הילאוטקאל טבמ


תובישי ינבל תורישה תייחד הקספוה

,תוריש תייחד תובישי ירוחבל קינעהל רבעש ןושאר םויב קיספה ל"הצ
תסנכב הייגוסה ןורתפל ץ"גב בצקש דעומה םת ןושאר םויבש רחאל
ל"הצ ןיא םיתניב ,תאז םע .יקוח יתלב ךפה תורישה תייחד רדסהו
םתיבל םתוא חלוש אלא ,תובישיה ירוחב לש סויג יכילהב חתופ
.תויוחתפתהל ןיתמהל

ירוחבל תורישה תייחד רדסה יכ ץ"גב קספ םיייתנשמ רתוי תצק ינפל
ידכו יקוח וניא ןוחטיבה רש לש הטלחה חוכמ עצבתמה תובישיה
תסנכל זאמ קינעה ץ"גב .תסנכה לש קוחב ךרוצ שי רדסהב ךישמהל
.ןיינעה תא רידסיש קוח ריבעהל החילצה אל איה ךא ,תוכרא עברא
האירקל הנכהה בלשב וישכע אצמנו הנושאר האירקב קר רבע לט קוח
ינש םויב .םייספא תוריחבה ינפל רובעיש םייוכיסה .תישילשו היינש
ףקות תא ךיראהל העצה ,הנושאר האירקב ,תסנכה תאילמב התלעוה רבעש
הארנו ,ןורחאה עגרה התחדנ העבצהה לבא .הנשב תורישה תייחד רדסה
.בורקה ישימח םויב הרגפל תסנכה תאיצי ינפל רשואת אל איה םגש

השקבב ץ"גבל םימי הרשעכ ינפל ונפ םידרח תסנכ ירבחו הלשממה
,קרב ןרהא ,טפשמה תיב אישנ לבא ,תפסונ הכרא תסנכל קינעיש
.ותטלחה תא ןתנ םרט
.יקוח וניא תורישה תייחד רדסה - רבעש ןושאר םוימ ,ךכמ האצותכ
תועשהל טלחוהו ןיינעב תויוצעייתה המכ ומייקתה ןוחטיבה תכרעמב
יכילהב חותפל אל םג לבא ,תורישה תייחד ירושיא ןתמ תא הז בלשב
תכשלל ועיגהש םידרח םירוחב ,ךכמ האצותכ .תובישי ירוחב דגנ סויג
וצ אלל םג לבא ,תוריש תייחד אלל התיבה וחלשנ רבעש עובשב סויגה
.תופסונ תויוחתפתהל ןיתמהל ושקבתהו ,סויג

לע לקמ רבדהו ,תוריש תייחד לש תוכראה טעמ תיסחי תועצבתמ רבמצדב
תויחדל תוכראה לש אבה לגה .השדחה ותוינידמ תא טוקנל אבצה
םירוחבה לכ הייחדה תא שדחל וכרטצי זא ;ראוניב היהי תורישה
חינהל ריבס .שיא ףלא 20-מ רתוי רמולכ ,25 ליגל תחתמש םיכרבאהו
שבגל אבצל רשפאי רבדהו ,ותטלחה תא קרב אישנה ןתי זא דעש
.העובק תוינידמ

לבקל םיכישממ סויגה תוכשלב" :רסמו םירבדה תא רשיא ל"הצ רבוד
תובישיה ירוחבל תאז םע .תובישיה ירוחבל תוריש תייחדל תושקב
."יקוחה בצמה רהבתיש רחאל קר לבקתת םניינעב הטלחה יכ רהבומ
.תיקוח אל ל"הצ תוינידמש הבוגתב ןעט (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח
רבמצדב ומייתסהש תויחדה קר היפלש ,אבצה תונשרפ תא החוד יקצירפ
לעו" ,תולטובמ תורישה תויחד ףלא 31 לכ ,וירבדל .תויקוח ןניא
ינפב ןלוכ תא איבהלו תובישיה ירוחב לכל סויג יווצ איצוהל ל"הצ
."סויגה תכשלב דקופ

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו