הילאוטקאל טבמ


הייחד דוע ץ"גבמ שקבת תסנכה
לט תדעו קוח תקיקחב

תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה
תייחד ןיינעל ,ןוחטבהו ץוחה תדעוולו
הטילחה ,תובישיה ידימלת לש םתוריש
תייחד דוע רשפאל ץ"גבמ שקבל
בצמה ללגב ,לט תדעו קוח תקיקחב
.הנידמב םוריחה בצמו ינוחטבה

יגיצנ םגו דחא הפ הלבקתה הטלחהה
.הב וכמת תוידרחה תועיסה
קוחה תקיקחל ץ"גב בצקש ןמזה קרפ
.אבה שדוחב גופל דמוע
יפיעסב ןודלו ךישמהל הטילחה הדעווה
חונ דעומל העבצהה תא תוחדל ךא קוחה
.תירוביצ הניחבמ רתוי

,רבנע יבצ ,תסנכה לש יטפשמה ץעויה
תסנכה םא יכ רמאו הטלחהל דגנתה
תוריהמב קקוחל הילע ,הייחדב תניינועמ
היהיש דע יחכונה בצמה תא ןגעיש קוח
.ינוחטבה בצמב יוניש

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו