תובושתה לכו תולאשה לכ

ברקב תולועה תולאשה לכ תא רוקסנ הז קרפב
תובישי ינב סויג לש אשונב בחרה רובצה
.הרצקב םהילע תונעל לדתשנו

,העיפומ הניא רשא הלאש ףיסוהל םכנוצרב םא
,הדצב התבושתשכ רתאל הפיסוהל לדתשנו התוא ונל וחלש אנא
רתאל המיאתמ איה ןיא ונתעדלו הדימב
.ינורטקלא ראודב תורישי םכל תונעל לדתשנ?הנידמה לע ןגמ הרותה דומל םאה

?הנידמל םימרות תובישי ירוחב םאה

םוקמב הבישיב דומלל ירסומ הז םאה
?תולובגב םמצע תא םינכסמ םילייחשכ ,םיחטבמ


?אבצב תורשה תא ןורקעכ ללוש ידרחה רובצה םאה

הרות דומל םיבלשמ תובישיה ירוחב ןיא עודמ
?רדסהה תובישיב ומכ אבצב תורש םע


?תובישיב תוניצרב םידמול אלש ולא תא םיסייגמ אל עודמ

?אבצב תורשמ 'רוטפ' םילבקמ תובישי ינב םאה

םיבר וא םלוכ םא ל"הצ דקפתי ךיא
?תובישיב ודמליו הבושתב ורזחי


ייוחיד קידצמש הבישיב דומילה הנוש המב
?אבצה ירחא םייקתמש תואטיסרבינואב דומילמ אבצהמ


?'ותונמא ותרות לש' רדסההמ םינהנ תובישי ירוחב המכ

'ידרחה לחנ'ל םידרחה לש תוסחייתהה יהמ
?ודגנ ואציש ויה עודמו


,הזה רודה לש האצמה םה תובישי ינב לש העפותה םאה
לארשי םעב ויה םלועמו זאמ וא
?דומילל םנמז לכ לא ושידקהש תובישי ינב


?אבצב ותרש תובישי ינב ך"נתה תפוקתב םאה

?אשונב תיתדה תונויצה ינבר תעד המ

?ל"הצ ילייח םולשל "ךרבש ימ" תרימא םיגיהנמ אל םידרחה עודמ
?הנידמה לע ןגמ הרותה דומל םאה

הרותה דומל יכ איה הרותה תפקשה
,ועמשמכ וטושפ - יזיפהו ינחורה םלועה תא םייקמ
,םייקתי אל םלועה - הרות ודמלי אל םא
םמוי יתירב אל םא' קוספב תתצמותמ וז השיג
,'יתמש אל ץראו םימש תוקוח הלילו
,רתוי הרות דמול לארשי םעש לככ
,יזיפהו ינחורה ונסוח קזחתמ

הבישיו אבצ ןיב סחיל תקיודמ תוסחייתה
:םיאבה ל"זח ירבדב ונא םיאצומ
,המחלמ באוי השע אל דוד אלמליא"
,הרותב דוד השע אל באוי אלמלאו
,ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו" ביתכד
,"אבצה לע היורצ ןב באויו
?ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד םעט המ
,אבצה לע באויד םושמ
?אבצה לע באוי םעט המו
."ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דודד םושמ
.(א ,טמ ןירדהנס)

,הירוטסהה יפד לא ומלענ םלוע וקבח רשא תוירפמיא
,הנש יפלא ךשמב דרש לארשי םע ךא
דחא רבד י"ע קרו ךא רבסומ יעבט לעה ומויק
,דחכי אל לארשי םע יכ םלועה ארוב תחטבה
.הרותה דומל אוה וז החטבהל יאנתה

,תורודה לכ ךשמב םעה תא ומייק הרותה ידמול
,ינרדומו קזח אבצב םיכרובמ ונא וב הז רודב םג
הרותה ידמול ליח אוהו םעה לש הרדשה טוחל ונא םיקוקז
.לארשי םעל םויק םוש היהי אל הז ליח ידעלב -

ףדה תליחתל הרזח?הנידמל םימרות תובישי ירוחב םאה

הל המוד ןיאמ הבושח המורת אוה הרותה דומיל יכ ונתרכה רחאל
,לארשי תנידמב לארשי םע לש ינחורהו יסיפה ומויקל
הנידמל תובר םימרות הרותה ידמול יכ ונא םיעדוי
,הרותה דומיל םצעב רישי ןפואב ןה
.דועו ל"וחבו ץראב תוידוהי תוליהק םויק י"ע ףיקע ןפואב ןהו

ףדה תליחתל הרזחםוקמב הבישיב דומלל ירסומ הז םאה
?תולובגב םמצע תא םינכסמ םילייחשכ םיחטבמ


הרות םידמול תובישיה ירוחב דוע לכ
,ירסומ הז םהילע לטומה תא םישועו
םורתל ךירצ דחא לכו תויה
,םומיסקמה תא םורתל לוכי אוהש הפיא
.ךכב ןכתסמ אוה םא רשק אלל
תובר םימרותה םילייח םתוא לכ ומכ
,םינכתסמ םה ןיאו םתקזחאו ם"יחלמא חותיפב
תסנכה תמב לעמ קרב דוהא רסמש םינותנה יפל
,ביואה ינפ תייארב םינכתסמ אל ל"הצ ילייחמ %90כ
.אבצה לש ונסוחל תערכמ המורת םימרות םהמ םיבר
קסועה סדנהמ לא תונעטב אבל תעדה לע הלעי אל
ןכתסמ אוה ןיאש ךכ לע םימכחותמ המיחל יעצמא חותיפב
.םרות אוה םאה איה תיטנוולרה הדיחיה הלאשהש ךכ -

הירוטסהה ךלהמב יכ רוכזל שי
הרותה ידמול תחא אל
,הרותה דומילב םשפנ תא ונכיס
ושפנ תא רסמש אביקע יברב לחה
תפוקתב הלכו ,הרות דומל לע
גג תוילעב ורגתסה םיבר - האושה
תידוהיה םתוזח לע ורמש ,םירקנובב וא
.שפנ תוריסמב הרות ודמלו
הרות לש הלהאב ותמ םיבר וז הפוקתב
ועמשמכ וטושפ

יהודי עטור בטלית ותפילין לפני הוצאתו להורג

ףדה תליחתל הרזח?אבצב תורשה תא ןורקעכ ללוש ידרחה רובצה םאה

,אבצל סייגתמ וידומיל תא םייסמה הבישי רוחב לכ
,אוה וילוקיש לשב וב ןיינועמ אבצה ןיא ןכ םא אלא
,הז רדסה דגנ םינבר ואצי אל םלועמ
,הבושתב ורזחש םיינויח םידיקפתב םילייח הברדא
,אבצהמ שורפל םהילע םאה ולאש רשא
,תיאבצה תרגסמב םג לארשי םעל םורתל ךישמהל םהילע יכ ,ונענ
דיקפתה תא בלשל ולכויש ידכ לכה תושעל םהילעו
.הכלהה יפ לע םייח חרוא םע םהלש בושחה
יכ הלוע ילארשי תדעו ח"וד ינותנמ
תוידרחה תובישיה ירוחבמ זוחא םישימחמ הלעמל
ל"הצב תורשל םיסייגתמ

ףדה תליחתל הרזח
הרות דומל םיבלשמ תובישיה ירוחב ןיא עודמ
?רדסהה תובישיב ומכ אבצב תורש םע


תילמיטפוא הרוצב לעפת תכרעמש ידכ
,תיברמה תוליעיב וילע לטומה דיקפתה תא תושעל דחא לכ לע
דקפתי אל תשורח תיב םוש
,הדובע התוא תא ושעי םילעופה לכ םא
,םיסייט ויהי םלוכ םא דקפתל לוכי וניא אבצה םג ךכ
.'וכו ןיעידומ ישנא ,םיאמי ,םיאנוכמ ,םיטסיקנט
,הרות דומלל תובישי ינב לש םדיקפתב ונא םיריכמש ירחא
יאמצע ליח לאכ הזל סחייתהל ונילע
,לארשי םע ןוחטב לש יללכה ךרעמהמ קלחכ רדגומ ודיקפתש
.בוט רתויה דצה לע םהילע לטומה דיקפתה יולימב דקמתהל םהילע
אבצב תוריש םע הרות דומיל בוליש לש רדסהה
םיניינועמה םילייחל אלא תובישי ירוחבל דעונ אל
.תיתד תרגסמב ראשהלו אבצב תרשל

ףדה תליחתל הרזח?תובישיב תוניצרב םידמול אלש ולא תא םיסייגמ אל עודמ

:תוצובק יתשל םיקלחנ תוניצרב םידמול םניאש םירוחבה
םידומילה תרגסמ לע יללכ ןפואב םירמושש ולא ,תחאה
.םהלש םידומילה בצמב ןויפר לח תמיוסמ הפוקתבו
דואמ תפפור תיתבישיה תרגסמל םתוכייתשה תמרש ולא ,הינשהו
.תווצמה תרימש תמרב הגיסנ םלצא הלחו

,סייגל רשפא יא הנושארה הצובקה תא
,ףלוח ינמז רבשמב םה ללכ ךרדבש םושמ
רבשמה תא ורבעש םיבוטו םיבר םיעודיו
םידומילה לספסל בר ץרמב ורזחו
,תובישיה ינבבש םילועמל וכפהו ולעתה ףאו
איה םהמ הקיפמ הנידמהש תיברמה המורתהש ךכ
.תיתבישיה תרגסמב הנידמה תא תרשל ךישמהל םהל רשפאל

.םיגוס ינש הכותב תללוכ הינשה הצובקה
,םדומילב ךישמהל םיניינועמ םניאש םירוחב שי
,הדובעה לגעמל םיסנכנו אבצ םה םישוע םיוסמ בלשב ןכאו
תרגסמה תא ובזעי םאש (םילושב) ולאכ שיו
םילושל ורדרדי ףאו תווצמ רומשל וקיספי
עשפה םלוע לש
,םוקמ םושב םימרות אל ולא םיסופיט
רצק ןמז רחאל םה םיטלפנ םיסייגתמ םה םא ףאו
,תוביס דועו תעמשמ רסוח לשב
,ולא לש םסויג יאמ המואמ דיספמ אבצה ןיאש ךכ
תיתד תרגסמ לע םירמוש םהש טעמה הברדאו
.הנידמב הרבחה לש יללכה ןזאמל יקנ חוור אוה

ףדה תליחתל הרזח?אבצב תורשמ 'רוטפ' םילבקמ תובישי ינב םאה

,הרוצ םושב םייק אל 'רוטפ' גשומה
,םויה םייקה רדסהה יפל
,סויג ליגל עיגמה הבישי רוחב
,וליג ינבמ רחא דחא לככ סויג וצ לבקמ
,תולבוקמה תוקידבה תא רבוע אוהש רחאל
,הבישיב דומלל ונוצרב יכ ריהצמ אוה םא
16 ליגמ תופיצרב דמול אוה יכ םירושיא איבהל וילע
,איהש הרוצ םושב דובעל אל בייחתהל וילע ןכ ומכ
,םיטרפה תונוכנ לע ןיד ךרוע לצא בתכב ריהצהל
הנש יצחל ףקתה יוחיד אוה לבקמ ןכמ רחאל
.דבלב וידומיל ךרוצל
הדובע לכב דובעל ול רוסא וז הפוקת ךלהמב
,ץראה תולובגמ האיציה וילע תרסאנו
,יוחידה ךילהת תא שדחל וילע וז הפוקת םותב
.הנשל תחא םייקתמ ךילהתה הלעמו 28 ליגמ
הבישיב דומלל אוה קיספמ והשלכ בלשב םא
ל"הצל עידוהל וילע - וידומיל םע הדובע בלשל אוה ןיינועמש וא
,אבצה יכרצ יפל אבצל סייגתהלו
,םישדח העבראל שיו ,הנשל שי ,אלמ תורשל םיסייגתמה שי
.רוטפ םילבקמ םהו םהב ןיינועמ וניא אבצהש שיו

הרות דומילל יונפ עגר לכ לצנמה ידרח לייח
חייל חרדי המנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה
ףדה תליחתל הרזחםיבר וא םלוכ םא ל"הצ דקפתי ךיא
?תובישיב ודמליו הבושתב ורזחי


הבושתב ורזחי דאמ םיבר וא םלוכש הזכ בצמ היהי םאש רורב
,המיאתמה תנוכתמב אבצ םייקתי
תנוכתמל המוד קפס אלל היהת תאז תנוכתמ
.םויה רדסהה תובישי לש
,לארשי תנידמב לארשי םע לש יזיפה ומויקל ךרצנ אבצהו תויה
.הרות ןיא וידעלבש 'חמק'המ קלחל אוה ךפוה
הדפקה לע הריהזמ הרותה הברדאו
,אבצב תווצמה תרימשב הריתי
,לארשי תומחלמל סיוגמ היה אל ודיבש תוריבעהמ ארי היהש ימו
.ףרוג ןפואב רוטפ ולבק זא לש 'םינוליח'ש ךכ

ףדה תליחתל הרזחייוחיד קידצמש הבישיב דומילה הנוש המב
?אבצה ירחא םייקתמש תואטיסרבינואב דומילמ אבצהמ


:םיכרד רפסמב הטיסרבינואב דומילמ הנוש הרותה דומיל

דומילב םיקסוע אל הרותה ידמול .1
והשלכ עוצקמ תשיכרל וא ראות תלבק םשל
,דיתעב םתוא סנרפיש
,הרטמה ומצע אוה דומילה אלא
.הנקז דעו תודלי ליגמ תיסיסב הבוח איה הרותה דומיל תבוחו

.דומילב תוחתפתהל יחרכה יאנת איה תוערפה אלל דומילב תופיצרה .2

.דומילה םצעב לארשי םעל תורש םישוע הרותה ידמול .3

,םויה אצמנ לארשי םע וב ינחורה בצמה .4
םידומילה םע אבצ בולישל םירוחבהמ קלח וליפא ררחשל רשפאמ אל
.הרותה תפקשהל סחיב דואמ ןטק ןיידע הרותה ידמול ליחו תויה

םירחבנ תועוצקממ םיטנדוטס ןיא הניגבש הביסה .5
(םתוציחנב הרכהה תורמל) רוטפ וא יוחיד םילבקמ
,תיניינע אלו תיתרבח איה
םיבר הנש לכ סייגלמ ענמנ וניא ל"הצש הביס התואמ
.תכרעמה לע דבכ ילכלכ לטנ םיווהמו הברה םימרות םניא רשא

ףדה תליחתל הרזח?'ותונמא ותרות לש' רדסההמ םינהנ תובישי ירוחב המכ

,(1995) חונמה ןיבר קחצי מ"הר םיקהש 'ילארשי תדעו' ח"וד ינותנ יפל
:םכותמ תורישמ יוחד ילבקמ ףלא 29כ םנשי
,רדסהב םיתרשמש %25 םהש םידרח אל 7,250
:םכותמ ,21,750 אוה יוחיד םילבקמה םידרחה ה"ס
רוטפ םילבקמו 41 ליג דע דומלל םיכישממ 7070 םהש %33
,רידס תורישל והשלכ בלשב םיסייגתמ 6310 םהש %29
.םיאולימל םיסייגתמ 4570 םהש %21
,תוישיא תוביסמ רוטפ םילבקמ 3480 םהש %16

'ותונמוא ותרות' דמעממ םינהנה תוגלפתה
התפלגות הנהנים ממעמד 'תורתו אומנותו'

םידרחה ןיבמ זוחא םישימח םצעבש ךכ
,ותונמא ותרות לש רדסההמ םינהנ רשא
.והשלכ בלשב אבצל םיסייגתמ

:אוה רתויב ןיינעמה ןותנה
,םיטלפנ וא אבצב םיתרשמ אלש ולא ללכ ךותמ יכ
ידרחה רעונה זוחאמ תוחפ תצק ,םידרח םה %8 קר
.%10 לע דמועה סויג ליגב היסולכואה ללכב

,יוחד ילבקמ ףלא 31 לע חווד 1999 תנשב
.יוניש אלל ראשנ תוגלפתהה זוחא

ףדה תליחתל הרזח'ידרחה לחנ'ל םידרחה לש תוסחייתהה יהמ
?ודגנ ואציש ויה עודמו


,םידמולה תובישי ינבל דעוימ אל ידרחה לחנה
תובישיה תא ובזעש ולאל אלא
.הדובעה לגעמב בלתשהל םיניינועמו
רשפאיש רדסה דעב םלוכ ינורקע ןפואב
.המיאתמ תרגסמב אבצב תרשל דמול וניאש ידרח רעונל
ששחמ רקיעב ויה ידרחה לחנה דגנ ואציש ולא
ינמז ןויפר ושוחיש םירוחב התפי חונה רדסהה אמש
,תובישיה תא בוזעל דומילב
ינוחטבהו יתרבחה סרטניאה עגפי ךכבו
.הרות ידמול ייוביר אוהש לארשי םע לש

ףדה תליחתל הרזחהזה רודה לש האצמה םה תובישי ינב לש העפותה םאה
לארשי םעב ויה םלועמו זאמש וא
?דומילל םנמז לכ לא ושידקהש תובישי ינב


ושידקהש תובישי ירוחב ויה תופוקתה לכב
.ונתפוקתב רשאמ רתוי הברה הרות דומילל םנמז לכ תא
אביקע יברל םידימלת תובבר לע תרפסמ ארמגה
,תורודה ךרואל האלה ךכו
םיפלא תואמ ויה הינשה םלועה תמחלמ ינפל
,הרות דומילל םנמז תא ושידקהש
.האושב דחכנ עירכמה םבורו
ראשה ןיב המצעל האור לארשי תנידמ
.םלוע ותוא תא תויחהלו שדחל דיקפת

ףדה תליחתל הרזח?אבצב ותרש תובישי ינב ך"נתה תפוקתב םאה

הרורב הקולח התיה ך"נתה תפוקתב ,ןכבו
,םחולה ליחל דמולה ליחה ןיב
,הרות דומילו 'ה תדובעל שדוק ויה רכששיו יול טבש
,םילייחה וסייוג םיטבשה ראשמ קרו
,המחול םע הרות דומיל בליש םג ומצעב םחולה ליחה
.(המחלמ ידכ ךות הרות לטיבש הז לע עבתנש עשוהי תמחלמ 'יע)

ףדה תליחתל הרזח?אשונב תיתדה תונויצה ינבר תעד המ

,םירובס הברהש המל רומג דוגנב
רדסה דעב איה תיתדה תונויצה ינבר לש םתעד
.הערפה לכ אלל דומלל תובישיה ינבל רשפאמה
לש ותעדב ליחתנ

קוק ה"יארה לארשיל ישארה ברה
,וכרד תכישממכ המצע תא האור תיתדה תונויצה רשא

:('יתת תרגא 'ג קלח ה"יארה תורגא ךותמ)
:איה תמאו ונל איה הרורב ונתרטמ
וז הכלממב תודהיה תמשנ תא ליצהל
..תודחאה תובישיה לש ןמויקב םיבר ןימינב היולתה
,השודק רתויה ותבוחש לארשיל אוה קח לבא
,תירזכא התיממ םיינחורה וייח תא תרמושה
.ת"תל שדוקמ םושר קלח ויתונידמו וירעב אצמייש איה
ריסהל לכוי אל ינידמ ץחל םושש
.תאזה השודקה הבוחה תא ונתאמ

,ץרמנ רתויה יאבצה דמעמב םידמוע וניתובא ויהשכו
רשא לע החכותה עשוהיל הרמאנ ,ץראה שוביכב
ול רמא 'ה אבצ רשו ,דחא םוי הבישיה תא לטיב
.(א ,ג הליגמ) הרות םתלטיבש לע יתאב התע לש לע

,הנמאנה תודהיה לכ תשירדו יתשירד איה תאז ןכ לע
ומש יבשוחו 'ה יארי לכו םינברה לכ
,ותרותו ונמעל בל לכב םינמאנה
הפקות לכב תאזה השירדה תא גיצי ודובכ תרדהש
,הלשממה ינפל בל ךרומ םוש אלב
.הנתינ רבכ רשאכ וניתובישי ינבל השפוחה תא םייקל
חילצי ודיב 'ה ץפחש הליפת ינאו
,ה"זעב ודיב הלעת וניתובישי ינב לש השפוחהו
םייחו זוע ונל ןתונה ןייעמה קספיי אל ןעמל
אצמנ וניתמשנ ייח ירפ ונממ רשא ןליאה ץצקיי אלו
.וז הנידמב רשא תודחאה וניתובישיב םוי םוי תדיקשב הרותה דומל -

ח"תב אירגנא תושעל רוסיאה תלודג תא וניאר הזמ רתויו
,המחלמל האיצי לע םפוכל
,דואמ דע הלודג הוצמ תמחלמ לע וליפא
המחלמהמ הלודג רתוי הוצמ תמחלמ ךל ןיא ירהש
,ודי לע ומיכסה םימשה ןמש ,םיכלמה דגנ וניבא םהרבא ךרעש
ותונמוא ותרותש לכ ארקנ םכח דימלתו
,הרות ירבדב אוה ולש קסע רקיעו
ותסנרפ ידכ קסעב קסעתמ אוה םא ללכ וחוכ ערג אלו
,ותרותל בש אוה יאנפה תע לכבש ןויכ רשעתהל אלו
(ב גמר) העד הרויב ראובמכ

התמחלמב הנידמה תחלצהו
,הרותב םיקסועה ח"ת הב םיאצמנש המ י"ע היולת
,תחצונ המחלמה םתוכזבש
,םימחולה לייחה ישנאמ רתוי הנידמל םיליעומ םהו

,םיעובקה הידמולל הרותה דומיל תדועת לארשיב איה ההובג כ"כו
איה תידומלתה תרוסמה פ"עש דע
,טילשו ךלמ לכ לש יווצ ינפמ םג תיחדנ תויהל לכות אל
הזה לודגה דוסיה לע בבוס לכהו
המצע המחלמה ןוחצנו הנידמה תחלצהש
,תינחורה הדובעב הברה הרושק
םימש תדובעל םידחוימה הנידמה ינבבש םידיחיהש
'ה תדובעבו הרותב השודקה םתדובע תא םיכישממ
,ומויב םוי רבדב דימת םדקתהל הצוחנה

הרותב םיקסועה םימכח ידימלת ןכ לע
,ימואלה קשנה תחלצהל םירזועו ץראה לע םיניגמ םה םה
.םחולה לייחה לכמ רתוי םגו תוחפ אל

,החוטב האצות הזמו
שדוקה דוה תא תרכמה תילאידיא הכלממש
,הרותה יתלד לע םידקושה םידימלתה תא ףוכת אל
.הל םילגוסמ םניאש תימשג הדובעב קוסעלו םתרות תא לטבל

םילשורי לש הבר קנרפ חספ יבצ ברה
קוק ברה ידימלת לודגתוירידתב םקסעב םימכח ידימלת
,המחלמ תעשב 'ה תדובעו הרותב
,ברקב םתופתתשהמ רתוי םעה תא הזב םיתרשמ

ב"כ השרפ הבר רבדמבב וניצמ ךכו
,הליפתל ףלא רשע ינש ודחיי ןיידמ תמחלמבש
םעה לש המחלמה ילכ םה הליפתהו הרותה יכ
םהיאנוש ליפמו ברקב םהינפל םיכלוהה
'יתשקבו יברחב' פ"הע סולקנוא םוגרתה ירבדכ
.'יתועבבו יתולצב' (בכ ,חמ תישארב)

םאיצוהל הלילח םתנמוא םתרות רשא הלא לכו
םדבעשלו הרותה ילהאמ םקתנלו
,תודובע ראשו םינומיאו המחלמה אבצל
הרותה תדיקשל וייחו ושפנ רסמש ימ לכש הנמאנ ועדיו
,ונצראו ונמע תנגהל םלוע לש וכלמ לש ונויגלמ אבצ שיא והנה
ביואה םע ברקה תכרעמב םידמועה הלא לכו
,הרותה ידמול תוכזב םינגומ
תודמוע' ביתכד יאמ (י תוכמ) :ל"זח ורמאש ומכו
'םילשורי ךירעשב ונילגר ויה
?המחלמב ודמעיש ונילגרל םרג ימ
.'הרותב ןיקסוע ויהש םילשורי ירעש
,הרותה דומלל רוסמ אוהש שפנ לעב לכו
,טמתשמ ללכב ו"ח ונניא
,אוה ךופהנ אלא
..ול םיווקמ ונאש אלמה וננוחצנל השוע אוה הלודג הדובע
לצהו ןונג ןגהל הרותה לוק אוה יאדכו
.םתיבל םולשו םייחב ורזחיש המחלמה הדשל םידרויה לכל
(ח"שת ןסינ ד"כ רורחשה תמחלמ ןמזב זורכ ךותמ)

הירנ יבצ השמ ברה
(אביקע ינב תובישי שאר היהש)

בצמ רצונ תמיוסמ הפוקתב םא
םיחטבמ תואינב םיבשוי תובישיה ינב םיטסילאידיאה וב
םיטסילאידיא הברה םהיניבו םירחא םירוחב וליאו
,רקיעה תא הנשמ הז ןיא תולובגה לע םיבשוי
םייברק יתלבה םילייחה םיבורמ אבצה תרגסמב םג
,תולובגה לע אל ותוא ביצמ ודיקפתש ימב יפוד םיליטמ ונא ןיאו
.המואה הנבמ אוה הזכו אבצה הנבמ אוה הזכ

וניתובא ולבק הנבה לש הדימ הזיאב ונל עודי אל
יול טבש יכ הקספנש הכלהה תא םדק ימיב
,לארשי ראשכ המחלמל אצוי וניא
,ךכ לע וננולתהשו ומערתהש ולאכ ויה זא םגש רשפא
םולשו סח ןאכ ןיא יכ וניבה םבורש הארנכ םלוא
,רתוי קומס ימ לש ומד םדל םד ןיב הנחבה
,םעה הנבמ לש תימינפ תוכרעה יהוז אלא
ומויק לע רמוש המחלמה אבצ קר אל רשא
םדאה שרדנ הב הדיחיה תיזחה איה ברקה הדש קר אלו
,ויכרע םויק ןעמלו ומויק ןעמל ולוכ לכ רוסמל
,ומצעב יול טבש תאז ןיבה םלוכמ רתוי אלא
הילא הבוחכ אלא תוכזכ תאז האר אל יול טבש
..םימיה לכ אוה סיוגמ
.יתהקה תוחפשמ טבש תא ותירכת לא תרמואו תזרכמ לוק תבו

אריפש םהרבא ברה לארשיל ישארה ברה
:(אשונב הנדש תסנכב הדעוב םירבד) ברה זכרמ תבישי שאר

..תופתוש תלבוס הניא הרותה
.רסמתהל םיבייח הרות דומילל

והילא יכדרמ ברה לארשיל ישארה ברה
ןויצל ןושארה
ינחור ךרד הרומ וב האור תיתדה תונויצה רשא
:(אשונב הנדש תסנכב הדעוב םירבד)


.לארשי םע ןוחטבמ קלח םה תובישיה ינבש רובס ינא

ילארשי לואש ברה
(לשרגיונ יכדרמ ברל בתכמב)

התנתשה אל ןבומכ יתעד
.תובישיה ינב סויג דגנ תטלחומ איהו
?ל"הצ ילייח םולשל "ךרבש ימ" תרימא םיגיהנמ אל םידרחה עודמ

.םדוקה רודה ילודג לכ וקספ ךכ ,םיגהנמ "םיגיהנמ" אל ונירודב יכ
.םיבוטו םיבר דועו קסירבמ ברה ,םייח ץפחה ,שיא ןוזחה :םהיניב
םיגהנמ "םיגיהנמ" אלו תונקת "םינקתמ" ןיא הניגב רשא הביסה וז
ךורע ןיעל הלודג ונירודב םיגהנמ תגהנהמ םרגהל הלוכיש הנכסה
.הנקת תנקתה םיבייחמש םייתדוקנה םילוקישהמ ,לארשי ללכ לש ומויקל

האושל תדחוימ הניק באב העשת תוניק לע ףיסוהל וצרש ויה :אמגודל
וב וקתל רשפאש רודב ונא ןיאש הביסה ללגב קר דגנ ואצי םיבר םינבר
.האושה לע ןנוקל ןוכנו יוארש םירובס םלוכש תורמל ,תונקת

אוה רשאב ידוהי לייח לכ לש ותאופרלו ונוחטבל םיללפתמ תובישיב ,תאז םע
םש םע םיעוצפ םילייח לש תומישר תועיגמ תחא אל .תדחוימ הנקת אלל טושפ
םילות כ"חאו "ךרבש ימ" תרימא םשל יאבגל המישרה תא םישיגמ ותומישרה ,םמא
.םילייחה תרימשלו תאופרל דומלל םירוחבה לכמ השקבב שרדמה תיבל הסינכב תומישרה תא

,הקוצמבו הרצב אצמנש ימ לכל תינטרפ תוסחייתה הנשי ונימכח ונקיתש הליפתב
תיללכ הליפת לשכ איה הליפתה ךרע יכה ואלב לייחה לש ומש תרכזה אללש ןויכמו
תופידע המ ןכ םא (ומא םשו לייחה םש תרכזהב :הנווכה) תיטרפ הליפת לשכ אלו
?םייקה "ךרבש ימ"ה לע ל"הצ ילייחל דחוימה "ךרבש ימ"ב שי

ןאכ ץחל םילייחה םולשל הליפתל

.םתיבל םולשב ורזחיו םפוגבו םשפנב םיאירב ויהי ל"הצ ילייח לכש הליפתב
?הלאש ךל שי
ונילא חלש

ףדה תליחתל הרזח

תיבה ףדל הרזח