הילאוטקאל טבמ


"תיחרזא המרופר" ורבעי לט תדעו תונקסמ
ינושארה קוחה חסונ תא ןקתלו תונשל שי יכ טילחה קרב
לטנב הבישי ירוחב לש רתוי לודג ףותישל איבהל ידכ

,םייוניש טעמ סינכהל טילחה ,קרב דוהא ,הלשממה שאר
.תובישיה ינב סויגל לט קוחב ,תיחרזאה הכפהמה חורב
,לט קוחב לופיטל המקוהש תדחוימה הדעווה יכ טילחה קרב
תא איבת (תחא לארשי) ףירט חלאס תסנכה רבח תושארב
.רבמבונ שדוחב תישילשו היינש תואירקל יפוסה קוחה חסונ
קוחה חסונ תא ןקתלו תונשל שי יכ ומיכסהו וחחוש םיינשה
הבישי ירוחב לש רתוי לודג ףותישל איבהל ידכ ינושארה
האלמ הכימתב גשוהש ,קוחה תא תונשל טילחה קרב .לטנב
ברקב תודגנתה רוציל לולע רבדה יכ העידיב ,םידרחה לש
,םזי התוא תיחרזאה המרופרבש רחאל תאז .ידרחה רוביצה
תוגלפמה ףותיש לע ינמז ןפואב השעמל רתוומ אוה
.היצילאוקב תוידרחה
םויה רדס יביכרמ עוציב יכ ריהצהל קרב ךישממ ךכ ךותב
שמא ותשיגפב .יתדה רוביצה םע חיש-ודב השעיי יחרזאה
לכ יכ קרב רמא ,ואל לארשי ישארה ברה םע ,('ה םוי)
,תאז םע .רוביצה תורדש לכל הנבה םומיסקמ ךות השעיי יוניש
תעצבמה תושרה לש תוכמסה עגפית אל ךכב יכ קרב שיגדה
,היחרזא יכרצ תא תרשמש ןפואב" ,הנידמה יניינע תא להנל
הלשממה תוטלחה לע וטו תוכזמ הנהי והשלכ רוביצש ילבמו
שמא הכז אל הדובעה תגלפמ תכשלב וליפא ךא ."תרחבנה
הסנכתה הכשלה .ולש תיחרזאה המזויב האלמ הכימתל קרב
טרפ ,היפיעס בורב הכמת ףאו ,המרופרה תא רשאל ידכ
תרוקיב ועימשה וילע ,תבשב תירוביצה הרובחתה ףיעסל
.םייתדה הכשלה ירבח
עוגפל לולע המרופרה םושיי יכ הבישיב רמאש ימ היה
םויק ךשמה קוקח העצמ לעש ,הדובעה תגלפמב אקווד
הלבקתה יכ ,הבישיב קרב רמא ךכ לע .ווק סוטטסה
,תיתד-יטנא איה המזויה וליאכ השוחתה תרושקתבו רוביצב
,םייתדב עוגפל אל איה ,קרב רמא ,הנווכה .ךכ אל הז ךא
,המגודל ,םיעצמאה ירסח םינוליחב בשחתהל אלא
.םהל ליעות תבשב הרובחתש
,הרצ הלשממ ןוניכל ויתונווכ לע זומרל קרב ךישמה הבישיב
םכסהל רנטרפ ונשי םאה ןוחבל שי בורקה ןמזב יכ רמאו
,קרב ירבדל תסנכב ךמתי ינידמה ךילהתה ךשמה .םולש
"תסנכ ירבח 61 וא 60 ,םולשה הנחמ לכ ידי לע"


 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו