םיפוטחה םולשל הליפת
הנכסב םיאצמנה ל"הצ ילייחו
רקי חא
וניחא ןעמל הליפת תקד שדקה אנא

םירורא םידז ידיב ופטחנש ל"הצ ילייח
הנכסב םיאצמנה ל"הצ ילייח לכ ןעמלו
םהש םוקמ לכב

,היבשבו הרצב םינותנה לארשי תיב לכ וניחא
םחרי םוקמה ,השביב ןיבו םיב ןיב םידמועה
,הרואל הליפאמו ,החוורל הרצמ םאיצויו םהילע
,בירק ןמזבו אלגעב אתשה ,הלואגל דובעשמו
ןמא רמאנו

(הליפתה רודיס ךותמ)
םימשבש וניבא ינפלמ ןוצר יהי
יבשמו רוצממו המחלממ לארשי ךמעל ליצתש
דוש עמשי אלו ,דחפ לכמו דספה לכמו הזיבמו
ויאנשמ וסוניו םיהולא םוקי .ונילובגב רבשו
,ביוא תכמ ונילעמ רסהו ונידעב ןגהו .וינפמ
.הפגמו תיחשמו ןוגיו בערו הרצו ברחו רבד
לצבו ,ונירחאמו ונינפלמ ןטשה רסהו רובש
םייחל ונאובו ונתאצ רומש .וניריתסת ךיפנכ
ונרמוש לא יכ ,םלוע דעו התעמ םולשלו םיבוט
.התא ונליצמו

('ץעוי אלפ'ה לעב ל"צז ופאפ רזעילא ברה תאמ)