי ךא ,חילצה ןילרב והיעשי חסונ תנביגה חותינ

 
בצמ .םהילא קוסנל הרומא התיה איהש םיהבגל האירמה אל תידרחה תודהיה םג
תידרחה תודהיה רשאכ ,םויה קרו .קדצבו - ךרדו הבשחמ תוצירפ קנח םוריחה
ןיערגה יכ ,םינשבכה רחאל תובישיה םלוע לש אלפומה שודיחה תדבוע רואל הנימאמ
איה ,תומת אל התעלותו הבכת אל השיא יכ ,םלועל םתיי אל תומוחה תרימשל ינויחה
.החוורל תומישנ המכ םושנל תלגוסמ

 
דצל יטנטל שואי לע ססובמה ,דאמ רזומ ףתושמ הנכמ םקש ,אוה אצויה לעופה
רבטצמ ,הז ףתושמ הנכמ .ויהי רשא ףוסניא ותואל םינכתה ויהי ,ףוסניאל ההימכה
ןבר תיב לש קונית .ידרחה רוביצב םייקתהלמ הלדח אל םלועמש ףותישה תרכהל
אל ידרחה רוביצה ."אוה לארשי ,אטחש יפ לע ףא ,לארשי" יכ ,לודגה ללכה תא הנוש
,אהת רשא סומלופה תופירח אהת ,ויחא לע רתול ןכומ ונניא אוהו רתוול ןכומ היה
,לודגה וקלחב תוחפל ,ינוליחה רוביצה םג .אהת רשא תחטומה האנישה תמצוע אהת
אלו תויהל לוכי היהש המ לע בצעתמ ,יטנתואה ובצמב ,ומצע ןיבל וניב ,יורש ותויהב
.ןשיו שדח ןיב ףצרה קותינ לעו ,ודבאש רבעה תורצוא לע ,היה

 
תמחותמ הנניא היעבה יכ רוכזל שי ,השוחתהו העדותה םוחתב וללה תורכהה דצל
תוקתנתה דע תודרפיהב תעגונו םוהת דע תבקונ אלא ,דבלב יאבצה סרטניאה רושימב
רושימב קר דדמיש ול רוסא ,רצוויש ןורתפה םג .הזמ הז םיידוהי םירוביצ לש
.יאבצה סרטניאה

 
איבי אוה .ותובישחב םיזגהל השקש רשג קזחי ,רצויי םא ,רצוויש ןורתפה
ןיב תוכיפהמל הפצמש ימ .םירוביצ ןיבש שגפמה םצעמ וטקפ הד תרצונה היצרגטניאל
םייתרבח םיכילהת .םייתרבח םיכילהת לש הקימנידהמ םלעתמ ,ןיע ףרהב םירוביצ
וזכ היצרגטניא .בצ ידעצב הזל הז םיברקתמ םירוביצו דחא דעצב דימת םיליחתמ
תא הנכמה םדאו םדא לכל הבושח איה ,ידוהיה םעה לש יסיפה םויקל קר אל הבושח
.תוירסומ תושירד ביצמ ךא ,ההז וניא םלועל "רחאה"ש הרכה ךותמ ,ידוהי ומצע

 
רושימב הבוגת יוריג לש םימכחותמ םינונגנמ תלעפהב קר אצמיהל לוכי ןורתפה
יוצמש המ תא חגנל תחת ,הלאכ םימכחותמ םינונגנמ ליעפיש ימ .יטסירויווהבה
יכ הארי ,רחא רוביצ לש וחומ תספוקב יוצמש המ םע ,הז רוביצ לש וחומ תספוקב
.לכה תא םיהדי םוקיש ןורתפה

 
.רתוי הקזח הבוגתה רתוי קזח יורגהש לככש ,איה הבוגת-יוריג ינונגנמ לש םתויקוח
.יוריגב דקמתהל שי ןכל

 
אליעלו אליעל הלועה ,ףוטילה לש רידאה וחוכ תא היהי הז עגמלו ,עגמ רוצי הז יוריג
ןכומ ונניא ידרחה רוביצה .דסח לש העש םויה שי .תורבודמ םילימ לש תובבר יבירמ
םייח לולסמב רוחבל תמאב הצורש ימ לע סויג הפכי אל ויפל ןורקעה תריבשל םיכסהל
ךות ובצועיש ,םינווגמ תוריש ילולסמל םיכסהל ןכומ אוה ךא ,ותונמוא ותרותש
- ותונמוא ותרות - הזה ראותהש הלא לכל ודמעויש ,םיבייחתמה םינוזיאה לע הרימש
,ןכ לע רשא .תדמתמ םייח ךרדכ ותניחבמ ירשפא יתלב רגתא אוה ,םיראתבש בגשנה
.איה םימשב אל

 
וק ךא .ןיעה ןמ ,םימעפל ,םלעתמ אוהש דע קד הכ אוה הז וק .ןילובגה וקב זכרתהל שי
אוה ,תאז םע דחיו .קדבנ ןיא דע קדה ןמ קד וק דימת אוה ,תושמשה ןיב ומכ ,ןילובגה
.תודוקנ לש ףוס ןיא ,וק לכ ומכ ,ללוכ

 
.ןתוא תוצמלו הזה וקבש תודוקנה תא שפחל תביחמ הנובתה

 
תוקדה קר .ןילובגה וקל רבעמש םיחטשמה לכב תוננובתהה תא תועשהל שי ךכ םשל
ןה ולאו ,"דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו" רמול ונל תורשפאמש הלא ןה תושמשה ןיבש
תויקוח לכל לעמ ,ןיד לכל לעמ ,םימחרהו דסחה לש ,הריציה לש תולודגה תוקדה םג
.תרזוגה הנובתה ןמ הלעמל ףאו

ד"וע ,טורניו 'י ר"ד

 

 
הדעוה םעטמ קוחה תעצה :'ד תפסות

 
ידימלתל תובציתה תיחד) ןוחטב תוריש קוח תעצה
- ס"שתה ,(העש תארוה) (םתונמוא םתרותש תובישי
2000


 

 

 
- הז קוחב (א) .1

 
;1986 - ו"משתה ,[בלושמ חסונ] ןוחטב תוריש קוח - "ןוחטב תוריש קוח"

 
,דבלב םיינרות םידומיל םהב םימיקתמש ,ללוכ וא הבישי - "הבישי"
;8 ףיעס יפל ןוחטבה רש הז ןינעל עבקש המישרב םילולכהו

 
ןיבו רכשב תישענ איהש ןיב ,רכש הרובע לבקל לבוקמש הדובע לכ - "קוסיע"
,תיעוצקמ הרשכה ,םיינרות םידומיל םניאש םידומיל ,רכשב אלש תישענש
;תונקתב עבקייש רחא קוסיע לכ ןכו

 
תוריש קוחב םהל תעדונה תועמשמה אהת הז קוחב םיחנומה ראש לכל (ב)
.ןוחטב

 

 
תונשרפ
דעומ תא וצב תוחדל ןוחטבה רש יאשר ,ןוחטב תורישל דעוימ תשקבל .2
תיחד וצ - ןלהל) ןוחטב תורישל וא תויאופר תוקידבל ,םושירל ותובציתה
:הלא לכ וב ואלמתה םא (תוריש

 
תועש שמחו םיעבראמ תחפי אלש ףקיהב ,רידס ןפואב הבישיב דמול אוה (1)
;תונקתב ועבקיי רשא השפוח תופוקתב טעמל ,עובשב

 
;הבישיב וידומיל לע ףסונ קוסיע לכב קסוע וניא אוה (2)

 
תויארה תדוקפל 15 ףיעסל םאתהב ןתינש ריהצתב ,ריהצה אוה (3)
;(2) -ו (1) הקספב םיאנתה וב םימיקתמ יכ ,1971 - א"לשתה ,[שדח חסונ]

 
הקספבש יאנתה וב םיקתמ יכ בתכב רשיא דמול אוה וב הבישיה שאר (4)
יאנתה וב םיקתהל לדח םא ,םוי 30 ךות ,דקופל עידוהל ביחתהו ,(1)
.רומאה


 
תייחד
תוריש

.תחא הנש לע הלעת אלש הפוקתל ןתניי 2 ףיעס יפל וצ (א) .3

 

 

 
דבלבו ,תעל תעמ 2 ףיעס יפל וצ תתלו רוזחל יאשר ןוחטבה רש (ב)
שודיחל רבוע שדחמ ונתניי (4)2 -ו (3)2 םיפיעס יפל רושיאהו ריהצתהש
.וצה

 
אלא ,רומאה ףיעסב םיאנתה וב םימייקתמש ימ לכל ןתני 2 ףיעס יפל וצ (ג)
םירשפאמ םניא לארשי תנידמ לש ןוחטבה יכרצש ןוחטבה רש ענכוש םא
.תאז

 

 
תוארוה
רבדב
ןתמ
וצה

םיאנתה וילע לח וצהש ימב םייקתהל וכישמיש יאנתב ןתני 2 ףיעס יפל וצ .4
תויהל וצה לוכיו ,ופקותב וצה דוע לכ (2)2-ו (1)2 םיפיעסב םירומאה
.ןוחטבה רש עבקיש יפכ ,םיפסונ םיאנתב הנתומ

 

 
םיאנת
תיחדל
תוריש

םינש שמח ךשמב הז קוח יפל וצ וילע לחש ןוחטב תורישל דעוימ (א) .5
דעומ תא וצב תוחדל ןוחטבה רש יאשר ,הנש 23 ול ואלמו ,תוחפל
אלש הפוקתל ןוחטב תורישל וא תויאופר תוקידבל ,םושירל ותובצייתה
;הנש התואב 2 ףיעסבש םיאנתה וב ומיקתי אל םא םג ,תחא הנש לע הלעת
.ןוחטבה רש עבקיש יפכ ,םיאנתב הנתומ היהיש לוכי הז ףיעס יפל וצ

 
.תחא םעפמ רתוי ןוחטב תורישל דעוימל הז ףיעס יפל וצ ןתניי אל (ב)

 
.הז ףיעס יפל וצ לע ולוחי (ג)3 ףיעס תוארוה (ג)

 
וצ תתלו רוזחל ןוחטבה רש תוכמסב עוגפל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא (ד)
.2 ףיעסבש םיאנתה וב ומיקתה בושש אבצ אצויל 2 ףיעס יפל


 
תנש
הערכה

רוטפ ,תוחפל הנש ךשמל יחרזא תוריש תרישש ןוחטב תורישל דעוימ (א) .6
.רידס תוריש תבוחמ

 
הנשב םימי 21 ךשמל יחרזא תוריש תרישש ןוחטב תורישל דעוימ (ב)
.הנש התואב םיאולימ תוריש תבוחמ רוטפ ,תוחפל

 
תוקידבל ,םושירל ותובצייתה דעומ תא תוחדל יאשר ןוחטבה רש (ג)
.יחרזא תורישב תרשמה ןוחטב תורישל דעוימ לש ןוחטב תורישלו תויאופר

 
החוור ,תואירב ,ןוחטב תורטמל תוריש - "יחרזא תוריש" ,הז ףיעס ןינעל (ד)
,םינפ ןוחטבל רשה תמכסהב ןוחטבה רש עבקיש תונקתל םאתהב ,ךוניח וא
תדעו רושיאבו ,ןינעה יפל ,ךוניחה רשו החוורהו הדובעה רש ,תואירבה רש
.תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה

 

 

 
הז קוח יפל וצ וילע לחש ןוחטב תורישל דעוימ לע אלא לוחי אל הז ףיעס (ה)
.הנש 24 ול ואלמו ,תוחפל םינש שש ךשמב

 

 
תוריש
יחרזא

םאתהב ועבקנש םיאנתה תא םייקל בייח הז קוח יפל וצ וילע לחש ימ (א) .7
.ןינעה יפל ,5 ףיעס וא 4 ףיעסל

 
וא (1)2 םיפיעסב רומאה וב םייקתהל לדחו 2 ףיעס יפל וצ וילע לחש ימ (ב)
םוי 30 ךות וירוגמ םוקמל בורקה סויגה תכשלב בצייתהל בייח (2)2
.ךכ לע עידוהלו

 
ותובציתה דעומש ימ בייח ,הז קוח יפל וצ לש ופקות תפוקת המיתסה (ג)
רחא דעומ עבקנ אל םא ,סויגה תכשלב םימי העבש ךות בצייתהל החדנ
.ותובציתהל

 

 
תובוח
לחש ימ
וצ וילע

תצלמה יפ לע ,הז קוח ןיינעל תורכומה תובישי תמישר עבקי ןוחטבה רש .8
הדימ תומאל םאתהבו ,רדסהה תובישי דוגיא וא לארשי ץראב תובישיה דעו
איהו ,תומושרב םוסרפ הנועט הניא תובישיה תמישר ;תונקתב ועבקיש
.תונקתב עבקתש ךרדב רוביצה ןויעל דומעת

 

 
תמישר
תובישי

וליאכ הז קוח יפל ןתינש וצ םיאור ,ןוחטב תוריש קוחל 38 ףיעס ןינעל .9
.ןוחטב תוריש קוחל 36 ףיעס יפל ןתינ

 

 
לוטיב
וצ

36 ףיעס יפל ןוחטבה רש תוכמסמ עורגל ידכ הז קוח תוארוהב ןיא (א) .10
.ןוחטב תוריש קוחל

 
.ןוחטב תוריש קוח תוארוה ולוחי ,הז קוחב רדסוה אלש ןינע לכב (ב)

 

 
תרימש
תוארוה
קוח
תוריש
ןוחטב

קוחל (2)2 ףיעסו ,ירבעה חולה יפל היהי הז קוח יפל םיליג בושיח .11
.לוחי אל ןוחטב תוריש

 

 
בושיח
םיליג

םייונישב ,הז קוחל עגונה לכב לוחי ןוחטב תוריש קוחל 46 ףיעס .12
.םיביוחמה

 

 
ןישנוע
תוכמסה טעמל ,הז קוח יפל ויתויוכמס תא לוצאל ישאר ןוחטבה רש .13
.תונקת ןיקתהל

 

 

 

 

 
תליצא
תוכמס

ץוחה תדעו רושיאב ,ךמסומ אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ ןוחטבה רש .14
- הלא םיניינעב ראשה ןיבו ,ועוציבל תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש ןוחטבהו

 
;הז קוח יפל תושקב תשגה יכרד (1)

 
;2 ףיעס יפל השקב תשגהל םימדקומ םיאנת (2)

 
;2 ףיעס יפל םירושיאו םיריהצת תשגהל םידעומה (3)

 
רפסמ ,יחרזא תורישל הלבקה יכרד תוברל ,6 ףיעס יפל יחרזא תוריש (4)
םיתרשמה לע חוקיפהו ,תורישה ידעי תעיבק ,יחרזא תורישב םיתרשמה
;יחרזא תורישב

 
.8 ףיעס יפל הבישיב הרכהל םיללכהו םיאנתה (5)

 

 
עוציב
תונקתו

.ומוסרפ םוימ םינש שמח הז קוח לש ופקות (א) .15

 
ךיראהל ,הלשממה תעצה יפ לע ,תיאשר תסנכ לש ןוחטבהו ץוחה תדעו (ב)
םינש שמח לע הנילעת אלש תופסונ תופוקתל הז קוח לש ופקות תפוקת תא
.תחא לכ

 

 
תארוה
העש


 

 

 

 


.ןלהל ואר [1][1]
.ןלהל ואר [2][2]
.ןואג הידעס ברל תועדו תונומא [3][3]
.םסרופ םרט [4][4]
.'חפ ףד ,תבש [5][5]
םידימלתה רפסמ לע הסכמ הלעפוה אל םלועמ לעופב יכ ,תאז םע ,ןייצל יואר [6][6]
שקבש דימלת החדנ אל םלועמש הז ןבומב ,(םיינרותה תודסומה רפסממ לידבהל)
.האלמתנ רבכ הנש התואל הסכמהש קומינב "ותונמוא ותרות" רדסהל ףרטצהל
.107 'מע ,ו"משתה ח"ס [7][7]
.'חכ ,אמוי [8][8]
.'וק ,תובותכ [9][9]
.םש ,י"שר [10][10]
.םש ,י"שר [11][11]
.17 'מע ,תופסותה ילעב ,ךברוא 'א 'א [12][12]
.18 'מע ,םש [13][13]
.םש [14][14]
.'א עשוהי [15][15]
.בויא [16][16]
.'חכ ףיעס ו"מר ןמיס העיד הרוי [17][17]
.'אכ ףיעס ,םש [18][18]
.'גכ ףיעס ,םש [19][19]
.'הכ ףיעס ,םש [20][20]
.א"מרה תהגה ,'אכ ףיעס ,םש [21][21]
.'ד ףיעס ,םש [22][22]
.69 ,בקעי ילהאב ,ףסא 'ש [23][23]
.הלוצמ ןווי ,רבונה עטנ 'נ [24][24]
תודלותל ר"זש ןמלז זכרמ ,התווהתהב תיאטילה הבישיה ,רפפמטש 'ש [25][25]
.92 ,(ה"נשתה ,םילשורי) ,לארשי

 
ינמאנ ,ל"הצמ תובישי ידימלת רורחש לע :הכלהכ סויג ,ןהכ 'י ,לשמל ,ואר [26][26]
.29 ,(ד"נשתה ,םילשורי) יתדה ץוביקה - הדובעו הרות
םיאבומ "ותונמוא ותרות" רדסהל םיעגונה םיירוטסיהה םיכמסמה לכ [27][27]
.הדעוה ןובשחו ןידל 'ו חפסנב
.םסרופ אל ,ןוחטבה רש 'נ גלפ 7781/96 ץ"גב [28][28]
ןוחטב תוריש קוח .ןוחטב תוריש קוחב ותועמשמכ - "אבצ אצוי" הז ךרוצל [29][29]
(ב"שלמ) "ןוחטב תורישל דעוימ" חנומה תא ןכו "אבצ אצוי" חנומה תא רידגמ
:ןמקלדכ

 
:הלאמ דחא אוהש עובק בשות וא ילארשי חרזא - "אבצ אצוי""

 
;עבראו םישימח ליג דע הרשע הנומש ליגמ רבג (1)

 
;הנומשו םישולש ליג דע הרשע הנומש ליגמ השא (2)

 
תורישל בציתה אל ןידעש עובק בשות וא ילארשי חרזא - "ןוחטב תורישל דעוימ"
:הלאמ דחא אוהשו ןוחטב

 
;עבראו םישימח ליג דע הרשע עבש ליגמ רבג (1)

 
".הנומשו םישולש ליג דע הרשע עבש ליגמ השא (2)

 
דע תובישי ידימלת יבגל הנש יצחל תחא - ילארשי תדעו תוצלמה םושי זאמ [30][30]
.25 ליג
הצרא ועיגה םא ,רצוקמ רידס תורישמ םינהנ םישדח םילוע םג יכ ,ןיוצי [31][31]
.םימיוסמ םיאנתב ,18 ליג רחאל
יסויג ואפקוה 1993 - 1992 םינשב יכ ,ןיוצי ףרגב םינותנה תרהבהל [32][32]
תרגסמב יכ ,ןיוצי דוע .א"גהל לויחה קספוה 1991 תנשמ לחה יכו ,םיאולימה
הפוקתל תובישיב דומלל ונפ הליחתכלמש םידימלת םג םיללכנ רדסהה ןמ םישרופה
אלו תורישל סויגל םיסחיתמ הבוח תורישל סויגה ינותנ יכ ,ןיוצי ףוסבל .הרצק
רפסמ רבדב םינותנל ;(םייאבצ םיחנומב ,"תורישב תודירשה") תורישה תפוקתל
לעופב םיתרשמו רידס תורישל םיסיגתמ ,םהידומיל תא םיקיספמה הבישיה ידימלת
.ןלהל תטרופמ הלבט ואר ,יתועמשמ תוריש
לא םיעיגמ תובישיב םידומילה ןמ םישרופה תובישיה ידימלת לש רכינ קלח [33][33]
םירחא םיישיא םינותנ וא םידלי תובורמ תוחפשמ ילעב םה רשאכ תיאבצה תכרעמה
.הדש תודיחיב תוריש אלש יאדובו ,ישממ יאבצ תוריש םהל םירשפאמ םניאש
קוחל 36 ףיעסב תועובקה תויוכמסל םאתהב ןוחטב תורישמ םירטופמ הלא םידימלת
יכרוא תלבט ואר) אבצה תונוטלש לש העובקה תוינידמל םאתהב םא ,ןוחטב תוריש
ןלוכ ,הלא רוטפ תוטלחה .דחאו דחא לכ יבגל תינטרפ הטלחהב םאו (ליעל תורישה
."רוטפ תטלחה" תחת םישרתב תוגצומ ,דחי
.226 'מע ,ז"לשתה ח"ס [34][34]
.987 ,(ח"נשתה ,םילשורי) 48 הנידמה רקבמ ןובשחו ןיד ואר [35][35]
;הנשב שיא 140 - ינרותה ךוניחה ןיעמ ;הנשב שיא 130 - יאמצעה ךוניחה [36][36]
שיא 5 - יעוצקמה ךוניחה זכרמ ;הנשב שיא 12 - דליה תירק ;הנשב שיא 12 - ד"בח
.הנשב
15 ןכו ינרותה ךוניחה ןיעמ תשרל הנשב שיא 20 לש ןה הז רדסהב תוסכמה [37][37]
.ד"בח לש ךוניחה תשרל הנשב שיא
וב שיא 104 - ינרותה ךוניחה ןיעמ ;תינמז וב שיא 104 - יאמצעה ךוניחה [38][38]
.תינמז
.תינמז וב שיא 100 לש תללוכ הסכמ הז רדסהל [39][39]
.תינמז וב שיא 100 לש תללוכ הסכמ הז רדסהל [40][40]
.הנשב שיא 20 לש הסכמ העבקנ הז רדסהל [41][41]
.הנשב שיא 25 לש הסכמ העבקנ הז רדסהל [42][42]
תינגס ,רד דרו 'בג לש התריקס דוסי לע ךרענ ירקיעה ילכלכה עקרה טוריפ [43][43]
תוכלשהל עגונב לכה ,רצואה דרשמב הנידמה תוסנכהו הלכלכה ףגא לע הנוממה
הדעוה ןובשחו ןידל תפרוצמ וז הריקס ."ותונמוא ותרות" רדסה לש תוילכלכ ורקמה
.'י חפסנב

 

 
ףגא תודבועו ,רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה ןגס ,ץלפ 'ח רמ [44][44]
.'אי חפסנב הדעוה ןובשחו ןידל תפרוצמ הריקסה .םיביצקתה
תובישיב הכימתה ,תותד ינינעל דרשמה םעטמ םינותנה תריקסב ליעל רומאכ [45][45]
.ח"ש 534,000,000 לע 1998 תנשב הדמע םיללוכבו
לע ,גיצה ,הדעוה ינפב עיפוהש ,"ימע תב" ןוגרא לש יללכה להנמה יכ ןיוצי [46][46]
ינותנמ םיכומנה םינותנ ,לעופב ימואלה תורישה תא תוליעפמה תותומעה תדובע דוסי
ןוגכ - תוהז ןהש ,תועובקה תויולעל רבעמ) 30% - 20% לש ףקיהב רצואה דרשמ
.(הלאב אצויכו ,םיררחושמ םילייחל תויוכז
.154 'מע ,ו"לשתה ח"ס [47][47]
.1 'מע ,'א תפסות ר"ע ,ח"שתה ח"ס [48][48]
ירקיעה הקיקחה רבד ,השעמל .ןוחטב תוריש קוחל (ח)17 ףיעס וושהו ואר [49][49]
ןוילעה דוקיפה תארוה :ינש גרדמ הנשמ תקיקח אוה אבצה תודוקפ תא רידסמה
תועמשמכ ,אבצ תדוקפ לש דמעמ אוה הדמעמ רשא ,ל"הצב עבקה תוריש 3.0501
.171 'מע ,ו"טשתה ח"ס ,1955 - ו"טשתה ,יאבצה טופישה קוחב הז חנומ
- ה"משתה ,[בלושמ חסונ] (תואלמג) לארשיל הנגה אבצב עבקה תוריש קוח [50][50]
.142 'מע ,ה"משתה ח"ס ,1985
ח"ס ,1999 - ט"נשתה ,(10 'סמ ןוקית) [בלושמ חסונ] ןוחטב תוריש קוח [51][51]
.22 'מע ,ט"נשתה
.202 'מע ,ח"נשתה פ"י ,1998 תנשמ תויוכמס תליצא בתכ ואר [52][52]
.238 (1)דכ ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רקב 40/70 ץ"גב [53][53]
.81 (1)ול ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלסר 448/81 ץ"גב [54][54]
.708 (1)ול ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלסר 2/82 נ"ד [55][55]
.421 (4)ול ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלסר 179/82 ץ"גב [56][56]
.441 (2)במ ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלסר 910/86 ץ"גב [57][57]
ץ"גב) 481 (5)בנ ד"פ , ןוחטבה רש 'נ ןייטשניבור 715/98 ,3267/97 ץ"גב [58][58]
.(רלסר - 715/98 ץ"גב ;ןייטשניבור - 3267/97
.2173 'מע ,ח"לשתה ת"ק [59][59]
.2176 'מע ,ח"לשתה ת"ק [60][60]
.64 'מע ,ס"שתה ח"ס ,2000 - ס"שתה ,(11 'סמ ןוקית) ןוחטב תוריש קוח [61][61]
רדסה לשמל ומכ ,םיוולנ םירדסה לש הכורא הרוש "ותונמוא ותרות" רדסהל [62][62]
רדסה ,ל"וחב תיתליהק תוחילשב םינבר רדסה ,הבושתב םירזוח רדסה ,לעופב םינבר
םילייח םירומ ירדסה ,סויג תיחדב םירומ רדסה ,"דמללו דומלל" רדסה ,םיר"ומדא
,(ינרותה ךוניחה ןיעמ ,יאמצע ךוניחה) םינושה הימרז לע ידרחה ךוניחה תכרעמב
רדסה תיגוסב עבקיש רדסה לכב הניחבו תובשחתה ,ןויע םינועט ויהי הלא לכ .דועו
."ותונמוא ותרות"
.רבחמה תושרב ,אלמה וחסונב ,אבומ רמאמה [63][63]
,79 13 אבצו טפשמ ,"לארשיב אבצה לע תויתקוחה תולבגמה" ,ןונ 'א ואר [64][64]
.(1999) 100 - 99
.םסרופ אל [65][65]
.קספנ םרט [66][66]
אלב םג םינגומ םה וניהד ,"הרימש םיכירצ םניא םימכח ידימלתו םינבר" [67][67]
.הרימש םהילע תדקפומש
ותדיריו הלשממה ןמ ותורטפתה םע ל"הצ ילייחל ןוירוג ןב 'ד תרגא ךותמ [68][68]
ןקזה ,(תכרוע) דלפטסוא 'ז :ואר רוקמל .(7.12.53) ד"ישתה תבטב 'א ,רקוב הדשל
לת) רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,ןוירוג ןב דוד לש תוישיא תורגא רחבמ - םעהו
.(ט"משתה ,ביבא
.'זט ,'וט רבדמב [69][69]
.א"ע ,וט ,אמק אבב [70][70]
.ב"ע ,'הל ,תוכרב [71][71]
.'א עשוהי [72][72]
.י"שר - ץרא ךרדב קוסעי אלש [73][73]
.'אי םירבד [74][74]
,תוירבה ךרוצ ידיל אובת םאש ,ץרא ךרד גהנמ הרות ירבד םע םהב גהנה [75][75]
.י"שר - הרות ירבדמ לטביל ךפוס
.'ד הנשמ 'ה קרפ [76][76]
.'י הכלה 'ג קרפ ,הרות דומלת תוכלה [77][77]
.םש [78][78]
.הרשע עבראה האמה ,הקירפא ןופצ ,ןארוד חמצ ןב ןועמש יבר [79][79]
.ח"מק - ב"מק םינמיס ,'א קלח ,ץ"בשת ת"וש [80][80]
.לבויו הטימש תוכלה ףוס [81][81]
.'א הכלה ,'ה קרפ [82][82]
.'ד הכלה 'ז קרפ ,םש [83][83]
.26 הרעה ליעל ,ןהכ 'י ואר [84][84]
.א"ע 'י הטוס [85][85]
.ג"מר 'יס העד הרוי [86][86]
.ב"כק םיליהת [87][87]
.א"ע ,'י ,תוכמ [88][88]
ליגב םיפרטצמה רפסמ יפלו ,ירקיעה סויגה ןותנשל סחיב םיגצומ םינותנה [89][89]
ןמ קלח ןיב המאתה רסוח תויהל יושע ןכ לעו ,רחא סיסב לע םינותנה וגצוה רבעב ;18
תונובשחו םינידבו םירחא םיירוביצ םיכמסמב וגצוהש םינותנ ןיבל הלבטבש םינותנה
.םירחא
סויגה תנש רחאלש סויגה תנש) ןרותה ןותנשה לש ץרמב 31 םויל ןוכנ [90][90]
.(תירקיעה
תויאופרה תוקידבה ,תוילכלכ רסוחו תוליעי ימעטמ ,וקספוה 1995 תנש זאמ [91][91]
ףקיהב םיוסמ לודיגל ,ןבומכ ,איבה רבדה ."םתונמוא םתרותש" תובישי ידימלת לש
עצוממה ןותנכ - ךרעל 5% לש ףקיהב אוה ורועש רשא ,הנש ידמ רדסהל םיפרטצמה
ינוידב) לארשיב תיללכה היסולכואה ברקב תואירב ימעטמ ןוחטב תורישמ םירוטפ לש
הז ןינעל תיתועמשמ םינוש ויה אל תובישיה ידימלתו יכ סויג להנמ שאר רסמ הדעוה
.(תוקידבה וקספוה הב ,1995 תנשל דע היסולכואה רתימ
רוטפה יאליג תא שדחמ גרדל ילארשי תדעו ח"וד תצלמה המשוי וז הנשב [92][92]
ליגב תובישי ידימלת ןוחטב תורישמ רוטפל רתיה ןיבו) םידלי ילעב תוחפשמ ידימלתל
העברא ילעב הלעמו 35 ליגב תובישי ידימלתו רתויו םידלי השימח ילעב הלעמו 31
ידימלת לש ללוכה םרפסמב הלולת הדיריל ליבוה וז הצלמה לש המושי .םידלי
,תוכרעהה יפל ,1999 תנשב עיגהל היה יושע רשא ,"םתונמוא םתרותש" הבישיה
.שיא 32,000 לע הלועה ףקיהל
םרט 1999 סויגה תנש ןכש ,דבלב םייקלח םה 1999 תנש יבגל םינותנה [93][93]
.הדעוה ןובשחו ןיד לש ותביתכ דעומב המיתסה
םידעוימ לש ,רתויה לכל הנשב תורשע המכ ,דואמ ןטק רפסמ ,דגנמ ,םייק [94][94]
םא ,רידס יאבצ תוריש םמויסב םיביחמה תוריש ילולסמל םיסנכנה ןוחטב תורישל
דומלל רובעל רושיא םילבקמהו ,(רדסה תובישי ,תויתבישי תוניכמ) יקלח םאו אלמ
."ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב תובישיב
ןבומכ םיללוכ םהו ,18 ליגב ודדמנ ,ליעל רבסוהש יפכ ,תופרטצהה ינותנ [95][95]
םה ןכו ,הלבטב םיאבה םירוטב טרופמכ - יאבצ תורישל ןכמ רחאל ובזעש הלאכ
התוא זאמ ןכש ,וקדבי םא יאבצ תורישמ ורטופיש הלאכ ,1995 תנש זאמ ,םיללוכ
."ותונמוא ותרות" רדסהל םיפרטצמה לש תויאופרה תוקידבה וקספוה הנש
רשפאמה ירעזמה תורישה ךרוא אוהש ,םישדוח השש לע הלועה תוריש [96][96]
יפל עוצקמ ותואב רידס תוריש תרשל ןכו והשלכ יאבצ עוצקמל תיסיסב הרשכה רובעל
רידסה תורישה ךרוא המיחל ידיקפתבו הדש תודיחיבש ,ןבומכ .אבצה יכרצ
.םישדוח רשע הנומשכ לע דמוע אוהו ,רתוי הברה הובג אוה ירעזמה יתועמשמה
ותרות" רדסה תא םיבזועה לש העירכמה תיברמה יכ ,הארמ ןויסנה [97][97]
תונושארה םינשה שולשב תאז םישוע יתועמשמ רידס תורישל םיסיגתמהו "ותונמוא
םיאליגל דע רדסהה לש הביזעה יסחי ןפואב הנטק 21 ליג ירחא .םהידומילל
ילעבו םיאושנ ללכ ךרדב םה םיבזועה הלא םגו ,(הלעמו 28 - 26) תיסחי םירגובמה
תוחוכב תורישל םירבעומו החפשמ ימעטמ רידס תורישמ םירטופמ םהו ,םידלי
אלא הז רשקהב תמלוה תונימאו לקשמ ילעב םינותנ גיצהל ןתינ אל ,ךכיפל .םיאולימה
.תיטנוולרה סויגה תנשמ םינש שולש םות רחאל
םרט 1999 סויגה תנש ןכש ,דבלב םייקלח םה 1999 תנש יבגל םינותנה [99][98]
.הדעוה ןובשחו ןיד לש ותביתכ דעומב המיתסה
.הז ןותנ ןינעל םג הפי ליעלד הרעהה [98][99]
.21 ליגב ,ל"הצב םילבוקמה םיללכה יפ לע ,דדמנ הדילה ןותנש יוצימ [100][100]
םינותנ ןידע ןיא ,21 ליגב רומאכ דדמנ הדילה ןותנש יוצימו רחאמ [101][101]
,ךליאו 1979 הדילה ןותנשמ "ותונמוא ותרות" רדסהל םיפרטצמה רפסמ יבגל םייפוס
.18 ליגב תדדמנ איהשכ תופרטצהה רבדב ליעל וגצוה רבכש םינותנה םה םינותנהו
ןכש ,18 ליג יפל הדידמב םג דבלב םייקלח םה 1999 תנש יבגל םינותנה [102][102]
.הדעוה ןובשחו ןיד לש ותביתכ דעומב המיתסה םרט 1999 סויגה תנש
,הדולי ינותנ לע תונעשנה תויזחת סיסב לע ודבוע הלבטבש םינותנה [103][103]
לש תוהשה תופוקת רבדב םיחותינו ,ידרחהו יתדה ךוניחה תוחתפתה תומגמ
."ותונמוא ותרות" רדסה תרגסמב םיפרטצמה
לש םיכרעומה היטסה ילוש םתועמשמ ןותחת ךמס חוורו ןוילע ךמס חוור [104][104]
.תויזחתה
.60 'מע ,ה"משתה ח"ס [105][105]
רחא ללוכב דומלל בייח תחאה םויה תיצחמב ללוכב דמולה דימלת [106][106]
תיקלח הפיפח תמיק ,ךכש ןוויכמ .ורובעב הכימת תלבקל יאנתכ הינשה םויה תיצחמב
.הלא םידימלת לש םרפסמב
E. Berman, Sect, Subsidy and Sacrifice: An Economists [107][107]
View of Ultra Orthodox Jews, The Jerusalem Institute for Israel Studies
.(Jerusalem, 1998)
,1998 תנש תישארב לועפל הלחה (יללכ ימואל תוריש) ך"לש תתומע [108][108]
המסרפ העונתה .לארשיב יללכה יחרזאה ימואלה תורישה תא םדקל תשקבמה העונתכ
.הידרשמל ועיגה תוינפ יפלאש ךות ,רוביצב הבחר הכימתל התכזו םיברב היתודמע תא
תבוח ליטיש ,יללכ ימואל תוריש קוח תקיקחל תירוביצ האירק םג המזי העונתה
יאבצ תוריש םיתרשמ םניאש ימ תוברל ,הנידמה יחרזא לכ לע לארשיב ימואל תוריש
תורשע ומתח הילע המוצע לש תנוכתמב םיבותכב הצפוה וז האירק .איהש הביס לכמ
.לארשי יחרזאמ םיפלא

 
לע ןכוהש הדמע ריינ עקר לע התשענ הדעוב עיפוהל ןליא רמ לש ותנמזה [109][109]
.הדעול שגוה רשאו םילשוריב תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ תרגסמב ודי
.332 ,ליעל ,תיתקוח תונשרפ - טפשמב תונשרפ ,קרב 'א [110][110]
.1011 - 987 ,(ח"נשתה ,םילשורי) 48 הנידמה רקבמ ןובשחו ןיד ואר [111][111]
.16 'מע ,םש [112][112]
אצומש - הרצקו ,ךרדה ךיראמש - הכורא ,י"שר יפל .ב"ע ,'גכ ,ןיבוריע [113][113]
.סנכיל יונפ ריעה אובמ
רדסה תובישיב םידימלת םג .ידרחה רוביצהמ םה םיפרטצמה לכ אל [114][114]
דמעמב םיהוש "ימואל-יתד" וא "יתד-ינויצ" הנוכמה רוביצה ךותמ םיאבה ,תומיוסמ
םתנווכ .רידס תורישל םסויג ינפל ,םייתנש וא הנש לש הפוקתל "ותונמוא ותרות"
דומילב ךישמהל תנמ לע םתוריש תא המ-ןמז ךשמל תוחדל איה תרהצומהו הרורבה
טעמל ,הלא םיריעצ .תיתועמשמ הפוקתל וא אלמ רידס תורישל סייגתהל כ"חאו ,הרות
םהב אל .תומחול תודיחיב ,ללככ ,םיתרשמ ,תיאופר הניחבמ ךכל םירישכ םניאש הלא
.וז הדעו תקסוע
ונדמל .םויב תועש הנומש ךשמב דומיל אוה תורישה תייחד תלבקל יאנתה [115][115]
םיינרותה תודסומהמ קפס אלל ,רימ תבישיב וליפא .השימג איה וז השירד יכ
,תועש הנומש ךשמב הבישיב והש יכ םותחל ללוכה יכרבא םישרדנ ,רתויב םייניצרה
ךכ ,האיציב םידקהלו העגהב רחאל ןתינ יכ םשרנ תוחכונה ספוט יבג לע יכ ףא ,וטורב
."וטנ" תועש עבש אוה שרדנה ילמינימה ןמזהש
Eli Berman, Sect, Subsidy and Sacrifice: An Economists [116][116]
,View of Ultra-Orthodox Jews
The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1998, p. 10.
הבוחהמ לידבהל ,אבצב תרשל יתכלה רוסיא םייק יכ ונינפל ןעט אל שיא [117][117]
תרשל הכלהה יפ לע הבוח תמייק יכ ונעטש ויה ,תאז תמועל .הרות דומלל תיתכלהה
,ןיאצוי לכה הוצמ תמחלמב" :הנשמה ירבד לע ,ראשה ןיב ,וססבתה הלא .ל"הצב
םאה ,הלאשהש ןבומ .('ז הנשמ ,'ח קרפ הטוס) "התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא
.וז הדעו לש התערכהל ןיינע הניא ,ואל םא ,תיתד הבוח אוה ל"הצב תורישה
תומגמ ,תורוקמ :תידרחה הרבחה ,ןמדירפ םחנמ :ראשה ןיב 'ר [118][118]
'פורפ לש וירבד ןכו ,ךליאו 70 'מע ,1991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םיכילהתו
הוותמ תעצה :ל"הצל תובישי ירוחב סויג תלאש" ,ריפס ןועדג ר"ד ;הדעוה ינפב ןמדירפ
תושרל דמעוה רשא ,םסרפתהל דמועה רמאמ) "םייטנוולרה םייוויטמרונה םילוקישל
לש ותמישר ןכו ;19 ,15 ,11-12 ,114 הרעה ליעל ,ןמרב ;(רבחמה תמכסהב הדעוה
.(הדעוה ןובשחו ןידל 'ג תפסות) הדעול השגוהש טורניו בקעי ר"ד ד"וע
רחאל הבישיל ועיגה הפוריאב רימ תבישי ידימלתמ םיבר יכ ןייצל ןיינעמ [119][119]
דילי ,סיאול רודואית ברה לש ויתונורכיזב .םאצומ תוצראב םיינוליח םידומיל
יכ ןייצמ אוה ,1938 - 1935 םינשה ןיב רימ תבישיב דימלת היהש ,דנלריא
םיראת ילעב םיקלח ,ההובג תיללכ הלכשה ילעב םלוכ ויה ץראל ץוחמ םידימלתה
ידימלתמ רכינ קלח ,םויה םג .םירחא תועוצקמבו האופרב ,םיטפשמב םיימדקא
ושידקה יכ הדבועה .הטיסרבינוא ירגוב םהמ ,ל"וח יבשות םה םילשוריב רימ תבישי
רימ תבישיב ההובג המרב הרות דומלל םהמ תענומ הניא םיימדקא םידומילל םינש
.הבישי ינב לש םייח חרוא םייקלו
לא" :אתליכמה פ"ע ,תוצמה תא םתרמשו ה"ד ,ז"י ,ב"י תומש לע י"שר 'ר [120][120]
ןיא ךכ הצמה תא ןיצימחמ ןיאש ךרדכ :תוצמה תא אלא תוצמה תא ארוק יהת
".דימ התוא השע ,ךדיל האב םא אלא ,הוצמה תא ןיצימחמ
צ"גב ,456 ,441 (2)במ ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלסר 910/86 צ"גב 'ר [121][121]
.קרב אישנה לש ןידה קספל 38 הקספ ,ןוחטבה רש 'נ ןייטשניבור 3267/97
.הדעוה שאר בשוי לצא רומש בתוכה לש ומש [122][122]
תנשב .תורחא תויתכלה תועד ועמשוה ,הפוקת התואב םג יכ ןייצל יואר [123][123]
,"תובישיה ישארו ןנברו ןנרמל" הנפומה רשנמ ןיווז ףסוי המלש ברה םסרפ ,ח"שת
תמחלמב ףתתשהלמ םירוטפ םימכח ידימלתו הרות ינבש ,םכל ןינמ וז" :בתכ אוה
ןינמ וז ?הלילח ,ודימשהלו ותולכל וילע דמועה ררוצה רצה דימ לארשי תרזע לש הוצמ
אל םהל ןיא תובישיה ינבש "הרות תעד"ו הקוספ הכלה לש הרוצב םסרפל ,םכל
אל - שפנ תלצהבש ונינש ךכ אל יכו ?םולכ אלו בצייתהל אלו דקפיהל אלו םשריהל
ילודג ידי לע אלא וללה םירבד ןישוע ןיא" - לארשימ תחא שפנ וליפא אלא תושפנ
תורוהל ידכ" (םש ם"במר) םהימכחו (ל"ה ב"פ תבש ,ם"במר ;'ב ד"כ אמוי) לארשי
לש ןובשחהב ... ?(םש ברה ע"ושו ,ח"כש ,ח"וא ,ז"ט) םיברל השעמל הכלה םירחאל
ה"כ םיחספ) "יפט קמוס ארבג אוההד אמד אמליד ,יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ"
םירבדה ."רומג ץראה םע לש ומדל הרותב לודג לש ומד ןיב לדבה םוש ןיא ירה ('ב
.217 'מע ,26 הרעה ליעל ,ןהכ 'י לש ורפסל חפסנב םיאבומ
.Erving Goffman ידנקה גולואיצוסה לש ונושלכ total institution [124][124]
תוביסה ןיב אוהש לוכי תווצמה תרימשב םיישקמ ששחה םג יכ ףא [125][125]
.תערכמ הביס וז םא בר קפסו ,תונורתפ ךכל שי ,יאבצ תורישמ העיתרל
.207 - 103 ,23 הרעה ליעל ,ןהכ 'י ואר וז היגוסב בחרנ ןוידל [126][126]
"םייתרוסמ" ,"םייתד" םירדגומה הלא ןיב לודג לדבה ןיא הז ןיינעל [127][127]
ויה תידרחה הדמעה דגנ ונעמשש רתויב תוינוציקה תודמעה ןיב :אברדא ."םיינוליח"ו
.ימואל-יתדה רוביצה ישנא לש תודמעה
.7 (1)הכ ד"פ ,לארשיל ישארה ברה 'נ יקסבונורוב 10/69 נ"ד [128][128]
.17 (3)זל ד"פ ,הירהנ תייריע 'נ רוצילא ץ"גב ,לשמל ,ואר [129][129]
חרואמ אלא הבישיב םידומילהמ רקיעב עבונ וניא רדסהה ,יתעדלש ןוויכ [130][130]
בייחמ וניא תובישי ינבל תוריש תייחדל תורשפא ןתמ יכ רובס ינא ,ידרחה םייחה
רחא םיאלממה - םיטנדוטס ןוגכ - םירחא םידמולל המוד תורשפא ןתמ קידצמ וניאו
תנמ לע קר ףסונ ינויווש-יתלבו יתייעב רדסה ףיסוהל םוקמ ןיא ףא .םימוד םיאנת
םניאש םיטנדוטסל המוד רדסה תגהנה .םייק ינויווש-יתלבו יתייעב רדסה קידצהל
םא ,תורישמ ענמיהל ,תוססובמ תוחפשממ ,םיליכשמ םיריעצל חתפ רוצית םידבוע
אל ףא .תאזכ תורשפא ןתנית אל ןוכית רפס תיב ומייס אלש הלאל .ךכב וצרי
ןויגיה לכ ןיא .דובעל ילבמ דומלל םילוכי םניא םהו ,םסיכב הטורפה ןיאש םיטנדוטסל
.תלוכי ילעבל אקווד וז תורשפא ןתמב יתרבח
'וט חפסנכ הפרוצש ,גרוב םהרבא תסנכה ר"וי לש ותעצה לשמל ואר [131][131]
תורגסמו יאבצ תורישב ידרחה רוביצה לש בוליש תסרוג וז העצה .הדעוה ח"ודל
תא תולבל םיאתמש ימ .אבצל סיגתהל ץלואי אל שיא" :תאז םעו ,תויחרזא תובדנתה
קיחרה (ךמסמל 3.1 ףיעס) ".ןכ תושעל רוחבל לכוי םיהובג םיינרות םידומילב וייח לכ
ןוכמ ידי לע המסרופ רשא תוינידמ תעצהב ,ןליא רחש יאנותיעה רתוי דוע תכל
,הבישי דימלת ףא סיוגי אל ,ותעצה יפ לעש דבלב וז אל .תוינידמ ירקחמל םייהסרולפ
אלמ רוטפ הבישיה ידימלת ולבקי 24 ליגבש אלא ,וידומילב ךישממ אוה דוע לכ
תורישב םיבייח ויהיש ילבמ הדובעה קושב בלתשהל ולכויו ,הינתה לכ אלל ,תורישמ
.והשלכ יחרזא תורישב וא יתנש םיאולימ
וא ,הרות דומלל דוע לוכי וניא ל"הצל סיוגש ימש ,ןבומכ ,הנווכה ןיא [132][132]
הרבחב לדגש ימ ךא .ךכ רבדה ןיאש ןבומ .תידרחה הרבחהמ תיטמוטוא אצוי אוהש
רבכ ל"הצל סייגתמו הרותה דומילמ ונוצרמ לדחו ("הבושת ילעב"מ לידבהל) תידרחה
.וז הרבחב יביטמרונ "הרות ןב" ותוא וניא'הבישיל אבצ ןיב'ל הרזח


Knesset
לארשי תנידמ ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©