םימורמב ןכוש םימחר אלמ לא
הניכשה יפנכ לע הנוכנ החונמ אצמה
עיקרה רהוזכ םירוהטו םישודק תולעמב
תמשנ תא םיריהזמ
(ינולפ ןב ינולפ)
ומלועל ךלהש
(ינולפ ת/ןב ינולפ)ש רובעב
ללפתה/הקדצ בדנ
,ותמשנ תרכזה דעב
םימחרה לעב ןכל
םימלועל ויפנכ רתסב והריתסי
ותמשנ תא רורציו
ובכשמ לע םולשב חוניו ,ותלחנ אוה 'ה
ןמא רמאנו