םיבתוכ םימסרופמ

 

שפנ לכל הווש רוטפ
רימע עדיוהי :תאמ

תא דבכל תאז םעו ,סייגתהל דחא לכ בייחל הנידמה לע
וז הבוחל ברסל תוכזה

לש ףירח חירשכ ,הלא םימיב הלועו הבש תובישיה ינב סויג תלאש
וז הלאשש ,קפס ןיא .דימתמ רתוי התוא הוולמ םייטילופ רכממו חקימ
.תילארשיה הרבחב ערקה תא םינייפאמה םייזכרמה םימוטפמיסהמ איה
תונוכנה איה ןהבש הבושחה ,תושיגר תולאש לש הרוש תברעמ איה
טרפה ייח תא ןכסל תונוכנהו התוינידמו הנידמה םויק לע קבאיהל
,תקולחמב היונשכ תשפתנה הכרעמל ל"הצ תסינכ םע .הלא תורטמ ןעמל
.התופירח אולמב וז הלאש הלוע

תילארשיה הרבחב םינוש םירזגמ לש תופתושה תלאש איה תרחא הלאש
םקרמכ התע שפתנו ,"ךותיה רוכ"כ םעפ שפתנש המ לש ףתושמה םקרמב
םניא םידרחהש ,רובס לארשיב ידוהיה רוביצה בור .יתוברת בר
םינכומ ךכ םינעוטה לכ אל .ריבסו ינויווש חרואב םקלח תא םימרות
הילושב םייח םג םה תורחאו וז הביס לשבש ,רמול םג
.תולדו ינוע ייחל םינודינו הרבחה לש םיימונוקא-ויצוסה

.הלשכ םלוא ,הלא תוקוצממ םייתשב לפטל םנמא השקיב לט תדעו
הרבח לש יולבה דגבל דמצומה בולע יאלט רשאמ רתוי ןניא היתונקסמ
לש םיידוהיה םהיכרע ןיבש סחיב תוניצרב ןודל הבריסש תילארשי
חתמבו תיתליהק תוהז ןיבל תוחרזא ןיבש סחיב ,םינושה םירזגמה
ןיא רקיעב .דוחיי ןיבל תוילסרווינוא תויוכזו תובוח ןיבש
שדחמ רידגתש ,תילאוטקלטניאה תוריהבה אלו זועה אל הלא תוצלמהב
תוצובק לש ןניד והמ ררבתו לארשיב יחרזאה םויקל ףתושמה סיסבה תא
.םיילושב תויחכ הז ףתושמ סיסבל סחיב ןמצע תא רידגהל תושקבמה
דיעצהל יושע היה הלא תולאשב יתימא ןויד ןכש תיגרט הצמחה יהוז
,תויתדה היתוצובק לכ ןיב הרופ םויק-בר לא תילארשיה הרבחה תא
יופכ סויג אוה דחאה ןעמשמש ,תוידגנה תועצהה .תוימואלהו תויתדעה
.רתוי תובוט ןניא - םיטמתשמ לש ינומה רסאמו

לש ףתושמ םויקל תיתשת חינהלו וז תואיצמ םע דדומתהל רשפא דציכ
איה הזכ ןויד לכל תיחרכהה אצומה תדוקנ ?ךכ לכ םינוש םירוביצ
תרימש דצל - לארשיב יחרזאה םויקל ףתושמה סיסבהמ קלחש ,הרכהה
ימ .אבצל סויגה תויהל ךישמהל חרכומ - היטרקומדל תונמאנהו קוחה
לעכ ומצע לע זירכמ הנידמה ןוחטיב לע הנגהב קלח תחקל ןכומ וניאש
יחרזא לכ לע הלח וז הבוח .המויק לע קבאמל ףתוש וניאש ימ
סויג קוח .םישנכ םירבג ,םידרחכ םינוליח ,םיברעכ םידוהי ,הנידמה
,תד לדבה אלל הנידמה יחרזא לכ לע השעמל הכלה לוחל בייח הבוח
.תימואל תוכייתשהו ןימ ,עזג

הפיאשו תונוש הנומא יכרדל החותפו תילרביל השיג ,תאז םע
לבקל םג תובייחמ תימואלהו תישיאה תוהזה תלאש לש היצזילרטנצ-הדל
םיריהצמה תיחרזאו חרזא לכ .וז הבוח אלמל ברסל טרפ לכ תוכז תא
וא םייטילופ םימעט ,ןופצמ ,תד ימעטמ אבצב תרשל םינכומ םניאש
דיחיה לע הערכהה לטנ לטוי ךכב .תורישהמ רוטפ ולבקי םיימואל
לש בחרה ובג ירוחאמ תורתתסה לש היגליווירפה תא ונממ לוטייו
וא םייטילופה וינקסע לש ערהל םחוכ ירוחאמו רחא וא הזכ "ללכ"
םיפתוש םמצע םיאורה הלא ןיב הנחבהה בצות םג ךכ .םיינחורה
םידיחיהו תוצובקה לכ ןיבל תילארשיה הרבחה לש יזכרמה הניערגל
ינשמ קלח םילטונו הילושב םייחש ימכ ,הנממ םמצע םירידמה
תיתד הריעצו יברע וא ידרח ריעצש ,ידרוסבאה בצמה קספיי .הניינבב
דגנתמש ימ וא טסיפיצפ וליאו ,אבצב תורישמ םירוטפ תימואל
.יודינלו שנועל יופצ היהי אבצב תורישל תיטילופ

סחיב יתוהמ יוניש תבייחמ תאזכ תילרביל סויג תוינידמש ןבומ
תויחרזא דוסי תויוכז תונתהל ןיאש ןוויכמ .םיסייגתמל הנידמה
תחוורל תורישי גואדל הנידמה לעש ירה ,תובוח יולימב תוישונאו
םיקוזינ ואציי אל אבצל םיסייגתמהש דיפקהל שי .התנגהל םיסייגתמה
ימואלה תורישה תלאש תא שדחמ ןוחבל םג שי .תילכלכ הניחבמ
ריבס ףילחת שמשל יושע הזכ תוריש .יאבצה תורישל ףילחתכ יחרזאהו
,אבצב תוריש ידי לע הנידמל םורתל ןכומ וניא םהשלכ םימעטמש ימל
.הרבחה תא תרשל תאז לכב שקבמ ךא

תויכרעה תולאשה תא רתוי ןוכנ חרואב ביצהל היושע וז תרגסמ
ירוביצה חישה תא רהטל החוכב שי .סויגה תלאשב תוכורכה תוישעמהו
לש תויניצהמ - הלא תולאשב ןוידה תא הוולמה המהוזהמ יטילופהו
תנייצמה רחאל תורכנתהמו "הרות לש הלהואב םיגרהנה" לע םירבדמה
,עדוי ימ .יברעה רחאב וא ידרחה רחאב עוגפל םינכומה הלאמ םיבר
בור ןהבש ,תורחא תוהמו תוהז תולאש ןורתפל ףונמ ביצת איה ילוא
.תורחא תויתוברתו תויתוהז תורדגה אכדל - אוושל - הסנמ ינסרוד
תירבעה הטיסרבינואב תינרדומ תידוהי הבשחמל הצרמ אוה רימע ר"ד
לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתב םינבר לש הכמסהה תינכות שארו
12.12.00 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ