הילאוטקאל טבמ


תובישיה ינב לש רדסהה דגנ תופירחב אטבתמ א"כא שאר

םילייחה לש םהינפב טיבהל לוכי ינניא'
שדוחל ח"ש 1200 לבקמ הבישי רוחב דועב
'ח"ש 400 קר לבקמ לייח

:ףיסוה דוע

םימיאתמה תובישיה ירוחב תא םיסייגמ ויה םא'
'םישדח רפסמב הבוחה תורש תא רצקל רשפא היה

:םילאוש ונאו

ל"כטמב םדא חכ ףגא שאר םאה
ומצע תא השוע אוהש וא םטמוטמ תמאב
?עודמ ךכ לכו

:םינותנ תצק

,הנידמהמ הטורפ ףא לבקמ ונניא הבישי רוחב
הבישיהמ סיכ ימד לכ אלו
דמול אוה וב דסומה תא תבצקתמ הנידמה
הכימת' תארקנה בוצקית תטישב
דימלת רפ איהו ,שדוחל ח"ש 582 -ב
לבוקמה יפכ אלו
.ביצקתה קוחמ םינהנה םירחא תודסומב
,הנידמהמ תורישי םילבקמ םניא םיכרבא םג
הגלימה תא לבקמ םידמול םה וב דסומה אלא
חלוכיה יפל הגלימה תא םהל ריבעמ אוהו ,םרובע
ח"ש 726 אוה םויה הגלימה הבוג .דסומה לש
םילבקמ תוחפשמה ילעב םיכרבאהמ תישימחכ ףסונב
ח"ש 1077 הבוגב תותדה דרשממ הסנכה תחטבה
ח"ש 1583 לש עצוממ תמועל תאז
ימואלה חוטבמ הסנכה תחטבה תבצק הבוג
קוח יפ לע םיאכז םניא תובישי ירוחב
ימואל חוטיבהמ הסנכה תחטבהל
הדובעה תוכשלב םימושר םניא םהו ליאוה
הבישי רוחבל ח"ש 1200 לש ןותנהש ךכ
תואיצמה םע רשק לכ ול ןיאש בזוכ ןותנ אוה
הדימ הנק ותוא יפל םיבשחמ ונייה םא
,הנידמל הלוע לייח לכ המכ
ןוחטבה ביצקת ח"ש דראילמ 36.6 קלחל ונילע
םיררחושמ םילייח קוח ח"ש ןוילמ 700 סולפ
ונל ירה - םילייח ףלא 200 -כל
,לייח לש תישדוח תולע ח"ש ףלא 16 -כ
.הבישי רוחבל ח"ש 582 -ו ךרבאל ח"ש 726 תמועל
ימואל חוטיבה לש תואצוה ללוכ אל
.םיאולמ ימי רובע

םנשיש הדבועה ןיב רשק שי םאה
ןיבל םמצע תא םינכסמה םילייח
?סיכ ימדכ םילבקמ םה ותוא ףסכה םוכס
!אלש יאדו
תובישי ינב לש הצמשהב רבודמשכ םאה
?תושפטל לובג ןיא

קפס רסה ןעמלו
םילייחל עיגמש יאדו
םפוגו ,םחוכ ,םנמז תא םיבירקמש
ונלוכ ןוחטב ןעמל
רשפאהו שורדה לכ תא


תורשה רוצקל רשאבו

םיאולימב ףולא בר לארשי תלשממ שאר
,תחא אל ריהצה ,קרב דוהא
,םכחו ןטק אבצל ךופהל ל"הצ לע יכ
תוסייג ייוביר ינרדומה ןדיעב
תא רקיימו ,תכרעמה תא לברסמ קר
ןוה הלוע לייח לכ לש ותקזחאו ותרשכה ,לועפיתה
ל"הצל ןיא יחכונה בצמב םג ,הנידמל
םדא חכב ףדוע םע תושעל המ
םיכלוהו םילדגה סויגה ירוזחמ
םע תודדומתהב אבצה לע םישקמ
וסייגלמ ענמנ אוה ןיאו ,הז םדא חכ
.םייתרבח םילוקיש לשב קר
תרושקתב םסרופ הנורחאל קר
ףלא האממ הלעמל סייגלמ ענמנ ל"הצ יכ
.ןיינע רסוח לשב ,םישדח םילוע
ל"הצ עידוה 2000 ינוי שדוחב
ישדוח רפסמ תא בוש ךיראי אל יכ
.םורחה וצ חכמ תורשה
א"כא שאר עיגה ךיא זא
?אבצב םילייח םירסח יכ הנקסמל

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו