הילאוטקאל טבמ


ךישמתש העש תארוה איצות הלשממה
תובישי ידימלתל סויגמ רוטפ

הקינעמה העש תארוה רשאל תסנכהמ אבה עובשב שקבת הלשממה
םיעגמה תומדקתה עקר לע ,יאבצ תורישמ תובישי ידימלתל רוטפ
.םוריח טניבק תמקהל
תוגלפמ ישארו טניבקה שארב דומעי קרב ס"ש תעצה יפ לע
.וילא ופרוצי היציזופואה
תוריחבל דעומ תעיבקל םיכלהמה וכשמיי הלאה םיעגמה תורמל
תישילשו היינש האירקל ןיינעה תא איבהל ילב ,תומדקומ
.העש יפל ,תסנכב

תארקל תוכרעהב ןויד םירהצב סנכל דמוע הלשממה שאר דבב דב
.תובישיה ידימלת תא סייגל שרדיי ןכ ל"הצש תורשפא
דומעי ל"הצ ,רבדה שרדיי םא יכ לארשי לוקל רמא ריכב ןיצק
םינותנ .תוליעיבו תוריהמב םידרח יפלא סייגיו המישמב
םהלש העילקה תלוכיב םינייטצמ ידרחה ל"חנה ילייח יכ םידמלמ
.רשוכ ינחבמבו
םע הקסע לכ המקרנ אל יכ םישיגדמ הלשממה שאר יברוקמ
תובישיה ידימלתל רוטפה ךשמה תרומתש ,תוידרחה תוגלפמה
.תוריחבה תמדקהב הכימתהמ ןהב ורזחי וללה תוגלפמה

םידרחה סויגל ךרענ ל"הצ

תוצלמה תרוש רבעות יכ ,רמוא םדא-חוכ ףגאב ריכב םרוג
ולכוי םה" :ל"הצב םידרחה ץוביש יבגל מ"הרלו ל"כטמרל
הנווכה .םייברק םילייח וא םיקינשומיח ,םיבשחמ ישנא תויהל
"ל"הצמ קלח ויהיש איה

תוצלמה תא ('ד םוי) ברעה עמשי ,זפומ לואש ףולא-בר ,ל"כטמרה
.ל"הצב םידרח ץובישו סויג יבגל ל"הצב םדאה חוכ ףגא

,םדא חוכ ןונכית תביטח שארו ,בגש הדוהי ףולא ,ףגאה שאר
שאר ינפבו ל"כטמרה ינפב וסרפי ,רפואל םעוניבא ל"את
תוינכותו תוצלמה תרוש ,קרב דוהא ןוחטיבה רשו הלשממה
,ץ"גב תוקיספ רחאל ,תונורחאה םייתנשב ףגאב וניכהש
.םידרח סויגל רשאב

תויולת תוינכותה יכ ,ynet-ל רמא םדא חוכ ףגאב ריכב םרוג
בשחתהב" :ל"הצל ץוחמ טלחוי וילע םיסייגתמה ףקיהב
סויגה .םתוא ץבשל ךיא םג טילחנ ,ףוסבל סייגנש תויומכב
.םישדח םילועל המודב ,ליג תוצובק יפל ושעיי ץובישהו

.ליגר היהי סויגה ,רחא רדסה היהי אלש החנהבו ,21 ליג דע
םידרחה םיריעצה בורל שי םהבש ,רתוי םימדקתמ םיליגב
ורבעי םקלחו ,רצוקמ תורישל וסייוגי םה ,םידליו תוחפשמ
לייחה הירחאלש תרצוקמ תונוריט) 'ב בלש תונוריטל ךכ רחא
.(םיאולימב תרשמו ררחתשמ

,ידרחה ל"חנה םע שכרנש ןויסינה יכ ,רמוא ריכבה םרוגה
,ל"הצב רידס דודגל ךופהי הנש דע הנש יצחכ ךותבש
םילייח תויהל םילוכי םידרחה םילייחה" :חלצומ אוה
ומכ קוידב ,םיאירבו םייתוברת םישנא םה .דואמ םיבוט
םירדגומ םה ,קשנ קיזחהל םיעדוי םה ,רחא דחא לכ
םיסייוגמ רבכש ידרחה ל"חנה ילייחמ .תיתוכיא הצובקכ
תויעב לעו הביבסל םהלש תולגתסהה תלוכי לע ונדמל
.םידרחל תוידוחיי תוילאיצוס

םילייחה תא בלשל םאה איה ל"הצב ונלש תומלידה תחא
םרובע חותפל וא ל"הצ לש תוליגרה תורגסמב םידרחה
םיקוקז םהל םיידוחייה םיאנתה לשב תודרפנ תודיחי
ונחנא .דועו תולייחמ הדרפה ,דחוימ רשכ ןוזמ :םידרחה
םרובע תושעל אלו ,אבצ ךותב אבצ חותפל םיצור אל
."ל"הצב םתוא עימטהל אלא ,הנוש אבצ

םילייחה תא ץבשל ןנכתמ ל"הצ יכ ,רמוא ריכבה םרוגה
ןווגימב ויתורושל רבד לש ופוסב ופרטציש םידרחה
םקלח תא" :םייתוכיא םילייח וב םירסח תעכש םידיקפת
םש ,קרב ינבב לבוקמ קוסיע הז .םיבשחמ ישנאכ רישכנ
רעונה לש דומילה יפוא םג .םיבר הנכות יתב םילעופ
,םיקינשומיח ויהי רחא קלח .בשחמ ידומילל םיאתמ ידרחה
אלו הליגר תרגסמב וליפא ילוא ,םחול היהי ,לכויש ימו
."ידרחה ל"חנב חרכהב

תובישיה ירוחב ,דחוימב םידרטומ אל תובישיה םלועבו
תורשהמ םתוא זיזי אל רבד םוש יכ ונעט וידרל וניארתהש
וכישמי םה הזה תורשה תאו לארשי םעל םיבייח םה ותוא
.הרות דומיל י"ע תובישיב עצבל
ןגהלו הרות דומלל ךישמנו תרתחמל דרנ ךרוצ היהי םא
.לארשי םע לע

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו