הילאוטקאל טבמ


קוחב ןגועמ תובישיה ינבל יוחידה התעמ :תסנכב רבע לט קוח

קלחו תוידרחה תועיסה ,דוכילה ירבח םהב - תסנכ ירבח 51
בור םהב - םיכ"ח 41 .לט קוחב וכמת - םיברעה םיכ"חהמ
ךמות אוהש רמא ןורש .וענמנ 5 ;ודגנתה - הדובעה ירבח
.ץ"גבל רותענ :צרמו יוניש ."דבכ בלב" קוחב

תייחדל הנש ידמ תובישי ירוחב וכזי ,לט קוח תעצה יפ לע
,הערכה תנשל תאצל ולכוי הז בלשב .22 ליג דע ,תוריש
.סויגב וביוחיש אלב ,הבישיל ץוחמ דומלל וא דובעל ולכוי הב
שולש הבישי רוחב לכ ינפב ודמעי הערכהה תנש רחאל
הדובעה לגעמל ףרטצהל - וא ,הבישיל רוזחל :תויורשפא
יושנ ידרח) יתחפשמה םבצמל םאתהב יאבצ תוריש תרשלו
לש ימואל תוריש עצבל וא (םוי 120 תרשי םידלי ינש םע
.יצחו הנש

תוגייתסה תסנכה התחד היינשה האירקה לע העבצהה ךלהמב
תרשל םידרח תובישי ירוחב בייחל שקיבש ,ץכ יסוי כ"ח לש
לש תוגייתסה םג התחדנ .יחרזאה רמשמב הנשב םייעובש
ולכוי ובש דעומה תא 23 ליגל תוחדל ושקיבש ,םידרחה
,םידרחה תשקב םג .הערכה תנשל תאצל הבישי ירוחב
התחדנ - ופקות תונש שמח םותב תיטמוטוא ךראוי קוחהש
לע שדוחמ ןויד תסנכב םייקתי םינש שמח דועב .האילמב
.רדסהה

תובישיה ישארו םינברה בור ,תוקולח תועדה ידרחה בוחרב
םשארבו םינבר םנשי ךדיאמ ,קוחה תא ריהז קופיסב םילבקמ
הרמוחב םיפקותש בקעי ראב תבישי שאר אריפש לאומש ברה
םייונישל ליבוי הז יונישש ששחמ םייקה בצמב יוניש לכ הבר
.םיפסונ

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו