םילייחל תוגוע םיפוא

םידקונ בושימ ןיעמ ריאיו הכלמ
בושיה דיל לייחל םח תיב ומיקה
ד"יה ינרמע תירש החצרנ וב םוקמב
עובשל תויתיב תוגוע 10 םיסייגמ םה
... םירבועש םילייח רובע
02-9961272 ןופלט

הרזח