הילאוטקאל טבמ


םידרח סויגל תונכהב חותפל הרוה קרב

לע ץילמיש תווצה שארב דומעי רואיכלמ רשה
ומלשוי םיישדוח ךותב .לט קוחב םייונישה
םאתהב תובישי ינב סויג ןיינעב הטמה תודובע
ץ``גב תטלחהל

סינכהל שקבמ קרב דוהא הלשממה שאר
סויג תייגוסב קסועה ,לט קוחב םייוניש
.תובישיה ירוחב
דומעל רואיכלמ לאכימ רשה תא הנימ קרב
ירבדל .םייונישה לע ץילמיש תווצ שארב
תונורקעה לע םייונישה וססובי קרב
אלש ולאו ,הייפכב סויג היהי אל םהיפל
הליהקב תוריש תרגסמב ומרתי וסייגתי
ןתונש ימ' ויפל ירסומה טביהה ללכייו
.'רתוי לבקמ רתוי
םילשהל ל"הצל קרב םויה הרוה ךכ ךותב
ןיינעב הטמה תדובע תא םיישדוח ךותב
.ץ``גבה תטלחהל םאתהב םידרחה סויג

 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו