םירקסה תניפ

,רקסב םיפתתשמה תא קר םיגציימ םינותנה

.ץראב תועדה ללכ לש גציימ םגדמ םיווהמ םניאו