הילאוטקאל טבמ


תובישי ינב סויג אשונב הריתעה תא החד ץ"גב

תייחד קוח תא לטבל ושקיבש תוריתעה תא וחד צ"גב יטפוש 11
תובישיה ידימלתל ןוחטיב תוריש

לטבל ושקיבש תוריתעה תשולש תא ('ד) םויה וחד צ"גב יטפוש 11
בחרומה בכרהה .תובישיה ידימלתל ןוחטיב תוריש תייחד קוח תא
יכ הדבועה לשב תססבתמ תוריתעה תייחד יכ עבק םיטפושה לש
.דבלב םייתנשל ,ינמז אוה תורישה תייחד תכראה תא רשפאש קוחה

לע ךכל התנומש תדחוימ הדעו תלעופ הנורחאל יכ ונייצ םיטפושה
תא איבהל התבוחל תועדומ ךות תוצרמנ תלעופ איהו ,תסנכה ידי
.דואמ בורק דעומב תישילשו היינש האירקב תורישה תייחד קוח תע

תורישה תייחד תא הרשפאש העשה תארוה לש התילכת ךכיפל
ןכלו קוחה תמלשה תא תסנכל רשפאל התייה תופסונ םייתנשל
.היואר איה תילכתה

העובקה תויתדימה תשירדב קוחה לש ותדימע יכ צ"גב ןייצ תאז םע
לשב תאז "בר קחודב" הלבקתה ותוריחו םדאה דובכ ,דוסיה קוחב
.םויה דעו ןיינעב ןושארה ןידה קספ ןתממ ףלחש ךשוממה ןמזה

סחיב וא ומצע קוחה לש ותויקוחל סחיב הדמע תטיקנמ ענמנ צ"גב
ןוחטיב תורישב םתוריש ןינעל יוארה יתקיקחה רדסהה והמ הלאשל
ידי לע בתכנו דחא הפ לבקתה ןידה קספ .תובישיה ידימלת לש
,ןיול המלש םיטפושהו קרב ןורהא אישנה תמכסהב אצמ והילא טפושה
,רנרוד הילד ,ןהכ גרבסרטש הבוט ,ןישח לאשימ ,רוא רודואית
.ןילביר רזעילאו דרלגנא קחצי ,שינייב תירוד ,לקריט בקעי


 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו