הילאוטקאל טבמ


םילייחל גח ילישבת ואיבהו ,"החמש לוק" תנחת לש 8" וצ"ל ונענ םידרחה

לש ולוק תא םג ונעמשו ,וידרב העדוה החלשנש הארנכ .גח ברע הז"
תיבב םילייחהש הזירכהו תוידרחה תונוכשב הרבעש תינוכממ לוקמרה
לכוא לש םוצע לג עיגה םואתפ .גחל לשובמ םח לכוא םיכירצ םחל
רשכהב' תויקבד םע תוינבתב ,תוימעפ דח תואספוקב :יתיב לשובמ
תא תוארל בלה תא םמיח הז .'וכו ,'ףוע' ,'הוורפ' ,'תידרחה הדעה
.םישנאה לש תוריסמה

גהנה ריאשה ןכלו ,גחה תסינכ ינפל שממ ,בר רוחאב עיגה דחא בכר
,גחל התיבה רוזחל וילע היה יכ ,וטואה םע ,ךכ ןוזמה תוזירא תא
םשגבו ,רהמ השענ לכה .םירבדה תא תחקל ועיגה אל דוע םילייחהו
יבשות דציכ םחל תיבב תרשמה םיאולימ לייח ראית ךכ ,"ףטוש
םילישבת םיאולימה ילייחל ריבעהל וסייגתה תוידרחה תונוכשה
.גחה תסינכ ינפל רצק ןמז םימח

ההוזמה ,הנחתה ."החמש לוק" תידרח וידר תנחת הנגרא סויגה תא
האירקב גחה ברע האצי ,םילשוריב יזנכשא-ידרחה רוביצה םע
ףוסיא ידקומל גח ילישבתו ןוזמ ירצומ איבהל תוידרח תוחפשמל
,הנחתה ישנאמ ,גרבנטור הימחנ .ריעב תוידרחה תונוכשב ומקוהש
תונמב רוסחמ םייקש ועמשש רחאל הררועתה המזויה יכ רפיס
.םינורחאה םימיב וסיוגש םיאולימה ילייחמ םיפלא רובעב חספל תורשכ
לע וכריב הלאו ,םילשוריב זכרמ דוקיפב םיניצק םע רשק הרצי הנחתה
.המזויה

,הלואג תנוכשב "רלנש" סיסבב ףסאנש ןוזמה תא וזכיר םיבדנתמ םיגהנ
.םחל תיבל הסינכבש 300" םוסחמ"ל םיבכר הרשעב חקלנ אוה םשמו
.גחה תסינכ ינפל העשכ הרזגב םילייחל קלוח ןוזמה
וליג םיבשותה .לא תיב בושייב המוד ךילהת להנתה דעומה לוח תבשב
יכ ררבתה .הבורקה םתביבסל הלילב "ופסונ" םילייח םייפלאכ יכ
ויד ךרענ אל ל"הצ םגש ךכ לכ בחר ףקיהב התייה 8 וצל תונעיהה
ינטנופס ךלהמבו ,תורישל םיארקנה לש םהיתויפל ןוזמה תקפסאל
,תועש שמחכ ךשמבו ,תבשב םירהצה תועשמ בושייה יבשות ואיצוה
שיבכה ילושב ובצוה םילייחה תויחונל .םיתבב היהש לכואה לכ תא
ךותמ םבל תא דועסל םילייחה תא ונימזה םיבשותהו ,תונחלוש
.תונחלושה לע חנוהש לודגה רחבמה

055-255091 :ןופאלפל ונפי םיטרפב םיניינועמה

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו