םיבתוכ םימסרופמ

 

אבצהמ עיגי אל ןויוושה
רושב הקיבצ :תאמ

םהשכ ןויווש לע םירבדמ םילשוריב םידרווה ןגב םיניגפמה
עגונב תירקיעה היעבה לבא ,לט תדעוו תונקסמ דגנכ םיקעוז
אוה הדובעה לגעמ אקווד .יאבצה םתוריש אל שממ איה םידרחל
םייקש תוועמה בצמהו ,לכמ רתוי םתוחכונ תשרדנ וב םוקמה
עיגהל םהל רשפאמ וניא ,לט תדעוו תונקסמ םושיי ינפל ,עגרכ
וילא

תא םיענומ םיינודז םימרוגו ,םד הצור ץראב ינוליחה רוביצה
תאשונ איהש "תינויצילאוקה הרשפה" לע ,לט תדעוו .ונממ םדה
ןורחאה בוטרה םולחה תא ץראב ינוליחה רוביצהמ תלזוג ,הבוחב
הקלחב ידרח רבק :לארשיב הפיכה תלוטנ תונויצל ראשנ דועש
הירוס םע םולשה ןדבוא תא :ורתיו רבכ םה ראשה לכ לע .תיאבצ
הלטבאה תא ,הנבהב ולביק םה םירטמ האממ תוחפ לע תקולחמ ללגב
םתוא הריאשמ םיאפורה תתיבש םגו טקשב םילבקמ םה המוצעה
.םירתוומ אל םה םידרחה לש יאבצה תורישה לע לבא .םישידא
ןגב םיבשייתמ םהשכ םמצעל םילמלממ םהש הרטנמה וז ,ןויווש
רחש תורסח תומוצע לע םישנא םימיתחמ ,ימלשוריה םידרווה
,קוחה יניעב ןויווש ןאכ ןיא .םהלש תלוויאה תרושב תא םיציפמו
לאה יכ ,לאה יניעב ןויווש ןאכ ןיא .םייק אל הזכ ןויווש יכ
םלועה תחונממ ותוא ריעהל חוכ שי ימלו ,ןמזמ תמ םינוליחה לש
םיצור לארשיב םינוליחה ,אל .רדס הפ השעיו אוביש ידכ ולש
.םייאבצה םינזחהו "אשידק הרבח" יניעב ןויווש

השקש ,תמיוסמ תואיצמ ךותב היתונקסמ תא האיצוה לט תדעוו
אל ,םלועל לבא ,םלועל לארשיב םידרחה .התוא לבקל םינוליחל
םינוכמ םהש יפכ ,םיקינבבש םתואמ רתוי אל תוחפל .אבצב ותרשי
רבכו ידרחה ל"חנב תורישל וסייגתהש ,תידרחה הרבחה ךותב
תיאבצה תרגסמה ךותב דקפתל םילגוסמ אל םמצע תא םיאצומ
יתבב דחאכ הלוכ ןוכשל ףידעת לארשיב תידרחה הרבחה .תרקפתמה
יקלח ןפואב קר םיריכמ םה הב הנידמה לש אליממ םיפופצה אלכה
,וזה תרגוסמה הרבחה לע ידמ לודג םויא אוה אבצה .תרשל אלו
היעבל ןורתפ שפחל אבש םדא לכ ךירצ ותא החיתפה ןותנ והזו
.תידרחה


קלחה ,דחה החיתפה ןותנ לש המנפהה רחאל דימ ,אבה דעצה
וניא אבצה .תיתימאה היעבה לע תולכתסה אוה ,הזה טלחומהו
םוקמה אוה הדובעה לגעמ אקווד .רקיעב םידרחה ירסח וב םוקמה
ינפל ,עגרכ םייקש תוועמה בצמהו ,לכמ רתוי םתוחכונ תשרדנ וב
ינועה .וילא עיגהל םהל רשפאמ וניא ,לט תדעוו תונקסמ םושיי
םיידגאה םימוכסה לע רבדמש ימ לכו) םידרחה םייורש ובש דירחמה
ינב תובוחרב טוטיש לש דחא םויל ול רוסי ,םילבקמ םידרחהש
םחאפ לא-םוא ירוחאמ הברה ,ץראב רתויב היינעה ריעה ,קרב
ןבומב קר אלו ,הנידמה לש הראווצ לע לטנכ בשוי ( הלפומה
.ילכלכה

ילכלכה לפשהמ ידרחה רוביצה תא איצוהל תבייח לארשי תנידמ
ןמ הזה רזגמה לא םירבעומש םילקשה יררה ללגב קר אל ,ולש
הניא איהש ללגב רקיעב אלא ,החוורה יתורישו ימואלה חוטיבה
ךכ לכ םיאנתב יחש לודג הכ רוביצ המצעל תושרהל תירסומ הלוכי
,דובכב םמצע תא סנרפל תורשפאה תא םידרחל תתל םיבייח .םידורי
.רחא רוביצ םוש לע תומייק ןניאש תולבגמה תא ריסהל

יחרזא לכ לש םתקעז תא לוכיבכ םיקעוז םידרווה ןגב םיניגפמה
םימסרפתמה א"כא ינותנ ךא .אבצב הרואכל םיתרשמה ,לארשי תנידמ
לארשי יחרזא ללכמ רתויו רתוי ןטק קלח יכ םיארמ הנשו הנש לכב
יתלב"כ םישנא רתויו רתוי םירדגומ הנש ידמ .אבצב תרשמ
םידומילה וא הדובעה קוש לא םיטלפנו יאבצה תורישל "םימיאתמ
יתלבכ םידרחה םג ורדגוי אל עודמ .ליגרכ םהייחב םיכישממו
לש לק תוויע וליפא וא רקש הז אהי אל ?יאבצה תורישל םימיאתמ
ונל רוסא ךא ,יאבצה תורישל םימיאתמ םניא הבישיה ירוחב .תמאה
.תיחרזאה הרבחב דובכב תובלתשה םהמ עונמל