הילאוטקאל טבמ


הרבע תובישי ידימלת סויג תייחד
תסנכב תישילש האירקב

תועצמאב הכיראמה קוח תעצה תישילש האירקב הרשיא תסנכה
ינב לש םתורש תייחדל רדסהה תא םישדוח העבראל "העש תארוה"
.תובישיה

קוחה תעצה תא הנושאר האירקב תסנכה הרשיא ,םיירהצה רחא
לארשי תעיס ירבח בור .םידגנתמ 37 לומ םיכ"ח 60 לש בורב
תעמשמ תופכל טלחוה העיסה תבישיבש ףא ,העבצההמ ורדענ תחא
.קוחה דגנ עיבצהלו תיתעיס

רחאל הז אשונ ביבס החקרמכ םויה התייה תיטילופה תכרעמה
הכ דע .העבצהב תומוקמ ופילחה תחא לארשי תעיסו דוכילהש
תחא לארשי תעיסו הבישי ירוחבל רוטפ ןתמ דגנ היה דוכילה
.ךופה היה בצמה םויה .דעב התייה

הירבח לע תיתעיס תעמשמ , רומאכ ,הליטה תחא לארשי תעיס
העיסה ירבחמ הרשע .קוחה דגנ ועיבציש ידכ ,קוחה לע העבצהב
ואטבתה תסנכה ירבחמ המכ .ודגנתה השישו הטלחהב וכמת
גרוב םהרבא םהבו תיתעיס תעמשמ ליטהל הטלחהה דגנ תופירחב
.ףירט חאלסו

.תחא לארשי תטלחהל דוגינב ,קוחב ךמת רואיכלמ לאכימ רשה
ונורתפ לע אב אלש ,ךכ לכ יזכרמ אשונש ןכתיי אל ,וירבדל
.תוריחבה ינפל םירצ םילוקישל ףופכ היהי ,הנש 50 ךשמב

רדסה תא תוררועתה תעונתב םירבח המכ ורפה העבצהה ינפל
םינרדסהו "םילייחב ועגפת לא" טלש ופינהו םיפוצה עיציב
.םלואה ןמ חוכב םתוא ואיצוה


 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו