הילאוטקאל טבמ


.ל"הצמ תוטמתשהה לע םינותנ הפשח ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה

תבוחב ןויווש :דוסי קוח תעצה תא העונתה תלהנה הגיצה ,ןכ ומכ
העונתה תנווכב .ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה י"ע ןכוהש תורישה
העונתה ."לט קוח" לוטיבל התושרל תודמועה םיכרדה לכב לועפל
ןייפמקב הליחתמו ,24.7.2002 -ב קוחה לוטבל ץ"גבל הריתע השיגה
םוסרפו טנרטניא ,תוצוח יטלש לולכי ןייפמקה .ולוטיבל בחר ירוביצ
יפלא תורשע ףוריצ ,"ןויוושל םיסייגתמ" המסיסה תחת היזיוולטב
.תונגפהו קוחה לוטיבל העונתה תריתעל םיחרזא

תפרח תא לארשי תנידמ לש םיקוחה רפסמ הרסהל תארוק העונתה
םילוקישו םייטילופ םיצחל סיסב לע וב התרחנש ,םדל םד ןיב הילפאה
.הנידמה ןוחטיבבו ןויווישהו היטרקומדה יכרעב השק העיגפ ךות ,םירז
:סויג ירב לש ןותנשה ךותמ 50% וסייגתי אל םינש 5 דועב :םינותנה
םיתרשמ אל היסולכואה ללכמ 70% םויכ .םיברע ,םידרח ,םינוליח
תנשב ,םויכ .םיברע ,םידרח ,םינוליח :סויג ירב ברקמ !!םיאולימב
הזו ,תסנכל םיעיבצמה ברקמ !!ללכה תא םיתרשמ אל 45% 2002
.םינוליחו םידרח ,םיטועימ ינב ,לארשי ייברע תא ללוכ

תבוח ןורקע תא ןגעל תורישה תבוחב ןויווש דוסיה קוח תעצה ירקיע
ןויוושלו תורישל קינעי רשא ,דוסי קוחב הנידמב ללכל תורישה
ןורקיע לע ססבתהל בייח תורישה .תוביציו יתקוח דמעמ תורישב
,תורישב תודיחא תויהל לכות אל יכ ,הביתכמ תואיצמה רשאכ ,ןויוושה
לכ רשאכ ,תרשל םיחרזאה םישרדנ הב הפוקתב תוחפל תודיחא אלא
םיכרצה יפ לע הינש תופידעבו אבצה יכרצ יפ לע ,וקלח םרות דחא
,רוטפל ךמסומה ףוגה אוה אבצה יכ עצומ .הנידמה לש םייחרזאה
םייעוצקמ םילוקיש יפ לע ,יאבצ תורישמ םדא ןוחטיבה רש רושיאב
תורישמ רוטפה חרזא .ןוחטב תוריש קוחב וטרופי רשא ,םייטילופ אלו
יחרזא תורישמ רוטפ .ותפוקתב ליבקמ יחרזא תורישב בייח היהי ,יאבצ
תרשמה תוכז תא ןגעל עצומ ןכ .תוינדפק הדימ תומא יפ לע ןתניי
תרישש חרזא רשאכ ,דוסיה קוחב םימיאתמ תוריש יאנתלו קנעמל
קוחב טרופיש יפכ לכה ,ףסונ לומגתל יאכז היהי יברק -יאבצ תוריש
םיכורכה םיטרפה יכ עצומ .םאתהב ןקותיש םיררחושמ םילייח תטילק
לש הליגר הקיקחב ונגועי ,יחרזאה תורישבו רוטפב ,יאבצה תורישב
. יחרזא תוריש קוחו ןוחטיב תוריש קוח תרגסמב תסנכה


 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו