הילאוטקאל טבמ


"תואמצעה קבאמל וכרעב הווש םכלש קבאמה"
.בערה יתבושל יחימע הדוהי

לט תדעו תונקסמ םושיי דגנ קבאמה"
תואמצע לע קבאמל ותובישחב הווש
םחולכ תאז רמוא ינאו - לארשי
."ח"מלפה לש 7 דודגב
רפוסה לומתא רמא םירבדה תא
,יחימע הדוהי ררושמהו
,םיאולימב םיניצקו םילייחל
"תוררועתהה" תעונת ירבח
תדעו תונקסמ דגנ םיחומה
דרשמ לומ בער םיתבושו ,לט
.הלשממה שאר

תוניצרב םעפ קדב יחימע רמ םאה
רובס אוה תמאב םאה ?אשונה תא
תובישי ינב סויגל קבאמה יכ
?תואמצעה תמחלמ לש קבאמל לוקש
?םעב השופה תומילאב קבאמה אל
ןיגב םידלי יחצור דגנ קבאמה אל
?לגר רודכ קחשמב היפצל הערפה
?םהיתושנ יחצור םילעב דגנ קבאמה אל
?חונ אסכ וא הינח םוקמ לע חצר דגנ קבאמה אל
תלכואש םימסה תכמ דגנ קבאמה אל
?ילארשיה רעונב הבוט הקלח לכ
םיכרדה תונואת דגנ קבאמה אל
?הנש ידמ םיגורה תואמ תוליפמש

םיחינז םה וללה םיאשונה לכ
תמחלמל םילוקש םה םומיסקמו
,המואמ השוע הניא לארשי הב ץרפמה
וילעש יתייעב תמאבה אשונה
תואמצע תמחלמל תאצל הווש
...לט תדעו תונקסמ אוה

לש הבוט הקלח לכ ונדבא םאה
???תויפש 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו